lipiec 8, 2020

Okres staropolski

2022

Piotrówka na wczesnośredniowiecznych szlakach handlowych / Joanna Kalaga
Radomir, 2022, 39-56

Drewniane i murowane dwory na kopcach z okolic Radomia w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych / Anna Nierychlewska
Radomir, 2022, 57-108

Rozwój przestrzenny Radomia w XVI wieku / Dariusz Kupisz
Radomir, 2022, 109-117

Kościół i klasztor oo. Bernardynów – radomski Pomnik Historii / ks. Michał Krawczyk
Radomir, 2022, 118-134

Leżeńscy z Leżenic. Siedziba wpływowego rodu rycerskiego i szlacheckiego – szkic zagadnienia / Anna Drela
Radomir, 2022, 137-147

Ulica Rwańska w Radomiu – jej zagadkowe dzieje i nazwa / Stanisław Prażmowski
Radomir, 2022, 302-308

Nekropolia Kochanowskich? Osiemnastowieczne pochówki w kaplicach zwoleńskiego kościoła w świetle metryk parafialnych / Mariusz Kozdrach
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2, 2022, 201-230

2021

Podział i rozgraniczenie Sycyny między Mikołajem i Jakubem Kochanowskimi, braćmi poety / Mariusz Kozdrach
Rocznik Lubelski, 2021, 161-167

Awizy z obozu pospolitego ruszenia pod Gołębiem (3–8 października 1672 r.) / Leszek A. Wierzbicki
Rocznik Lubelski, 2021, 168-176

„Kopiarz Sulejowski” – przyczynek do dziejów zasobu archiwów klasztornych / Aleksy Piasta
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, X, 2021, 11-32

Królewicz Kazimierz Jagiellończyk. Próba portretu / Kamila Grzymalska
Avalon, Kraków 2021, 242 s.

Wilczyska – mieszkalno-obronna siedziba na pograniczu Mazowsza i Małopolski z końca XV – drugiej połowy XVII wieku / Wojciech Bis
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69, 3 (2021), 301-320

„Inwentowanie rzeczy” pisarza miejskiego Rozesława Marcina Brzeskiego z Szydłowca (1637) / Katarzyna Justyniarska-Chojak
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69, 3 (2021), 409-420

Przedostatni Kanclerz Wielki Koronny Jacek Małachowski (1737-1821). Działalność publiczna i gospodarcza / Piotr Olszewski
Świętokrzyskie, nr 27 (31), 2021, s. 81-91

Brama główna zamku Iłża / Paweł Nowakowski
Świętokrzyskie, nr 27 (31), 2021, s. 216-223
(odnośnik pod tytułem zawiera pełną wersję z podpisami rycin)

Radomska rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z Bramy Krakowskiej / Michał Krawczyk
Nasza Przeszłość, 134, 2021, s. 191-207

2020

Z historii świętokrzyskiego procesu industrialnego (od prehistorii do początków XVIII wieku) / Stanisław Nowak, Jerzy Jagodziński
Almanach świętokrzyski, tom V. Świętokrzyska era żelaza. Dzieje i udział w procesach rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2020, s. 21-55

Materiałowo-energetyczne czynniki sprawcze w procesach produkcji żelaznej / Stanisław Nowak et. al.
Almanach świętokrzyski, tom V. Świętokrzyska era żelaza. Dzieje i udział w procesach rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2020, s. 56-130

Gospodarka regionu świętokrzyskiego na drodze rewolucji przemysłowej (do końca istnienia I Rzeczypospolitej) / Stanisław Nowak
Almanach świętokrzyski, tom V. Świętokrzyska era żelaza. Dzieje i udział w procesach rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2020, s. 142-161

Rozwój gospodarczy dóbr biskupów krakowskich od średniowiecza do 1789 roku. Zarys problematyki / Piotr Kardyś, Marcin Janakowski
Almanach świętokrzyski, tom V. Świętokrzyska era żelaza. Dzieje i udział w procesach rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2020, s. 197-221

W cieniu wielkiej polityki. Aktywność gospodarcza opactwa cystersów w Wąchocku oraz ich rola w uprzemysłowieniu doliny rzeki Kamiennej (1179–1819) / Paweł Kołodziejski
Almanach świętokrzyski, tom V. Świętokrzyska era żelaza. Dzieje i udział w procesach rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2020, s. 222-245

Pobożność Polityką motywowana – o działalności księcia krakowskiego i sandomierskiego Bolesława V Wstydliwego wobec klasztorów / Karolina Maciaszek
Nasza Przeszłość, 133, 2020, s. 29-54

Badania nad konfederacją gołąbską we współczesnej historiografii / Jarosław Stolicki
Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3), s. 473-489

Armia koronna w województwie sandomierskim w okresie Sejmu Czteroletniego / Tadeusz Banaszek
Świętokrzyskie, nr 26 (30), 2020, s. 67-71

Siedziba starosty opoczyńskiego w świetle inwentarza z roku 1784 / Adam Malicki
Świętokrzyskie, nr 24 (28), 2020, s. 46-58

Dział majątku subdelegata grodzkiego radomskiego Stanisława Rakowskiego z 1786 roku / Mariusz Kozdrach
Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 185-200

Wielki naukowiec – mało znany badacz regionu świętokrzyskiego – Johann Jacob Ferber / Bożena Piasecka
Świętokrzyskie, nr 25 (29), 2020, s. 129-131

Fałków – gniazdo rodowe krakowskiego biskupa / Dariusz Kalina, Konrad Mucha
Świętokrzyskie, nr 26 (30), 2020, s. 92-98

Budowa mostu na łodziach i przeprawa wojsk Władysława Jagiełły do Czerwińska w 1410 roku / Jan Tyszkiewicz
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, 4, s. 43–65

Graffiti w Janowcu XVI – połowa XX wieku / Paweł Madejski
Almanach Historyczny, 2020, XXII, 49-67

2019

Potamonimy odantroponimiczne w dorzeczu Wisły (problemy metodologiczne i typologia nazw) [Radomierza] / Urszula Bijak
Onomastica | 2019 | No 63 | 145-156

Urzędy i urzędnicy w czasach księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława V Wstydliwego / Karolina Maciaszek
Res Historica, 47 (2019)

Pozycja kobiet z rodzin rycerskich w dzielnicy krakowsko-sandomierskiej w okresie rozbicia dzielnicowego / Agnieszka Teterycz-Puzio
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Historia, Vol 74 (2019)

Pieczęć królewicza Kazimierza Kazimierzowica Jagiellończyka z okresu starań o koronę węgierską i jej program polityczny / Szymon Titkow
Studia Źródłoznawcze, t. LVII, 2019, 141-158

Dokument rozgraniczenia dóbr Niekłania i Chlewisk z 18 sierpnia 1534 r. – wycinek z topograficznego i gospodarczego obrazu dorzecza górnej Kamiennej w pierwszej połowie XVI wieku / Marcin Janakowski
Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej, 10, 2019, s. 83-94

Radom jako miejsce obrad sejmików i lokalnych zjazdów szlacheckich w drugiej połowie XVIII wieku / Mariusz Kozdrach
Przegląd Nauk Historycznych, 2019, XVIII, 1, 75-97

Wyposażenie i wystrój wnętrz siedzib szlachty sandomierskiej w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku / Jacek Pielas
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67 (1), 2019

Od wiejskiej osady do przemysłowego miasta. Historia i rozwój urbanistyczny Stąporkowa od XVIII w. do lat sześćdziesiątych XX w. / Daria Rutkowska-Siuda
Zeszyty Wiejskie, 25, 2019, 39-53

Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla / Irena Przybyłowska-Hanusz
Parafia pod wezwaniem św. Zygmunta Króla, Szydłowiec 2019, 113, [3] s., il., 21×22 cm.

Budowle „grupy tarłowskiej” a rzymska architektura sakralna początku XVII wieku [Gołąb, Jedlińsk, Wysokie Koło] / Aleksander Stankiewicz
Rocznik Historii Sztuki | 2019 | No XLIV | 27-48

Janowiec – wyniki badań archeologicznych / Grzegorz Kuś
Notatnik Janowiecki, 21-22, 2019

Poszukiwania archiwalne w Szwecji związane z historią Zamku w Janowcu / Sebastian Wardak
Notatnik Janowiecki, 21-22, 2019

Fundacja i erekcja prepozytury i szpitala w Janowcu / Wiktor Zygmunt Łyjak
Notatnik Janowiecki, 21-22, 2019

Rozpad dóbr ziemskich klucza janowieckiego w latach 1789-1793-1805 / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 21-22, 2019

2018

Denarius Sandomiri z radomskiego grodu / Mateusz Bogucki, Maciej Trzeciecki
w: Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Tomasz Nowakiewicz, Maciej Trzeciecki, Dariusz Błaszczyk
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2018, s. 279-292

Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku / red. Jacek Tomczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018, 238 s.

Spory cystersów sulejowskich i norbertanów witowskich w XIII i XIV w. / Jakub Parol
Nasza Przeszłość, 129, 2018, s. 5-23

Władysława Łuszczkiewicza studia nad architekturą i sztuką cystersów polskich / Magdalena Młodawska, Marcin Starzyński
Nasza Przeszłość, 129, 2018, s. 225-248

Rycerz „zaszczycony wieloma bliznami, o wielkim rozgłosie” Mikołaj Powała z Taczowa/Taczewa (przed 1390 – po 17 VI 1451). Zarys biografii / Piotr Kardyś
Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej, 9, 2018, s. 21-40

Posłowie województwa sandomierskiego na sejmy za panowania Jana III Sobieskiego w latach 1676-1695 / Kazimierz Przyboś
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 19 (2018), 27-46

Józef Osiński – o stanie rozwoju polskiego przemysłu żelaznego czasów oświecenia polskiego (Na przykładzie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego) / Stanisław Nowak, Andrzej Szplit
Almanach Świętokrzyski, tom III, Świętokrzyski obszar rynków finansowo-ubezpieczeniowych oraz jego rola inwestycyjno-ochronna w procesie uprzemysłowienia regionu, s. 61-82

Rola industrializacji w tworzeniu nowych form językowych i tradycji technicznej w regionie świętokrzyskim. Kuźniacki język techniczny – sfery wydobycia rud żelaza według Opisania… Józefa Osińskiego / Stanisław Nowak, Sandra Nowak
Almanach Świętokrzyski, tom III, Świętokrzyski obszar rynków finansowo-ubezpieczeniowych oraz jego rola inwestycyjno-ochronna w procesie uprzemysłowienia regionu, s. 83-104

Powiat opoczyński. Historia i współczesność / Jerzy Gapys
Muzeum Regionalne, Opoczno 2018

Na ścieżkach historii gminy Mirzec / Jacek Rafalski
Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec”, 2018, s. 141

Zarys dziejów benedyktynów w średniowiecznej Polsce / ks. Marek Zahajkiewicz
w: Z przeszłości opactwa łysogórskiego / red. Krzysztof Bracha, o. Jarosław Różański, Marzena Marczewska
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2018

Pokasacyjne losy i obecny stan zachowania archiwaliów klasztoru Benedyktynów z Sieciechowa / Robert Stępień
Res Historica, 45 (2018)

Inwentarz Rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu. T.2. XII-XX wiek / oprac. Feliks Kiryk
Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2018

Wizje pogrzebu w testamentach szlachty małopolskiej i wielkopolskiej z XVI–XVIII wieku [Gabriel Tarło, kasztelan radomski] / Wioletta Szafarczyk (Kielce)
Almanach Historyczny, XX, 2018, 31–41

Testament kasztelana żarnowskiego Olbrachta Starołęskiego (ze skandalem obyczajowo-kryminalnym w tle) / Mariusz Lubczyński (Kielce)
Almanach Historyczny, XX, 2018, 299–318

Krawcy żydowscy w Kozienicach w 1765 roku / Kamil Jakimowicz (Lublin)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 171-178

Ukryte w ziemi… – depozyt srebrnych przedmiotów z radomskiego getta znalezionych w trakcie badań archeologicznych przy ulicy Grodzkiej 4 w Radomiu / Joanna Marciniak-Barczyk
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 253-258

2017

Radomskie we wczesnym średniowieczu. Spojrzenie od strony Czerska / Marian Kazimierz Krzesiński
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 11-25

Domniemana fortalicja rycerska z miejscowości Kamień w gm. Białobrzegi / Wojciech Marciniak
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 239-245

W poszukiwaniu Wieży Białej – badania archeologiczne na Skwerze Unii Wileńsko-Radomskiej / Joanna Marciniak-Barczyk, Grzegorz Barczyk
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 217-237

Z życia politycznego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku. Studia / red. Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2017

Radomskie wobec Targowicy i Grodna (lipiec 1792 – marzec 1794) / Mariusz Kozdrach
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 27-46

Janowiec nad Wisłą. Źródła archeologiczne do dziejów miasta (XVI-XVII w.) / red. Jerzy Kruppe, Maria Dąbrowska
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017, 223 s.

Miasto Jastrząb od lokacji do końca XVIII wieku. Zarys dziejów / Kamil Szpunar
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 17 (2016), 11-30

Kościół w Czarnej w industrialnych dziejach miejscowości Czarna oraz innych ośrodków parafii czarneckiej / Czesław Nowak, Alina Kusiak
Almanach Świętokrzyski, tom II, Stąporków i okolice. Z historią industrialną w tle. Dzieje i czasy współczesne, s. 299-304

2016

Rola rodu Odrowążów w zagospodarowaniu regionu świętokrzyskiego / Piotr Kardyś
Almanach Świętokrzyski, tom 1, Z dziejów regionu świętokrzyskiego, Warszawa 2016

Rola źródeł astrologicznych późnego średniowiecza w poznaniu historycznym. Horoskop urodzeniowy Krzysztofa Szydłowieckiego / Sylwia Konarska-Zimnicka
Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej, 7, 2016, s. 45-56

Stan obecny i perspektywy edycji źródeł do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku / Jacek Pielas
Almanach Świętokrzyski, tom 1, Z dziejów regionu świętokrzyskiego, Warszawa 2016

Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, T. 2: Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku (cz. 2) / wyd. Katarzyna Justyniarska-Chojak, Jacek Pielas
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, 248 s.

Ziemskie urzędy sądowe w życiu politycznym województwa sandomierskiego w latach 1777-1783 / Witold Filipczak
Przegląd Nauk Historycznych, 2016, XV, 2, 191-214

„Żelazne” Chlewiska. Rozwój staropolskiego przemysłu górniczo-hutniczego klucza chlewiskiego i jego obraz na tle regionu / Marcin Janakowski
Almanach Świętokrzyski, tom 1, Z dziejów regionu świętokrzyskiego, Warszawa 2016

Spław wiślany w drugiej połowie XVIII wieku (do 1772 r.), cz. 2: Statystyka spławu wiślanego / Szymon Kazusek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 2016, 610 s.

Książki w mieszczańskich inwentarzach pośmiertnych z terenu Małopolski (XVI-XVII wiek) / Katarzyna Justyniarska-Chojak
w: Historia magistra vitae est… Studia z dziejów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Cabanowi z okazji 45-lecia pracy naukowej / red. Lidia Michalska–Bracha, Marek Przeniosło, Beata Wojciechowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, s. 57-66

Dwory Kochanowskich w Sycynie i na ziemi radomskiej. Z badań nad wiejską siedzibą szlachecką XVI wieku / Maria Brykowska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 11-41

Bractwo św. Anny przy kościele parafialnym w Sieciechowie / Robert Stępień
w: Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII w.) / red. Dominika Burdzy, Beata Wojciechowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, s. 221-234

Nekropolie Radomia w drugiej połowie XVIII wieku / Dariusz Kupisz
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 64 z. 1 (2016), s. 35-58

Wizytacja parafii św. Wacława w Starym Radomiu z 1781 roku / Dariusz Kupisz, Agata Świątkowska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 185-197

Herb gminy Janowiec nad Wisłą / Henryk Seroka
Notatnik Janowiecki, 19-20, 2016, 41-59

2015

Naczynia ceramiczne ze stanowiska nr 3 (kościół św. Wacława) w Radomiu / Aleksandra Lis
Radomskie Studia Humanistyczne, II, 2015, 27-48

Wójtowa Góra w Sieciechowie / Łukasz Reczulski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, Nr 30 (2015)

Skrzynno w różnych perspektywach. Na motywach artykułu Tomisława Giergiela „O trudnościach badań komplementarnych systemu grodowego” / Zbigniew Lechowicz
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 245-268

Najstarszy ratusz Nowego Miasta w Radomiu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych / Grzegorz Barczyk, Joanna Marciniak-Barczyk, Wojciech Marciniak
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 293-312

Konferencja ,,Społeczność żydowska w Małopolsce”, Kielce, 2 lipca 2014 roku / Beata Żelazny
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 16 (2015), 141-144

Uwagi na temat edycji testamentów mieszczańskich z województwa sandomierskiego (XVI–XVIII wiek) / Katarzyna Justyniarska-Chojak
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 63 z. 4 (2015), s. 637-646

Właściciele Zakrzewa i Przytyka w powiecie radomskim od XV do połowy XIX wieku / Agata Świątkowska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 49-65

Z XVI i XVII-wiecznych opisów materialnego zaplecza wojskowego zamków obronnych biskupstwa krakowskiego / Jadwiga Muszyńska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 145-150

Sandomierskie Soplicowo. Dwór, gospodarze, goście, opowieści z życia sandomierskiej szlachty / Agnieszka Krzesimowska
Wydanie Autorskie, Sandomierz 2015

Inwentarze pośmiertne ruchomości szlachty sandomierskiej z XVII–XVIII wieku — perspektywy i problemy metodologiczne przygotowywanej edycji źródłowej / Jacek Pielas
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 63 z. 4 (2015), s. 629-635

Taxatio rerum olim… — szesnastowieczne inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego / Katarzyna Justyniarska-Chojak
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2015, R. 63, Nr 1, s. 41-54

Podział majątku Stefana Ksawerego Kochanowskiego z przełomu 1791 i 1792 / Mariusz Kozdrach
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 151-176

Kontakty handlowe kupców miast dawnego województwa sandomierskiego z krajami niemieckimi w latach 1764–1767 / Szymon Kazusek (Instytut Historii UJK)
Almanach Historyczny, XVII, 2, 2015

Dzieje Klwowa i parafii klwowskiej do roku 1918 / Dariusz Kupisz, Zbigniew Lechowicz, Sebastian Piątkowski
Radom 2015, 329 s.

Dzieje Sienna 1389–2012, T. I. 1389–1945 / S. J. Pastuszka
Sienno–Kielce–Warszawa 2015, 446 s.

2014

Przynależność terytorialno-ekonomiczna średniowiecznego Radomia w świetle źródeł numizmatycznych / Mateusz Bogucki
w: Radom korzenie miasta i regionu, t.4 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014

Wczesnośredniowieczny Radom i wybrane zagadnienia tła chronologiczno-kulturowego / Joanna Kalaga
w: Radom korzenie miasta i regionu, t.4 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014

Stan badań nad średniowiecznym opactwem benedyktyńskim w Sieciechowie / Zbigniew Lechowicz, Paweł Filipowicz
w: Radom korzenie miasta i regionu, t.4 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014

Działalność militarna księcia krakowskiego, sandomierskiego i sieradzkiego Leszka Czarnego w latach 1279–1288 / Łukasz Jaros
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 5, 2014, 5-32

Stanisław Szydłowiecki: zarys biografii / Marcin Janakowski
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 5, 2014, 33-52

O górnikach rud żelaza, kuźnicach i kowalichach w Staropolskim Okręgu Przemysłowym / Ireneusz Kuliński
Skarżysko-Kamienna 2014, str. 150, 75 fotografii, format:B-5

Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. T. 3. Akty podziałów dóbr ziemskich szlachty sandomierskiej z XVII wieku / wstęp i oprac. Jacek Pielas
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, 187 s.

Z życia religijnego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku: Studia / red. Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2014

Stosunek Firlejów do mieszczan i chłopów z dzierżawionych królewszczyzn województwa sandomierskiego w XVI wieku / Paweł Jusiak (Lublin)
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 15 (2014), 11-24

Nauczyciele szkół kalwińskich województwa sandomierskiego w latach 1551-1660 / Marian Chachaj (Lublin)
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 15 (2014), 25-42

Gospodarka dworska w dobrach biskupów krakowskich w połowie XVII wieku, wydanie 2. poprawione / Jadwiga Muszyńska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, 360 s., format B5

Kult świętych patronów w parafiach wiejskich prepozytury kieleckiej w XVII–XVIII wieku / Anna Bernacka (Kielce)
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 15 (2014), 63-84

Mundur szlachty województwa sandomierskiego tematem obrad sejmikowych z lat 1776–1777 / Paweł Paciorek (Kielce)
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 15 (2014), 85-94

Inwentarz wsi Nieświn i poddanych ze wsi Paruchy z 1745 roku / Jacek Pielas
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 5, 2014, 107-118

Testament mieszczanki żarnowskiej Agnieszki Frejeckiej z 1755 roku / Szymon Kazusek (Kielce)
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 15 (2014), 127-136

Konferencja doktorancko-studencka „Kościół i społeczeństwo w Małopolsce do końca XVIII w.” Ośrodek Myśli Patriotycznej, Kielce, 17-18 maja 2013 roku / Witold Guca (Kielce)
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 15 (2014), 149-156

Patronum faciunt dos, aedificatio, fundus. Kilka uwag o fundacjach artystycznych szlachty między Wisłą a Pilicą w XVII-XVIII wieku / Marta Pieniążek-Samek
Almanach Historyczny, XVI, 2014, s. 11-21

Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą / Magdalena Bis
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014, ss. 303

Dekoracja sakrarium w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu. Problem rekonstrukcji, interpretacji i atrybucji / Ewa Korpysz
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 30, 2014, 183-218

2013

Dzieje badań radomskich cmentarzysk wczesnośredniowiecznych, czyli co możemy powiedzieć o naszych przodkach / Barbara Fuglewicz
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 29-54

Paciorki z metalowa folią z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu / Sylwia Wajda
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 55-66

Zabytki z kości i poroża ze średniowiecznego Radomia. Perspektywy badawcze / Róża Paszkowska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 67-83

Języczkowate okucie końca pasa z Radomia / Karol Żołędziowski
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 325-332

O trudnościach badań komplementarnych systemu grodowego / Tomisław Giergiel
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 383-392

Terytorium radomskie w strukturze organizacyjnej państwa Piastów (do końca XIII w.) / Agnieszka Teterycz-Puzio
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 13-27

Leszek Biały książę krakowski i sandomierski, Princeps Poloniae / Marek Chrzanowski
Avalon, Kraków 2013

Miasta małopolskie w średniowieczu i czasach nowożytnych / Feliks Kiryk
Avalon, Kraków 2013

Wybrane zagadnienia skanowania naziemnego architektury zabytkowej – przykład ruin zamku w Iłży / Rafał Zapłata
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 255-271

Goworek herbu Rawicz, wojewoda sandomierski. Powieść z widoku we śnie / Franciszek Salezy Jezierski
Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2011

Najnowsze badania nad księgami metrykalnymi parafii / Jerzy Flaga
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 379-382

Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. T. 2: Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku, cz. 1 / Jacek Pielas (wstęp i oprac.)
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, 202 s., format B5

Nobiles Sandomirienses. Rody Dębnów, Janinów, Grzymałów, Doliwów i Powałów / Jan Wroniszewski
Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2013

Sieć karczem powiatu radomskiego w drugiej połowie XVI wieku / Mariusz Kozdrach
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 107-140

Dzieje Zwolenia / Cezary Imański
Muzeum Regionalne w Zwoleniu, 2013

Podlodowscy z Przytyka i ich działalność religijna w XVI wieku / Agata Świątkowska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 85-106

Dobra ziemskie Podlodowskich herbu Janina w powiecie radomskim i stężyckim w XVI i XVII wieku / Dariusz Kupisz
Res Historica, 36 (2013)

Szpital parafialny w Klwowie w XVI-XVIII wieku. Z dziejów opieki społecznej w miasteczkach dawnej Polski / Dariusz Kupisz
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 141-152

Trybunał Skarbowy Koronny / Józef Rafacz
Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia, Miejska Biblioteka Publiczna, Radom 2013

Trybunał Skarbowy Radomski (Organizacja. Postępowanie). Na podstawie ksiąg Trybunału z lat 1614-1658 / Leon Babiński
Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia, Miejska Biblioteka Publiczna, Radom 2013

Nekropolia Rodu Kochanowskich / Agata Skała
Nasza Przeszłość, 120, 2013, s. 31-95

2012

Organizacja terytorialna księstwa sandomierskiego – kasztelanie w świetle dawniejszych i nowszych badań / Tomisław Giergiel
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 13 (2012), s. 13-35

Grzymisława Ingwarówna, księżna krakowsko-sandomierska / Wojciech Zabłocki
Universitas, Kraków 2012

Średniowieczne łaziebnictwo w dorzeczu Wisły i Pilicy / Anna Tyszewicz-Obara
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 13 (2012), s. 59-66

Średniowieczne płyty nagrobne z przedstawieniami mieczy z Sandomierza, Wąchocka i Radomia / Marek Florek
Zeszyty Sandomierskie 34/2012, 14-21

Stan badań nad dziejami Skarżyska w średniowieczu: główne kwestie, zasadnicze pytania / Piotr Kardyś
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 7-15

Stan badań nad dziejami Skarżyska-Kamiennej w okresie wczesnonowożytnym – próba oceny / Krzysztof Zemeła
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego TowarzystwaHistorycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 17-25

Skrzynno Opackie i Skrzynno Plebańskie – miasta bliźniacze i konkurencyjne (XIII–XVIII wiek ) / Feliks Kiryk
w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. 1, red. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków 2012, s. 597–627

Poeci renesansowi o wyprawach moskiewskich Stefana Batorego / A. Chrobot
Almanach Historyczny, XIV, 2012

Galeria portretowa Jana Wielopolskiego (1700-1774), wojewody sandomierskiego / Aleksander Stankiewicz
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 28, 2012, 148-175

Kazanie podczas pogrzebu Jaśnie Wielmożnego ś.p. Macieja Sołtyka wojewody sandomierskiego / Józef Męciński
Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2012. Reprint, oryg. 1802

Siedemnastowieczny mszał z superekslibrisem księdza Stanisława Rozdrażewskiego proboszcza parafii w Iłży / Andrzej Kwaśniewski
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 139-144

2011

Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych 2010 r. / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 2, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011

Ziemia skarżyska czy region skarżyski? / Piotr Kardyś, Krzysztof Zemeła,Tadeusz Wojewoda
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 2, 2011, 7-26

Rozwój miejskiego szkolnictwa parafialnego na obszarze między Wisłą a Pilicą do końca XV wieku / Jan Ryś
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 12 (2011) s. 23-54

Kilka spostrzeżeń na temat szkolnictwa archidiakonatu kurzelowskiego w okresie staropolskim / Anna Jabłońska, Anna Kowalska-Pietrzak
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 12 (2011) s. 65-87

Fryderyk Jagiellończyk w radomskiej Farze / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/49-52/2011

Kochanowscy urzędnikami radomskiego grodu / Mariusz Kozdrach
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/53-56/2012

Kariera rodu Kazanowskich, herbu Grzymała, w XVI–XVII wieku / Krzysztof Zemeła
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 2, 2011, 27-77

Działalność sejmikowa wojewody sandomierskiego Macieja Sołtyka, w świetle uchwał sejmiku sandomierskiego z lat 1750-1792 / Daria Dyktyńska
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 26, 2011, s. 111-120

List Sandomierzanki do Podolanki / Franciszek Siarczyński
Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2011. Reprint, oryg. 1784

Z dziejów Tychowa Starego [bartnictwo] / Dariusz Dąbrowski
Zeszyt Starachowicki, 1, 2011, s. 8-22

Dzieje i zagadki radomskiej Madonny / Piotr Paweł Rogólski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/49-52/2011

2010

Wczesnośredniowieczne grodzisko Piotrówka w Radomiu: na podstawie badań archeologicznych i źródeł historycznych / Barbara Fuglewicz
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIV, 1-4, 2010, 109-127

Problematyka przynależności historycznej ziemi radomskiej. Korelaty archeologiczne / Zbigniew Lechowicz
w: Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 1 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010

Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie / Zbigniew Lechowicz
MBP, Radom 2010, 208 s.

Dramat samotnego jeźdźca. Henryk Sandomierski w legendzie, historii i literaturze / Ewa Bajkowska
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2010

Katalog małopolskich ksiąg sądowych wiejskich XV-XVIII wieku / oprac. Tomasz Wiślicz, Janusz Łosowski
Studia Archiwalne, 2010, Tom 3, s. 205-210

Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne / Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda
Skarżysko Kościelne 2010

Działalność Pakosława Starego w czasach panowania Leszka Białego / Tomisław Giergiel
Zeszyty Sandomierskie. – Nr 29 (2010), s. 10-12

Rola Pakosława Starego podczas regencji księżny Grzymisławy / Tomisław Giergiel
Zeszyty Sandomierskie. – Nr 30 (2010), s. 13-16

Wczesna urbanizacja Ziemi Sandomierskiej / Andrzej Buko
Zeszyty Sandomierskie. – Nr 30 (2010), s. 9-12

Inwentarz Rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII–XX wieku / oprac. Feliks Kiryk
Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, 2010

Księgozbiory­ parafialne­ w­ prepozyturze­ kieleckiej­ w­ XVIII­ wieku / Andrzej Kwaśniewski
Praca doktorska w Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010

Średniowieczne patrocinia prepozytury kieleckiej / Marcin Grabkowski
Nasza Przeszłość, 114, 2010, s. 285-299

Średniowieczne militaria z Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu / Grzegorz Barczyk, Piotr A. Nowakowski, Piotr Pudło
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 44 z. 1-4, 2010, s. 197-204

Ceramika średniowieczna i nowożytna ze stanowiska nr 6 w Radomiu / Michał Auch, Maciej Trzeciecki
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 44 z. 1-4, 2010, s. 129-196

Konferencja „Skąd nasze korzenie. Ochrońmy przeszłości ołtarze – społeczeństwo i gospodarka województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku”, Kielce, 16 października 2009 roku / Katarzyna Justyniarska-Chojak
Almanach Historyczny, XII, 2010

Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI-XVIII wiek) / Katarzyna Justyniarska-Chojak.
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010, 302 s., 24 cm

Z życia codziennego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku, Kielce, 4 czerwca 2008 / Jerzy Gapys, Mariusz Nowak
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 11 (2010), s. 199-202

Życie codzienne siedemnastowiecznego Skrzynna (w świetle księgi miejskiej) / K. Justyniarska-Chojak
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 6, 2010, 17-32

Historia cudownego obrazu i kultu Matki Bożej Staroskrzyńskiej, cz. II / Robert Fidos
Ziemia Odrowążów, 6, 2010, 27

Siedemnastowieczne nagrobki w kościele parafialnym w Opocznie. Przyczynek do genealogii szlachty powiatu opoczyńskiego / J. Pielas
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 6, 2010

Dzieje Bliżyna / red. Krzysztof Zemeła, Piotr Kardyś
Bliżyn 2010

Dekoracja malarska o tematyce sejmikowej w kolegiacie opatowskiej / Marek Juszczyk
Zeszyty przewodnickie Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu, 4, 2010

Działania zbrojne na obszarze województwa sandomierskiego podczas rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego (1606-1607) / Dariusz Kupisz
Z dziejów regionu i miasta, Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej,
1/2010, Skarżysko-Kamienna 2010

Żołnierskie sejmiki. Koła wojskowe na obszarze dawnego województwa sandomierskiego w latach 1661-1663 / Eugeniusz Janas
Z dziejów regionu i miasta, Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, 1/2010, Skarżysko-Kamienna 2010

Sarmaci w Radomiu / Piotr Paweł Rogólski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/45-48/2010

2009

Przyczyny i cele najazdów litewskich na ziemię sandomierską w XIII w. / Agnieszka Teterycz-Puzio
Rocznik Lubelski, XXXV, 2009, 9-22

Henryk Sandomierski (1126/1133 – 18 X 1166) / Agnieszka Teterycz–Puzio
Wydawnictwo Avalon, Kraków 2009

Ascendenci dwóch wojewodów sandomierskich: Pakosława Starego i Pakosława Młodszego / Tomisław Giergiel
Zeszyty Sandomierskie. – Nr 28 (2009), s. 25-28

Stan badan archeologicznych nad średniowiecznymi zamkami dawnego województwa sandomierskiego / Bartosz Pankowski
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, XXX, 2009, s. 63-142

Rozwój parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą / Dariusz Kupisz
Zeszyty Sandomierskie, Nr 28 (2009), s. 96-97

Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1450-1540. Addenda / Jerzy Gadomski
Folia Historiae Artium, 12, 2009, s. 55-141

Mikołaj Gomółka. Epoka i dzieło. Materiały z konferencji naukowej. Sandomierz, 8-9 października 2008 / red. Tomisław Giergiel
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2009

Tarłowie. Z dziejów kulturalnych, gospodarczych i politycznych rodu, t. 2 / red. H. Gmiterek, A. Szymanek
Janowiec 2009

Wydziedziczenie w testamentach mieszczańskich z województwa sandomierskiego (w XV1-XVIII wieku) / Katarzyna Justyniarska-Chojak
Almanach Historyczny, XI, 2009

Gospodarka dworska w dobrach biskupstwa krakowskiego : produkcja zbożowa w kluczu iłżeckim w połowie XVII wieku / Jadwiga Muszyńska
w: Folwark, wieś, latyfundium : gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku / red. Jadwiga Muszyńska, Szymon Kazusek, Jacek Pielas
Kielce 2009, s. 197-210

Dobra biskupstwa krakowskiego obecnego powiatu szydłowieckiego w okresie staropolskim / Jadwiga Muszyńska
w: Z dziejów powiatu szydłowieckiego, red. Marek Przeniosło
Szydłowiec 2009, 43-60

Fratres armorum et domus Odrovąsine. Odrowążowie przez wieki – ze szczególnym uwzględnieniem terenów na północ od źródeł rzeki Kamiennej / Piotr Kardyś
w: Z dziejów powiatu szydłowieckiego, red. Marek Przeniosło
Szydłowiec 2009, 9-42

Etymologia nazwy Skarżysko w świetle źródeł z XIII wieku / Piotr Kardyś
Znad Kamiennej, Tom II, 2009

Drobna własność szlachecka w rejonie Szydłowca w XVI-XVII wieku / Jacek Pielas
w: Z dziejów powiatu szydłowieckiego, red. Marek Przeniosło
Szydłowiec 2009, 61-84

Szlachta j jej dobra ziemskie w okolicach Skarżyska w XVI-XVII wieku / Jacek Pielas
Znad Kamiennej, Tom II, 2009

Żyrcin–Rejów. Kartki z Dziejów / Bolesław Orlicz
Znad Kamiennej, Tom II, 2009

Z dziejów rodu Duninów i ich związków z Ziemią Radomską / Henryk Dunin-Skrzyński
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3-4/43-44/2009

Historia cudownego obrazu i kultu Matki Bożej Staroskrzyńskiej / Robert Fidos
Ziemia Odrowążów, 5, 2010, 13-16

Historia ludności żydowskiej w Żelechowie / Grzegorz Szymczak
Zeszyty Wiejskie, XIV, 2009, s. 198-237

Radomski Zamek – początki badań / Piotr Paweł Rogólski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-2/41-42/2009

Szydłowieckie pręgierze / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3-4/43-44/2009

2008

Osadnictwo wczesnośredniowieczne w rejonie Skarżyska-Kamiennej na podstawie badań archeologicznych / Waldemar Gliński
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Fundacje rycerstwa sandomierskiego we wczesnym średniowieczu / T. Giergiel
Almanach Historyczny, X, 2008

Colloquia rycerstwa sandomierskiego. Od wieców dzielnicowych do zjazdu ziem polskich w Chęcinach w 1331 roku / Tomisław Giergiel
w: Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą / red. Jadwiga Muszyńska, Jacek Pielas
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2008

Kardynał Zbigniew Oleśnicki – organizator życia liturgicznego / Szymon Fedorowicz
Nasza Przeszłość, 110, 2008, s. 17-33

Aktywność ustawodawcza szlachty sandomierskiej w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. Wybrane problemy / Henryk Suchojad
w: Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą / red. Jadwiga Muszyńska, Jacek Pielas
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2008

Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572-1717 / Dariusz Kupisz
Lublin 2008

Ku konfederacji sandomierskiej 1704 roku. Postulaty sejmiku opatowskiego i ich realizacja w przededniu związku / Jacek Pielas
w: Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą / red. Jadwiga Muszyńska, Jacek Pielas
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2008

Początki i rozwój szpitalnictwa w Małopolsce / A. Tyszewicz
Almanach Historyczny, X, 2008

Wyprawy ślubne mieszczanek z województwa sandomierskiego / K. Justyniarska-Chojak
Almanach Historyczny, X, 2008

Kawalerowie Maltańscy na Ziemi Radomskiej / Andrzej Jelski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/39/2008

Rozwój sieci parafialnej na terenie Skarżyska-Kamiennej XVII-XX wiek / Marcin Medyński
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

White pottery from Solec on the Vistula River in the light of laboratory research / Magdalena Bis
Archaeologia Polona Vol. 46 (2008)

Dydaktyka zbawienia na sklepieniach pobenedyktyńskiego kościoła w opactwie sieciechowskim / Ks. Wojciech Zdon
Arteria, 6, 2008, 33-38

2007

Śladami Włochów w Polsce od XVI do XVIII wieku : region świętokrzyski / Dominika Długosz
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 23, 2007, s. 167-192

Miasto Szydłowiec – od lokacji do początku ery industrialnej / Piotr Kardyś
Almanach Świętokrzyski, t. 4, 2007, s. 247-257

Parafia św. Leonarda w Mircu w średniowiecznej i wczesnonowożytnej przestrzeni historyczno-geograficznej / Piotr Kardyś
Nasza Przeszłość, T. 107, 2007, s.117-144

Czy nazwa Skarżysko pochodzi od Karsa, człowieka „kraśniawego” czy może od ludzi skarżących? / Piotr Kardyś
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007) s. 9-24

Goworek a „odrzucenie korony” przez Leszka Białego / Tomisław Giergiel
Zeszyty Sandomierskie 25/2007, 2-4

Najazdy mongolskie na Ziemię Sandomierską w średniowieczu w świetle źródeł pisanych, legend i wyników badań archeologicznych / Marek Florek
Z Otchłani Wieków, Tom 62, Numer 1-4 (2007) s. 34-46

Z dziejów społeczno-gospodarczych szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku : Kielce, 8 listopada 2006 / Mariusz Nowak, Jerzy Gapys
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007) s. 213-215

Handel miast województwa sandomierskiego z Krakowem w drugiej połowie XVII wieku / Szymon Kazusek
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007) s. 69-84

Rodzina mieszczańska z województwa sandomierskiego w świetle siedemnastowiecznych zapisów testamentowych / Katarzyna Justyniarska-Chojak
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007)

Dzwony i dzwonnica radomskiej Fary / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/35/2007

Epitafium Widertów w radomskiej Farze / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/35/2007

2006

Radosław – pierwszy wojewoda sandomierski / Tomisław Giergiel
Zeszyty Sandomierskie 22/2006, 4-7

Goworek – dowódca Sandomierzan pod Mozgawą / Tomisław Giergiel
Zeszyty Sandomierskie 24/2007, 2-5

Najazdy mongolskie na Ziemię Sandomierską w XIII wieku / Marek Florek
Zeszyty Sandomierskie 24/2006, 6-9

Warunki gospodarowania chłopów w Małopolsce i na Rusi Czerwonej w pierwszej połowie XV w. w świetle dokumentów lokacyjnych / Piotr Guzowski
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, tom LXVI – 2006, s. 7-24

Szpital Świętego Ducha i Świętego Leonarda w Opocznie na przełomie średniowiecza i nowożytności / Anna Jabłońska
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 7 (2006) s. 31-50

Testamenty oblatowane w księgach miejskich lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI wieku / Katarzyna Justyniarska-Chojak
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 7 (2006) s. 51-69

Jan Kochanowski w Czarnolesie / Anna Sochacka
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/29/2006

Wojsko powiatowe jako samoobrona terytorialna województwa sandomierskiego w XVII i na początku XVIII wieku / Dariusz Kupisz
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 7 (2006) s. 71-48

Urzędnicy grodzcy radomscy w XVI-XVIII wieku. Stan badań i postulaty badawcze / Dariusz Kupisz
Biuletyn Kwartalny RTN, XL, 1-4, 2006, 7-24

Dzieje szpitalnictwa radomskiego / Jerzy Reymond, Robert Wiraszka
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/29/2006

„Pasja” Stwosza w Radomiu / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/29/2006

2005

Dramat samotnego jeźdźca, czyli Henryk Sandomierski w historii, legendzie i literaturze. Szkic historyczno-literacki (część druga) / Dominika Burdzy
Zeszyty Sandomierskie 20-21/2005, 9-16

Jaksa – współpracownik pierwszych książąt sandomierskich / Tomisław Giergiel
Zeszyty Sandomierskie 20-21/2005, 5-8

Między Wisłą a Pilicą w XII-XIII wieku : jeszcze o przynależności politycznej i administracyjnej północnej części międzyrzecza Wisły i Pilicy / Agnieszka Teterycz-Puzio
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 6 (2005), s. 33-48

Zbigniew Oleśnicki wśród ludzi i idei swojej epoki / Maria Koczerska
Zeszyty Sandomierskie 20-21/2005, 62-71

Chrześcijańskie wartości konstytucji Nihil novi Sejmu Walnego 1505 roku / ks. Stanisław Makarewicz
Studia Diecezji Radomskiej, 7, 2005, 411-416

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Między konstytucją „Nihil Novi” a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji
Przegląd Nauk Historycznych, 2005, IV, 2, 223-228

Jan Kochanowski – „Książę Poetów Polskich” / Stefan Nieznanowski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 2/26/2005

O sławie poetyckiej Jana Kochanowskiego / Ryszard Montusiewicz
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/27/2005

Jan Kochanowski w kręgu Europejskim / Ryszard Montusiewicz
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/28/2005

Kariery pisarzy grodzkich w województwie sandomierskim w pierwszej połowie XVII wieku / J. Pielas
Almanach Historyczny, VII, 2005, s. 95-118

Popis żołnierza łanowego powiatu radomskiego z 1653 roku / D. Kupisz
Almanach Historyczny, VII, 2005, s. 183-198

Inwentarz dóbr skórkowickich z 1748 roku
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 6 (2005) s. 181-191

Żelazne wieki Przysuchy : przemysł górniczy, hutniczy i zbrojeniowy w okolicach Przysuchy do 1 poł. XIX wieku / projekt folderu i tekst Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Muzeum im. Oskara Kolberga, Przysucha 2005, 18 s., 30 cm

2004

Wstęp do problematyki tzw. kasztelanii zapilickich: skrzyński ośrodek grodowy w średniowieczu: próba analizy materiałów archeologicznych / Zbigniew Lechowicz
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 23-76, rys.

Rycerstwo Ziemi Sandomierskiej. Podstawy kształtowania się rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII wieku / Tomisław Giergiel
DiG, Warszawa 2004, 212 s.

Piotr Włostowic – protoplasta rodu Dunin-Wąsowiczów / Tomisław Giergiel
Zeszyty Sandomierskie 19/2004, 5-8

Dramat samotnego jeźdźca, czyli Henryk Sandomierski w historii, legendzie i literaturze. Szkic historyczno-literacki / Dominika Burdzy
Zeszyty Sandomierskie 19/2004, 9-13

Główne problemy badawcze tematu „Dzieje ziem w Międzyrzeczu Wisły i Pilicy w okresie wczesnonowożytnym” / Waldemar Kowalski
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 5 (2004), s. 11-19

„Do zmartwychwstania swego za pewnym wodzem Kristusem…” Staropolskie inskrypcje północno-zachodniej Małopolski / Waldemar Kowalski
Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004, 24 cm, 272

Zespół zamkowy w Radomiu / Adam Penkalla
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIX, 1-4, 2004, 59-74

Zespół kościoła i klasztoru Ojców Bernardynów w Radomiu / O. Andrzej Efrem Obruśnik OFM
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIX, 1-4, 2004, 109-128

Zamek w Janowcu. Ruina, jej konserwacja i zagospodarowanie / Jerzy Żurawski
Notatnik Janowiecki, 13, 2004, 57-110

Kaponiera – nieznane dzieło obronne janowieckiego zamku / Jerzy Żurawski
Notatnik Janowiecki, 13, 2004, 111-123

Ołtarze kościoła parafialnego w Janowcu w kontekście twórczości Tylmana z Gameren / Maja Parfianowicz
Notatnik Janowiecki, 13, 2004, 149-180

Proces o profanację hostii w Lipsku w 1681 roku / Zenon Guldon
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 77-80

Ekonomia kozienicka w dobie wielkiej wojny północnej / Zenon Guldon
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 81-92, tabl.

Obroty towarowe na komorach celnych w Kozienicach i Ryczowole w 1765 roku / Zenon Guldon
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 93-96

Polowania w Polsce Jagiellonów. Z dziejów łowieckiego i dworskiego obyczaju / Barbara Waingertner
Przegląd Nauk Historycznych, 2004, III, 2, 177-183

Stan badań archeologicznych na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu / Witold Bujakowski, Marek Figiel
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIX, 1-4, 2004, 7-16

2003

Henryk Sandomierski i jego czasy / Stanisław Rosik
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002, 24 s.

Jedlnia – rok 1430 : Rzeczy (nie)pospolite w Rzeczypospolitej / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 2003, nr 3-4, s. 36-41, il.

Opoczno. Studia i szkice z dziejów miasta / red. Marta Meducka
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2003

Ślady i pamiątki Jana Kochanowskiego / Maria i Józef Półturzyccy
Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, 2003

Konfederacja radomska 1767-1768 roku / Barbara Madejska
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVIII, 3-4, 2003

2002

Kasztelania mniejsza żarnowska w XVI wieku. Kariery polityczne kasztelanów żarnowskich / Szymon Kazusek
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 3 (2002), 63-90

Kasztelanowie żarnowscy w XVII wieku. Analiza porównawcza kasztelanów żarnowskich na tle wybranych kasztelanii mniejszych / Szymon Kazusek
Rocznik Świętokrzyski, 27, 2002

Sycyna – gniazdo ojczyste Jana Kochanowskiego / H. Bednarczyk
Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, 2002

Dyplomata de Skaressov [Jakub ze Skaryszewa „Weksa”] / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 2002, nr 5-6-7, s. 30-36, il.

Iłżecki fortel Króla J. Mości : Rzeczy (nie)pospolite w Rzeczypospolitej / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 2002, nr 8-9-10, s. 33-37, il.

Antoni Marczewski – lekarz i aptekarz kozienicki z końca XVIII wieku / Marek Smulczyński
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 3 (2002), 353-358

Początki nadwiślańskich parafii archidiakonatu lubelskiego w średniowieczu / Anna Sochacka
w: IV Janowieckie Spotkania Historyczne. Materiały sesji naukowej 15 czerwca 2002, Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Janowiec 2002, s. 11-32

Organizacja parafialna nad środkową Wisłą w XVI-XVIII w. / Stanisław Litak
w: IV Janowieckie Spotkania Historyczne. Materiały sesji naukowej 15 czerwca 2002, Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Janowiec 2002, s. 33-46

Materialne podstawy funkcjonowania i gospodarka parafii rejonu środkowej Wisły w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku / Sebastian Piątkowski
w: IV Janowieckie Spotkania Historyczne. Materiały sesji naukowej 15 czerwca 2002, Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Janowiec 2002, s. 47-84

Parafia w Janowcu nad Wisłą. Karty z przeszłości (XIV-XVIII w.) / Andrzej Szymanek
w: IV Janowieckie Spotkania Historyczne. Materiały sesji naukowej 15 czerwca 2002, Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Janowiec 2002, s. 99-251

2001

Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich / Kazimierz Jasiński
Wydawnictwo Historyczne, Poznań-Wrocław 2001, 264 s.

Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienie społeczne i gospodarcze / Jan Wroniszewski
Wydawnictwo Historyczne, Poznań–Wrocław 2001, 24 cm, 256 s.

Zbiór dokumentów Solca nad Wisłą 1278-1785 / Andrzej Wyrobisz
Wieś Radomska, 6, Muzeum Wsi Radomskiej, 2001, 7-76

Proteus. Świat Jana z Czarnolasu / J. Pulnar
Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, 2001

Regesty dotyczące wsi radomskiej w sądach biskupich Piotra Tomickiego (1524-1535) / Wacław Urban
Wieś Radomska, 6, Muzeum Wsi Radomskiej, 2001, 77-84

Podróż biskupa Piotra Tomickiego po Sandomierszczyźnie w 1533 roku / Wacław Urban
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 2 (2001), 11-14

Barbara Tarłowa starościna sochaczewska w świetle testamentu z 1613 roku [fundatorka klasztoru benedyktynek w Radomiu] / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 11, 2001, 21-47

Dwór w Szczekarzowicach w świetle inwentarza z 1666 roku / Jacek Pielas
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 2 (2001), 161-168

Ludność żydowska w Przytyku w XVII-XVIII wieku / Zenon Guldon
Wieś Radomska, 6, Muzeum Wsi Radomskiej, 2001, 149-152

Wiktor Kazimierz Grzegorz Kozłowski herbu Jastrzębiec (1791-1858) / Jerzy Wiśniewski
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 2 (2001), 45-78

Wielkość gospodarstw chłopskich w kluczu iłżeckim i mirowskim w 1789 roku / Łukasz Guldon
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 2 (2001), 191-200

Inwentarz ekonomii kozienickiej z 1775 roku / Zenon Guldon
Wieś Radomska, 6, Muzeum Wsi Radomskiej, 2001, 85-148

Testament Moszka Kuszlowicza z Kozienic z 1789 roku / Jacek Wijaczka
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 2 (2001), 179-184

Parafia w Wolanowie w XVIII i początkach XIX wieku / Jadwiga Muszyńska
Wieś Radomska, 6, Muzeum Wsi Radomskiej, 2001, 153-160

Mikołaj Junosza Piaskowski podkomorzy krzemieniecki / Jerzy Stoch
Notatnik Janowiecki, 11, 2001, 48-70

Przyczynek do dziejów związków Lubomirskich z Janowcem / Henryk Gmiterek
Notatnik Janowiecki, 11, 2001, 171-174

Kamienny ołtarzyk z przedstawieniem św. Jerzego w Muzeum Zamek w Janowcu nad Wisłą / Andrzej Tołpyho
Notatnik Janowiecki, 11, 2001, 80-86

Barokowa polichromia w kościele z Wolanowa / Urszula Sierszyńska-Rogólska
Wieś Radomska, 6, Muzeum Wsi Radomskiej, 2001, 171-176

2000

Janowiec i okolice na szlaku wiślanym we wczesnym średniowieczu / Stanisława Hoczyk-Siwkowa
Notatnik Janowiecki, 9-10, 2000, 67-72

Wzmianki o dobrach janowieckich w XVI wieku / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 9-10, 2000, 209-214

Testament renesansowego plebana ks. Jana Podlodowskiego z 1568 roku / Wacław Urban
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 3-4, 2000, 100-105

Generosa Helisabeth de Czarnolas [Elżbieta z Podlodowskich Borkowska] / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 2000, nr 9-10, s. 31-34

Działalność Oleśnickich jako przedstawicieli sejmiku województwa sandomierskiego w XVI-XVII wieku / Jacek Pielas
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 1 (2000) s. 119-132

Staropolski gwiazdozbiór : Rzeczy (nie)pospolite w Rzeczypospolitej. [Michał Ambroży Józef Korwin Kochanowski] / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 2000, nr 1-2, s. 26-29, il.

Odkrycie w Janowcu [kartusz herbowy] / Ewa Jaworowska-Mazur
Notatnik Janowiecki, 9-10, 2000, 166-172

O symbolice psa i zająca z janowieckiej Liber Babtisatorum / Filip Jaroszyński
Notatnik Janowiecki, 9-10, 2000, 173-178

Dzieje Sycyny do końca XIX wieku. Zarys przemian społeczno-gospodarczych na podradomskiej wsi / Dariusz Kupisz
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 3-4, 2000, 7-26

1999

Herb Dębno w XV wieku / J. Pielas
Kieleckie Studia Historyczne, 15, 1999, 15-36

Znajomość łaciny w Małopolsce w XVII wieku / Wacław Urban
Kieleckie Studia Historyczne, 15, 1999, 37-64

Jan Oleśnicki – podkomorzy sandomierski (1605-1675). Dzieje kariery wojewódzkiej / J. Pielas
Almanach Historyczny, I, 1999, s. 45-62

Najstarsze wiadomości pisane o Janowcu / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 7, 1999, 57

Wizytacja kościoła janowieckiego z początku XVII w. / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 7, 1999, 58-59

Kazimierskie tranzakcje chłopów z parafii janowieckiej / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 7, 1999, 36-48

Janowieckie tranzakcje Piotra Firleja z Andrzejem Ossolińskim, 1551 / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 8, 1999, 50-52

Przywilej dla cechu kuśnierzy w Janowcu nad Wisłą, 1685
Notatnik Janowiecki, 8, 1999, 53-55

Akt komisarski o stanie ekonomii kozienickiej z 1709 roku / R. Gryz
Almanach Historyczny, I, 1999

Budowniczy Radomia [Kazimierz Wielki] / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 7-8, 1999, 27-32

Ekonomia kozienicka czyli… chleb dobrze płatny / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 6, 1999, 32-36

Jak Akademia Krakowska klucz skaryszewski straciła / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 1, 1999, 25-28

Koń by się uśmiał [Wstępy] / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 3, 1999, 33-37

Radomianie na Sejmie Wielkim / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 5, 1999, 28-33

Inwersja czy elipsa? Analiza wybranej konstrukcji składniowej z „Psałterza dawidowego” Jana Kochanowskiego / Joanna Senderska
Studia Filologiczne UJK, 13, 1999

1998

Dokumenty parafii Wieniawa z lat 1458-1746 / Jan Orzechowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 2-4, 1998, 31-80

Radomiana w najstarszych księgach sądowych biskupów krakowskich (1466-1503) / Wacław Urban
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 2-4, 1998, 81-92

Klasztor oo. dominikanów w Wysokim Kole i jego inwentarz z lat 1742-1744 / Andrzej Szymanek
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 2-4, 1998, 93-116

Organy w kościołach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku na podstawie akt wizytacyjnych (część I – wypisy źródłowe) / Maria Szymanowicz
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 2-4, 1998, 117-124

Przytułek dla ubogich przy kościele św. Anny w Zwoleniu (XVI -XX w.) / Zbigniew Lesisz
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 2-4, 1998, 169-180

Oleśniccy w XVI-XVII wieku. Stan badań / Jacek Pielas
Rocznik Świętokrzyski, 25, 1998

Sycyna – wieś szlachecka w ziemi radomskiej w XV-XVII wieku / Maria Brykowska
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, XLIII, 1-2, 1998, 159-164

Wyrok w sprawie kościoła w Serokomli i wprowadzenie doń. Dnia 12 maja [1472 r., Kraków] / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 6, 1998, 66-68

Santi Gucci Fiorentino w Janowcu nad Wisłą / Alicja Kurzątkowska
Notatnik Janowiecki, 6, 1998, 10-22

Sprawy, interesy, obyczaje, i język mieszczan janowieckich i kazimierskich. Pierwsze i ostatnie dwudziestolecia XVII wieku / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 5, 1998, 29-43

Janowiec połowy XVIII wieku w świetle Archiwum Archidiecezjalnego w Krakowie. Wizytacja kościoła szpitalnego i ogólne podsumowanie z dnia 23-24 stycznia 1748 r. / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 5, 1998, 58-66

Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku, cz. 5 / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 5, 1998, 67-77

Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku, cz. 6 / przygotowanie i wstęp Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 6, 1998, 74-86

Radomski epizod saskiego dynasty / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 1, 1998, 36-37

O braci piekarskiej prawach : Prezydent wraz z całą Radą Miasta Jego Królewskiej Mości Radomia / Sebastian Piątkowski
Miesięcznik Prowincjonalny, 2, 1998, 40-42

1997

Dorota Zagdańska, Historia Rusinowa
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXII, 4, 1997, 127-142

Urszula z Morsztynów Dembińska – dziedzictwo pomnożone / Agnieszka Wójcicka
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXII, 1-2, 1997, 30-45

Zespoły pałacowo-dworsko-parkowe z XVIII-XIX wieku na obszarze obecnego województwa radomskiego / Andrzej Domagała
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXII, 1-2, 1997, 46-67

Janowiec nad Wisłą w wiekach średnich / Stanisława Hoczyk-Siwkowa
Notatnik Janowiecki, 3, 1997, 34-40

Koloryt obyczajowości i języka mieszczan janowieckich i kazimierskich. Lata 20. XVIII wieku / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 3, 1997, 81-89

Materiały do Serokomli, czyli Janowca w staropolskich księgach sądowych Archiwum Metropolitalnego w Krakowie / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 3, 1997, 90-98

Janowiec połowy XVIII wieku w świetle Archiwum Archidiecezjalnego w Krakowie (wizytacja kościoła parafialnego z 1748 r.) / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 4, 1997, 42-56

Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku, cz. 3 / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 3, 1997, 99-104

Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku, cz. 4 / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 4, 1997, 57-59

1996

Frymark Podlodowskich. Z dziejów walki o egzekucję dóbr / Dariusz Kupisz
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXI, 1-4, 1996, 82-95

Średniowieczna granica Mazowsza i Małopolski na terenie województwa radomskiego: jej topografia i geneza / Marian Krzesiński
Studia Sandomierskie, Tom 6 (1990/1996), s. 497-517

Zamek janowiecki w piśmiennictwie naukowym / Mieczysław Kurzątkowski
Notatnik Janowiecki, 2, 1996, 31-34

Najstarsza wizytacja parafii Janowiec (1595) / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 2, 1996, 71-76

Przystanie wiślane biskupstwa krakowskiego w XVII-XVIII wieku / oprac. Jadwiga Muszyńska
Kieleckie Studia Historyczne, 14, 1996, 221-234

Mieszkańcy parafii janowieckiej u schyłku XVII wieku w świetle starych metryk kościoła parafialnego / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 1, 1996, 36-69

Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku, cz. 1 / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 1, 1996, 74-83

Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku, cz. 2 / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 2, 1996, 58-62

O możliwości interpretacji pewnego typu zdań za pomocą elipsy (na przykładzie poezji Jana Kochanowskiego) / Joanna Senderska
Studia Filologiczne UJK, 10, 1996

1995

Problem soli suchedniowej na sejmikach małopolskich i wielkopolskich w drugiej połowie XVII wieku (1669-1699) / H. Suchojad
Kieleckie Studia Historyczne, 13, 1995, 29-42

Inwentarz klucza janikowskiego z 1782 roku / oprac. Jacek Wijaczka
Kieleckie Studia Historyczne, 13, 1995, 201-217.

Inwentarz Kozienic z 1784 roku / D. Wojciechowski
Kieleckie Studia Historyczne, 13, 1995, 219-230

1994

Herb Ziemi Sandomierskiej / Stefan K. Kuczyński
Zeszyty Sandomierskie, 6/1997, 11-14

1993

Andrzeja Firleja z Dąbrowicy (około 1537-1585) sprawy polityczne i gospodarcze [m.in. Janowiec] / J. Muszyńska
Kieleckie Studia Historyczne, 11, 1993, 67-86

Starostowie radomscy w XVII wieku / Z. Trawicka
Kieleckie Studia Historyczne, 11, 1993, 97-104

Fundacje cysterskie na Kielecczyźnie. Stan badań / Daniel Olszewski
w: Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1993, 9-22

Rola „włości wierzbickiej” i jej pierwszych właścicieli w najdawniejszych dziejach klasztoru cystersów w Wąchocku / Olga Lipińska
w: Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1993, 37-50

Górnictwo i hutnictwo w dobrach cysterskich w Staropolskim Okręgu Przemysłowym / Zbigniew Wójcik
w: Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1993, 63-78

Magnateria a rozwój przemysłu w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w II połowie XVIII wieku / Zenon Guldon, Jacek Wijaczka
w: Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVIII-XX wieku, Kielce 1993, s. 7-15

Materiały ks. Jana Wiśniewskiego do dziejów insurekcji kościuszkowskiej w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie / Maria Domańska
Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy UJK, 1, 1993

Próba uruchomienia drukarni w Radomiu w 1794 roku. Epizod z insurekcji kościuszkowskiej / Lech Stępkowski
Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy UJK, 1, 1993

1992

Kochanowscy w Radomskiem / Wacław Urban
Biuletyn Kwartalny RTN, XXIX, 1-2, 1992, 101-106

Zniszczenia wojenne wsi królewskich powiatu radomskiego w dobie drugiej wojny północnej 1655-1660 / Dariusz Kupisz
Biuletyn Kwartalny RTN, XXIX, 1-2, 1992, 125-150

Najstarszy testament radomski / Wacław Urban
Biuletyn Kwartalny RTN, XXIX, 1-2, 1992, 153-156

In solidum. Czy nieznany tekst prawniczy Kochanowskiego? / Maria Garbaczowa, Wacław Urban
Studia Filologiczne UJK, 6, 1992, 5-12

1991

„Comonitas Gentis Scoticae” w Jedlińsku w pierwszej połowie XVII stulecia / W. Kowalski
Kieleckie Studia Historyczne, 9, 1991, 23-34

1990

Badania archeologiczno-architektoniczne nad obiektami budownictwa wczesnośredniowiecznego na Kielecczyźnie [Sieciechów, Wąchock] / Katarzyna Ryszewska
Kieleckie Studia Historyczne, 8, 1990, 35-48

Sejmiki małopolskie i wielkopolskie drugiej połowy XVII w. a duchowieństwo / H. Suchojad
Kieleckie Studia Historyczne, 8, 1990, 65-92

(…)

1988

Zniszczenia gospodarcze w królewszczyznach północno-wschodniej części województwa sandomierskiego w dobie drugiej wojny północnej / Jadwiga Muszyńska
Studia Kieleckie, 59, 1988, 13-24

Sejmiki mało- i wielkopolskie wobec poddanych w drugiej połowie XVII wieku (1669-1699) / Henryk Suchojad
Studia Kieleckie, 59, 1988, 25-34

Warsztaty ludwisarskie produkujące dzwony w XIV-XVIII w. dla odbiorców ze środkowej i północnej Małopolski / W. Kowalski
Kieleckie Studia Historyczne, 7, 1988, 3-28

Działalność polityczna Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego / Krystian Łazęga
Biuletyn Kwartalny RTN, XXV, 1-4, 1988, 39-48

„Figliki” Reja a „Fraszki” Kochanowskiego. Kilka uwag porównawczych / Hanna Ładacka
Biuletyn Kwartalny RTN, XXV, 1-4, 1988, 49-60

Mikołaja Reja „Puste zamki pograniczne” i „Puste pola podolskie” a Kochanowskiego pieśń piąta Ksiąg wtórnych / Elżbieta Feithowna
Biuletyn Kwartalny RTN, XXV, 1-4, 1988, 61-68

Psalm 91 w przekładach Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego / Czesław Bartula
Biuletyn Kwartalny RTN, XXV, 1-4, 1988, 69-74

Klonowie wobec Reja i Kochanowskiego / Maria Garbaczowa
Biuletyn Kwartalny RTN, XXV, 1-4, 1988, 75-82

Wybrane zagadnienia z fleksji i składni prozy Jana Kochanowskiego / Iwona Gądek
Biuletyn Kwartalny RTN, XXV, 1-4, 1988, 105-112

Mitologia w polskiej i łacińskiej poezji Kochanowskiego / Aleksandra Oszczęda-Kukla
Biuletyn Kwartalny RTN, XXV, 1-4, 1988, 113-120

Adam Mickiewicz o „słowiańskim poecie” w prelekcjach paryskich / Agnieszka Jankowska
Biuletyn Kwartalny RTN, XXV, 1-4, 1988, 121-130

1987

Szydłowiec – ośrodek preindustrialny w XVI-WVII wieku / Krzysztof Dumała
Studia Kieleckie, 53, 1987, 7-14

Żydzi w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku / Zenon Guldon, Karol Krzystanek
Studia Kieleckie, 53, 1987, 15-28

Kartki z przeszłości Ostrowca i jego okolic / Jerzy Moniewski
Studia Kieleckie, 53, 1987, 29-44

Sieć drożna województwa sandomierskiego w II połowie XVIII w. / Lech Stępkowski
Studia Kieleckie, 53, 1987, 45-68

(…)

1985

Urbanizacja rejonu między Iłżanką, Kamienną i Wisłą do końca XVI stulecia / Feliks Kiryk
Studia Kieleckie, 44, 1985, 9-44

Z dziejów Wierzbnika w latach 1624-1818 / Zenon Guldon, Karol Krzystanek, Lech Stępkowski
Studia Kieleckie, 44, 1985, 45-68

Abraham Mośkowicz z Ryczywołu – fałszerz dokumentów z końca XVIII wieku / Zenon Guldon
Studia Kieleckie, 48, 1985, 107-110

Anna Białaczowska – matka Jana Kochanowskiego i jej związki z Białaczowem / Henryk Karbownik
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 1-2, 1985, 3-10

Z dziejów Rusinowa / Emilia Dąbrowska
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 1-2, 1985, 63-100

Ratusz w Szydłowcu w świetle badań architektonicznych / Zbigniew Chołuj
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 3-4, 1985, 33-42

Kolegium OO Pijarów w Radomiu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych / Edward Ćwiertak
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 3-4, 1985, 43-64

Problemy konstrukcyjno-konserwatorskie zespołu, popijarskiego w Radomiu / Jerzy Turno
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 3-4, 1985, 65-72

Konserwacja poliptyku z Wieniawy / Olgierd Chojnacki
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 3-4, 1985, 73-80

Konserwacja epitafiów z kaplicy Kochanowskich w Zwoleniu / Olgierd Chojnacki
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 3-4, 1985, 81-86

1984

Radom Jagielloński (1386-1572) / Wacław Urban
Biuletyn Kwartalny RTN, XXI, 4, 1984, 5-15

Dokumenty miasta Radomia z lat 1444-1611 / Bożena Wyrozumska
Biuletyn Kwartalny RTN, XXI, 4, 1984, 16-63

Młodość Jana Kochanowskiego / Wacław Urban (Kielce)
Biuletyn Kwartalny RTN, XXI, 3, 1984, 5-12

Czy Jan Kochanowski był kawalerem maltańskim? / Władysław Magnuszewski (Zielona Góra)
Biuletyn Kwartalny RTN, XXI, 3, 1984, 13-30

Kochanowscy i miejscowości z nimi związane w dokumentach Archiwum Państwowego w Radomiu / Barbara Owczarek (Radom)
Biuletyn Kwartalny RTN, XXI, 3, 1984, 81-86

Działalność gospodarcza Kaspra Kochanowskiego / Urszula Mantorska-Skowron (Kielce)
Biuletyn Kwartalny RTN, XXI, 3, 1984, 87-97

Prawo górnicze w Polsce w okresie działalności Komisji Kruszcowej (1782-1795) / J. Pazdur
Studia Kieleckie, 41, 1984, 49-64

Gabriel Rzączyński o bogactwach mineralnych i przemyśle metalowym w regionie świętokrzyskim / Z. Guldon
Studia Kieleckie, 41, 1984, 111-120

Produkcja broni palnej na Kielecczyźnie w XVIII w. / Jan Pazdur
Studia Kieleckie, 42, 1984, 7-24

1983

Od Sycyny do Czarnolasu. Rodzinne strony Kochanowskich w średniowieczu / Kazimierz Myśliński
Biuletyn Kwartalny RTN, XX, 1-2, 1983, 5-40

Powiat radomski w XVI w. / Irena Stefańska, Wacław Urban
Biuletyn Kwartalny RTN, XX, 1-2, 1983, 41-72

Wkład regionu radomskiego w kulturę polską do połowy XVIII w. / Wacław Urban
Biuletyn Kwartalny RTN, XX, 1-2, 1983, 73-82

Dokument elekcyjny z podpisem Jana Kochanowskiego / M. Garbaczowa
Studia Filologiczne UJK, 2, 1983

Iłżeckie zabytki epigrafiki nowożytnej / Waldemar Kowalski
Studia Kieleckie, 39, 1983, 5-22

360 lat Wierzbnika / Aleksander Pawelec
Towarzystwo Przyjaciół Starachowic, Starachowice 1983

1982

Badania nad dziejami gospodarstwa wiejskiego w regionie świętokrzyskim w dobie nowożytnej [Białaczów] / Zenon Guldon
Studia Kieleckie, 35, 1982, 5-10

Kochanowscy a Bałtyk w XVI w. / Wacław Urban
Rocznik Gdański, 42, 1, 1982, 137-154

Historyczne badania regionalne i lokalne / Zenon Guldon
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 12, 1982, 11-26

Epitafia panopliowe w Polsce w latach 1675-1796/ [epitafium Mikułowskiego] / Ryszard de Latour
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 12, 1982, 89-130

1981

Organizacja sandomierskiej kapituły kolegiackiej w latach 1581-1717 / Marian Zimałek
Studia Sandomierskie: teologia, filozofia, historia, Tom 2 (1981), 339-365

Janowi Kochanowskiemu ziemia rodzinna. Księga referatów radomsko-kielecko-czarnoleskiej sesji naukowej 450-lecia urodzin poety (w dniach 29-31 maja 1980 r.)
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981

Rola kulturalna Małopolski w okresie Odrodzenia / Wacław Urban
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981, 17-26

Anna Kochanowska – matka Poety / Maria Garbaczowa
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981, 37-46

Jan Kochanowski, kontrefekt osobowy i literacki / Tadeusz Ulewicz
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981, 47-62

Dworski krąg przyjaciół Jana Kochanowskiego / Jadwiga Prus
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981, 75-94

Uwagi o artyzmie „Psałterza” w przekładzie Jana Kochanowskiego / Stanisław Urbańczyk
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981, 133-146

Z zagadnień języka Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego. Próba porównania / Czesław Bartula
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981, 147-160

Jan Kochanowski i kultura naukowa w Polsce XVI wieku. Propozycja dyskusyjna / Tadeusz Bieńkowski
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981, 161-166

Muzyczne opracowania tekstów Jana Kochanowskiego / Mirosław Niziurski
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981, 199-210

1980

Iłżeckie wyroby garncarskie na rynku krakowskim w XVII wieku / Zenon Guldon, Lech Stępnikowski
Rocznik Świętokrzyski, 8, 1980, 5-30

1979

Problemy geografii historycznej kościołów protestanckich w Małopolsce w XVI–XVII wieku / Wacław Urban
Studia Kieleckie, 23, 1979, 109-116

Reformy włościańskie Stanisława Małachowskiego w dobrach białaczowskich z 1791 roku / Zenon Guldon, Jerzy Piwek
Studia Kieleckie, 23, 1979, 117-131

1978

Eksport żelaza świętokrzyskiego na Litwę i Białoruś na przełomie XVI i XVII w. / Zenon Guldon
Rocznik Świętokrzyski, 6 (1977), 1978, 11-20

1977

Zarys historii rozwoju gospodarczego miasta Końskie (od powstania osady do połowy XIX w.) / Jerzy Brzozowski
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 10, 1977, s. 227-252

Nieznany ryty rysunek z XVI w. na kościele w Szydłowcu / Janusz Kuczyński
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 10, 1977, s. 301-309

1976

Reformacja w życiu wsi małopolskiej / W. Urban
Kieleckie Studia Historyczne, 1, 1976, 7-28

Staropolski Okręg Hutniczy / Franciszek Rudol
Studia Kieleckie, 12, 1976, 111-118

1975

Architektura regionu świętokrzyskiego w XVII wieku [Radomskie] / Adam Miłobędzki
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, IX, 1975, 57-86

Szydłowiecka produkcja rzemieślnicza w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, jej organizacja i formy zbytu / Krzysztof Dumała
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, IX, 1975, 275-308

Późnobarokowy kościół benedyktyński w Sieciechowie-Opactwie / Danuta Miszczak
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, IX, 1975, 367-386

(…)

1973

Surowce skalne użyte przy budowie zamku w Iłży / Eugenia i Jerzy Fijałkowscy
Zeszyty Przyrodnicze, I, Muzeum Świętokrzyskie, 1973

(…)

1971

Region literacki / S. Mijas
Zeszyty Kieleckie, 1971, 43-53

Późnogotyckie chrzcielnice kamienne ziemi kieleckiej o liściastej ornamentyce trzonu [Radom, Szydłowiec] / Jadwiga Kuczyńska-Mędrek
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, VII, 1971, 225-256

(…)

1962

Górnictwo w Zagłębiu Staropolskim w epoce feudalnej / Jan Pazdur
Rocznik Świętokrzyski, I, 1962, 151-183

Drogi postępu technicznego w hutnictwie na przykładach Zagłębia Staropolskiego
Rocznik Świętokrzyski, I, 1962, 185-200