Styczeń 8, 2020

Bibliografia regionalna naukowa

Jednym z głównych celów działalności Radomskiego Towarzystwa Naukowego jest dokumentacja dorobku naukowego w dziedzinie badań regionu radomskiego. W związku z tym podejmujemy dzieło tworzenia bibliografii naukowej regionu. Na naszej stronie zamieszczać będziemy zarówno wyniki kwerendy własnej, jak i prowadzonej przez podmioty zaproszone do współpracy.

Bibliografia składać się będzie z działów przedmiotowych, budowanych przez specjalistów dokonujących na bieżąco przeglądu ukazującego się piśmiennictwa z danej dyscypliny wiedzy. Zakres przedmiotowy bibliografii skupiał się będzie wokół geografii i historii jako dziedzin mających szczególny wymiar regionalny.

W bibliografii ujmujemy zarówno wydawnictwa zwarte, jak i artykuły w czasopismach naukowych bądź przekrojowych pracach zbiorowych. Dokonywany jest przy tym bezpośredni przegląd treści źródeł. Pozwala to na uwzględnienie w zestawieniu również tych opracowań, których tytuł bądź słowa kluczowe nie wskazują na związek z regionem, a tym samym nie są wykazywane podczas kwerendy pod odpowiednimi hasłami. W szczególności mogą to być źródła dotyczące większego obszaru, ale zawierające treści istotne dla regionu radomskiego.

Pierwsze dwa działy, które udostępniamy, to bibliografia zawartości czasopism naukowych z zakresu geografii odpowiednio fizycznej i społeczno-ekonomicznej; oba działy rozszerzamy o dziedziny pokrewne mające wymiar geograficzny (np. geologia, paleontologia, geobotanika). Na tym wstępnym etapie prac – wobec stosunkowo niewielkiej liczby wpisów – nie wprowadzamy szczegółowego podziału tematycznego.

> Geografia fizyczna i nauki pokrewne
> Geografia społeczno-ekonomiczna i nauki pokrewne

Przeglądowi poddawane są czasopisma o zasięgu ogólnopolskim, ponadto z wydawnictw uczelnianych – w szczególności te z sąsiednich ośrodków akademickich (Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Warszawa). Bibliografia jest uzupełniana na bieżąco w miarę ukazywania się kolejnych numerów czasopism. Ponadto będzie stopniowo powiększana chronologicznie wstecz. W zamierzeniach jest także rozszerzenie listy przeglądanych czasopism – w tym względzie mile widziane są sugestie Użytkowników.

W ramach współpracy z RTN bibliografię naukową geografii regionu radomskiego tworzy:
> Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Radomski