Styczeń 8, 2020

Geografia fizyczna i nauki pokrewne

Niniejszy dział stanowi przyczynek do bibliografii naukowej regionu radomskiego tworzonej przez Radomskie Towarzystwo Naukowe. W ramach współpracy bibliografię w dziedzinie geografii opracowuje Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jako jej pierwszą część udostępniamy zestawienie najnowszych artykułów z czasopism zajmujących się geografią fizyczną lub dziedzinami pokrewnymi (w szerokim ujęciu).

Zakres terytorialny bibliografii nawiązuje do historycznego regionu radomskiego, rozciągającego się w widłach Wisły i Pilicy. Od strony południowej granicę określono tak, by objąć całe północne obrzeżenie mezozoiczne Gór Świętokrzyskich. Uwzględniane są zatem następujące jednostki fizycznogeograficzne według zmodyfikowanego podziału Kondrackiego (Solon et al. 2018):
– z Nizin Środkowopolskich: Dolina Białobrzeska, Równina Radomska, Równina Kozienicka, Dolina Środkowej Wisły (do ujścia Pilicy),
– z Wyżyn Polskich: Wzgórza Opoczyńskie, Garb Gielniowski, Płaskowyż Suchedniowski, Przedgórze Iłżeckie, Małopolski Przełom Wisły.

Przeglądowi poddawane są następujące czasopisma (począwszy od podanego rocznika/numeru włącznie):
– Acta Geographica Lodziensia (2009)
– Acta Geologica Polonica (2000)
– Acta Palaeobotanica (2000, także suplementy)
– Acta Palaeontologica Polonica (2010)
– Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica (1997)
– Annales Societatis Geologorum Poloniae (2000)
– Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia (2013)
– Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (2018.472)
– Fragmenta Floristica et Geobotanica (2000)
– Czasopismo Geograficzne (2009.4)
– Geographia Polonica (2014)
– Geological Quarterly (2008)
– Geology, Geophysics & Environment (d. Geologia) (AGH) (2005)
– Landform Analysis (1997)
– Mineralogia (d. Mineralogia Polonica) (2006)
– Miscellanea Geographica (2011)
– Prace Geograficzne (IGiPZ PAN) (1954)
– Prace Geograficzne (UJ) (1998)
– Prace i Studia Geograficzne (UW) (2009)
– Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2002)
– Prace Państwowego Instytutu Geologicznego (2000)
– Przegląd Geograficzny (2012)
– Przegląd Geologiczny (2014)
– Volumina Jurassica (2003)

Ponadto z czasopism już nieukazujących się uwzględniono: Monographiae Botanicae (2004-2012).

Wyniki przeglądu zamieszczamy w układzie rocznym wstecz do roku 2003 włącznie. Należy pamiętać, iż we wcześniejszych latach zestaw poddawanych przeglądowi czasopism był węższy (jw.). Bibliografia będzie stopniowo uzupełniana. Tytuły są odnośnikami do treści opracowań dostępnych w sieci.

2019

Antropogeniczne powodzie błyskawiczne na dwóch wybranych rzekach świętokrzyskich w XX w. – przyczyny i skutki / Tomasz Kalicki, Paweł Przepióra, Piotr Kusztal
Prace i Studia Geograficzne, 2019, t.64.1, ss. 21-36
[Czarna, Kamionka]

Przemiany wybranych form rzeźby terenu województwa łódzkiego w ostatnim stuleciu / Juliusz Twardy
Acta Geographica Lodziensia, Tom 109 (2019) , 11-28
[Wzgórza Opoczyńskie]

The provenance of erratic pebbles from a till in the vicinity of the city of Radom, central Poland / Piotr Jan Strzelecki
Geology, Geophysics & Environment, Vol 45, No 1 (2019)

Wybrane głazy narzutowe północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich – współczesne znaczenie i potencjał geoturystyczny / Maria Górska-Zabielska, Piotr Kusztal, Kinga Witkowska
Przegląd Geologiczny, vol. 67, nr 9, 2019

Zespół kręgowców morskich z górnej jury Krzyżanowic k. Iłży – z żółwiami, krokodylomorfami i wielkimi pliozaurami / Daniel Tyborowski, Błażej Błażejowski
Przegląd Geologiczny, vol. 67, nr 12, 2019

2018

Informacje o występowaniu Allium victorialis (Amaryllidaceae) na dwóch nowych stanowiskach w pasie Wyżyn Polskich [Two new localities of Allium victorialis (Amaryllidaceae) in the Central Highland Belt] / Beata Żuraw, Marek Podsiedlik
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 25(1) 126-131 : 2018
[Płaskowyż Suchedniowski]

New lobsters (Decapoda, Nephropoidea) from the Cretaceous–Paleogene section of the Middle Vistula valley, east-central Poland / René H.B. Fraaije, John W.M. Jagt, Barry W.M. Bakel, Dale M. Tshudy
Acta Geologica Polonica, Vol. 68 (2018), No. 4, pp. 503–509
[Nasiłów]

Nowe stanowisko leczniczego gatunku Huperzia selago (Huperziaceae) w Górach Świętokrzyskich na tle jego dotychczasowych notowań z Wyżyny Kieleckiej / Barbara Bacler-Żbikowska, Katarzyna Kowalik, Łukasz Misiuna
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 25(2): 183–192, 2018
[Garb Gielniowski, Płaskowyż Suchedniowski, Przedgórze Iłżeckie]

Potencjał geoturystyczny rzeźby lessowej projektowanego Geoparku Dolina Kamiennej / Elżbieta Gałka
Przegląd Geologiczny, vol. 66, nr 1, 2018

Preliminary characteristics of rare earth elements and other trace elements in fine-grained deposits from the Triassic-Jurassic transition in the former Mid-Polish Trough / Paweł Brański
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego Vol 472, No 472 (2018) 255-270
[Gródek, Huta, Niekłań]

Weryfikacja granic mezoregionów fizycznogeograficznych w zasięgu województwa mazowieckiego / Jerzy Lechnio, Ewa Malinowska
Prace i Studia Geograficzne, 2018, t. 63.1, ss. 75-91

Weryfikacja i uszczegółowienie granic mezoregionów fizycznogeograficznych województwa łódzkiego na podstawie współczesnych danych przestrzennych / Anna Majchrowska, Elżbieta Papińska
Prace i Studia Geograficzne, 2018, t. 63.1, ss. 93-107

Zmiany biegu koryta Krasnej (Świętokrzyskie) w oparciu o dane kartograficzne i geologiczne / Tomasz Kalicki, Karolina Fularczyk
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 17/2018

Zmiany koryta Kamionki (Płaskowyż Suchedniowski) na odcinku Ostojów–Rejów od XVIII wieku w oparciu o archiwalne materiały kartograficzne / Paweł Przepióra, Tomasz Kalicki
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 17/2018

Zróżnicowanie i zmienność wieloletnia sezonowości przepływu w wybranych przekrojach wodowskazowych Wisły / Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski
Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 27 – 45
[Zawichost, Annopol, Dęblin]

2017

Budowa i wiek wyższej terasy Kamionki na odcinku Suchedniów–Rejów / Tomasz Kalicki, Paweł Przepióra, Łukasz Podrzycki
Acta Geographica Lodziensia, 106 (2017): 53–64

Krajobrazy naturalne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego / Malwina Michalik-Śnieżek, Tadeusz Jan Chmielewski
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG NR 36/2017: 47-61

Matteucia struthiopteris (Onocleaceae) w górnym biegu rzeki Kamiennej (Wyżyna Małopolska) / Monika Podgórska
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 24(2): 489–535, 2017

The use of archived precipitation data in the assessment of soil erosion risk in the Świętokrzyskie Province of central-southern Poland / Krzysztof Jarzyna, Joanna Krupa, Artur Zieliński
Geology, Geophysics & Environment, Vol 43, No 3 (2017)

2016

Analysis of the relationships between the spatial arrangement of palaeovalleys and contemporary valleys of Central Poland in the light of GIS methods / Aleksander Szmidt
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 15/2016
[Wzgórza Opoczyńskie]

A new ophthalmosaurid ichthyosaur from the Late Jurassic of Owadów-Brzezinki Quarry, Poland / D. Tyborowski
Acta Palaeontologica Polonica 61 (4): 791–803, 2016

Floodplain morphodynamics and distribution of trace elements in overbank deposits, Vistula River Valley Gorge near Solec nad Wisłą, Poland / Ewa Falkowska, Tomasz Falkowski, Andrzej Tatur, Agnieszka Kałmykow-Piwińska
Acta Geologica Polonica, Vol. 66 (2016), No. 3, pp. 541–559

Metodologia oceny ryzyka powodziowego gmin województwa łódzkiego / Marta Borowska-Stefańska
Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 119–144
[Pilica]

Nowe stanowiska Buckiella undulata (Hypnaceae) na Wyżynie Małopolskiej [New localities of Buckiella undulata (Hypnaceae) in the Wyżyna Małopolska upland] / Paweł Adamczyk, Tomasz Paciorek
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 23(2) 375-379 : 2016
[Płaskowyż Suchedniowski]

Sezonowa struktura odpływu rzecznego w środkowej Polsce i jej zmiany w wieloleciu w świetle krzywych sumowych i terminów połowy odpływu / Paweł Jokiel
Przegląd Geograficzny, 2016, 88, 1, s. 53-74
[Czarna, Drzewiczka, Kamienna]

The Tithonian Chitinoidellidae and other microfossils from Owadów–Brzezinki quarry (central Poland) / Andrzej Pszczółkowski
Volumina Jurassica, 2016, XiV: 133–144

Warunki funkcjonowania i rozwój torfowiska w zagłębieniu krasowym w okolicach Paradyża / Dorota Brzozowicz, Jacek Forysiak
Acta Geographica Lodziensia, 105 (2016): 69-79

Zmiany i wieloletnia zmienność sezonowości przepływu wybranych rzek Polski / Paweł Jokiel, Beata Stanisławczyk
Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 9-33
[Kamienna]

2015

Analysis of correlation between land surface and selected palaeosurface illustrated with examples from Central Poland / Aleksander Szmidt
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 14/2015
[Wzgórza Opoczyńskie]

Budowa geologiczna i stratygrafia formacji preglacjalnej południowego Mazowsza nad dolną Pilicą / Aurelia Makowska
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 202, 2015: 7–52
[mylny tytuł; okolice Klwowa]

Dynamika zmian klimatycznych w pliocenie i plejstocenie dolnym oraz granica neogen/czwartorzęd w osadach z południowego Mazowsza (środkowa Polska) na podstawie danych palinologicznych / Hanna Winter
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 202, 2015: 53–106
[mylny tytuł; okolice Klwowa]

Sezonowa zmienność zasobów wód podziemnych o zwierciadle swobodnym w zlewni Pilicy / Przemysław Tomalski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. LXX, z. 2 Sectio B, 2015
[Garb Gielniowski, Wzgórza Opoczyńskie]

Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski / Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski
Przegląd Geograficzny, 2015, 87, 1, s. 71-93
[Czarna, Drzewiczka]

2014

Blechnum spicant (Blechnaceae) – nowe stanowiska na Wyżynie Kieleckiej [Blechnum spicant (Blechnaceae) – new localities in the Kielce Upland] / Paweł Adamczyk
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21(2) 335-343 : 2014
[Płaskowyż Suchedniowski]

Chronione, zagrożone oraz rzadkie gatunki roślin naczyniowych zrobów pokopalnianych – pozostałości po dawnej eksploatacji rud żelaza na północnym przedpolu Gór Świętokrzyskich (Wyżyna Małopolska). Część I [The protected, threatened and rare vascular plants species of the gob piles – remnants of old iron-ore extraction sites in the northern outskirts of the Świętokrzyskie Mountains (the Małopolska Upland)] / Monika Podgórska
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21(2) 241-251 : 2014

Plant remains from the Polish Triassic. Present knowledge and future prospects / Grzegorz Pacyna
Acta Palaeobotanica 54(1) 3-33 : 2014
[północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich]

Transformations in morphometry of valley bottom as a result of the creation of a reservoir illustrated with the example of Sulejów Lake / Marcin Jaskulski, Aleksander Szmidt
Landform Analysis, Vol. 27: 27–33, 2014

Triassic-Jurassic flora of Poland; floristical support of climatic changes / Maria Barbacka, Grzegorz Pacyna, Anna Feldman-Olszewska, Jadwiga Ziaja, Emese Bodor
Acta Geologica Polonica, Vol. 64 (2014), No. 3, pp. 281–308
[Garb Gielniowski, Wzgórza Opoczyńskie]

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część IV. Klasyfikacja roślin oparta na ekologicznych liczbach wskaźnikowych [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part IV. Plant classification based on ecological indicator values] / Monika Podgórska
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21(1) 133-146 : 2014

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część V. Wartości florystyczne. Lokalna czerwona lista roślin naczyniowych [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part V. Floristic values. The local red list of vascular plants] / Monika Podgórska
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21(2) 305-322 : 2014

2013

Changes in groundwater storage, Kamienna drainage basin, southeastern Poland / Jan Prażak
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2013), vol. 83: 149–159

Critical review of research on the Lower Jurassic flora of Poland / Grzegorz Pacyna
Acta Palaeobotanica 53(2): 141–163, 2013
[północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich]

First record of the fossil dragonfly family Eumorbaeschnidaefrom the Upper Jurassic of Poland / Günter Bachly, Adrian Kin
Acta Palaeontologica Polonica 58 (1): 121–124, 2013
[Owadów−Brzezinki]

Nowe stanowisko Najas marina (Hydrocharitaceae) w dolinie Zwolenki (Polska środkowa) [New locality of Najas marina (Hydrocharitaceae) in Zwolenka Valley (Central Poland)] / Piotr Panek
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 20(1) 139-140 : 2013

Próba oceny zróżnicowania nasilenia antropopresji w zlewniach 2. rzędu w Górach Świętokrzyskich / Katarzyna Koper
Landform Analysis, Vol. 24: 35–43, 2013
[Kamienna]

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część II. Antropofity [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part II. Anthropophytes] / Monika Podgórska
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 20(1) 77-92 : 2013

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część III. Grupy siedliskowe i syntaksonomiczne [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part III. Habitat and syntaxonomical groups] / Monika Podgórska
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 20(2) 347-370 : 2013

2012

Integrated stratigraphy of the Campanian–Maastrichtian boundary succession of the Middle Vistula River (central Poland) section; introduction / Ireneusz Walaszczyk
Acta Geologica Polonica, Vol. 62 (2012), No. 4, pp. 485–493
[Solec]

Kompleksy roślinności i krajobrazy roślinne doliny środkowej Wisły / Anna Kowalska
Prace Geograficzne, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, nr 232, 2012

Stratigraphically important ammonites from the Campanian–Maastrichtian boundary interval of the Middle Vistula River section, central Poland / Marcin Machalski
Acta Geologica Polonica, Vol. 62 (2012), No. 1, pp. 91–116
[Solec]

Szata roślinna obszaru ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 Pakosław – współczesne przemiany i problemy ochrony / Romuald Olaczek, Maria Kurzac
Monographiae Botanicae 102((-)) 125-214 : 2012

(2011)

2010

Basic parameters of the thermal regine of rivers in the Vistula River catchment / Monika Oksiuta
Miscellanea Geographica 2010, Zeszyt: 14, s. 1985-1992
[Puławy]

Taxonomy and palaeoecology of the Early Jurassic macroflora from Odrowąż, central Poland / Maria Barbacka, Jadwiga Ziaja, Elzbieta Wcisło-Luraniec
Acta Geologica Polonica, Vol. 60 (2010), No. 3, pp. 373–392

Wpływ obwałowań na zróżnicowanie roślinności równiny zalewowej w Dolinie Środkowej Wisły / Anna Kowalska
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 13, 2010, 135-151
[odcinek Puławy-Karczew]

2009

A distinctive crouching theropod trace from the Lower Jurassic of Poland / Gerard G. Gierliński, Martin G. Lockley, Grzegorz Niedźwiedzki
Geological Quarterly Vol 53, No 4 (2009) 471-476
[Szydłówek]

Influence of palaeoclimate and the greenhouse effect on Hettangian clay mineral assemblages (Holy Cross Mts. area, Polish Basin) / Paweł Brański
Geological Quarterly Vol 53, No 3 (2009) 363-368

Ptychoplasma conica isp. nov. – a new bivalve locomotion trace fossil from the Lower Jurassic (Hettangian) alluvial sediments of Soltyków, Holy Cross Mountains, Poland / Grzegorz Pieńkowski, Alfred Uchman
Geological Quarterly Vol 53, No 4 (2009) 397-406

Small theropod and ornithopod footprints in the Late Jurassic of Poland / Gerard D. Gierlinski, Grzegorz Niedzwiedzki, Piotr Nowacki
Acta Geologica Polonica, Vol. 59 (2009), No. 2, pp. 221–234
[Przedgórze Iłżeckie]

Tectonostratigraphic model of the Late Cretaceous inversion along the Nowe Miasto-Zawichost Fault Zone, SE Mid-Polish Trough / Piotr Krzywiec, Jacek Gutowski, Ireneusz Walaszczyk, Grzegorz Wróbel, Stanislaw Wybraniec
Geological Quarterly Vol 53, No 1 (2009) 27-48

Wstępne wyniki badań paleobotanicznych wiercenia Studzianna (trias-jura) z północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich / Maria Barbacka, Anna Feldman-Olszewska, Agata Jarzynka, Joanna Krupnik, Anna Maria Ociepa, Elżbieta Wcisło-Luraniec, Jadwiga Ziaja
Geologia, 35/3/1 (2009), 17-19

Zmiany sposobu użytkowania  terenów rolniczych a zanikanie przyrodniczo cennych zbiorowisk roślinnych na przykładzie Doliny Środkowej Wisły / Anna Kowalska
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 12, 2009, 166-177
[odcinek Annopol – Góra Kalwaria]

2008

Ekstremalne stany wód podziemnych w środkowej Polsce w wieloleciu 1951-2000 / Przemysław Tomalski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 08/2008
[Pilica, Drzewiczka]

Epizody kaolinitowe w profilu Brody-Lubienia – zapis efektu cieplarnianego (?) we wczesnym toarku / Paweł Brański
Geologia, 2008, Tom 34, Zeszyt 3/1, 165-166

Invertebrate trace fossil assemblages from the Lower Hettangian of Sołtyków, Holy Cross Mountains, Poland / Grzegorz Pieńkowski, Grzegorz Niedźwiedzki
Volumina Jurassica, 2008; 6 (1): 109-132

Maksymalny czas trwania głębokich niżówek letnich w środkowej Polsce i jego uwarunkowania / Edmund Tomaszewski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 08/2008
[Pilica – zlewnia]

Sedymentacja utworów jury środkowej w NE obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich i na obszarze Lubelszczyzny oraz jej związek z tektoniką – wstępne wyniki badań / Anna Feldman-Olszewska
Geologia, 2008, Tom 34, Zeszyt 3/1, 167-168

2007

Geomorfologiczne i krajobrazowe skutki zmiany reżimu hydrologicznego Wisły w Przełomie Środkowopolskim / Justyna Warowna
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG VII, 2007, 103-111
[Małopolski Przełom Wisły]

Hirmeriella muensteri (Schenk) Jung from Odrowąż (Poland), with female and male cones, and in situ Classopollis pollen grains / Maria Barbacka, Jadwiga Ziaja, Elżbieta Wcisło-Luraniec, Maria Reymanówna
Acta Palaeobotanica 47(2) 339-357 : 2007

Krajobraz doliny Pilicy w Sulejowskim Parku Krajobrazowym / Dagmara Leśniewska, Marta Szczypek, Sergiusz Szczypek
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG VII, 2007, 139-146

Large Chirotheriidae tracks in the Early Triassic of Wióry, Holy Cross Mountains, Poland / Grzegorz Niedźwiedzki, Tadeusz Ptaszyński
Acta Geologica Polonica, Vol. 57 (2007), No. 3, pp. 325-342

The application of geomorphological analysis of the Vistula River, Poland in the evaluation of the safety of regulation structures / Tomasz Falkowski
Acta Geologica Polonica, Vol. 57 (2007), No. 3, pp. 377-390
[od ujścia Radomierzy]

The diversity of fluvial system response to the Holocene hydrological changes using the Vistula River catchment as an example / Leszek Starkel
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2007), vol. 77: 193–205

2006

Biostratigraphy and sequence stratigraphy of the Lower Cretaceous in Central and SE Poland – Reply / Elżbieta Gaździcka, Piotr Dziadzio, Izabela Ploch, Jolanta Smoleń
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2006), vol. 76: 321–325

Dziadzio P. S., Gaździcka E., Ploch E., Smoleń J., Biostratigraphy and sequence stratigraphy of the Lower Cretaceous in Central and SE Poland – Discussion / Sylwester Marek, Anna Raczyńska, Krzysztof Leszczyński
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2006), vol. 76: 315–319

Late Cretaceous siliceous sponges from the Middle Vistula River Valley (Central Poland) and their palaeoecological significance / Ewa Świerczewska-Gładysz
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2006), vol. 76: 227–296

Lower Jurassic spores and pollen grains from Odrowąż, Mesozoic margin of the Holy Cross Mountains, Poland / Jadwiga Ziaja
Acta Palaeobotanica 2006 46(1): 3-83

The Characteristics of Organic Matter from the Triassic Clays of nw Margin of the Holy Cross Mts (Poland) — Preliminary Report / Leszek Marynowski, Piotr Wyszomirski, Sławomir Kurkiewicz
Mineralogia Polonica, Volume 37 (2006): Issue 2, 113–122

2005

Autocyclic development of Oxfordian sponge-microbial bioherms from Central and Southern Poland / Szymon Ostrowski
Volumina Jurassica, 2005; 3 (1): 45-53
[Podgrodzie n. Kamienną]

Pierwsze ślady pterozaurów w Polsce z utworów kimerydzkiej równi pływowej z Wierzbicy koło Radomia / Grzegorz Pieńkowski, Grzegorz Niedźwiedzki
Volumina Jurassica, 2005; 3 (1): 141-142

Spore stratigraphy of Lower Devonian and Eifelian (?), alluvial and marginal marine deposits of the Radom-Lublin area (central Poland) / Elżbieta Turnau, Lech Miłaczewski, Gordon D. Wood
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2005), vol. 75: 121–137

Systematyka, przystosowanie do środowiska i tafonomia dolnojurajskiej flory z Odrowąża / Maria Barbacka, Elżbieta Wcisło-Luraniec, Jadwiga Ziaja
Volumina Jurassica, 2005; 3 (1): 128-129

2004

Biostratigraphy and sequence stratigraphy of the Lower Cretaceous in central and SE Poland / Piotr S. Dziadzio, Elżbieta Gaździcka, Izabela Ploch, Jolanta Smoleń
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2004), vol. 74: 125–196
[Białobrzegi, Wąwał]

Early Kimmeridgian oolitic sedimentary cycle in the Wierzbica quarry, NE margin ot the Holy Cross Mts, Poland / Jacek Gutowski
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 37-48

Formacja zagajska w regionie świętokrzyskim – zapis zdarzenia tektonicznego na przełomie triasu i jury / Paweł Brański
Abstrakty referatów z konferencji „Jurassica IV”, Bałtów, 27-29 września 2004
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 161-162

Genesis of the Upper Oxfordian flints in Krzemionki Opatowskie, Poland / Grzegorz Pieńkowski, Jacek Gutowski
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 29-36

Jurassic corals in Poland / Ewa Roniewicz
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 83-98
[Przedgórze Iłżeckie]

Middle Oxfordian coral facies of the Bałtów region, NE margin of the Holy Cross Mts, Poland / Jacek Gutowski
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 17-28

New observations on the inoceramid biostratigraphy of the higher part of the Upper Turonian and the Turonian – Coniacian boundary transition in Poland, Germany and the UK / Christopher J. Wood, Ireneusz Walaszczyk, Rory Mortimore, Mark Woods
Acta Geologica Polonica, Vol. 54 (2004), No. 4, pp. 541-549
[Słupia Nadbrzeżna]

Obraz zmienności facjalnej utworów oolitowych dolnego kimerydu północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich w świetle szczegółowej interpretacji danych geofizyki wiertniczej i sejsmiki refleksyjnej – wyniki wstępne / Grzegorz Wróbel
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 171-171

Oxfordian echinoids of Bałtów / Urszula Radwańska
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 131-140

Paleogeograficzne i środowiskowe uwarunkowania występowania glonów bentonicznych
z górnej jury-najniższej kredy: przykłady z Polski / loan Bucur, Mariusz Hoffmann i Bogusław Kołodziej
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 172-172
[północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich]

Preliminary results of palynological studies of Upper Jurassic flora-bearing deposits from Wólka Bałtowska, NE margin of Góry Świętokrzyskie Mts, Poland / Przemysław Gedl, Jadwiga Ziaja
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 49-60

Sołtyków, Poland – an unique palaeoecological record ot the Early Jurassic continental deposits / Grzegorz Pieńkowski
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 1-16

Tiered burrows of alpheid shrimps and their eco-taphonomic significance in the Oxfordian and Kimmeridgian of the Holy Cross Mountains / Urszula Radwańska, Andrzej Radwański
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 113-130
[Bałtów]

Współczesne oolity śródziemnomorskiego wybrzeża Egiptu – analogie do oolitów późnego oksfordu i wczesnego kimerydu obszaru świętokrzyskiego / Jacek Gutowski
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 169-170

2003

Eko-tafonomia serpulitów tytonu Brzostówki i Sławna na tle badań wieloszczetów dzisiejszych / Urszula Radwańska
Volumina Jurassica 2003; 1 (1): 99-104

Od ekstensji do inwersji – zapis aktywności północno-wschodniej brzeżnej strefy uskokowej świętokrzyskiego segmentu bruzdy śród polskiej w osadach jury górnej i kredy na podstawie interpretacji danych sejsmiki refleksyjnej / Jacek Gutowski, Piotr Krzywiec, Ireneusz Walaszczyk, Władysław Pożaryski
Volumina Jurassica 2003; 1 (1): 124-125
[Sławno k. Opoczna]

Taxonomic interpretation and sexual dimorphism in the Early Cretaceous (Valanginian) ammonite Valanginites nucleus (ROEMER, 1841) / Izabela Ploch
Acta Geologica Polonica, Vol. 53 (2003), No. 3, pp. 201-208
[Wąwał]