14 lutego, 2020

Geografia społeczno-ekonomiczna i nauki pokrewne

2024

Dylematy konserwatorskie – Modrzewiowy Dwór w Rzucowie – studium przypadku / Jan Kurek
Przestrzeń i FORMa, 57, 2024, 45-68

2023

Radom Przyszłości: „(re)Aktywacja” / Krzysztof Gwosdz, Mariusz Hetmańczyk, Marcin Baron i in.
Platforma Przemysłu Przyszłości, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Kraków-Radom 2023

Recognition of systemic differences in municipal waste management in selected cities in Poland and the United States [Radom] / Grzegorz Przydatek
Environmental Science and Pollution Research, 30, 2023, 76217–76226

Zagłębie Staropolskie i depositorium ferri w naszych nazwiskach. Przyczynek i zachęta do nowego kierunku badań / Łukasz Zaborowski
Radomskie Studia Humanistyczne, VI, 2023, 169−173

2022

Puste miejsce na Placu Zwycięstwa. Zarządzanie przestrzenią w mieście postsocjalistycznym, na przykładzie Radomia / Agata Morgan
Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022, 230 s.

Radom w strukturze przestrzennej kraju. Przesłanki i kierunki zmian / Łukasz Zaborowski
Platforma Przemysłu Przyszłości, Radom 2022

Nie masz kraju jak Polska, nie masz ziemi jak Radomska / Łukasz Zaborowski
Radomir, 2022, 261-271

Dawne zawody mieszkańców dzisiejszej Puszczy Kozienickiej w świetle nazewnictwa miejscowego / Stanisław Prażmowski
Radomir, 2022, 272-280

Iłżeckie judaika / Łukasz Babula
Radomir, 2022, 290-301

Źródełko „Wieńczysław” [Jastrząb] / Albert Bobrowski
Radomir, 2022, 367-369

Nowe pomniki przyrody w lasach regionu radomskiego / Jacek Koba
Radomir, 2022, 374-384

Pielgrzymka szlakiem sanktuariów diecezji radomskiej [wykaz] / Paweł Puton
Filokartysta Radomski, 2, 2022, 22-33

2021

Współczesne wykorzystanie i społeczne znaczenie spuścizny poprzemysłowej w dolinie rzeki Kamiennej / Anita Kulawiak
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35 (3), 205-219

Polskie miasta na drodze adaptacji do zmian klimatu – przykłady Wrocławia i Radomia / Liliana Janik
Urban Development Issues, vol. 71, 69-77

Przeszacowanie powierzchni terenów osadniczych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w świetle zmian ustawowych z 2015 roku. Przypadek Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego / Tomasz Zaborowski
Studia Miejskie, 42, 2021, 61-85

Koncepcja ustroju policentrycznego dla województwa „mazowiecko-staropolskiego” jako proponowany wzorzec planistyczny / Łukasz Zaborowski
Instytut Sobieskiego, 2021

2020

Factors of Divergence between Peripheral and Central Subregions: the Case of Mazovian Province, Poland / Tomasz Zaborowski
Quaestiones Geographicae, 2020, 39(4), 39-51

Quo Vadis, Business? The migration of companies between cities using the example of the Mazowieckie voivodship in Poland / Magdalena Cybulska, Wojciech Dziemianowicz
Miscellanea Geographica, 2020, 24, 4, 218–231

Localised capabilities as an intermediating factor in the transition from an old to a new development path: The case of post-socialist industrial towns [Starachowice] / Krzysztof Gwosdz, Bolesław Domański, Elżbieta Bilska-Wodecka
Moravian Geographical Reports, 2020, 28(2): 124-135

W cieniu Wielkiego Pieca. Zabytkowa huta w Starachowicach jako symbol lokalnej tożsamości / Paweł Kołodziejski
Zeszyty Suchedniowskie. Historia, 5, 2020, 41-58

2019

Krzemień pasiasty – skarb Ziemi Świętokrzyskiej i ukryty potencjał wizerunkowy dla rozwoju turystyki w regionie świętokrzyskim / Monika Knefel
Biuletyn KPZK | 2019 | No 275 | 133-136

Potamonimy odantroponimiczne w dorzeczu Wisły (problemy metodologiczne i typologia nazw) [Radomierza] / Urszula Bijak
Onomastica | 2019 | No 63 | 145-156

Przeobrażenia struktury użytkowania gruntów rolnych w województwie świętokrzyskim w pierwszej dekadzie XXI w. / Wioletta Kamińska, Mirosław Mularczyk, Roman Suligowski
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 2019, 42, 2, 107-124

Polityka opłat planistycznych w województwie świętokrzyskim w latach 2010–2015 / Izabela Błaszczyk, Waldemar A. Gorzym-Wilkowski, Marian Harasimiuk
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. LXXIV Sectio B 2019

Szlak archeo-geologiczny jako modelowy przykład kreowania marki terytorialnego produktu turystycznego [dolina Kamiennej] / Janusz Majewski
Biuletyn KPZK | 2019 | No 275 | 63-73

Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego / Przemysław Śleszyński, Paweł Sudra
Przegląd Geograficzny 2019, 91, 2, s. 61-80

2018

Ekonomia współdzielenia alternatywnym kierunkiem rozwoju miast : potencjał województwa świętkorzyskiego / Marcin Banaszek
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2018

Tramwaj dla polskich miast [Radom] / Łukasz Zaborowski
Instytut Sobieskiego, Warszawa 2018

Aktywność społeczności wiejskiej w ramach funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w województwie świętokrzyskim [Bałtów, Mirzec] / Patryk Brambert, Iwona Kiniorska
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 32, 2018: 89–107

Atlas turystyczny powiatów: koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego
Appen Karpaty, Compass, 2018

Marka parasolowa Świętokrzyskie a submarki lokalne, czyli z LEADER-em po zdrowie / Iwona Majewska
Biuletyn KPZK | 2018 | No 269 | 216-230

Turystyka rowerowa jako forma turystyki aktywnej na przykładzie gminy miasta Radomia / Marzenna Dębowska-Mróz, Ewa Ferensztajn-Galardos, Renata Krajewska, Andrzej Rogowski
Biuletyn KPZK | 2018 | No 269 | 103-128

Od Zakładu Wielkopiecowego do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Adaptacja zabytkowej huty żelaza na potrzeby działalności turystycznej i kulturalnej / Paweł Kołodziejski, Wioletta Sobieraj
Almanach Świętokrzyski, tom III, Świętokrzyski obszar rynków finansowo-ubezpieczeniowych oraz jego rola inwestycyjno-ochronna w procesie uprzemysłowienia regionu, s. 260-273

2017

Analysis of post-industrial sites in functional urban areas. The capital city of Warsaw, Płock, Radom and Pionki cases / Aleksandra Jadach-Sepioło, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Katarzyna Spadło
Studia Regionalia | 2017 | vol. 49 | 123-141

Waloryzacja obszaru województwa mazowieckiego pod względem możliwości rozwoju energetyki słonecznej / K. Kulesza
Czasopismo Geograficzne t. 88, Tom 88 Nr 1-2 (2017)

2016

Ból fantomowy czy realna strata? Wpływ utraty statusu stolicy województwa na rozwój gospodarczy i miejsce w hierarchii systemu osadniczego / Anna Kurniewicz, Paweł Swianiewicz
Prace i Studia Geograficzne, 2016, T.61 Z.2 ss. 25-50

Regionalny system miast – hierarchia czy sieciowy układ poziomy? Na przykładzie województwa  świętokrzyskiego / Mirosław Mularczyk
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, 310 s., format B5

Strukturalny wymiar nierówności społecznych na obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego / Iwona Kiniorska
Biuletyn KPZK | 2016 | No 263

Transport ładunków ponadgabarytowych drogą wodną Wisły. Podstawowe parametry szlaku oraz główne utrudnienia / Hubert Rabant, Michał Habel, Zygmunt Babiński
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (3), s. 7-17

Współczesne znaczenie dziedzictwa przemysłowego w dolinie rzeki Kamiennej (woj. świętokrzyskie) / Dworak, Małgorzata; Tobiasz-Lis, Paulina
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 26/2016

2015

Ochrona układu urbanistycznego Janowca – szanse i zagrożenia / Dariusz Kopciowski
Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego, 17, 2015, 175-186

2014

Opactwa cysterskie w Polsce i ich wpływ na rozwój turystyki / Izabela Kapera, Jacek Kapera
Peregrinus Cracoviensis, 2014, 25 (3), 79-90

Średniowieczny układ urbanistyczny Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu – ochrona środowiska kulturowego a rewitalizacja / Dariusz Gaweł
Urban Development Issues, II/2014

Ocena zakresu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych wspieranych środkami Unii Europejskiej na obszarze wybranych powiatów województwa mazowieckiego [lipski, radomski] / Franciszek Woch, Agnieszka Kowal, Tadeusz Wróblewski
Rocznik Świętokrzyski 35, 2014, 93-108

2013

Functional Diversification vs. Living Standard of Population in the Rural Areas of Swietokrzyskie Voivodeship / Iwona Kopacz-Wyrwał, Miroslaw Mularczyk
Studia Regionalia 2013 36 171-186

Ocena miast województwa świętokrzyskiego pod względem przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej w latach 2004-2013 / Patryk Brambert
Czasopismo Geograficzne Tom 84 Nr 1-2 (2013)

Turystyka religijna do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie / Agnieszka Mergalska, Roman Suligowski
Peregrinus Cracoviensis, 2013, 24 (3), s. 77 – 92

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w regionie świętokrzyskim w latach 2005-2011 / Sławomir Pastuszka
Gospodarka Narodowa 2013; 267(10): 93–115

2012

Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego / Przemysław Śleszyński
Przegląd Geograficzny, 2012, 84, 4, s. 559–576

Warunki społeczno-ekonomiczne województwa świętokrzyskiego w latach 2000-2009 / Iwona Kiniorska
Rocznik Świętokrzyski 33, 2012

2011

Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS / Przemysław Śleszyński
Studia Demograficzne 2 (160), 2011, 35-57

2010

Agroturystyka a rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego / Małgorzata  Strzyż,  Janina  Wrońska-Kiczor
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 57, 2010, s. 7-16

Changes in the Administrative Hierarchy of Cities and Entrepreneurship in Suburban Areas (the Case of Kielce and Radom) / Mirosław Mularczyk
Miscellanea Geographica Vol. 14/2010, 255-264

Górnictwo skalne regionu Lubelskiego. Zniszczenie czy rozwój? [Nasiłów] / Joanna Pinińska
Prace i Studia Geograficzne, 2010, T. 44, ss. 153–167

Social capital in rural areas in Poland: the case of the Świętokrzyskie province / Wioletta Kamińska
Miscellanea Geographica. – Vol. 14 (2010), s. 241-253

Zróżnicowanie przestrzenne siły ekonomicznej wiodących przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim / Patryk Brambert
Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 15, 2010, 156-164

(2009)

2008

Dokumenty programujące rozwój miasta Pionki a jego uwarunkowania krajobrazowe / Maria Agajew
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 10, 2008 , 17-26

Dynamika zaludnienia w województwach łódzkim i świętokrzyskim w początkach XXI wieku / Anna Majdzińska
Przegląd Geograficzny. – T. 80, z. 4 (2008), s. 561-577

Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Tomasz Gogacz
Czasopismo Geograficzne. – T. 79, z. 1/2 (2008), s. 140-142

Parki kulturowe w województwie lubelskim [Nadwiślański Park Kulturowy] / Wioletta Kałamucka
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 10, 2008, 310-318

Perspektywy rozwoju w Górach Świętokrzyskich [północne obrzeżenie] / Cezary Jastrzębski
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 55, 2008, s. 155-163

Zainteresowanie obiektami obronnymi w krajobrazie kulturowym obszaru wideł Wisły i Pilicy w dobie rozbiorowej / Cezary Jastrzębski
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 10, 2008, 439-446

(…)

2001

Kapliczki przydrożne w Chwałowicach / Justyna Górska-Siwiec
Wieś Radomska, 6, Muzeum Wsi Radomskiej, 2001, 337-342

(…)

1997

Doświadczenia Policji a problem rozmiaru patologii rodziny na przykładzie nieletnich zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka w Radomiu / January Majewski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXII, 4, 1997, 52-58

1996

Miejsce Radomia w studiach Wojciecha Kalinowskiego nad budową miast polskich / Stanisław Trawkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXI, 1-4, 1996, 9-38

Radomskie opracowania kartograficzne w publikacjach prof. Wojciecha Kalinowskiego / Tadeusz Lipiec
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXI, 1-4, 1996, 39-42

Nazwy ulic i placów Radomia / Mariola Krupa
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXI, 1-4, 1996, 176-198

Nazwy osiedli mieszkaniowych, placów i alei w miejscowościach województwa radomskiego / Danuta Kopertowska
Studia Filologiczne UJK, 10, 1996

Ocena sozologiczna wysypisk odpadów w województwie kieleckim / Maria Żygadło
Rocznik Świętokrzyski 23, 1996, 137-152

(…)

1994

Wkład regionu świętokrzyskiego do kultury literackiej Polski / Jan Pacławski
Studia Filologiczne UJK, 7, 1994

1993

Anna Kozak, Zmiany zatrudnienia pozarolniczego gospodarki uspołecznionej województwa kieleckiego w latach 1976-1988
Studia Kieleckie, 78, 1993, 57-76

Violetta Kamińska, Struktura przestrzenna indywidualnej działalności gospodarczej w rejonie kieleckim, Studia Kieleckie, 78, 1993, 77-86

(…)

1991

Próba typologii demograficznej województwa kieleckiego / Jan Mityk, Witold Wilczyński
Studia Kieleckie, 70, 1991, 7-18

Baza ekonomiczna i klasyfikacja funkcjonalna miast województwa kieleckiego / Anna Kozak
Studia Kieleckie, 70, 1991, 19-40

Kultura czytelnicza młodzieży średnich szkół zawodowych [Starachowice] / Alicja Krawczyk
Studia Kieleckie, 69, 1991, 55-74

(…)

1989

Zmiany produkcji rolniczej w woj. radomskim / Jan Piwowar
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVI, 3-4, 1989, 61-82

Rolnicza przydatność gruntów – ogranicznik, czy stymulator rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej Radomia? / Elżbieta Maj
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVI, 3-4, 1989, 83-98

Wpływ wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zużycia nawozów NPK na 1 ha użytków rolnych i obsady inwentarza na wielkość plonów w woj. radomskim w latach 1976-1985 / Zofia Czempińska, Stanisław Dzienia
Biuletyn Kwartalny RTN, XXVI, 3-4, 1989, 99-108

(…)

1986

Zagrożenie przestępczością i demoralizacją nieletnich na terenie województwa, próba diagnozy / Maria Gagacka
Biuletyn Kwartalny RTN, XXIII, 2, 1986, 93-102

1985

Prace dokumentacyjne, konserwatorskie, projektowe, badawcze i budowlane wykonane przez Oddział Kielecki PP Pracownie Konserwacji Zabytków w województwie radomskim / Małgorzata Ostrowska-Lis, Mariola Lis
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 3-4, 1985, 5-20

Problemy konserwatorskie małych miast na przykładzie Szydłowca / Joanna Ćwiertak,
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 3-4, 1985, 21-32

1984

Proces starzenia się ludności wiejskiej w województwie kieleckim w latach 1970-1981 / Elżbieta Nowak
Studia Kieleckie, 43, 1984, 99-110

Zarys historycznych przeobrażeń sieci i bazy ekonomicznej miast województwa kieleckiego / Franciszek Opalski
Studia Kieleckie, 43, 1984, 111-140

Dojazdy młodzieży do szkół ponadpodstawowych w Radomiu / Jadwiga Senator
Biuletyn Kwartalny RTN, XXI, 1-2, 1984, 50-56

1983

Województwo radomskie 1975-1978. Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i kulturalne
Biuletyn Kwartalny RTN, XX, 3-4, 1983

Czarnoleskie muzeum Jana Kochanowskiego / Tomasz Palacz
Biuletyn Kwartalny RTN, XX, 1-2, 1983, 83-114

Region świętokrzyski jako źródło inspiracji literackiej [m.in. Kochanowski] / Jan Pacławski
Rocznik Świętokrzyski, 11, 1983, 5-10

Popularyzacja nauki w regionie kieleckim [woj.] / Tadeusz Aleksander
Rocznik Świętokrzyski, 11, 1983, 201-220

Nazwy osiedli mieszkaniowych oraz nazwy placów i alei w miastach województwa kieleckiego / Danuta Kopertowska
Studia Filologiczne UJK, 2, 1983

1982

Częstość występowania różnych typów białka monoklonalnego w przypadkach Plastocytoma u pacjentów z Kielecczyzny [Radom] / Stanisław Bartelik
Studia Kieleckie, 36, 1982, 113-116

1981

Walory krajoznawcze oraz turystyczne zagospodarowanie projektowanego Samsonowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny [Płaskowyż Suchedniowski] / Marian Koziej, Oliwia Żukowska
Studia Kieleckie, 32, 1981, 71-94

Próba oceny walorów turystycznych metodami matematycznymi na przykładzie województwa kieleckiego / Ignacy Janowski
Studia Kieleckie, 32, 1981, 95-114

Analiza kadry w przedsiębiorstwach budowlanych regionu kieleckiego w latach 1975-1979 [Radom] / Czesław Linczowski
Studia Kieleckie, 29, 1981, 137-150

1980

Problemy wynalazczości pracowniczej [FSC Starachowice] / Witold Dobrołowicz
Rocznik Świętokrzyski, 8, 1980, 279-297

(…)

1978

Analiza śmiertelnych wypadków drogowych u dzieci i młodzieży na terenie województwa kieleckiego w latach 1970-1971 / Kazimierz Mierzwa, Alfred Suchecki
Studia Kieleckie, 19, 1978, 13-20

1977

Z badań nad urbanizacją w województwie kieleckim w latach 1950-1973 / Kazimierz Kwiatkowski
Studia Kieleckie, 13, 1977, 111-120

Czesław Erber, „Słownik pracowników książki polskiej” o Kielecczyźnie
Studia Kieleckie, 15, 1977, 91-104

1976

Demograficzno-społeczne cechy kandydatów na nauczycieli na przykładzie Studium Nauczycielskiego w Radomiu oraz innych tego typu zakładów kształcenia nauczycieli w woj. kieleckim / Stanisław Ośko
Studia Kieleckie, 11, 1976, 41-58

Epidemiologia i klinika zapalenia wyrostka robaczkowego w województwie kieleckim / Henryk Belowski
Studia Kieleckie, 10, 1976, 133-138

1975

Problemy rozwoju kultury regionu kieleckiego / Edmund Staszyński
Studia Kieleckie, 7, 1975, 1-8

Wpływ niektórych czynników na wielkość obsady krów i skup mleka (na przykładzie 170 gmin) [d. woj. kieleckie] / Jan Jachimkowski, Zenon Kot
Studia Kieleckie, 8, 1975, 5-20, 100-106

1974

Perspektywy udziału rzemiosła w socjalistycznym, społeczno-ekonomicznym rozwoju województwa kieleckiego / Józef Marian Skrzypek
Studia Kieleckie, 3-4, 1974, 24-36

Odezwa o poznaniu naszego pragórnictwa / Stefan Krukowski
Studia Kieleckie, 3-4, 1974, 75-81

Udział przemysłu metalowego woj. kieleckiego w kooperacji międzyregionalnej / Józef M. Skrzypek
Studia Kieleckie, 1, 1974, 58-78

(…)

1962

Zabytki techniki w województwie kieleckim i ich naukowe oraz dydaktyczne znaczenie / Jerzy Jasiuk
Rocznik Świętokrzyski, I, 1962, 227-254