PTG

Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Radomski

– gościnnie na stronie RTN

* * *

Polskie Towarzystwo Geograficzne, powołane w roku 1918, jest organizacją o charakterze naukowo-zawodowym zrzeszającą geografów polskich.

Celem działalności Towarzystwa jest:
1)    działanie na rzecz rozwoju nauk geograficznych i nauczania geografii,
2)    podejmowanie badań przestrzennych w skali lokalnej i regionalnej,
3)    upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy geograficznej, a zwłaszcza naukowego poznawania kraju,
4)    szerzenie zasad prawidłowego gospodarowania w środowisku geograficznym,
5)    podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych członków,
6)    popierania osiągnięć naukowych, dydaktycznych i racjonalizatorskich członków Towarzystwa.

Towarzystwo posiada 18 oddziałów terytorialnych, w tym Oddział Radomski.

* * *

Zarząd Oddziału Radomskiego:
– Przewodniczący: Tomasz Gogacz,
– Zastępca: dr Łukasz Zaborowski,
– Skarbnik: Elżbieta Bąk,
– Sekretarz: Grażyna Mazur,
– Członek: Joanna Kwiatkowska.

Kontakt: tomasz.gogacz@wp.pl

* * *

Koło radomskie Polskiego Towarzystwa Geograficznego zostało powołane 22 kwietnia 1953 roku. Jego założycielem był Jan Gruszka – geograf, działacz społeczny, w czasie wojny partyzant Batalionów Chłopskich. Koło radomskie było jedynym w ówczesnym województwie kieleckim. Jeszcze w latach 50. powstało 19 sekcji terenowych działających w większości miast powiatowych województwa, w tym w Kielcach. W roku 1955 do koła radomskiego należało 117 członków. W roku 1960 postanowieniem Zjazdu Regionalnego PTG w Radomiu koło przekształciło się w Oddział.

Do roku 1974 przewodniczącym Oddziału był Jan Gruszka, który następnie pozostawał przewodniczącym honorowym. Po nim kolejno urząd pełnili Jan Lipkowski (do 1987) i Mirosław Żelazny (do 1996). Obecnie stanowisko piastuje Tomasz Gogacz, dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu.

Spośród zasłużonych członków Oddziału Radomskiego należy wymienić nazwiska: dr Stefan Witkowski – wybitny specjalista w dziedzinie planowania przestrzennego; Józef urbański – autor licznych odczytów, przewodnik wycieczek; Witold Wlazłowicz – wieloletni przewodniczący komisji rewizyjnej, Zofia Czempińska – metodyk nauczania geografii, sekretarz Oddziału.

Najbardziej znanym wydawnictwem Oddziału jest obszerna monografia: Powiat lipski. Geograficzno-ekonomiczne problemy współczesne, red. Stanisław Berezowski, RTN, Radom-Łódź 1972. Godna przytoczenia jest oficjalna dedykacja pozycji: „Polskiemu Towarzystwu Geograficznemu z okazji jubileuszu 50-lecia zrzeszeń geograficznych w Polsce ofiarowuje Jego Oddział Radomski, wrzesień 1968.”

Obecnie działalność Oddziału Radomskiego skupia się wokół metodyki nauczania geografii w szkołach. Corocznie we współpracy z Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli organizowany jest regionalny konkurs „Z mapą dookoła świata”.

Źródło: Tomasz Gogacz, Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Czasopismo Geograficzne, 79, 2008, s. 140-142