24 czerwca, 2013

Statut Radomskiego Towarzystwa Naukowego

(tekst jednolity z dnia 26 kwietnia 2007 r.)

 

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny

§ 1
Niniejszy Statut zwany dalej „Statutem” określa cele i zasady działania Radomskiego Towarzystwa Naukowego zwanego dalej „Towarzystwem”.

§ 2
Towarzystwo korzysta z osobowości prawnej.

§ 3
1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Radom.
2. Terenem działalności Towarzystwa jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 5
Celem Towarzystwa jest praca nad organizacją, rozwojem i popularyzacją badań naukowych, w szczególności dotyczących Ziemi Radomskiej. Towarzystwo poprzez prowadzone badania działa na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w ramach zjednoczonej Europy.

§ 6
Towarzystwo realizuje swe cele m.in. przez:
– organizowanie, prowadzenie oraz inspirowanie badań naukowych,
– ogłaszanie drukiem prac naukowo-badawczych, popularno-naukowych oraz źródeł,
– wydawanie czasopisma „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” oraz innych periodyków,
– organizowanie, prowadzenie i utrzymywanie placówek badawczych oraz biblioteki,
– współpracę z Polską Akademią Nauk, ze szkołami wyższymi, z towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami naukowymi oraz kulturalno-oświatowymi,
– wykonywanie prac bibliograficznych i dokumentacyjnych,
– organizowanie wykładów, odczytów i dyskusji naukowych,
– podejmowanie innych działań i przedsięwzięć dla realizacji celów statutowych.

§ 7
Towarzystwo może powoływać komisje związane z jego celami statutowymi, działające na podstawie oddzielnych regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Towarzystwa.

§ 8
Towarzystwo może przystępować do krajowych federacji oraz związków stowarzyszeń.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
1. Członkami Towarzystwa mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Członkowie dzielą się na rzeczywistych i honorowych.
2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Towarzystwo.

§ 10
Członkiem rzeczywistym Towarzystwa może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełnię praw publicznych i pragnąca realizować cele statutowe Towarzystwa.

§ 11
1. Kandydat winien złożyć pisemną deklarację podpisaną przez 2 członków rzeczywistych. Członków rzeczywistych przyjmuje Zarząd i fakt ten podaje do wiadomości na najbliższym Walnym Zebraniu.
2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składkę członkowską w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków.

§ 12
Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełnię praw publicznych, która szczególnie zasłużyła się dla realizacji celów Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie uchwałą powziętą w tajnym głosowaniu według zasad określonych w § 30.

§ 13
Członek rzeczywisty może należeć do jednej lub kilku komisji.

§ 14
Członkowie rzeczywiści obowiązani są:
– brać czynny udział w działalności Towarzystwa,
– przestrzegać przepisy Statutu i uchwały władz Towarzystwa,
– opłacać na rzecz Towarzystwa roczną składkę w wysokości i w sposób ustalony uchwałą Walnego Zebrania nie później niż do końca I kwartału każdego roku.

§ 15
Członkowie rzeczywiści mają prawo:
– udziału w Walnym Zebraniu oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
– udziału w dyskusjach i posiedzeniach naukowych oraz przedstawiania swych prac i po zakwalifikowaniu ogłaszania ich w wydawnictwach Towarzystwa,
– zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Towarzystwa.

§ 16
Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków rzeczywistych.

§ 17
Członkowie wspierający mogą popierać realizację celów statutowych Towarzystwa poprzez udzielanie pomocy materialnej oraz jego promocję.

§ 18
Za zasługi dla Towarzystwa przyznawany jest medal „Bene meriti”. Zasady przyznawania medalu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Towarzystwa.

§ 19
Utrata członkostwa następuje w razie:
– pisemnego zrzeczenia się członkostwa;
– skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa podjętej w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu RP skazującym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej bądź na podstawie wyroku Trybunału Stanu skazującego za złamanie prawa w czasie pełnienia urzędu publicznego;
– skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami przez okres dłuższy niż trzy lata oraz z powodu dopuszczenia się zachowania sprzecznego ze Statutem, uchwałami władz Towarzystwa, a także rażącego naruszania zasad współżycia społecznego; skreślenie z listy członków może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu członka do przedstawienia swoich racji; w wezwaniu należy określić termin oraz formę wysłuchania członka; niedotrzymanie terminu przez członka jest równoznaczne z nie skorzystaniem z prawa do przedstawienia swoich racji.
Od uchwał Zarządu Towarzystwa, o których mowa w punktach 2 i 3 można wnieść odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania w przedmiocie odwołania jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 20
Władzami Towarzystwa są:
– Walne Zebranie,
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna.

§ 21
1. Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna poprzedniej kadencji pełnią swe czynności do czasu ukonstytuowania się nowych władz.
3. Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

§ 22
Nie można być jednocześnie członkiem dwóch i więcej organów obieralnych Towarzystwa. Pełnienie funkcji w organach obieralnych Towarzystwa jest nieodpłatne. Członkom organów obieralnych przysługuje zwrot kosztów podróży w celach statutowych Towarzystwa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 23
Do właściwości Walnego Zebrania należy:
– uchwalanie programu działalności Towarzystwa oraz planu finansowego na bieżący rok kalendarzowy,
– rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
– podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków,
– orzekanie o utracie członkostwa w związku z odwołaniem od uchwały Zarządu podjętej w przedmiocie skreślenia z listy członków Towarzystwa,
– wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa,
– uchwalanie regulaminów oraz zatwierdzanie uchwał Zarządu o powołaniu Komisji,
– ustalanie wysokości składek członkowskich,
– podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
– podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

§ 24
Posiedzenia Walnego Zebrania mogą mieć charakter zwyczajny bądź nadzwyczajny.

§ 25
Posiedzenia zwyczajne Walnego Zebrania odbywają się corocznie w terminie do 30 kwietnia, przede wszystkim dla rozpatrzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz uchwalenia planu finansowego i planu działalności na rok bieżący.

§ 26
Nadzwyczajne Walne Zebrania odbywają się w miarę potrzeby. Zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie, jeżeli tego żąda Komisja Rewizyjna lub co najmniej 20 członków Towarzystwa z podaniem na piśmie celu zwołania posiedzenia nadzwyczajnego. Zwołanie Walnego Zebrania winno nastąpić w ciągu miesiąca po otrzymaniu przez Zarząd takiego żądania.

§ 27
Czas, miejsce i porządek dzienny Walnego Zebrania winny być podane do wiadomości członków Towarzystwa na piśmie co najmniej na tydzień przed terminem zebrania.

§ 28
Walne Zebranie otwiera prezes lub wiceprezes Zarządu, po czym Walne Zebranie wybiera spośród obecnych członków przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

§ 29
Głosowanie w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz powołania członków honorowych jest tajne. W innych sprawach głosowanie jest jawne, o ile Walne Zebranie nie uchwali innego sposobu głosowania.

§ 30
Uchwały Walnego Zebrania są ważne gdy zostały powzięte zwykłą większością głosów przy obecności 1/4 członków. Zmiana statutu Towarzystwa, nadanie godności członka honorowego oraz orzeczenie o utracie członkostwa wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków. W razie braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, uchwały Walnego Zebrania podjęte większością głosów będą ważne w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 31
Posiedzenia Walnego Zebrania odbywają się w oparciu o regulamin i porządek obrad przyjmowany każdorazowo na Walnym Zebraniu.

§ 32
1. Zarząd składa się z 7 członków wybranych w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nieprzekraczającej dwóch osób.

§ 33
1. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, a ponadto sekretarza oraz skarbnika.
2. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy i tryb obrad określa regulamin Zarządu.

§ 34
Do zakresu działania Zarządu należy:
– zwoływanie Walnego Zebrania,
– przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdania z rocznej działalności Towarzystwa i wykonania planu finansowego za rok ubiegły oraz planu działalności i preliminarza finansowego na rok następny,
– podejmowanie decyzji o sprawach majątkowych Towarzystwa oraz zaciąganie zobowiązań w granicach ustalonych planem finansowym,
– wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
– powoływanie Kolegium Redakcyjnego,
– powoływanie Komisji,
– ustalanie wysokości honorariów autorskich według norm przewidywanych obowiązującymi przepisami,
– informowanie Walnego Zebrania o przyjęciu nowych członków i zgłaszanie informacji Walnemu Zebraniu o skreśleniu członków,
– przyjmowanie i zwalnianie pracowników Biura Towarzystwa i określanie ich wynagrodzenia w oparciu
o obowiązujące przepisy,
– reprezentowanie Towarzystwa wobec władz, urzędów, towarzystw naukowych i ich przedstawicieli, jednostek gospodarczych oraz osób fizycznych,
– przyjmowanie zapisów i darowizn na rzecz Towarzystwa z zastrzeżeniem ich zatwierdzenia przez Walne Zebranie,
– występowanie do właściwych władz o uhonorowanie wyróżniających się działalnością członków i pracowników Towarzystwa odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i nagrodami,
– załatwianie innych spraw Towarzystwa, o ile nie są przekazane innym jego władzom.

§ 35
Prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego stojący na czele Zarządu:
– reprezentuje Towarzystwo;
– zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im;
– podpisuje korespondencję Zarządu oraz dokumenty wystawione przez Towarzystwo lub upoważnia do tego wiceprezesa albo sekretarza Zarządu; dokumenty w sprawie zobowiązań finansowych podpisuje łącznie ze skarbnikiem;
– czuwa nad przestrzeganiem Statutu Towarzystwa.

§ 36
Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do ważności jego uchwał potrzebna jest obecność przynajmniej czterech członków Zarządu w tym prezesa, względnie wiceprezesa. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 37
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
3. Komisja może dokooptować do swego składu jednego nowego członka spełniającego wymogi określone w ust. 1 na miejsce członka ustępującego.

§ 38
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
– kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa,
– kontrola opłacania składek członkowskich,
– składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Towarzystwa i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
– przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.

§ 39
1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywać się powinna co najmniej jeden raz w roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jej członków.

 

Rozdział V
Majątek i gospodarka Towarzystwa

§ 40
Majątek Towarzystwa powstaje:
– ze składek członków,
– z dotacji,
– z ofiarności publicznej, spadków, zapisów i darowizn,
– z wpływów z działalności statutowej, w tym ze sprzedaży własnych wydawnictw,
– z dochodów z działalności Towarzystwa wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 41
1. Dochody uzyskane przez Towarzystwo służą realizacji jego celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków Towarzystwa.
2. Wydatki Towarzystwa mogą być czynione na podstawie i w granicach planu finansowego obowiązującego w danym roku kalendarzowym.
3. Do czasu uchwalenia planu finansowego przez Walne Zebranie Zarząd ma prawo pobierać dochody i czynić wydatki w granicach zeszłorocznego planu finansowego z tym zastrzeżeniem, że wydatki nie mogą przekraczać wysokości realizowanych wpływów.

§ 42
1. Towarzystwo nie udziela pożyczek członkom i pracownikom Towarzystwa i nie zabezpiecza swym majątkiem ich zobowiązań.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do małżonków członków i pracowników Towarzystwa, osób pozostających z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związanych z nimi stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli. Przepis zachowuje swoją moc również po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Towarzystwo nie może przekazać nieodpłatnie i na zasadach preferencyjnych oraz sprzedać na szczególnych zasadach składników swego majątku na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Zastrzeżenie określone w ust. 3 stosuje się również do udostępniania majątku w innych formach prawa cywilnego.

§ 43
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Towarzystwa upoważniony jest Zarząd.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch osób: prezesa lub z jego upoważnienia jednego z wiceprezesów oraz skarbnika lub głównego księgowego.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 44
1. Zmiana statutu Towarzystwa następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków. Przepisy § 30 Statutu stosuje się odpowiednio.
2. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na mocy uchwały Walnego zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków Towarzystwa. Przepisy § 30 Statutu stosuje się odpowiednio.
3. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje komisję likwidacyjną.