3 kwietnia, 2023

Czasopisma

Scientiae radices amarae, fructus dulces

Od chwili powstania Towarzystwa naszym celem było wydawanie czasopisma naukowego. Głównym miejscem publikacji prac naukowych miał być „Rocznik Radomski”. Jako jego tom I wydano zbiór „Rozwój Radomia 1945-1964 r.” Oprócz Rocznika postanowiono wydawać mniejsze czasopismo o charakterze wewnętrznym, informacyjnym. I tak jeszcze w roku 1964 ukazał się „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”. Szybki napływ nowych materiałów sprawił, iż wbrew zamierzeniom twórców, to właśnie Biuletyn stał się podstawowym miejscem publikacji artykułów naukowych. Czasopismo ukazywało się w latach 1964-2011. Ogółem wydano 97 zeszytów w 93 woluminach, w podziale na 45 tomów czyli roczników.

> Biuletyn Kwartalny RTN

Na radomskim rynku regionalistycznym lukę po Biuletynie Kwartalnym RTN wypełnił rocznik „Radomskie Studia Humanistyczne”. Jego pięć pierwszych tomów ukazało się w latach 2013-2018. Wydawcą był Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia, wpierw samodzielnie, później we współpracy kolejno z Miejską Biblioteką Publiczną i Ośrodkiem Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu. Od roku 2023 czasopismo jest współwydawane przez Ośrodek Kultury „Resursa Obywatelska” i Radomskie Towarzystwo Naukowe.

> Radomskie Studia Humanistyczne

Naszym najnowszym przedsięwzięciem wydawniczym jest multidyscyplinarny kwartalnik naukowy w formule otwartego dostępu, wydawany w języku angielskim. Zakres dziedzinowy to chemia, inżynieria i technologia chemiczna, fizyka, materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa, inżynieria lądowa, biotechnologia, nauki medyczne i dyscypliny pokrewne. Nawiązuje on do tradycji nauki radomskiej oraz zainteresowań badawczych członków RTN. Tytuł kwartalnika zaczerpnęliśmy z naszego motta: Korzenie wiedzy… Inauguracyjny tom czasopisma został poświęcony pamięci Stefana Witkowskiego, pierwszego prezesa RTN.

> Scientiae Radices
> Editorial: In memory of the first historical president of Radom Scientific Society