lipiec 8, 2020

XIX wiek +

2020

Rodzina Borkowskich h. Łabędź jako przykład postępowego i patriotycznego ziemiaństwa okresu zaborów / Adam Malicki
Świętokrzyskie, nr 26 (30), 2020, s. 112-119

Obraz kartograficzny miast Królestwa Polskiego 1815-1836 [Ryczywół] / Agnieszka Bartoszewicz, Henryk Bartoszewicz
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68 (2), 2020, 223-243

Prywatyzacja państwowych zakładów górniczych Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX – początku XX wieku / Yevgeniy Neklyudov
Res Historica, 49 (2020), 315-335

Pozostałości głównego punktu pomiarowego sieci triangulacyjnej Staropolskiego Okręgu Przemysłowego z 1828 r. na szczycie Łysicy [Lipowe Pole] / Bartosz Kozak
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, 4, s. 109–114

Niezwykłe dzieło Kazimierza Stronczyńskiego [Opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)] / Jerzy Osiecki
Świętokrzyskie, nr 24 (28), 2020, s. 72-78

Dwory-muzea na Kielecczyźnie w XIX wieku [Orońsko] / Krzysztof Myśliński
Świętokrzyskie, nr 24 (28), 2020, s. 90-100

Kamieniołom na górze Chełm. Zagnański wątek rodzinnych dziejów Witolda Gombrowicza / Bartosz Kozak
Świętokrzyskie, nr 25 (29), 2020, s. 104-112

Historia powstania wsi Ciecierówka / Dariusz Dąbrowski
Świętokrzyskie, nr 25 (29), 2020, s. 132-143

2019

Ziemia mówiąca Bogu tak. 200 lat Diecezji Sandomierskiej
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2019

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX wieku. Tom 4 (S-Ż, biskupi i uzupełnienia) / Bogdan Stanaszek, Ryszard Nowakowski, Piotr Tylec
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2019

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX w., tom 4 (S-Ż) / Ks. Bogdan Stanaszek, Ks. Ryszard Nowakowski, Ks. Piotr Tylec
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 384 s.

Katalog XIX-wiecznych map, planów i rysunków skasowanych klasztorów i ich majątków na terenie guberni kieleckiej i radomskiej / Jerzy Z. Pająk, Jerzy Szczepański (oprac.)
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2019, 246 s., format B5

Kolejowa służba medyczna Królestwa Polskiego na przykładzie kolei dęblińsko-dąbrowskiej w latach 1885-1914 / Maciej K. Cichoń (Kielce)
Almanach Historyczny, XXI, 2019, s. 133–168

Okręg Kielecki Związku Nauczycielstwa Polskiego w służbie szkoły i nauczyciela. Zarys dziejów (1905-1999) / Stanisław Ośko, Józef Staniszewski, Maria Szymkiewicz
ZNP, Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego, Kielce 2019, 24 cm, 344 s.

Pałac Dembińskich w Rusinowie w świetle inwentarzy z 1777 i 1801 roku jako przykład rezydencji szlacheckiej przełomu XVIII i XIX wieku / Kamil Szpunar
w: Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku / red. Jolanta Drążyk, Piotr Rosiński, Henryk Suchojad
UJK, Kielce 2019, s. 23-38

Zabytki z XIX i XX wieku pochodzące z kolekcji księdza Jana Wiśniewskiego w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu / Urszula Stępień
w: Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku / red. Jolanta Drążyk, Piotr Rosiński, Henryk Suchojad
UJK, Kielce 2019, s. 125-142

2018

Z dziedzictwem w przyszłość. 200 lat Diecezji Sandomierskiej / Renata Pomerańska
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 320 s.

Diecezja sandomierska 1818-2018: tradycje historyczne / Bogdan Stanaszek
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2018, 159 s., 30 cm

Duchowieństwo Diecezji Sandomierskiej w Powstaniu Styczniowym / Elżbieta Orzechowska
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 520 s.

Zarys dziejów diecezji sandomierskiej (1818-2020) / Tomasz Moskal
Zeszyty Sandomierskie, IX 2018, 12-24

Przemiany terytorium diecezji sandomierskiej / Waldemar Gałązka
Zeszyty Sandomierskie, IX 2018, 25-30

Adam Prosper Burzyński (1755-1830) – biskup sandomierski / Piotr Franciszek Wołczyk
Zeszyty Sandomierskie, IX 2018, 31-34

Bp Stefan Zwierowicz jako ordynariusz diecezji sandomierskiej / ks. Tomasz Moskal
Studia Sandomierskie, XXV, 2018, 31-46

Pokasacyjne losy i obecny stan zachowania archiwaliów klasztoru Benedyktynów z Sieciechowa / Robert Stępień
Res Historica, 45 (2018)

Powiat opoczyński. Historia i współczesność / Jerzy Gapys
Muzeum Regionalne, Opoczno 2018

Ścieżki edukacji Walerego Przyborowskiego / Elżbieta Stec
Świętokrzyskie, 21 (25), 2018, 111-114

Wspomnienia Konopczanek z Modlnicy o Oskarze Kolbergu / Katarzyna Markiewicz
Wieś Radomska, 2018, t. 11, s. 89-120

Rodzina chłopska we wsi Jedlnia w świetle akt metrykalnych w pierwszej poł. XIX wieku / Karol Drózd
Wieś Radomska, 2016, T. 10, s. 215-222

Źródła do biografii lekarzy żydowskich w Radomiu / Robert Wiraszka (Radom)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 179-204

Zwoleńskie lapidarium. Zachowane macewy z cmentarza żydowskiego w Zwoleniu / Łukasz Babula (MRI), Katarzyna Madejska (MRZ)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 215-244

Ukryte w ziemi… – depozyt srebrnych przedmiotów z radomskiego getta znalezionych w trakcie badań archeologicznych przy ulicy Grodzkiej 4 w Radomiu / Joanna Marciniak-Barczyk
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 253-258

Rejestr ruchomości pałacu w Rusinowie z 7 grudnia 1801 roku. Przyczynek źródłowy do badań nad dziejami dworu szlacheckiego w Małopolsce przełomu XVIII i XIX wieku / Kamil Szpunar (Kielce)
Almanach Historyczny, XX, 2018, 319–333

Rola budulca kamiennego w kształtowaniu specyfiki budownictwa chłopskiego na wybranych terenach Kielecczyzny od połowy XIX wieku do lat 50. XX wieku / Małgorzata Imiołek
Wieś Radomska, T. 11 (2018), s. 21-55

Przewodnik po dziejach diecezji sandomierskiej. Wspólna historia ziem dzisiejszej diecezji sandomierskiej w świetle współczesnych opracowań / ks. Bartłomiej Krzos
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2018, 432 s.

2017

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX w., tom 3 (M-R) / Ks. Bogdan Stanaszek, Ks. Ryszard Nowakowski, Ks. Piotr Tylec
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2017, 272 s.

Z życia politycznego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku. Studia / red. Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2017

Prawo i przepisy dotyczące budownictwa wiejskiego w regionie świętokrzyskim od XIX wieku do 1961 roku [dol. Kamiennej] / Bernadeta Schäfer
Kielecka Teka Skansenowska, III, 2017, s. 74-89

Porcelanki nagrobne z lat 1896-1945 na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. B. Limanowskiego w Radomiu – próba systematyki / Marta Wiktoria Trojanowska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 65-76

Kościelna orkiestra w Skrzyńsku fundacji Wiktorii z Szydłowskich Malletskiej, 1830-1957 / Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Muzeum Wsi Radomskiej, 2017, 72 strony

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze / Agnieszka Zarychta-Wójcicka, Dominika Lefek
Muzeum Wsi Radomskiej, 2017, 120 stron, 23 x 23

2016

Instrukcja Komisji Województwa Sandomierskiego w Radomiu o nadzorze administracyjnym nad moralnością młodzieży szkolnej z 1829 roku / Mariusz Ausz
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 199-210

Organizacje kulturalno-towarzyskie w guberniach kieleckiej i radomskiej (1867–1914) / Wojciech Jaworski
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 17 (2016), 87-100

2015

Podróże archeologiczno-historyczne w regionie świętokrzyskim w drugiej połowie XIX wieku / Katarzyna Ryszewska
w: Podróże na przestrzeni dziejów. Studia historyczne / red. Beata Wojciechowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, 148 s., format A5, s. 89-110

Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX-XX w., tom 1 (A-G), tom 2 (H-Ł) / Ks. Bogdan Stanaszek, Ks. Ryszard Nowakowski
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2015, 286 i 240 s.

Urzędnicy administracji państwowej Królestwa Polskiego w latach 1815-1866 (na przykładzie guberni radomskiej) / Jerzy Szczepański
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, 148 s., format B5

Osadnictwo niemieckie na terenach wiejskich między Pilicą a Wisłą w latach 1815-1864 / Izabela Bożyk
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2015

Dzieje Klwowa i parafii klwowskiej do roku 1918 / Dariusz Kupisz, Zbigniew Lechowicz, Sebastian Piątkowski
Radom 2015, 329 s.

Dzieje Sienna 1389–2012, T. I. 1389–1945 / S. J. Pastuszka
Sienno–Kielce–Warszawa 2015, ss. 446

Właściciele Zakrzewa i Przytyka w powiecie radomskim od XV do połowy XIX wieku / Agata Świątkowska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 49-65

Inwentarz kościoła parafialnego w Chlewiskach z lat 1865-1866 / Marcin Janakowski
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 6, 2015, 119-151

2014

Starożytna Polska. Województwo Sandomierskie. Przedruk z 1844 roku / Michał Baliński, Tymoteusz Lipiński
Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2014

Wzorce osobowe ziemian w kazaniach pogrzebowych w dobie zaborów (na przykładach z terenu między Wisłą a Pilicą) / Mariusz Nowak (Kielce)
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 15 (2014), 95-108

Organizacja i życie obozowe oddziału Czachowskiego / Henryk Suchojad
Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej, t. 2, 2014, s. 145-166

Akta dochodzenia w sprawie pomnika powstańców styczniowych na terenie odlewni Jana Witwickiego (1907 r.) / Marcin Medyński
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 5, 2014, 119-127

Dzieje Sienna 1389–2012. Album / S. J. Pastuszka, R. Turkowski
Sienno–Kielce 2014, ss. 443+4

Musical group in a parish church in Skrzyńsko / Maria Szymanowicz
Studia Sandomierskie, XXI, 2014, 205-212

Wbrew stygnącym uczuciom i zamierającym nadziejom… Wizyta Henryka Sienkiewicza w Radomiu w 1903 r. / Sebastian Piątkowski
Miesięcznik Prowincjonalny, 2014, R. 16, nr 1, 32-35

Oskar Kolberg 1814-1890 / [oprac. tekstu i il. Katarzyna Markiewicz]. — Radom : Muzeum Wsi Radomskiej ; Warszawa : Instytut Muzyki i Tańca, 2014. — 183 s. : il. kolor. ; 31 cm.

Proza fabularna Walerego Przyborowskiego / Marek Kątny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, 270 s., format B5

2013

Historia badań archeologicznych na obszarze międzyrzecza Wisły i Pilicy w XIX i na początku XX wieku / Katarzyna Ryszewska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, 275 s., format B5

Podziały terytorialne na terenie regionu świętokrzyskiego w okresie zaborów / Jerzy Z. Pająk
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 14 (2013), 39-64

Region und Stadt Sandomierz im Verwaltungskonzept Westgaliziens (1795-1809) / Christoph Augustynowicz
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 14 (2013), 27-38

Inteligencja prowincjonalna wobec walki o niepodległość w XIX wieku na przykładzie urzędników administracji państwowej w guberni radomskiej / Wiesław Caban, Jerzy Szczepański
w: Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Reginie Renz / red. Wiesław Caban, Mieczysław B. Markowski, Jadwiga Muszyńska, Marek Przeniosło
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 113-124

Pochodzenie narodowościowe i wyznanie oficerów rosyjskiej straży granicznej w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku [Sandomierska Brygada Straży Granicznej] / Krzysztof Latawiec
Res Historica, 35 (2013)

Rubrycele i schematyzmy diecezji kieleckiej (1808–1818) / Andrzej Kwaśniewski
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 4, 2013, 57-77

Kościół prawosławny na terenie między Wisłą a Pilicą w XVIII-XX wieku / Piotr Sławiński
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 14 (2013), 65-82

Dzieje Zwolenia / Cezary Imański
Muzeum Regionalne w Zwoleniu, 2013

Adam Prosper Burzyński OFM (1775-1830) zakonnik – misjonarz – biskup / ks. Piotr Franciszek Włoczyk
Studia Sandomierskie, XX, 1, 2013, 5-128

Słownik biograficzny powstańców styczniowych działających na terenie województwa sandomierskiego / opracowanie haseł i autorzy zdjęć Iwona Staszewska, Katarzyna Żuk
Tarnobrzeg 2013

Generał Marian Langiewicz dowódca Powstania Styczniowego na Kielecczyźnie / Płk. Jan Chruśliński
Świętokrzyskie, wydanie specjalne, 2013, 33-38

Spory wokół powstania styczniowego na łamach prasy międzywojennej regionu radomskiego / Arkadiusz Bogucki
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 4, 2013, 117-129

Walery Przyborowski jako dziejopis powstania styczniowego / Piotr Michał Wdowski
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 209-228

Walery Przyborowski niestrudzony dziejopis Powstania Styczniowego / Piotr Wdowski
Świętokrzyskie, wydanie specjalne, 2013, 120-126

Miejsca pamięci powstania styczniowego 1863-1864 na terenie województwa świętokrzyskiego / Jerzy Kowalczyk
Kielce 2013

Rola przestrzeni publicznej w życiu społeczno-gospodarczym miasteczek Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX wieku (na przykładzie Kielecczyzny) / Stanisław Wiech
w: Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Reginie Renz / red. Wiesław Caban, Mieczysław B. Markowski, Jadwiga Muszyńska, Marek Przeniosło
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 137-150

Przemysł okręgu staropolskiego w latach 1879-1913 / Wiesław Puś
w: Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Reginie Renz / red. Wiesław Caban, Mieczysław B. Markowski, Jadwiga Muszyńska, Marek Przeniosło
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 35-44

Inwestycje Urszuli z Morsztynów Dembińskiej w dobrach ziemskich Przysucha, Rusinów i Korytków na przełomie XVIII i XIX wieku / Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 169-207

Opis czterech dworów Michała Dunin-Wąsowicza w inwentarzu z 1821 roku / Mariusz Kozdrach
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 333-347

Zorganizowanie szkoły elementarnej w Bzinie (1837 r.) / Marcin Medyński
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 4, 2013, 141-150

Zakład wielkopiecowy w Bzinie w świetle „Wykazu ubezpieczenia” z 1847 r. / Marcin Medyński
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 4, 2013, 151-168

Przeszłość – przyszłości. Katalog wystawy Ksiądz Jan Wiśniewski 1876–1943 w 70. rocznicę śmierci / Małgorzata Szot–Wróblewska
Krępa Kościelna 2013

2012

Prefekci Księstwa Warszawskiego. Przyczynek do portretu zbiorowego [Józef Małachowski, prefekt departamentu radomskiego] / Tomasz Knopp
Studia Historyczne | 2012 | No 3-4

Dzieje obszaru dzisiejszego Skarżyska-Kamiennej w okresie niewoli narodowej i pierwszej wojny światowej – stan badań / Marcin Medyński
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 27-39

Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery 22/23.01.1863 – 22.04.1864. Wybrane bitwy i potyczki 1863–1864 w Górach Świętokrzyskich. Na 150-lecie powstania styczniowego / Jan Kulpiński
Bodzentyn 2012, 200 s.

O budowie traktów bitych w Królestwie Polskim ze szczególnym uwzględnieniem drogi Warszawa–Kraków / Jerzy Krauze
Skarżysko-Kamienna 2012

Początki przemysłu motoryzacyjnego w Regionie Świętokrzyskim [Szydłowiec] / Jan Główka
Świętokrzyskie, 8 (12), 2012, 63-66

Zakład wielkopiecowy z 1841 roku [Starachowice] / Paweł Kołodziejski
Świętokrzyskie, 8 (12), 2012, 101-103

Józefa Piusa Dziekońskiego autorskie wyjaśnienia do pierwotnego projektu kościoła w Kamiennej / Marcin Medyński
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 145-149

2011

Publikacje odkryć i badań archeologicznych z terenu guberni kieleckiej i radomskiej na łamach czasopism w końcu XIX i na początku XX wieku / Katarzyna Ryszewska
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 12 (2011) s. 101-112

Społeczna opieka nad zabytkami Radomia – zarys dziejów [Część I – od początków idei do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.] / Paweł Puton
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/49-52/2011

Dekret kasacyjny z roku 1819 i jego wykonanie w stosunku do diecezji sandomierskiej / Ks. Franciszek Borowski
Studia Sandomierskie, XVIII, 1, 2011, 7-162

Piśmiennictwo księży diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX wieku / Waldemar Firlej
UJK, Kielce 2011, 315 s., format B5

Twórczość piśmiennicza profesorów Seminarium Duchownego w Sandomierzu w XIX i XX wieku – zarys problematyki badawczej / Danuta Krześniak-Firlej
Studia Sandomierskie, XVIII, 1, 2011, 163-178

Współpraca w służbie Kościołowi – bp Marian Ryx i bp Paweł Kubicki / Albert Warso
Zeszyty Sandomierskie 31/2011, 27-39

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/publication/10633/edition/10356/content?ref=desc
Jadwiga Prendowska łączniczka Langiewicza / Dariusz Dąbrowski
Świętokrzyskie, 4 (8), 2011, 47-48

Okres powstania styczniowego 1863-1864 w Bliżynie
Świętokrzyskie, 4 (8), 2011, 23-37

Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne / Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda
Skarżysko Kościelne 2010

Gmina Skarżysko-Kamienna ma już 100 lat! / Marcin Medyński
Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 2, 2011, 127-130

Rafała Leona Sucheckiego opis Kamiennej w latach 20. XIX wieku / Marcin Medyński
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 2, 2011, 131-139

Skarżyska masakra z 4 lutego 1905 roku – relacja naocznego świadka / Marcin Medyński
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 2, 2011, 141-148

Gombrowiczowie w Jakubowicach / Halina Stec-Kwaśniewicz
Zeszyty przewodnickie Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu, 6, 2011

Z dziejów Tychowa Starego / Dariusz Dąbrowski
Zeszyt Starachowicki, 1, 2011, s. 8-22

Cierpliwość patriotów czyli o księgołapach i kolekcjonerach wszelakiej innej maści [numizmatycy radomscy, Rokoszny, Wiśniewski] / Krzysztof Myśliński
Świętokrzyskie, 4 (8), 2011, 51-57

Oskar Kolberg jako pierwszy etnograf-chopinolog / Piotr Dahlig
Wieś Radomska, 2011, T. 9, s. 201-211

Materiały z konferencji naukowej „Twórczość naukowa i muzyczna Oskara Kolberga inspiracją współczesnych działań etnograficznych, folklorystycznych i etnomuzykologicznych”: 5 czerwca 2009 r. w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu / Katarzyna Markiewicz
Wieś Radomska, 2011, T. 9, s. 197-200

Kolekcja kolbergowska muzeum biograficznego Oskara Kolberga w Przysusze / Katarzyna Markiewicz
Wieś Radomska, 2011, T. 9, s. 127-135

Niezwykły dokument zachowany w spuściźnie rękopiśmiennej Kolberga / Elżbieta Millerowa
Wieś Radomska, 2011, T. 9, s. 233-245

Duma – ballada: z problemów terminologii gatunkowej w „Dziełach wszystkich” Oskara Kolberga / Agata Skrukwa
Wieś Radomska, 2011, T. 9, s. 221-231

2010

Stosunek mieszkańców międzyrzecza Wisły i Pilicy do badań i znalezisk archeologicznych w okresie XIX i XX w. / Katarzyna Ryszewska
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 6, 2010, 91-104

Podróż po przeżycie. Wyprawy krajoznawcze w widłach Wisły i Pilicy w okresie międzypowstaniowym (1832-1862) / Cezary Jastrzębski
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2010, 352 s., B5

Seminarium Duchowne w Sandomierzu w latach 1820-1926 / Stanisław Kotkowski
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2010

Sandomierska Brygada Straży Granicznej 1889–1914 / Krzysztof Latawiec
Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2010

Z życia codziennego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku, Kielce, 4 czerwca 2008 / Jerzy Gapys, Mariusz Nowak
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 11 (2010), s. 199-202

W oczekiwaniu na Wielką Wojnę. Postawy społeczeństwa Kielecczyzny w świetle raportów żandarmerii carskiej / Stanisław Wiech
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 10 (2010), 11-18

Wojska i działania wojenne w okolicach Opatowa od konfederacji barskiej do wojen napoleońskich / Radosław Kubicki
Z dziejów regionu i miasta, Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej,
Rocznik 1/2010, Skarżysko-Kamienna 2010

Nauczyciele szkoły elementarnej w Przysusze w latach 1816-1915 / Robert Fidos
Ziemia Odrowążów, 6, 2010, 29-31

Zdobycie Sandomierza / Walery Przyborowski
Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2010

Z dziejów Tychowa Starego / Dariusz Dąbrowski
Świętokrzyskie, 3 (7), 2010, 44-49

Górnictwo i hutnictwo żelaza w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego / Waldemar Ryszard Brociek
w: Tradycje i dziedzictwo przemysłowe na Ziemi Ostrowieckiej : materiały z sesji Europejskich Dni Dziedzictwa 17-18 września 2010 r. / red. Waldemar Ryszard Brociek
Ostrowiec Świętokrzyski 2010, s. 41-79

Rys historyczny, gospodarczy i społeczny Przysuchy i okolic w okresie przedpowstaniowym / Artur Maroszek
Ziemia Odrowążów, 4, 2010, 24-27

Znani i nieznani ziemi przysuskiej. Henryk Dembiński / Robert Fidos
Ziemia Odrowążów, 4, 2010, 20

Dembińscy herbu Nieczuja z Borkowic / Robert Fidos
Ziemia Odrowążów, 4, 2010, 21-23

Mallet / Robert Fidos
Ziemia Odrowążów, 5, 2010, 25

Pani na zamku szydłowieckim / Irena Przybyłowska-Hanusz
Ziemia Odrowążów, 4, 2010, 10-11

Działalność oświatowa Stowarzyszenia Kupców Polskich w Radomiu w okresie międzywojennym / Elżbieta Kielska
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2010, Tom 55, Numer 2, s. 85-121

Etapy. Wspomnienia działacza SDKPiL [przedruk, Książka i Wiedza 1975] / Ignacy Lisowski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/45-48/2010

Krzyż uwłaszczeniowy / Paweł Puton
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/45-48/2010

Radomski Ratusz – korekta fasady / Piotr Rogólski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/45-48/2010

Polichromie w kamienicach Radomia / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/45-48/2010

2009

Świętokrzyski słownik biograficzny. T. 2, 1795-1918 / red. Jerzy Szczepański, aut. Piotr Ambroszczyk [et al.] Kielce : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Jard”, 2009, 552 s., 24 cm.

Problematyka historyczna w piśmiennictwie księży diecezji sandomierskiej w XIX wieku / Waldemar Firlej
Studia Sandomierskie, XVI, 3-4, 39-58

Sytuacja prawna straży ziemskiej w Królestwie Polskim w latach 1867-1915 na przykładzie guberni kieleckiej i radomskiej / Paweł Pańczyk
Almanach Historyczny, XI, 2009

Rozwój hutnictwa w Królestwie Polskim w latach 1870–1914 / Rafał Kowalczyk
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 57 Nr 3-4 (2009)

Gospodarcze aspekty rozwoju kolejnictwa w Królestwie Polskim do 1914 r. / Rafał Kowalczyk
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2009, Tom 54, Numer 2, s. 37-62

Cechy rzemieślnicze miasta Radomia w latach 1816-1914 / Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 1, 2009

Historia radomskiej kooperacji 1869-1939 / Adam Duszyk, Edward Kołodziej
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIII, 4, 2009

Gdzie mogił powstańczych kopce… : wspomnienia radomskich weteranów powstania styczniowego / podali do druku i poprzedzili wstępem Przemysław Bednarczyk, Sebastian Piątkowski
Muzeum Wsi Radomskiej, 2009, 120 s., [16] s. tabl., il., 25 cm

Franciszek Ksawery Christiani. Twórca nowoczesnego drogownictwa polskiego, założyciel rezydencji wiejskiej w Orońsku [opis dóbr] / Tomasz Palacz
w: Z dziejów powiatu szydłowieckiego, red. Marek Przeniosło
Szydłowiec 2009, 85-128

Władysław Malecki – mistrz pejzażu / Alojzy Oborny
w: Z dziejów powiatu szydłowieckiego, red. Marek Przeniosło
Szydłowiec 2009, 129-148

Wuj Fryderyka Chopina i Dionizego Czachowskiego Adam Krzyżanowski z Czarnocina / ks. Stanisław Makarewicz
Arteria, 7, 2009, 69-70

Franciszek Maksymilian Sobieszczański jako prekursor badań archeologicznych na obszarze międzyrzecza Wisły i Pilicy / Katarzyna Ryszewska
w: Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku / red. Urszula Oettingen, Jerzy Szczepański
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2009

Księgozbiory duchowieństwa parafialnego w świetle akt Kontroli Skarbowej przy sądach Guberni Radomskiej w Kielcach / Hubert Mazur
w: Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku / red. Urszula Oettingen, Jerzy Szczepański
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2009

Kościół oo. Bernardynów w Radomiu [Restauracja kościoła w latach 1911-1913] / Piotr Paweł Rogólski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-2/41-42/2009

2008

Rozwój sieci parafialnej na terenie Skarżyska-Kamiennej XVII-XX wiek / Marcin Medyński
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Cech Murarski w Radomiu w I połowie XIX w. / Sebastian Piątkowski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/39/2008

Restauracja kościoła Farnego w Radomiu / Piotr Paweł Rogólski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/40/2008

Stanisław Staszic / Zbigniew Wójcik
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2008, 476, B5

Inżynier Maciej Bayer – miłośnik nauk i literatury krajowej / Agnieszka Szykuła
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/40/2008

2007

Z dziejów społeczno-gospodarczych szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku : Kielce, 8 listopada 2006 / Mariusz Nowak, Jerzy Gapys
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007) s. 213-215

Postęp agrotechniczny w XIX-XX w. w regionie świętokrzyskim / Mariusz Nowak, Sławomir Maj
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007)

Opis miasta Głowaczowa z 1860 roku / Stanisław Zieliński
Wieś Radomska, 2007, T. 8, s. 81-92

Opis miasta Magnuszewa z 1860 roku / Stanisław Zieliński
Wieś Radomska, 2007, T. 8, s. 93-102

Dzierzków, Gołębiów, Wola Gołębiowska. Wsie miejskie Radomia w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku / Sebastian Piątkowski
Wieś Radomska, 2007, T. 8, s. 29-51

Śladami radomskiego prawosławia 1837-1918 / Paweł Krzysztof Ślaza
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/33/2007

Radomscy monachijczycy / Grażyna Moskalska
Miesięcznik Prowincjonalny, 2007, nr 5, s. 34-38, il.

Z dziejów radomskiego Rynku / Kamil Kubicki
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/35/2007

Służba pałacowa w Chlewiskach do połowy XIX wieku / Waldemar Gałązka
Wieś Radomska, 2007, T. 8, s. 7-28

Inwentarz dóbr Bartodzieje z 1842 roku / Wojciech Ćwierz
Wieś Radomska, 2007, T. 8, s. 53-65

Z dziejów Dworu na Prędocinku / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 2/34/2007

2006

Radomskie władze wojewódzkie i gubernialne w pierwszej połowie XIX wieku. Z badań nad kompetencjami, organizacją wewnętrzną i korpusem urzędniczym / Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XL, 1-4, 2006, 25-40

Urząd Marszałka Szlachty i Deputacja Szlachecka Guberni radomskiej w latach 1836-1861 / Sebastian Piątkowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XL, 1-4, 2006, 41-56

Obieg pism w Rządzie Gubernialnym Radomskim w drugiej połowie XIX wieku / Artur Górak
Biuletyn Kwartalny RTN, XL, 1-4, 2006, 57-82

Kancelaria Tymczasowego Generał-Gubernatora Guberni Radomskiej (1905-1908) / Adam Duszyk
Biuletyn Kwartalny RTN, XL, 1-4, 2006, 119-140

Zarząd Powiatu radomskiego w latach 1867-1917 / Krzysztof Latawiec
Biuletyn Kwartalny RTN, XL, 1-4, 2006, 83-118

Krakowskie i Sandomierskie w czas powstania listopadowego. Administracja, wysiłek zbrojny, postawa społeczeństwa / W. Saletra
Sandomierz 2006

Pogranicze rosyjsko-austriackie na przełomie XIX i XX wieku w świetle akt carskiej straży granicznej / K. Latawiec
Almanach Historyczny, VIII, 2006, s. 107-128

Polska Macierz Szkolna na Kielecczyźnie w latach 1905-1939 / Marta Meducka
Studia Filologiczne UJK, Tom. 19, 2006

Początek drogi: rok 1905 w Królestwie Polskim jako zaranie niepodległości i rewolucji społecznej : Warszawa–Radom, 3-4 i 7 listopada 2005 roku / Mariusz Nowak
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 7 (2006), s. 179-181

Rozwój gospodarki komunalnej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia / Rafał Kowalczyk
Przegląd Nauk Historycznych, 2006, V, 2, 73-104

Radomianie i ich miasto w 1890 r. / Kamil Kubicki
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/31/2006

Dzieje szpitalnictwa radomskiego / Jerzy Reymond, Robert Wiraszka
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/29/2006

Hołd Brandtowi w imieniu Polski i Świata [wspomnienia współczesnych] / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/32/2006

Radomskie Ulice (2). Ulica Marszałka Piłsudskiego / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 2/30/2006

Z dziejów Parku Kościuszki. Mała architektura, ogrodnicy i regulamin / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/31/2006

Kapliczka w Radomiu [ul. J. Malczewskiego 25] i figura w Chustkach / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/31/2006

2005

Wieś polska wobec wyzwań, przełomów i zagrożeń (XIX i XX w.), t. 2 / red. Marek Przeniosło, Stanisław Wiech
Akademia Świętokrzyska, Kielce 2005, 206 s., format A5

Жители радомкой губерннии – участники янвфрского босстания в якутскоййссылкее / Равел Л. Казарян
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 6 (2005) s. 101-110

Z Gardzienic na Wiejską. Wacław Długosz (1892-1967) / Piotr Tusiński
Kolegium Licencjackie UMCS w Radomiu, Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, 2005

Łyczakowski akord radomskich biografii [m.in. Franciszek Siarczyński] / Grażyna Moskalska
Miesięcznik Prowincjonalny, 2005, nr 9-12, s. 26-31, il.

Walery Przyborowski / Marek Kątny
w: Pisarze regionu świętokrzyskiego, t. 12, 2005, 179-237

Z problematyki prozy Ignacego Maciejowskiego [komisarz woj. sandomierskiego] / Jan Pacławski
w: Pisarze regionu świętokrzyskiego, t. 12, 2005, 179-236

Powieść „radomska” i „kielecka” Henryka Sienkiewicza / Lech Tudorowski
w: Pisarze regionu świętokrzyskiego, t. 12, 2005, 237-288

Ks. Józef Rokoszny jako pionier krajoznawstwa i turystyki w Sandomierzu / Tadeusz Wojewoda
Zeszyty Sandomierskie 20-21/2005, 47-50

Życie muzyczne Radomia (3) [II poł. XIX w.] / Aleksander Sawicki
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/27/2005

Radom sprzed 150 lat (1) [przedruk z 1856] / Jan Nepomucen Chądzyński
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/27/2005

Radom sprzed 150 lat (2) [przedruk z 1856] / Jan Nepomucen Chądzyński
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/28/2005

Wycieczki po kraju [Radom sprzed 100 lat] / Aleksander Janowski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 2/26/2005

Od Podzamcza do Wałowej / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 2/26/2005

2004

Radomskie Prawosławie / J. Antosiuk
Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, 2004

Rozwój sieci dróg kołowych w Królestwie Polskim w latach 1815-1918 / Rafał Kowalczyk
Przegląd Nauk Historycznych, 2004, III, 1, 63-85

Gospodarka i społeczeństwo województwa sandomierskiego w latach 1815-1830 / Stanisław J. Adamczyk
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2004

Trwałość własności ziemiańskiej w regionie radomskim na tle innych ziem polskich w II poł. XIX i w XX wieku / T. Epsztein
Studia Ekonomiczno-Społeczne, 6, 2004

Gospodarka folwarczna i chłopska w dobrach proboszczowskich dekanatu iłżyckiego w pierwszej połowie XIX wieku / Sebastian Piątkowski
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 181-194

Ignacy Rawicz Dembiński i Katarzyna z Gostkowskich właściciele dóbr ziemskich Przysucha i Korytków w powiecie opoczyńskim na początku XIX wieku / Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 97-112

Szwagier Jacka Malczewskiego : Wacław Karczewski (1855-1911) / Grażyna Moskalska
Miesięcznik Prowincjonalny, 2004, nr 6-7-8, s. 32-36, il.

Inwentarz majątkowy jako źródło do odtwarzania zabudowy i wyposażenia zagrody wiejskiej / Kazimierz Jaroszek
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 159- 162

Sprzęty i narzędzia gospodarskie w dobrach Smogorzów, Janików i Dębiny w świetle inwentarza pozostałości z 1821 roku / Kazimierz Jaroszek
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 163-180, tabl.

Ratusz w Radomiu. Dokumentacja naukowo-historyczna / Zbigniew Lechowicz
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIX, 1-4, 2004, 75-108

Zespół ewangelicko-augsburski w Radomiu / Andrzej Lachowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIX, 1-4, 2004, 129-146

2003

Badania archeologiczne na obszarze guberni kieleckiej i radomskiej w końcu XIX i na początku XX wieku / Katarzyna Ryszewska
Almanach Historyczny, V, 2003, s. 185-210

Czwarta władza Kielecczyzny – przegląd dziejów prasy regionu / M. Adamczyk
Studia Kieleckie – Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza, 3, 2003, 71-84

Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim / Krzysztof Urbański
JP, Kielce 2003, 21 cm, 135, il.

Opisy historyczne województwa krakowskiego i sandomierskiego z lat 1823 i 1827 / Łukasz Gołębiowski, Kazimierz Puchała
Jard, Kielce 2003, 82 s.

Służba wojskowa chłopów z Guberni Radomskiej w armii carskiej w latach 1831-1873 / Wiesław Caban
Zeszyty Wiejskie, VII, 2003, s. 7-23

W hołdzie przeszłości 1863-1864. Województwo świętokrzyskie / Jerzy Kowalczyk, Adam Massalski, Tomasz Wągrowski
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2003

W sprawie obsadzenia diecezji sandomierskiej i włocławskiej w 1902 r. / Krzysztof Lewański
Przegląd Historyczny, 94, 4, 2003, 463-468

Zniszczenia wojenne na terenach wiejskich Guberni Radomskiej w latach 1914-1915 / Marek Przeniosło
Zeszyty Wiejskie, VII, 2003, s. 67-90

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXXVII, 2000, z. 1-4. [Recenzja] / Andrzej Lech
Zeszyty Wiejskie, VII, 2003, s. 283-285

2002

Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w latach 1891-1962 / Agata Mirek
Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002, 24 cm, 526 s.

Dwór i wieś u schyłku feudalizmu i u progu uwłaszczenia. Symbioza i konflikty / Józef Śmiałowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVII, 1-4, 2002, 7-50

Ziemiaństwo guberni radomskiej wobec oświaty ludowej w latach 1815-1862 / Wiesław Caban
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVII, 1-4, 2002, 51-60

Problematyka włościańska w testamentach właścicieli ziemskich guberni radomskiej w pierwszej połowie XIX wieku / Kazimierz Jaroszek
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVII, 1-4, 2002, 61-68

Antagonizmy między włościanami, dworem i plebanią w Ekonomii Mirów w pierwszej połowie XIX wieku / Artur Belowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVII, 1-4, 2002, 69-76

Stosunki między dworem i wsią w dobrach rządowych guberni radomskiej w pierwszej połowie XIX wieku (na przykładzie dóbr Rawica) / Adam Duszyk
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVII, 1-4, 2002, 77-88

Wieś Królestwa Polskiego w kręgu oddziaływań dworu i plebanii w latach 1864-1904 (na przykładzie guberni radomskiej i kieleckiej) / Stanisław Wiech
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVII, 1-4, 2002, 89-106

Kółka rolnicze w guberni radomskiej w początkach XX wieku / Izabela Krasińska
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVII, 1-4, 2002, 107-118

Formy i efektywność zarządzania majoratem Suskowola w pierwszej połowie XIX wieku. (Przyczynek do dziejów dóbr donacyjnych Królestwa Polskiego) / Sebastian Piątkowski
Zeszyty Wiejskie, IV, 2002, s. 141-154

Urządzenie kolonialne wsi donacyjnej Jedlnia (1840-1846) / Piotr Wdowski
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 3 (2002), 155-166

Soter Rozmiar Rozbicki – zbawca czy rozbitek ? / Ilona Michalska
Miesięcznik Prowincjonalny, 2002, nr 3-4, s. 21-24, il.

2001

Szkoły średnie rządowe męskie na ziemi kielecko-radomskiej w latach 1833-1862 / Adam Massalski
Akademia Świętokrzyska, Kielce 2001, 338 s., format B5

Folwark Oblasy Księże (dawniej: Plebania Góra). Krótka historia urokliwego zakątka janowieckiej ziemi (według rozmaitych źródeł podana) / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 11, 2001, 175-198

Radomianin królem : Rzeczy (nie)pospolite w Rzeczypospolitej [Jan Gotlib Bloch] / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 2001, nr 11-12, s. 26-30, il.

2000

O bibliografię wsi radomskiej XIX wieku / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 1-2, 2000, 115-119

Przyczynek do bibliografii prac lekarzy ziemi radomskiej lat 1848-1914 / Robert Wiraszka
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 3-4, 2000, 106-111

Kontrybucje i kary pieniężne nakładane na duchowieństwo diecezji sandomierskiej w okresie powstania styczniowego (1863-1864) / Elżbieta Orzechowska
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 3-4, 2000, 36-63

Pamiątka narodowej sprawy : dziennik z powstania styczniowego Joanny Arkuszewskiej / Joanna Arkuszewska, oprac. Sebastian Piątkowski
Miesięcznik Prowincjonalny, 2000, nr 1-2, s. 29-36

Ludność i gospodarka województwa sandomierskiego w świetle spisu z 1816 r. / Jerzy Zamojski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 1-2, 2000, 57-68

Gospodarka magnacka w XIX wieku w międzyrzeczu Wisły i Pilicy (na przykładzie dóbr Małachowskich) / Jerzy Piwek
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 1-2, 2000, 35-56

Przemiany w stosunkach agrarnych do I wojny światowej w zaborze rosyjskim (Królestwie Polskim) / Albin Koprukowniak
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 1-2, 2000, 7-34

Chłopi Królestwa Polskiego w świetle tajnych raportów żandarmerii z lat 1866-1896. Na przykładzie guberni radomskiej i kieleckiej / Stanisław Wiech
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 1-2, 2000, 69-104

Rozwój maszyn i narzędzi rolniczych w Królestwie Polskim w XIX wieku / Zbigniew Skuza
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 1-2, 2000, 105-114

Dziedziczka dóbr państwa Skaryszów [Ewa z Orsettich Cieciszowska] / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 2000, nr 3-4, s. 26-29, il.

Osławscy w Janowcu / Jerzy Stoch
Notatnik Janowiecki, 9-10, 2000, 100-119

Inwentarz majątkowy dóbr Przyłęk z lat 1819-1820 / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 9-10, 2000, 118-149

Rozwój poglądów dotyczących budowy geologicznej Małopolskiego Przełomu Wisły w XVIII i XIX wieku / Andrzej Sas-Jaworski
Notatnik Janowiecki, 9-10, 2000, 73-99

Cmentarz prawosławny w Radomiu / Adam Penkalla
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 3-4, 2000, 27-35