24 czerwca, 2021

Geografia

Niniejszy dział stanowi przyczynek do bibliografii naukowej regionu radomskiego tworzonej przez Radomskie Towarzystwo Naukowe. W ramach współpracy bibliografię w dziedzinie geografii opracowuje Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Bibliografie publikujemy w dwóch działach, odpowiadających tradycyjnemu podziałowi nauk geograficznych. Pierwszy dział to geografia fizyczna i pokrewne nauki przyrodnicze, takie jak geobotanika, geologia, paleontologia. Druga część obejmuje geografię społeczno-ekonomiczną wraz z dziedzinami pokrewnymi.
> Geografia fizyczna i nauki pokrewne
> Geografia społeczno-ekonomiczna i nauki pokrewne

Zakres terytorialny bibliografii nawiązuje do historycznego regionu radomskiego, rozciągającego się w widłach Wisły i Pilicy. W dziedzinie nauk przyrodniczych zakres odniesiono do regionalizacji fizycznogeograficznej. Od strony południowej granicę określono tak, by objąć całe północne obrzeżenie mezozoiczne Gór Świętokrzyskich. Uwzględniane są zatem następujące jednostki fizycznogeograficzne według zmodyfikowanego podziału Kondrackiego (Solon et al. 2018):
– z Nizin Środkowopolskich: Dolina Białobrzeska (318.85), Równina Radomska (318.86), Dolina Dolnej Pilicy (318.70), Równina Kozienicka (318.77), Dolina Środkowej Wisły (318.75) do ujścia Pilicy;
– z Wyżyn Polskich: Wzgórza Opoczyńskie (342.12), Garb Gielniowski (342.32), Przedgórze Iłżeckie (342.33), Małopolski Przełom Wisły (343.11).

W dziale geografii społeczno-ekonomicznej zakres terytorialny bibliografii nawiązuje do historycznego regionu radomskiego w wąskim ujęciu. Przyjmujemy umowne granice przyrodnicze: rzeki Pilica, Wisła, Kamienna oraz Garb Gielniowski; w tym uwzględniamy pasmo osadnicze doliny Kamiennej. Natomiast w odniesieniu do zagadnień geografii historyczno-kulturowej jako zakres bibliografii przyjmujemy region radomski w szerszym ujęciu – w granicach diecezji radomskiej.
> Synteza: nasz region

Bibliografia jest tworzona w drodze bezpośredniego przeglądu czasopism naukowych. Przeglądowi poddawane są czasopisma o zasięgu ogólnopolskim, ponadto z wydawnictw uczelnianych – w szczególności te z sąsiednich ośrodków akademickich (Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Warszawa).

Bibliografia jest pełna, jeśli chodzi o zawartość najnowszych roczników czasopism z poniższego zestawienia. Podajemy okres, dla którego prowadzony jest bezpośredni przegląd treści artykułów (względnie także okres, dla którego prowadzony był wcześniej przegląd spisów treści czasopism):
Acta Geographica Lodziensia 2009-2022
Acta Geologica Polonica 2000-2023.1
Acta Palaeobotanica 2000-2022.2
Acta Palaeontologica Polonica (2004-2008) 2010-2022.4
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 1997-2022.spec.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 1999-2019.35
Annales Societatis Geologorum Poloniae 2000-2022.2
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 2013-2022
Biuletyn Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2011-2020.277
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (2004-2008) 2018.472-2021.478
Folia Quaternaria 2000-2020
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2000-2019
Czasopismo Geograficzne (2004-) 2009.4-2022.2
Geographia Polonica (2005-2011) 2014-2023.2
Geological Quarterly (2004-) 2008-2022.3
Geology, Geophysics & Environment (d. Geologia) (AGH) (2003-) 2005-2022.3
Gospodarka Narodowa 2010-2022.3
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2008, 2012-2023.1
Journal of Geography, Politics and Society 2015-2023.1
Landform Analysis 1997-2022.41
Mineralogia (d. Mineralogia Polonica) 2006-2023.1
Miscellanea Geographica (2004-2008) 2011-2023.1
Monographiae Botanicae 2004-2022
Polish Journal of Landscape Studies 2018-2020.6
Prace Geograficzne (IGiPZ PAN) 1954-2022.279
Prace Geograficzne (UJ) 1998-2022.169
Prace i Studia Geograficzne (UW) (2003-) 2009-2021.66.4
Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2016-2023.1
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2010-2023.2
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2002-2021.2
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 2000-2023.207
Przegląd Geograficzny (2004-) 2012-2023.1
Przegląd Geologiczny (2004-2008) 2014-2022.7
Przegląd Statystyczny 2011-2022.3
Przestrzeń i FORMa 2024.57
Przestrzeń, Urbanistyka, Architektura 2017-2020.2
Quaestiones Geographicae 2001-2023.1
Rocznik Świętokrzyski – Seria C. Nauki Społeczne 2021
Studia Miejskie 2015-2022.44
Studia Regionalne i Lokalne (2004-2011) 2013-2023.1,s.
Studia, Rozprawy, Monografie (IGSMiE PAN) 2005.132-2022.215
Urban Development Issues 2004-2021.71
Volumina Jurassica d. Tomy Jurajskie 2003-2022.20

Ponadto z czasopism nieukazujących się obecnie:
Peregrinus Cracoviensis (2004-2010) 2013-2017
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich (2003-) 2008-2011
Rocznik Świętokrzyski – Seria B. Nauki Przyrodnicze (d. Rocznik Świętokrzyski) 1962-2015
Studia Demograficzne 2011-2018.2
Studia Kieleckie 1974-1993 oprócz 1975.5, 1975.6, 1987.56, 1992.75, 1993.77
Studia Kieleckie – Seria Geologiczno-Geograficzna 1997-2000
Studia Regionalia 2012-2017.52
Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2016-2019.8
Zeszyty Przyrodnicze (Muzeum Świętokrzyskie) 1973

Dodatkowo w bibliografii uwzględniono inne źródła znane jej twórcom – wydawnictwa zwarte oraz artykuły z prac zbiorowych i czasopism spoza powyższej listy, względnie z wcześniejszych roczników czasopism z listy.

Bibliografię zamieszczamy w układzie rocznym wstecz do roku 2003 włącznie. Należy pamiętać, iż we wcześniejszych latach zestaw poddawanych przeglądowi czasopism był węższy (jw.). Bibliografia będzie stopniowo uzupełniana. Tytuły są odnośnikami do treści opracowań dostępnych w sieci.