Nieinwazyjne badania archeologiczne w Żelaznej Nowej

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w 2018 roku otrzymało ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie na badania nieinwazyjne na stanowisku archeologicznym w Nowej Żelaznej – kompleks sepulkralno-osadniczy z okresu rzymskiego.

Nieinwazyjne badania archeologiczne w Żelaznej Nowej zostały przeprowadzone w kilku etapach i różnymi metodami w miesiącach listopad – grudzień 2018. Dominującą formą były prospekcje nieinwazyjne: badania magnetyczne, fotografia lotnicza oraz analiza danych lidarowych. Ze względu na warunki topograficzne, głównie otwarty teren z łatwym dostępem, pola orne i łąki, najlepszą metodą archeologicznej prospekcji nieinwazyjnej okazała się szerokopłaszczyznowa metoda magnetyczna. Badaniami objęto powierzchnię około 2 ha, które były dostępne ze względu na brak upraw. Prace koncentrowały się na uchwyceniu relacji między cmentarzyskiem kultury przeworskiej z pobliską osadą. Podsumowaniem wyników prac badawczych był wykład 18 grudnia Patrycji Piotrowskiej pt. „Archeologia XIX wieku. Nowe technologie w poznawaniu przeszłości”.