luty 14, 2020

Geografia społeczno-ekonomiczna i nauki pokrewne

2022

Pielgrzymka szlakiem sanktuariów diecezji radomskiej [wykaz] / Paweł Puton
Filokartysta Radomski, 2, 2022, 22-33

2021

Współczesne wykorzystanie i społeczne znaczenie spuścizny poprzemysłowej w dolinie rzeki Kamiennej / Anita Kulawiak
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35 (3), 205-219

Polskie miasta na drodze adaptacji do zmian klimatu – przykłady Wrocławia i Radomia / Liliana Janik
Urban Development Issues, vol. 71, 69-77

2020

Factors of Divergence between Peripheral and Central Subregions: the Case of Mazovian Province, Poland / Tomasz Zaborowski
Quaestiones Geographicae, 2020, 39(4), 39-51

Quo Vadis, Business? The migration of companies between cities using the example of the Mazowieckie voivodship in Poland / Magdalena Cybulska, Wojciech Dziemianowicz
Miscellanea Geographica, 2020, 24, 4, 218–231

Localised capabilities as an intermediating factor in the transition from an old to a new development path: The case of post-socialist industrial towns [Starachowice] / Krzysztof Gwosdz, Bolesław Domański, Elżbieta Bilska-Wodecka
Moravian Geographical Reports, 2020, 28(2): 124-135

2019

Krzemień pasiasty – skarb Ziemi Świętokrzyskiej i ukryty potencjał wizerunkowy dla rozwoju turystyki w regionie świętokrzyskim / Monika Knefel
Biuletyn KPZK | 2019 | No 275 | 133-136

Przeobrażenia struktury użytkowania gruntów rolnych w województwie świętokrzyskim w pierwszej dekadzie XXI w. / Wioletta Kamińska, Mirosław Mularczyk, Roman Suligowski
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 2019, 42, 2, 107-124

Polityka opłat planistycznych w województwie świętokrzyskim w latach 2010–2015 / Izabela Błaszczyk, Waldemar A. Gorzym-Wilkowski, Marian Harasimiuk
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. LXXIV Sectio B 2019

Szlak archeo-geologiczny jako modelowy przykład kreowania marki terytorialnego produktu turystycznego [dolina Kamiennej] / Janusz Majewski
Biuletyn KPZK | 2019 | No 275 | 63-73

Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego / Przemysław Śleszyński, Paweł Sudra
Przegląd Geograficzny 2019, 91, 2, s. 61–80

2018

Aktywność społeczności wiejskiej w ramach funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w województwie świętokrzyskim [Bałtów, Mirzec] / Patryk Brambert, Iwona Kiniorska
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 32, 2018: 89–107

Atlas turystyczny powiatów: koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego
Appen Karpaty, Compass, 2018

Marka parasolowa Świętokrzyskie a submarki lokalne, czyli z LEADER-em po zdrowie / Iwona Majewska
Biuletyn KPZK | 2018 | No 269 | 216-230

Turystyka rowerowa jako forma turystyki aktywnej na przykładzie gminy miasta Radomia / Marzenna Dębowska-Mróz, Ewa Ferensztajn-Galardos, Renata Krajewska, Andrzej Rogowski
Biuletyn KPZK | 2018 | No 269 | 103-128

Od Zakładu Wielkopiecowego do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Adaptacja zabytkowej huty żelaza na potrzeby działalności turystycznej i kulturalnej / Paweł Kołodziejski, Wioletta Sobieraj
Almanach Świętokrzyski, tom III, Świętokrzyski obszar rynków finansowo-ubezpieczeniowych oraz jego rola inwestycyjno-ochronna w procesie uprzemysłowienia regionu, s. 260-273

2017

Analysis of post-industrial sites in functional urban areas. The capital city of Warsaw, Płock, Radom and Pionki cases / Aleksandra Jadach-Sepioło, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Katarzyna Spadło
Studia Regionalia | 2017 | vol. 49 | 123-141

Waloryzacja obszaru województwa mazowieckiego pod względem możliwości rozwoju energetyki słonecznej / K. Kulesza
Czasopismo Geograficzne t. 88, Tom 88 Nr 1-2 (2017)

2016

Ból fantomowy czy realna strata? Wpływ utraty statusu stolicy województwa na rozwój gospodarczy i miejsce w hierarchii systemu osadniczego / Anna Kurniewicz, Paweł Swianiewicz
Prace i Studia Geograficzne, 2016, T.61 Z.2 ss. 25-50

Regionalny system miast – hierarchia czy sieciowy układ poziomy? Na przykładzie województwa  świętokrzyskiego / Mirosław Mularczyk
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, 310 s., format B5

Strukturalny wymiar nierówności społecznych na obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego / Iwona Kiniorska
Biuletyn KPZK | 2016 | No 263

Transport ładunków ponadgabarytowych drogą wodną Wisły. Podstawowe parametry szlaku oraz główne utrudnienia / Hubert Rabant, Michał Habel, Zygmunt Babiński
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (3), s. 7-17

Współczesne znaczenie dziedzictwa przemysłowego w dolinie rzeki Kamiennej (woj. świętokrzyskie) / Dworak, Małgorzata; Tobiasz-Lis, Paulina
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 26/2016

(2015)

2014

Opactwa cysterskie w Polsce i ich wpływ na rozwój turystyki / Izabela Kapera, Jacek Kapera
Peregrinus Cracoviensis, 2014, 25 (3), 79-90

Średniowieczny układ urbanistyczny Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu – ochrona środowiska kulturowego a rewitalizacja / Dariusz Gaweł
Urban Development Issues, II/2014

2013

Functional Diversification vs. Living Standard of Population in the Rural Areas of Swietokrzyskie Voivodeship / Iwona Kopacz-Wyrwał, Miroslaw Mularczyk
Studia Regionalia 2013 36 171-186

Ocena miast województwa świętokrzyskiego pod względem przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej w latach 2004-2013 / Patryk Brambert
Czasopismo Geograficzne Tom 84 Nr 1-2 (2013)

Turystyka religijna do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie / Agnieszka Mergalska, Roman Suligowski
Peregrinus Cracoviensis, 2013, 24 (3), s. 77 – 92

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w regionie świętokrzyskim w latach 2005-2011 / Sławomir Pastuszka
Gospodarka Narodowa 2013; 267(10): 93–115

2012

Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego / Przemysław Śleszyński
Przegląd Geograficzny, 2012, 84, 4, s. 559–576

2011

Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS / Przemysław Śleszyński
Studia Demograficzne 2 (160), 2011, 35-57

2010

Agroturystyka a rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego / Małgorzata  Strzyż,  Janina  Wrońska-Kiczor
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 57, 2010, s. 7-16

Changes in the Administrative Hierarchy of Cities and Entrepreneurship in Suburban Areas (the Case of Kielce and Radom) / Mirosław Mularczyk
Miscellanea Geographica Vol. 14/2010, 255-264

Górnictwo skalne regionu Lubelskiego. Zniszczenie czy rozwój? [Nasiłów] / Joanna Pinińska
Prace i Studia Geograficzne, 2010, T. 44, ss. 153–167

Social capital in rural areas in Poland: the case of the Świętokrzyskie province / Wioletta Kamińska
Miscellanea Geographica. – Vol. 14 (2010), s. 241-253

Zróżnicowanie przestrzenne siły ekonomicznej wiodących przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim / Patryk Brambert
Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 15, 2010, 156-164

(2009)

2008

Dokumenty programujące rozwój miasta Pionki a jego uwarunkowania krajobrazowe / Maria Agajew
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 10, 2008 , 17-26

Dynamika zaludnienia w województwach łódzkim i świętokrzyskim w początkach XXI wieku / Anna Majdzińska
Przegląd Geograficzny. – T. 80, z. 4 (2008), s. 561-577

Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Tomasz Gogacz
Czasopismo Geograficzne. – T. 79, z. 1/2 (2008), s. 140-142

Parki kulturowe w województwie lubelskim [Nadwiślański Park Kulturowy] / Wioletta Kałamucka
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 10, 2008, 310-318

Perspektywy rozwoju w Górach Świętokrzyskich [północne obrzeżenie] / Cezary Jastrzębski
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 55, 2008, s. 155-163

Zainteresowanie obiektami obronnymi w krajobrazie kulturowym obszaru wideł Wisły i Pilicy w dobie rozbiorowej / Cezary Jastrzębski
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 10, 2008, 439-446