grudzień 27, 2019

Działania

A jako kto może, niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże

Główny cel istnienia Towarzystwa to pobudzanie i prowadzenie badań naukowych regionu radomskiego, a następnie popularyzacja ich wyników. Trwałym tego świadectwem są wydawnictwa. Nakładem Towarzystwa ukazało się ogółem ćwierć tysiąca woluminów.

> Wydawnictwa

Zabiegamy o rozwój radomskiego ośrodka akademickiego. Od roku 2022 zamierzamy rozpocząć wydawanie multidyscyplinarnego kwartalnika naukowego w formule otwartego dostępu Open Access, w języku angielskim. Celem jest stworzenie profesjonalnego czasopisma indeksowanego przez uznane bazy referujące i posiadającego współczynnik wpływu Impact Factor. Planowany zakres dziedzinowy, obejmujący nauki ścisłe i stosowane, nawiązuje do tradycji nauki radomskiej oraz zainteresowań badawczych członków RTN. Tytuł kwartalnika zaczerpnęliśmy z naszego motta: Korzenie wiedzy…

> Scientiae Radices

Kolejnym wyzwaniem jest dokumentacja zasobów wiedzy o regionie. Naszym celem jest posiadanie pełnej bibliografii publikacji naukowych z poszczególnych dziedzin wiedzy. Obecnie prowadzona jest bieżąca kwerenda w zakresie historii i archeologii; podobnie – w ramach współpracy z RTN – kwerendę w zakresie geografii i pokrewnych nauk przyrodniczych prowadzi Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wstępem do powyższych działań była inwentaryzacja wydanych dotychczas ogólnych bibliografii regionu, w tym szczegółowych bibliografii tematycznych bądź osobowych. Ich zestawienia zamieszczamy w odrębnym dziale:

> Bibliografia

Wszystkie powyższe działania prowadzą do kolejnego strategicznego celu, jakim jest upowszechnienie znajomości regionu, przede wszystkim wśród jego mieszkańców. Służyć temu będzie program edukacji regionalnej wraz z odpowiednim kompendium wiedzy. Zaczątkiem tegoż jest dział przedstawiający dzieje regionu w ujęciu terytorialnym oraz jego geografię fizyczną. Wyjaśniamy też złożoność pojęcia regionu radomskiego.

> Region

Towarzystwo stara się czynnie uczestniczyć w publicznej debacie o perspektywach rozwoju regionu. Przede wszystkim domagamy się przywrócenia Radomiowi statusu miasta wojewódzkiego. Stworzyliśmy odrębną stronę internetową zawierającą obszerną merytoryczną argumentację w tej sprawie:

> Wojewódzki Radom

Wypowiadamy się również w zakresie urbanistyki i transportu. Jako kolejne pokolenie członków RTN zabiegamy o wprowadzenie w Radomiu tramwaju. Postrzegamy go nie tylko jako środek transportu, ale przede wszystkim narzędzie do wszechstronnej odnowy urbanistycznej.

> Tramwaj w Radomiu. Przesłanki. Nieporozumienia. Koncepcja

Działalność Towarzystwa w ostatnim okresie podsumowujemy w dziale:

> Dzieje RTN 2010-2019

Wiadomości o bieżących przedsięwzięciach Towarzystwa, wartościowych wydawnictwach o regionie, ciekawych spotkaniach – również tych wydawanych czy organizowanych przez inne podmioty – zamieszczamy na naszym profilu fejsbukowym:

> www.facebook.com/RadomskieTowarzystwoNaukowe