styczeń 8, 2020

Geografia fizyczna i nauki pokrewne

2020

Impact of Former Iron Ore Mining on Soil Cover in the Northern Foreland of Poland’s Świętokrzyskie Mountains / Monika Podgórska, Marek Jóźwiak
Polish Journal of Environmental Studies, 29, No. 4 (2020), 1-10

Dolnokredowe fosforyty z NE obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jako potencjalne Źródło REE – badania wstępne / Karol Zglinicki, Krzysztof Szamałek, Sylwester Salwa, Irena Górska
Przegląd Geologiczny, vol. 68, nr 7, 2020, 566-576

Strukturalne, litologiczne oraz tektoniczne uwarunkowania rozwoju i ewolucji świętokrzyskich skałek piaskowcowych / Jan Urban
Przegląd Geologiczny, vol. 68, nr 2, 2020, 112-126

The loess section in Wąchock as the key site of Vistulian loesses and palaeosols in the Holy Cross Mountains (Poland) / Jan Dzierżek, Leszek Lindner, Jerzy Nawrocki
Geological Quarterly Vol 64, No 2 (2020), 252–262

Zróżnicowanie i zmiany rzeźby terenu historycznego pola górniczego na Osicowej Górze k. Stąporkowa (NW obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) / Piotr Kusztal, Grzegorz Pabian, Tomasz Kalicki, Ewa Nowak, Paweł Przepióra
Przegląd Geologiczny, vol. 68, nr 2, 2020, 127-134

Geopark Owadów-Brzezinki– niezwykłe stanowisko paleontologiczne udostępnione geoturystycznie / Błażej Błażejowski, Piotr Gieszcz, Robert Siuda, Daniel Tyborowski, Andrzej Wierzbowski
Przegląd Geologiczny, vol. 68, nr 1, 2020, 45-49

2019

Antropogeniczne powodzie błyskawiczne na dwóch wybranych rzekach świętokrzyskich w XX w. – przyczyny i skutki / Tomasz Kalicki, Paweł Przepióra, Piotr Kusztal
Prace i Studia Geograficzne, 2019, t.64.1, ss. 21-36
[Czarna, Kamionka]

Characterizing ‘Chocolate’ Flint Using Reflectance Spectroscopy / Ryan M. Parish, Dagmara H. Werra
Archaeologia Polona, vol. 56:2018, 89–101
[Orońsko, Polany, Zele]

Przemiany wybranych form rzeźby terenu województwa łódzkiego w ostatnim stuleciu [Wzgórza Opoczyńskie] / Juliusz Twardy
Acta Geographica Lodziensia, Tom 109 (2019) , 11-28

Późnovistuliańsko-holoceńska ewolucja lessowych gleb płowych wyżyn południowopolskich w świetle badań mikromorfologicznych [Przedgórze Iłżeckie] / Przemysław Mroczek
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018

The provenance of erratic pebbles from a till in the vicinity of the city of Radom, central Poland / Piotr Jan Strzelecki
Geology, Geophysics & Environment, Vol 45, No 1 (2019)

Wybrane głazy narzutowe północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich – współczesne znaczenie i potencjał geoturystyczny / Maria Górska-Zabielska, Piotr Kusztal, Kinga Witkowska
Przegląd Geologiczny, vol. 67, nr 9, 2019

Zespół kręgowców morskich z górnej jury Krzyżanowic k. Iłży – z żółwiami, krokodylomorfami i wielkimi pliozaurami / Daniel Tyborowski, Błażej Błażejowski
Przegląd Geologiczny, vol. 67, nr 12, 2019

2018

Informacje o występowaniu Allium victorialis (Amaryllidaceae) na dwóch nowych stanowiskach w pasie Wyżyn Polskich [Two new localities of Allium victorialis (Amaryllidaceae) in the Central Highland Belt] / Beata Żuraw, Marek Podsiedlik
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 25(1) 126-131 : 2018
[Płaskowyż Suchedniowski]

New lobsters (Decapoda, Nephropoidea) from the Cretaceous–Paleogene section of the Middle Vistula valley, east-central Poland / René H.B. Fraaije, John W.M. Jagt, Barry W.M. Bakel, Dale M. Tshudy
Acta Geologica Polonica, Vol. 68 (2018), No. 4, pp. 503–509
[Nasiłów]

Nowe stanowisko leczniczego gatunku Huperzia selago (Huperziaceae) w Górach Świętokrzyskich na tle jego dotychczasowych notowań z Wyżyny Kieleckiej / Barbara Bacler-Żbikowska, Katarzyna Kowalik, Łukasz Misiuna
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 25(2): 183–192, 2018
[Garb Gielniowski, Płaskowyż Suchedniowski, Przedgórze Iłżeckie]

Potencjał geoturystyczny rzeźby lessowej projektowanego Geoparku Dolina Kamiennej / Elżbieta Gałka
Przegląd Geologiczny, vol. 66, nr 1, 2018

Preliminary characteristics of rare earth elements and other trace elements in fine-grained deposits from the Triassic-Jurassic transition in the former Mid-Polish Trough / Paweł Brański
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego Vol 472, No 472 (2018) 255-270
[Gródek, Huta, Niekłań]

Weryfikacja granic mezoregionów fizycznogeograficznych w zasięgu województwa mazowieckiego / Jerzy Lechnio, Ewa Malinowska
Prace i Studia Geograficzne, 2018, t. 63.1, ss. 75-91

Weryfikacja i uszczegółowienie granic mezoregionów fizycznogeograficznych województwa łódzkiego na podstawie współczesnych danych przestrzennych / Anna Majchrowska, Elżbieta Papińska
Prace i Studia Geograficzne, 2018, t. 63.1, ss. 93-107

Zmiany biegu koryta Krasnej (Świętokrzyskie) w oparciu o dane kartograficzne i geologiczne / Tomasz Kalicki, Karolina Fularczyk
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 17/2018

Zmiany koryta Kamionki (Płaskowyż Suchedniowski) na odcinku Ostojów–Rejów od XVIII wieku w oparciu o archiwalne materiały kartograficzne / Paweł Przepióra, Tomasz Kalicki
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 17/2018

Zróżnicowanie i zmienność wieloletnia sezonowości przepływu w wybranych przekrojach wodowskazowych Wisły / Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski
Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 27 – 45
[Zawichost, Annopol, Dęblin]

2017

Budowa i wiek wyższej terasy Kamionki na odcinku Suchedniów–Rejów / Tomasz Kalicki, Paweł Przepióra, Łukasz Podrzycki
Acta Geographica Lodziensia, 106 (2017): 53–64

Flora roślin naczyniowych wschodniej części Wzgórz Opoczyńskich (Wyżyna Małopolska) / Anna Trojecka-Berzezińska
Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komitet Biologii Organizmalnej PAN, 2017, 397 s.

Krajobrazy naturalne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego / Malwina Michalik-Śnieżek, Tadeusz Jan Chmielewski
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG NR 36/2017: 47-61

Matteucia struthiopteris (Onocleaceae) w górnym biegu rzeki Kamiennej (Wyżyna Małopolska) / Monika Podgórska
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 24(2): 489–535, 2017

Świętokrzyskie środowisko przyrodnicze jako wartość edukacyjno-kulturowa / Elżbieta Buchcic
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017,  314 s.

The use of archived precipitation data in the assessment of soil erosion risk in the Świętokrzyskie Province of central-southern Poland / Krzysztof Jarzyna, Joanna Krupa, Artur Zieliński
Geology, Geophysics & Environment, Vol 43, No 3 (2017)

2016

Analysis of the relationships between the spatial arrangement of palaeovalleys and contemporary valleys of Central Poland in the light of GIS methods / Aleksander Szmidt
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 15/2016
[Wzgórza Opoczyńskie]

A new ophthalmosaurid ichthyosaur from the Late Jurassic of Owadów-Brzezinki Quarry, Poland / D. Tyborowski
Acta Palaeontologica Polonica 61 (4): 791–803, 2016

Floodplain morphodynamics and distribution of trace elements in overbank deposits, Vistula River Valley Gorge near Solec nad Wisłą, Poland / Ewa Falkowska, Tomasz Falkowski, Andrzej Tatur, Agnieszka Kałmykow-Piwińska
Acta Geologica Polonica, Vol. 66 (2016), No. 3, pp. 541–559

Metodologia oceny ryzyka powodziowego gmin województwa łódzkiego / Marta Borowska-Stefańska
Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 119–144
[Pilica]

Mineralogical and petrographic characteristic of basic types of Turonian flints from the north-eastern margin of the Holy Cross Mountains: a preliminary report / Marcin Szeliga, Miłosz Huber
Archaeologia Polona, vol. 54: 2016, 83–97

Nowe stanowiska Buckiella undulata (Hypnaceae) na Wyżynie Małopolskiej [New localities of Buckiella undulata (Hypnaceae) in the Wyżyna Małopolska upland] / Paweł Adamczyk, Tomasz Paciorek
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 23(2) 375-379 : 2016
[Płaskowyż Suchedniowski]

On The Chemical Composition of ‘Chocolate’ Flint from Central Poland / Richard E. Hughesa, Dagmara H. Werra, Rafał Siuda
Archaeologia Polona, vol. 54: 2016, 99–114

Sezonowa struktura odpływu rzecznego w środkowej Polsce i jej zmiany w wieloleciu w świetle krzywych sumowych i terminów połowy odpływu / Paweł Jokiel
Przegląd Geograficzny, 2016, 88, 1, s. 53-74
[Czarna, Drzewiczka, Kamienna]

The Tithonian Chitinoidellidae and other microfossils from Owadów–Brzezinki quarry (central Poland) / Andrzej Pszczółkowski
Volumina Jurassica, 2016, XiV: 133–144

Warunki funkcjonowania i rozwój torfowiska w zagłębieniu krasowym w okolicach Paradyża / Dorota Brzozowicz, Jacek Forysiak
Acta Geographica Lodziensia, 105 (2016): 69-79

Zmiany i wieloletnia zmienność sezonowości przepływu wybranych rzek Polski / Paweł Jokiel, Beata Stanisławczyk
Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 9-33
[Kamienna]

2015

Analysis of correlation between land surface and selected palaeosurface illustrated with examples from Central Poland / Aleksander Szmidt
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 14/2015
[Wzgórza Opoczyńskie]

Budowa geologiczna i stratygrafia formacji preglacjalnej południowego Mazowsza nad dolną Pilicą / Aurelia Makowska
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 202, 2015: 7–52
[mylny tytuł; okolice Klwowa]

Dynamika zmian klimatycznych w pliocenie i plejstocenie dolnym oraz granica neogen/czwartorzęd w osadach z południowego Mazowsza (środkowa Polska) na podstawie danych palinologicznych / Hanna Winter
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 202, 2015: 53–106
[mylny tytuł; okolice Klwowa]

Sezonowa zmienność zasobów wód podziemnych o zwierciadle swobodnym w zlewni Pilicy / Przemysław Tomalski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. LXX, z. 2 Sectio B, 2015
[Garb Gielniowski, Wzgórza Opoczyńskie]

Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski / Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski
Przegląd Geograficzny, 2015, 87, 1, s. 71-93
[Czarna, Drzewiczka]

Skład mineralny krzemienia czekoladowego na tle innych odmian krzemienia środkowej i południowej Polski / Rafał Siuda, Dagmara Werra
w: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014: streszczenia materiałów XXXI konferencji / red. Anna Zakościelna
Instytut Archeologii UMCS, Muzeum Lubelskie, 2015

Specific remnants of old iron-ore extraction sites as islands of plant species richness / Monika Podgórska
Open Life Science, 10, 2015, s. 182–194
[Garb Gielniowski, Płaskowyż Suchedniowski]

2014

GIS approach to estimation of the total phosphorous transfer in the Pilica River lowland catchment / Artur Magnuszewski, Edyta Kiedrzyńska, Marcin Kiedrzyński, Sharon Moran
Quaestiones Geographicae, 2014, 33(3), 101-110

Blechnum spicant (Blechnaceae) – nowe stanowiska na Wyżynie Kieleckiej [Blechnum spicant (Blechnaceae) – new localities in the Kielce Upland] / Paweł Adamczyk
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21(2) 335-343 : 2014
[Płaskowyż Suchedniowski]

Chronione, zagrożone oraz rzadkie gatunki roślin naczyniowych zrobów pokopalnianych – pozostałości po dawnej eksploatacji rud żelaza na północnym przedpolu Gór Świętokrzyskich (Wyżyna Małopolska). Część I [The protected, threatened and rare vascular plants species of the gob piles – remnants of old iron-ore extraction sites in the northern outskirts of the Świętokrzyskie Mountains (the Małopolska Upland)] / Monika Podgórska
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21(2) 241-251 : 2014

Diageneza a porowatość piaskowców jury dolnej na Niżu Polskim / Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
Biuletyn PIG 2014/458 str. 39–60
[strefa Szczecin-Radom]

Geomorphosite assessment in the proposed Geopark Vistula River Gap (E Poland) / Justyna Warowna, Wojciech Zgłobicki, Grzegorz Gajek, Małgorzata Telecka, Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Paweł Zieliński
Quaestiones Geographicae, 2014, 33(3), 173-180

Holoceńskie zmiany w dolinie rzeki Mlecznej / Piotr Szwarczewski
w: Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą, seria: Radom korzenie miasta i regionu, t.4 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014

Mineralogiczno-geochemiczne zróżnicowanie krzemieni turońskich północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich / Marcin Szeliga, Miłosz Huber
w: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013: streszczenia referatów XXX konferencji sprawozdawczej / red. Jerzy Libera, Anna Zakościelna
Instytut Archeologii UMCS, Muzeum Lubelskie, 2014

Plant remains from the Polish Triassic. Present knowledge and future prospects / Grzegorz Pacyna
Acta Palaeobotanica 54(1) 3-33 : 2014
[północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich]

Przyczynek do poznania historii roślinności rejonu Radomia. Wyniki analizy pyłkowej torfów z doliny Pacynki / Mirosława Kupryjanowicz, Magdalena Fiłoc, Joanna Dmitruk, Edyta Wanczewska
w: Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą, seria: Radom korzenie miasta i regionu, t.4 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014

Transformations in morphometry of valley bottom as a result of the creation of a reservoir illustrated with the example of Sulejów Lake / Marcin Jaskulski, Aleksander Szmidt
Landform Analysis, Vol. 27: 27–33, 2014

Triassic-Jurassic flora of Poland; floristical support of climatic changes / Maria Barbacka, Grzegorz Pacyna, Anna Feldman-Olszewska, Jadwiga Ziaja, Emese Bodor
Acta Geologica Polonica, Vol. 64 (2014), No. 3, pp. 281–308
[Garb Gielniowski, Wzgórza Opoczyńskie]

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część IV. Klasyfikacja roślin oparta na ekologicznych liczbach wskaźnikowych [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part IV. Plant classification based on ecological indicator values] / Monika Podgórska
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21(1) 133-146 : 2014

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część V. Wartości florystyczne. Lokalna czerwona lista roślin naczyniowych [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part V. Floristic values. The local red list of vascular plants] / Monika Podgórska
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21(2) 305-322 : 2014

2013

18th century Vistula river geography in view of Franciszek Florian Czaki’s maps / Krzysztof Strzelecki
Quaestiones Geographicae, 2013, 32(1), 27-32

Changes in groundwater storage, Kamienna drainage basin, southeastern Poland / Jan Prażak
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2013), vol. 83: 149–159

Critical review of research on the Lower Jurassic flora of Poland / Grzegorz Pacyna
Acta Palaeobotanica 53(2): 141–163, 2013
[północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich]

First record of the fossil dragonfly family Eumorbaeschnidaefrom the Upper Jurassic of Poland / Günter Bachly, Adrian Kin
Acta Palaeontologica Polonica 58 (1): 121–124, 2013
[Owadów−Brzezinki]

Nowe stanowisko Najas marina (Hydrocharitaceae) w dolinie Zwolenki (Polska środkowa) [New locality of Najas marina (Hydrocharitaceae) in Zwolenka Valley (Central Poland)] / Piotr Panek
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 20(1) 139-140 : 2013

Próba oceny zróżnicowania nasilenia antropopresji w zlewniach 2. rzędu w Górach Świętokrzyskich / Katarzyna Koper
Landform Analysis, Vol. 24: 35–43, 2013
[Kamienna]

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część II. Antropofity [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part II. Anthropophytes] / Monika Podgórska
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 20(1) 77-92 : 2013

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część III. Grupy siedliskowe i syntaksonomiczne [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part III. Habitat and syntaxonomical groups] / Monika Podgórska
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 20(2) 347-370 : 2013

2012

Integrated stratigraphy of the Campanian–Maastrichtian boundary succession of the Middle Vistula River (central Poland) section; introduction / Ireneusz Walaszczyk
Acta Geologica Polonica, Vol. 62 (2012), No. 4, pp. 485–493
[Solec]

Kompleksy roślinności i krajobrazy roślinne doliny środkowej Wisły / Anna Kowalska
Prace Geograficzne, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, nr 232, 2012

Stratigraphically important ammonites from the Campanian–Maastrichtian boundary interval of the Middle Vistula River section, central Poland / Marcin Machalski
Acta Geologica Polonica, Vol. 62 (2012), No. 1, pp. 91–116
[Solec]

Szata roślinna obszaru ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 Pakosław – współczesne przemiany i problemy ochrony / Romuald Olaczek, Maria Kurzac
Monographiae Botanicae 102((-)) 125-214 : 2012

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część I. Elementy kierunkowe i gatunki górskie [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part I. Directional elements of the flora and mountain species] / Monika Podgórska
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2012 | 19 | 2 |

2011

Badania paleośrodowiskowe w dolinie rzeki Mlecznej w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska Piotrówka w Radomiu / Piotr Szwarczewski, Łukasz Bujak, Bartosz Korabiewski, Mirosława Kupryjanowicz, Grzegorz Wierzbicki
w: Badania 2009, seria: Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 1 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka
Warszawa 2011

Flora roślin naczyniowych Garbu Gielniowskiego (Wyżyna Małopolska) / Monika Podgórska
Prace Botaniczne UJ, 44, 2011, s. 1–304

Koncentracja wybranych metali ciężkich w utworach wezbraniowych Wisły w okolicach Magnuszewa w świetle morfogenezy form fluwialnych (środkowy bieg rzeki, Centralna Polska) / Ewa Falkowska, Tomasz Falkowski
Biuletyn PIG 2011/446/1 str. 29–40

Małopolski Przełom Wisły – projekt geoparku / Marian Harasimiuk, Andrzej Domonik, Marcin Machalski, Joanna Pinińska, Justyna Warowna, Andrzej Szymkowiak
Przegląd Geologiczny, vol. 59, nr 5, 2011, 405–416

Modyfikacja przestrzeni porowej zaimpregnowanych piaskowców szydłowieckich / Agnieszka Kłopotowska
Biuletyn PIG 2011/446/1 str. 135–142

Nowe stanowisko reliktowego gatunku paproci – podrzenia żebrowca Blechnum spicant – w Krainie Świętokrzyskiej / Monika Podgórska
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67(4), 2011, s. 369–373

Porowatość wybranych mezozoicznych skał węglanowych północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich / Bartłomiej Rzonca
Biuletyn PIG 2011/445 str. 625–632

Rozpoznanie stref zasilania i warunków hydrogeologicznych w celu uściślenia granic głównych zbiorników wód podziemnych na przykładzie „Zbiornika Opoczno” (GZWP nr 410) / Grzegorz Olesiuk, Sławomir Filar, Agnieszka Piasecka
Biuletyn PIG 2011/445 str. 455–462

Tropy dinozaurów z wczesnojurajskiego ekosystemu z Sołtykowa w Górach Świętokrzyskich / Grzegorz Niedźwiedzki
Biuletyn PIG 2011/447 str. 49–98

Warunki występowania i krążenia wód pierwszego poziomu wodonośnego w obszarze arkusza Zawichost MhP 1:50 000 / Beata Wiktorowicz
Biuletyn PIG 2011/445 str. 709–716

Zmienność wytrzymałościowa piaskowców w warunkach krystalizacji siarczanu sodu oraz oddziaływania dwutlenku siarki / Agnieszka Kłopotowska, Dominik Łukasiak
Biuletyn PIG 2011/446/1 str. 143–148
[piaskowiec szydłowiecki]

2010

Basic parameters of the thermal regine of rivers in the Vistula River catchment / Monika Oksiuta
Miscellanea Geographica 2010, Zeszyt: 14, s. 1985-1992
[Puławy]

Mikrorzeźba powierzchni ziaren kwarcowych frakcji piaszczystej osadów preglacjalnych serii kozienickiej jako wskaźnik warunków transportu i depozycji w południowej części Niziny Mazowieckiej / Barbara Woronko, Łukasz Bujak
Biuletyn PIG s. 137–154, 2010/438
[Równina Kozienicka]

Nowe stanowiska subalpejskiego gatunku Doronicum austriacum (Asteraceae) w górnym odcinku doliny rzeki Kamiennej (Wyżyna Małopolska) / Monika Podgórska
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 17(2), 2010, s. 265–273

Osady preglacjalne południowej części Niziny Mazowieckiej w świetle wyników analizy minerałów ciężkich / Łukasz Bujak
Biuletyn PIG 2010/438 s. 19–32
[Równina Kozienicka]

Prawdopodobieństwo wystąpienia niżówek w zlewniach rzek województwa świętokrzyskiego / Artur Kasprzyk
w: Woda w badaniach geograficznych / red. Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Instytut Geografii, Kielce 2010, s. 273-280

Rośliny naczyniowe wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego (Wyżyna Małopolska) / R. Piwowarczyk
Prace Botaniczne UJ, 43, 2010, s. 1–344

Rzeźba Doliny Pilicy pomiędzy Inowłodzem a Domaniewicami i jej związek z budową geologiczną aluwiów / T. Falkowski, P. Ostrowski
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9/2010, 53-63

Taxonomy and palaeoecology of the Early Jurassic macroflora from Odrowąż, central Poland / Maria Barbacka, Jadwiga Ziaja, Elzbieta Wcisło-Luraniec
Acta Geologica Polonica, Vol. 60 (2010), No. 3, pp. 373–392

The impact of former iron ore mining on the transformation of vegetation cover of the Gielniowski Hump (Małopolska Upland) / Monika Podgórska
Biodiversity. Research and Conservation, 17, 2010, s. 53–62

Wpływ obwałowań na zróżnicowanie roślinności równiny zalewowej w Dolinie Środkowej Wisły / Anna Kowalska
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 13, 2010, 135-151
[odcinek Puławy-Karczew]

2009

A distinctive crouching theropod trace from the Lower Jurassic of Poland / Gerard G. Gierliński, Martin G. Lockley, Grzegorz Niedźwiedzki
Geological Quarterly Vol 53, No 4 (2009) 471-476
[Szydłówek]

Badania petroarcheologiczne i petroarchitektoniczne romańskich kościołów w Inowłodzu i Żarnowie / Marcin Krystek
Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 4, 2009, 304-305

Chemiczne frakcjonowanie cynku w osadach rzecznych dorzecza południowej i środkowej Wisły / Ryszard Świetlik, Anna Rabajczyk, Marzena Trojanowska
Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 12, 2009
[Mleczna, Radomka]

Influence of palaeoclimate and the greenhouse effect on Hettangian clay mineral assemblages (Holy Cross Mts. area, Polish Basin) / Paweł Brański
Geological Quarterly Vol 53, No 3 (2009) 363-368

Krzemień pasiasty z okolic Ostrowca Świętokrzyskiego nową wizytówką Polski / Elżbieta Dziadosz, Radosław Tarkowski
Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 3, 2009

Nowe znaleziska tropów dinozaurów z osadów liasowych Gór Świętokrzyskich / Grzegorz Niedźwiedzki, Zbigniew Remin, Joanna Roszkowska, Urszula Meissner
Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 3, 2009, 252–262

Ptychoplasma conica isp. nov. – a new bivalve locomotion trace fossil from the Lower Jurassic (Hettangian) alluvial sediments of Soltyków, Holy Cross Mountains, Poland / Grzegorz Pieńkowski, Alfred Uchman
Geological Quarterly Vol 53, No 4 (2009) 397-406

Rodzaje, występowanie i geneza krzemieni. Zarys Problematyki / Paweł Król, Zdzisław Migaszewski
Muzeum Narodowe w Kielcach, 2009

Small theropod and ornithopod footprints in the Late Jurassic of Poland / Gerard D. Gierlinski, Grzegorz Niedzwiedzki, Piotr Nowacki
Acta Geologica Polonica, Vol. 59 (2009), No. 2, pp. 221–234
[Przedgórze Iłżeckie]

Tectonostratigraphic model of the Late Cretaceous inversion along the Nowe Miasto-Zawichost Fault Zone, SE Mid-Polish Trough / Piotr Krzywiec, Jacek Gutowski, Ireneusz Walaszczyk, Grzegorz Wróbel, Stanisław Wybraniec
Geological Quarterly Vol 53, No 1 (2009) 27-48

Tectonostratigraphic model of the Late Cretaceous inversion along the Nowe Miasto-Zawichost Fault Zone, SE Mid-Polish Trough / Piotr Krzywiec, Jacek Gutowski, Ireneusz Walaszczyk, Grzegorz Wróbel, Stanislaw Wybraniec
Geological Quarterly Vol 53, No 1 (2009) 27-48

Wstępne wyniki badań paleobotanicznych wiercenia Studzianna (trias-jura) z północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich / Maria Barbacka, Anna Feldman-Olszewska, Agata Jarzynka, Joanna Krupnik, Anna Maria Ociepa, Elżbieta Wcisło-Luraniec, Jadwiga Ziaja
Geologia, 35/3/1 (2009), 17-19

Zaburzenia naturalnego układu pola hydrodynamicznego jako odwzorowanie uskoku w rejonie Czekarzewic / Marcin Kos
Biuletyn PIG 2009/436/1, s. 269–272

Zmiany sposobu użytkowania  terenów rolniczych a zanikanie przyrodniczo cennych zbiorowisk roślinnych na przykładzie Doliny Środkowej Wisły / Anna Kowalska
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 12, 2009, 166-177
[odcinek Annopol – Góra Kalwaria]

2008

Ekstremalne stany wód podziemnych w środkowej Polsce w wieloleciu 1951-2000 / Przemysław Tomalski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 08/2008
[Pilica, Drzewiczka]

Epizody kaolinitowe w profilu Brody-Lubienia – zapis efektu cieplarnianego (?) we wczesnym toarku / Paweł Brański
Geologia, 2008, Tom 34, Zeszyt 3/1, 165-166

Invertebrate trace fossil assemblages from the Lower Hettangian of Sołtyków, Holy Cross Mountains, Poland / Grzegorz Pieńkowski, Grzegorz Niedźwiedzki
Volumina Jurassica, 2008; 6 (1): 109-132

Krytyczne uwagi do artykułu o przełomie Wisły / Marcin Machalski
Przegląd Geologiczny. – T. 56, nr 11 (2008), s. 981

Liliowce z pogranicza kredy i paleogenu z doliny środkowej Wisły – dane wstępne / Marlena Sekuła, Przemysław Gorzelak, Krystian Konieczyński, Mariusz A. Salamon
Przegląd Geologiczny. – T. 56, nr 1 (2008), s. 38-40

Maksymalny czas trwania głębokich niżówek letnich w środkowej Polsce i jego uwarunkowania / Edmund Tomaszewski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 08/2008
[Pilica – zlewnia]

Najstarsze mezozoiczne szczątki rozgwiazd z dolnego wapienia muszlowego (dolny anizyk, warstwy faliste) Gór Świętokrzyskich / Przemysław Gorzelak, Agnieszka Jakubczyk, Mariusz A. Salamon, Krystian Konieczyński
Przegląd Geologiczny. – T. 56, nr 2 (2008), s. 116-117

Problem genezy kaolinitu w dolnojurajskich iłach ceramicznych i ogniotrwałych z regionu świętokrzyskiego / Paweł Brański
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 429 (2008), s. 13-21

Regionalizacja tektoniczna Polski – Góry Świętokrzyskie i regiony przyległe / Andrzej Konon
Przegląd Geologiczny. – T. 56, nr 10 (2008), s. 921-926

Sedymentacja utworów jury środkowej w NE obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich i na obszarze Lubelszczyzny oraz jej związek z tektoniką – wstępne wyniki badań / Anna Feldman-Olszewska
Geologia, 2008, Tom 34, Zeszyt 3/1, 167-168

The Kamienna Valley Geopark – more than dinosaurs / Grzegorz Pieńkowski
Przegląd Geologiczny. – T. 56, nr 8 (2008), s. 629-638

The Middle Vistula River Section as a geotourist attraction / Barbara Radwanek-Bąk, Bogusław Bąk
Przegląd Geologiczny. – T. 56, nr 8 (2008), s. 639-646

Tropy wielkich teropodów z osadów górnego pliensbachu Gór Świętokrzyskich / Grzegorz Niedźwiedzki, Zbigniew Remin
Przegląd Geologiczny. – T. 56, nr 9 (2008), s. 823-825

2007

Alluvial bottom geology inferred as a factor controlling channel flow along the Middle Vistula River, Poland / Tomasz Falkowski
Geological Quarterly. – Vol. 51, iss. 1 (2007), s. 91-101
[Kępa Gostecka, Zakrzów, Dęblin]

Antropogeniczne przeobrażenia środowiska geochemicznego aluwiów Zagożdżonki (Puszcza Kozienicka) / Józef Lis, Jan Parafiniuk, Anna Pasieczna, Małgorzata Rajchel
Przegląd Geologiczny. – T. 55, nr 1 (2007), s. 79-86

Cechy teksturalne piaszczystych osadów preglacjalnych i warunki ich sedymentacji na przykładzie stanowisk Stanisławice k. Kozienic i Niwa Babicka k. Ryk / Łukasz Bujak
Przegląd Geologiczny. – T. 55, nr 6 (2007), s. 485-492

Chronione, zagrożone oraz rzadkie gatunki flory naczyniowej Garbu Gielniowskiego (Wyżyna Małopolska) / Monika Podgórska
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 14(1), 2007, s. 61–74

Conodont biostratigraphy of shallow marine Givetian deposits from the Radom-Lublin area, SE Poland / Katarzyna Narkiewicz, Pierre Bultynck
Geological Quarterly. – Vol. 51, iss. 4 (2007), s. 419-442

Dynamika wód podziemnych w strefach fleksurowo-uskokowych na przykładzie rejonu Ożarowa (Wyżyna Kielecka) / Marcin Kos
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 427 (2007), s. 37-45

Geomorfologiczne i krajobrazowe skutki zmiany reżimu hydrologicznego Wisły w Przełomie Środkowopolskim / Justyna Warowna
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG VII, 2007, 103-111
[Małopolski Przełom Wisły]

Hirmeriella muensteri (Schenk) Jung from Odrowąż (Poland), with female and male cones, and in situ Classopollis pollen grains / Maria Barbacka, Jadwiga Ziaja, Elżbieta Wcisło-Luraniec, Maria Reymanówna
Acta Palaeobotanica 47(2) 339-357 : 2007

Krajobraz doliny Pilicy w Sulejowskim Parku Krajobrazowym / Dagmara Leśniewska, Marta Szczypek, Sergiusz Szczypek
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG VII, 2007, 139-146

Large Chirotheriidae tracks in the Early Triassic of Wióry, Holy Cross Mountains, Poland / Grzegorz Niedźwiedzki, Tadeusz Ptaszyński
Acta Geologica Polonica, Vol. 57 (2007), No. 3, pp. 325-342

Nowe stanowiska widłaczka torfowego Lycopodiella inundata na Garbie Gielniow-skim / Monika Podgórska
Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 63(3), 2007, s. 97–105

Ocena wpływu retencji aluwiów na transformację fali wezbraniowej na przykładzie odcinka Wisły od Puław do Magnuszewa / Monika Ćwiklińska
rozprawa doktorska – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, 2007

Przepływy ekstremalne wybranych rzek środkowej Polski w latach 1951-2000 / Paweł Jokiel
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica. – Z. 8 (2007), s. 99-129
[Pilica]

Rośliny naczyniowe zachodniej części Przedgórza Iłżeckiego (Wyżyna Małopolska) / Marcin Nobis
Prace Botaniczne UJ, 40, 2007, s. 1–458

The application of geomorphological analysis of the Vistula River, Poland in the evaluation of the safety of regulation structures / Tomasz Falkowski
Acta Geologica Polonica, Vol. 57 (2007), No. 3, pp. 377-390
[od ujścia Radomierzy]

The diversity of fluvial system response to the Holocene hydrological changes using the Vistula River catchment as an example / Leszek Starkel
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2007), vol. 77: 193–205

Wielkie wody Wisły Środkowej w ujęciu historycznym / Małgorzata Gutry-Korycka
Prace i Studia Geograficzne. – T. 38 (2007), s. 85-103

2006

Biostratigraphy and sequence stratigraphy of the Lower Cretaceous in Central and SE Poland – Reply / Elżbieta Gaździcka, Piotr Dziadzio, Izabela Ploch, Jolanta Smoleń
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2006), vol. 76: 321–325

Changes of the Vistula River channel and floodplain in the last 200 years / Adam Łajczak, Joanna Plit, Roman Soja, Leszek Starkel, Justyna Warowna
Geographia Polonica. – Vol. 79, nr 2 (2006), s. 65-87
[Annopol, Puławy]

Dziadzio P. S., Gaździcka E., Ploch E., Smoleń J., Biostratigraphy and sequence stratigraphy of the Lower Cretaceous in Central and SE Poland – Discussion / Sylwester Marek, Anna Raczyńska, Krzysztof Leszczyński
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2006), vol. 76: 315–319

Late Cretaceous siliceous sponges from the Middle Vistula River Valley (Central Poland) and their palaeoecological significance / Ewa Świerczewska-Gładysz
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2006), vol. 76: 227–296

Lower Jurassic spores and pollen grains from Odrowąż, Mesozoic margin of the Holy Cross Mountains, Poland / Jadwiga Ziaja
Acta Palaeobotanica 2006 46(1): 3-83

Middle Oxfordian – Lower Kimmeridgian chert nodules in the Holy Cross Mountains, south-central Poland / Z. M. Migaszewski, A. Gałuszka, T. Durakiewicz, E. Starnawska
Sedimentary Geology, 187, 2006, 11-28

Pochodzenie sfosfatyzowanych gąbek z warstwy dańskiego piaskowca glaukonitowego z Nasiłowa (dolina środkowej Wisły) / Ewa Świerczewska-Gładysz, Danuta Olszewska-Nejbert
Przegląd Geologiczny. – T. 54, nr 8 (2006), s. 710-719

Ślady wielkich teropodów z wczesnojurajskich osadów Gór Świętokrzyskich / Grzegorz Niedźwiedzki
Przegląd Geologiczny. – T. 54, nr 7 (2006), s. 615-621

The Characteristics of Organic Matter from the Triassic Clays of nw Margin of the Holy Cross Mts (Poland) — Preliminary Report / Leszek Marynowski, Piotr Wyszomirski, Sławomir Kurkiewicz
Mineralogia Polonica, Volume 37 (2006): Issue 2, 113–122

Wodna forma Elatine triandra (Elatinaceae) na Garbie Gielniowskim / Monika Podgórska
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 13(2), 2006, s. 417–420

Zagadkowa roślina z wczesnej jury Gór Świętokrzyskich / Gerard D. Gierliński, Izabela Ploch, Karol Sabath, Jadwiga Ziaja
Przegląd Geologiczny. – T. 54, nr 2 (2006), s. 139-141

2005

Analysis of temporal change in nitrogen transport of the Vistula River in relation to seasonal and long-term variations in river discharge / Robert Bogdanowicz
Quaestiones Geographicae, 2005, 24, 9-20

Autocyclic development of Oxfordian sponge-microbial bioherms from Central and Southern Poland / Szymon Ostrowski
Volumina Jurassica, 2005; 3 (1): 45-53
[Podgrodzie n. Kamienną]

Monitoring regionalny jakości wód podziemnych w województwie świętokrzyskim – komputerowa baza i program prezentacji wyników / Katarzyna Janecka-Styrcz, Jan Prażak
Przegląd Geologiczny. – T. 53, nr 1 (2005), s. 63-66

New saurischian dinosaur footprints from the Lower Jurassic of Poland / Gerard Gierliński, Grzegorz Niedźwiedzki
Geological Quarterly. – Vol. 49, iss. 1 (2005), s. 99-104
[Gliniany Las, Gromadzice, Śmiłów, Zapniów]

Nowe spojrzenie na liczbę, wiek i zasięgi zlodowaceń środkowopolskich w południowej części środkowowschodniej Polski / Leszek Lindner
Przegląd Geologiczny, vol. 53, nr 2, 2005

Ochrona kosaćca syberyjskiego Iris sibirica na Płaskowyżu Suchedniowskim oraz na Garbie Gielniowskim w gminie Stąporków / Monika Podgórska
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61(1), 2005, s. 80–85.

Nowe stanowisko z tropami kręgowców z górnego pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich / Maria Kuleta, Grzegorz Niedźwiedzki, Tadeusz Ptaszyński
Przegląd Geologiczny, vol. 53, nr 2, 2005
[Płaskowyż Suchedniowski]

Ochrona kosaćca syberyjskiego Iris sibirica na Płaskowyżu Suchedniowskim oraz na Garbie Gielniowskim w gminie Stąporków / Monika Podgórska
Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 61(1), 2005, s. 80–85

Pierwsze ślady pterozaurów w Polsce z utworów kimerydzkiej równi pływowej z Wierzbicy koło Radomia / Grzegorz Pieńkowski, Grzegorz Niedźwiedzki
Volumina Jurassica, 2005; 3 (1): 141-142

Pterosaur tracks from the early Kimmeridgian intertidal deposits of Wierzbica, Poland / Grzegorz Pieńkowski, Robert Niedźwiedzki
Geological Quarterly. – Vol. 49, iss. 3 (2005), s. 339-345

Spore stratigraphy of Lower Devonian and Eifelian (?), alluvial and marginal marine deposits of the Radom-Lublin area (central Poland) / Elżbieta Turnau, Lech Miłaczewski, Gordon D. Wood
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2005), vol. 75: 121–137

Systematyka, przystosowanie do środowiska i tafonomia dolnojurajskiej flory z Odrowąża / Maria Barbacka, Elżbieta Wcisło-Luraniec, Jadwiga Ziaja
Volumina Jurassica, 2005; 3 (1): 128-129

Związek akumulacji metali ciężkich w osadach facji powodziowej z morfologią doliny Wisły na odcinku od Annopola do Gołębia / Ewa Falkowska
Przegląd Geologiczny. – T. 53, nr 8 (2005), s. 681-686

2004

Biostratigraphy and sequence stratigraphy of the Lower Cretaceous in central and SE Poland / Piotr S. Dziadzio, Elżbieta Gaździcka, Izabela Ploch, Jolanta Smoleń
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2004), vol. 74: 125–196
[Białobrzegi, Wąwał]

Changes in the middle course of the river Vistula in historical times / Joanna Plit
Geographia Polonica. – Vol. 77, nr 2 (2004), s. 47-61

Fauna interglacjału ferdynandowskiego z Podgórza koło Wyśmierzyc nad Pilicą / Sylwester Skompski
Przegląd Geologiczny. – T. 52, nr 6 (2004), s. 516-518

Oolitowy cykl sedymentacyjny wczesnego kimerydu w profilu Wierzbicy koło Radomia / Jacek Gutowski
Tomy Jurajskie. – T. 2 (2004), s. 37-48

Formacja zagajska w regionie świętokrzyskim – zapis zdarzenia tektonicznego na przełomie triasu i jury / Paweł Brański
Abstrakty referatów z konferencji „Jurassica IV”, Bałtów, 27-29 września 2004
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 161-162

Geneza krzemieni górnego oksfordu w Krzemionkach Opatowskich / Grzegorz Pieńkowski, Jacek Gutowski
Tomy Jurajskie. – T. 2 (2004), s. 29-36

Jurassic corals in Poland / Ewa Roniewicz
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 83-98
[Przedgórze Iłżeckie]

Dynamika rozwoju utworów koralowych środkowego oksfordu okolic Bałtowa / Jacek Gutowski
Tomy Jurajskie. – T. 2 (2004), s. 17-27

New observations on the inoceramid biostratigraphy of the higher part of the Upper Turonian and the Turonian – Coniacian boundary transition in Poland, Germany and the UK / Christopher J. Wood, Ireneusz Walaszczyk, Rory Mortimore, Mark Woods
Acta Geologica Polonica, Vol. 54 (2004), No. 4, pp. 541-549
[Słupia Nadbrzeżna]

Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Część II / M. Nobis, R. Piwowarczyk
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11, 2004, s. 19–26.

Obraz zmienności facjalnej utworów oolitowych dolnego kimerydu północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich w świetle szczegółowej interpretacji danych geofizyki wiertniczej i sejsmiki refleksyjnej – wyniki wstępne / Grzegorz Wróbel
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 171-171

Jeżowce oksfordu Bałtowa / Urszula Radwańska
Tomy Jurajskie. – T. 2 (2004), s. 131-140

Paleogeograficzne i środowiskowe uwarunkowania występowania glonów bentonicznych z górnej jury-najniższej kredy: przykłady z Polski / loan Bucur, Mariusz Hoffmann i Bogusław Kołodziej
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 172-172
[północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich]

Wstępne wyniki badań palinologicznych górnojurajskich utworów z florą z Wólki Bałtowskiej, NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, Polska / Przemysław Gedl, Jadwiga Ziaja
Tomy Jurajskie. – T. 2 (2004), s. 49-59

Sołtyków – unikalny zapis paleoekologiczny wczesnojurajskich utworów kontynentalnych / Grzegorz Pieńkowski
Tomy Jurajskie. – T. 2 (2004), s. 1-16

Systemy piętrowych nor krewetek-alfeuszy i ich znaczenie środowiskowe w oksfordzie i kimerydzie Gór Świętokrzyskich / Urszula Radwańska, Andrzej Radwański
Tomy Jurajskie. – T. 2 (2004), s. 113-130
[Bałtów]

Współczesne oolity śródziemnomorskiego wybrzeża Egiptu – analogie do oolitów późnego oksfordu i wczesnego kimerydu obszaru świętokrzyskiego / Jacek Gutowski
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 169-170

2003

Eko-tafonomia serpulitów tytonu Brzostówki i Sławna na tle badań wieloszczetów dzisiejszych / Urszula Radwańska
Volumina Jurassica 2003; 1 (1): 99-104

Geneza krzemieni górnojurajskich w Górach Świętokrzyskich / red. Z. M. Migaszewski
Instytut Chemii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Kielce 2003

Od ekstensji do inwersji – zapis aktywności północno-wschodniej brzeżnej strefy uskokowej świętokrzyskiego segmentu bruzdy śród polskiej w osadach jury górnej i kredy na podstawie interpretacji danych sejsmiki refleksyjnej / Jacek Gutowski, Piotr Krzywiec, Ireneusz Walaszczyk, Władysław Pożaryski
Volumina Jurassica 2003; 1 (1): 124-125
[Sławno k. Opoczna]

Taxonomic interpretation and sexual dimorphism in the Early Cretaceous (Valanginian) ammonite Valanginites nucleus (ROEMER, 1841) / Izabela Ploch
Acta Geologica Polonica, Vol. 53 (2003), No. 3, pp. 201-208
[Wąwał]

Wybrane geochemiczne cechy osadów wypełniających starorzecza w dolinie dolnej Pilicy w okolicach Warki / Piotr Szwarczewski
Prace i Studia Geograficzne. – T. 33 (2003), s. 71-81