8 lipca, 2020

Okres staropolski

2023

Karasiowie z Puszczy Kozienickiej. Genealogia rodzinna / ks. Dawid Karaś
Instytut Technologii Eksploatacji, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2023, 199 s.

Czy świętokrzyskie relikwie Drzewa Krzyża Świętego to zaginione relikwie króla Serbii Stefana Urosza I? / Karolina Maciaszek
Nasza Przeszłość, 139, 2023, 19-48

Aratea Jana Kochanowskiego w kolekcji zabytkowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach / Edyta Watras
Świętokrzyskie, 32, 2023, 37-41

Zapomniana kapliczka św. Rocha w Janowcu nad Wisłą / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 23-24, 2020-2022, 43-57

2022

Piotrówka na wczesnośredniowiecznych szlakach handlowych / Joanna Kalaga
Radomir, 2022, 39-56

The Cistercian estates development in the area of the town of Skarżysko as compared to the beginnings of the economic activity of the Cistercian abbeys located „between the Vistula and the Pilica rivers” / Piotr Kardyś
Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej, 13, 2022, 5-19

Szlachta sandomierska na Sejmie Wielkim 1788-1792 / Sylwia Mroczka
Zeszyty Sandomierskie, 2022, 52, 98-99

Spis Ksiąg Grodzkich Stężyckich z 1792 roku / Rafał Jankowski
Miscellanea Historico-Archivistica, XXIX, 2022, 171-194

Drewniane i murowane dwory na kopcach z okolic Radomia w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych / Anna Nierychlewska
Radomir, 2022, 57-108

Rozwój przestrzenny Radomia w XVI wieku / Dariusz Kupisz
Radomir, 2022, 109-117

Kościół i klasztor oo. Bernardynów – radomski Pomnik Historii / ks. Michał Krawczyk
Radomir, 2022, 118-134

Leżeńscy z Leżenic. Siedziba wpływowego rodu rycerskiego i szlacheckiego – szkic zagadnienia / Anna Drela
Radomir, 2022, 137-147

Ulica Rwańska w Radomiu – jej zagadkowe dzieje i nazwa / Stanisław Prażmowski
Radomir, 2022, 302-308

Nekropolia Kochanowskich? Osiemnastowieczne pochówki w kaplicach zwoleńskiego kościoła w świetle metryk parafialnych / Mariusz Kozdrach
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2, 2022, 201-230

Zaplecze materiałowe kamieniarstwa i rzeźbiarstwa w XVIII w. w Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Michał Wardzyński
Przegląd Geologiczny, vol. 70, nr 2, 2022, 135-146

2021

Sandomierskie żywoty średniowiecznych władców Polski / Feliks Kiryk
Urząd Miejski, Sandomierz 2021

Skarżyski słownik biograficzny. Tom 2. Miasto i powiat / Marcin Janakowski, Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Tadeusz Wojewoda, Krzysztof Zemeła
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Skarżysku-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna 2021, 188 s.

Królewicz Kazimierz Jagiellończyk. Próba portretu / Kamila Grzymalska
Avalon, Kraków 2021, 242 s.

Podział i rozgraniczenie Sycyny między Mikołajem i Jakubem Kochanowskimi, braćmi poety / Mariusz Kozdrach
Rocznik Lubelski, 2021, 161-167

Awizy z obozu pospolitego ruszenia pod Gołębiem (3–8 października 1672 r.) / Leszek A. Wierzbicki
Rocznik Lubelski, 2021, 168-176

Czarownice i czary na ziemi radomskiej w XVI-XVIII wieku / Magdalena Kowalska-Cichy
Arte Fakty, 1, 2021, 48-61

„Kopiarz Sulejowski” – przyczynek do dziejów zasobu archiwów klasztornych / Aleksy Piasta
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, X, 2021, 11-32

Wilczyska – mieszkalno-obronna siedziba na pograniczu Mazowsza i Małopolski z końca XV – drugiej połowy XVII wieku / Wojciech Bis
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69, 3 (2021), 301-320

„Inwentowanie rzeczy” pisarza miejskiego Rozesława Marcina Brzeskiego z Szydłowca (1637) / Katarzyna Justyniarska-Chojak
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69, 3 (2021), 409-420

Przedostatni Kanclerz Wielki Koronny Jacek Małachowski (1737-1821). Działalność publiczna i gospodarcza / Piotr Olszewski
Świętokrzyskie, nr 27 (31), 2021, s. 81-91

Brama główna zamku Iłża / Paweł Nowakowski
Świętokrzyskie, nr 27 (31), 2021, s. 216-223
(odnośnik pod tytułem zawiera pełną wersję z podpisami rycin)

Radomska rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z Bramy Krakowskiej / Michał Krawczyk
Nasza Przeszłość, 134, 2021, s. 191-207

2020

O budowaniu królestwa: książęce i królewskie fundacje architektoniczne w Małopolsce jako środek reprezentacji władzy 1243-1370 / Piotr Pajor
Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2020, 403 s.

Z historii świętokrzyskiego procesu industrialnego (od prehistorii do początków XVIII wieku) / Stanisław Nowak, Jerzy Jagodziński
Almanach świętokrzyski, tom V. Świętokrzyska era żelaza. Dzieje i udział w procesach rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2020, s. 21-55

Materiałowo-energetyczne czynniki sprawcze w procesach produkcji żelaznej / Stanisław Nowak et. al.
Almanach świętokrzyski, tom V. Świętokrzyska era żelaza. Dzieje i udział w procesach rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2020, s. 56-130

Gospodarka regionu świętokrzyskiego na drodze rewolucji przemysłowej (do końca istnienia I Rzeczypospolitej) / Stanisław Nowak
Almanach świętokrzyski, tom V. Świętokrzyska era żelaza. Dzieje i udział w procesach rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2020, s. 142-161

Rozwój gospodarczy dóbr biskupów krakowskich od średniowiecza do 1789 roku. Zarys problematyki / Piotr Kardyś, Marcin Janakowski
Almanach świętokrzyski, tom V. Świętokrzyska era żelaza. Dzieje i udział w procesach rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2020, s. 197-221

W cieniu wielkiej polityki. Aktywność gospodarcza opactwa cystersów w Wąchocku oraz ich rola w uprzemysłowieniu doliny rzeki Kamiennej (1179–1819) / Paweł Kołodziejski
Almanach świętokrzyski, tom V. Świętokrzyska era żelaza. Dzieje i udział w procesach rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2020, s. 222-245

Pobożność Polityką motywowana – o działalności księcia krakowskiego i sandomierskiego Bolesława V Wstydliwego wobec klasztorów / Karolina Maciaszek
Nasza Przeszłość, 133, 2020, s. 29-54

Badania nad konfederacją gołąbską we współczesnej historiografii / Jarosław Stolicki
Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (3), s. 473-489

Armia koronna w województwie sandomierskim w okresie Sejmu Czteroletniego / Tadeusz Banaszek
Świętokrzyskie, nr 26 (30), 2020, s. 67-71

Siedziba starosty opoczyńskiego w świetle inwentarza z roku 1784 / Adam Malicki
Świętokrzyskie, nr 24 (28), 2020, s. 46-58

Dział majątku subdelegata grodzkiego radomskiego Stanisława Rakowskiego z 1786 roku / Mariusz Kozdrach
Prace Historyczne, 2020, Numer 147 (1), s. 185-200

Wielki naukowiec – mało znany badacz regionu świętokrzyskiego – Johann Jacob Ferber / Bożena Piasecka
Świętokrzyskie, nr 25 (29), 2020, s. 129-131

Fałków – gniazdo rodowe krakowskiego biskupa / Dariusz Kalina, Konrad Mucha
Świętokrzyskie, nr 26 (30), 2020, s. 92-98

Budowa mostu na łodziach i przeprawa wojsk Władysława Jagiełły do Czerwińska w 1410 roku / Jan Tyszkiewicz
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, 4, s. 43–65

Graffiti w Janowcu XVI – połowa XX wieku / Paweł Madejski
Almanach Historyczny, 2020, XXII, 49-67

2019

Potamonimy odantroponimiczne w dorzeczu Wisły (problemy metodologiczne i typologia nazw) [Radomierza] / Urszula Bijak
Onomastica | 2019 | No 63 | 145-156

Urzędy i urzędnicy w czasach księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława V Wstydliwego / Karolina Maciaszek
Res Historica, 47 (2019)

Pozycja kobiet z rodzin rycerskich w dzielnicy krakowsko-sandomierskiej w okresie rozbicia dzielnicowego / Agnieszka Teterycz-Puzio
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Historia, Vol 74 (2019)

Pieczęć królewicza Kazimierza Kazimierzowica Jagiellończyka z okresu starań o koronę węgierską i jej program polityczny / Szymon Titkow
Studia Źródłoznawcze, t. LVII, 2019, 141-158

Dokument rozgraniczenia dóbr Niekłania i Chlewisk z 18 sierpnia 1534 r. – wycinek z topograficznego i gospodarczego obrazu dorzecza górnej Kamiennej w pierwszej połowie XVI wieku / Marcin Janakowski
Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej, 10, 2019, s. 83-94

O dobrym i trudnym sąsiedztwie. Relacje Odrowążów z Chlewisk z Radziwiłłami książętami na Ołyce i Nieświeżu, hrabiami na Szydłowcu (od połowy XVI do połowy XVII w.) / Marcin Janakowski
w: Sapientia ars vivendi putanda est. Wokół kultury i polityki, red. Adam Perłakowski, Filip Wolański, Bogdan Rok, Kraków-Wrocław 2019, 29-46

Radom jako miejsce obrad sejmików i lokalnych zjazdów szlacheckich w drugiej połowie XVIII wieku / Mariusz Kozdrach
Przegląd Nauk Historycznych, XVIII, 1, 2019, 75-97

Wyposażenie i wystrój wnętrz siedzib szlachty sandomierskiej w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku / Jacek Pielas
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67 (1), 2019

Od wiejskiej osady do przemysłowego miasta. Historia i rozwój urbanistyczny Stąporkowa od XVIII w. do lat sześćdziesiątych XX w. / Daria Rutkowska-Siuda
Zeszyty Wiejskie, 25, 2019, 39-53

Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla / Irena Przybyłowska-Hanusz
Parafia pod wezwaniem św. Zygmunta Króla, Szydłowiec 2019, 113, [3] s., il., 21×22 cm.

Budowle „grupy tarłowskiej” a rzymska architektura sakralna początku XVII wieku [Gołąb, Jedlińsk, Wysokie Koło] / Aleksander Stankiewicz
Rocznik Historii Sztuki | 2019 | No XLIV | 27-48

Herby w kręgu opactwa benedyktynów z Sieciechowa / Robert Stępień
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, XVIII, 2019, 169-198

Janowiec – wyniki badań archeologicznych / Grzegorz Kuś
Notatnik Janowiecki, 21-22, 2019

Poszukiwania archiwalne w Szwecji związane z historią Zamku w Janowcu / Sebastian Wardak
Notatnik Janowiecki, 21-22, 2019

Fundacja i erekcja prepozytury i szpitala w Janowcu / Wiktor Zygmunt Łyjak
Notatnik Janowiecki, 21-22, 2019

Rozpad dóbr ziemskich klucza janowieckiego w latach 1789-1793-1805 / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 21-22, 2019

2018

Denarius Sandomiri z radomskiego grodu / Mateusz Bogucki, Maciej Trzeciecki
w: Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Tomasz Nowakiewicz, Maciej Trzeciecki, Dariusz Błaszczyk
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2018, s. 279-292

Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku / red. Jacek Tomczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018, 238 s.

Spory cystersów sulejowskich i norbertanów witowskich w XIII i XIV w. / Jakub Parol
Nasza Przeszłość, 129, 2018, s. 5-23

Władysława Łuszczkiewicza studia nad architekturą i sztuką cystersów polskich / Magdalena Młodawska, Marcin Starzyński
Nasza Przeszłość, 129, 2018, s. 225-248

Rycerz „zaszczycony wieloma bliznami, o wielkim rozgłosie” Mikołaj Powała z Taczowa/Taczewa (przed 1390 – po 17 VI 1451). Zarys biografii / Piotr Kardyś
Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej, 9, 2018, s. 21-40

Posłowie województwa sandomierskiego na sejmy za panowania Jana III Sobieskiego w latach 1676-1695 / Kazimierz Przyboś
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 19 (2018), 27-46

Urzędnicy grodzcy i personel kancelaryjny radomskiego grodu w latach 1764–1795. Spis / Mariusz Kozdrach
Studia Mazowieckie, r. XIII/XXVII, nr 4/2018, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, 51-69

Józef Osiński – o stanie rozwoju polskiego przemysłu żelaznego czasów oświecenia polskiego (Na przykładzie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego) / Stanisław Nowak, Andrzej Szplit
Almanach Świętokrzyski, tom III, Świętokrzyski obszar rynków finansowo-ubezpieczeniowych oraz jego rola inwestycyjno-ochronna w procesie uprzemysłowienia regionu, s. 61-82

Rola industrializacji w tworzeniu nowych form językowych i tradycji technicznej w regionie świętokrzyskim. Kuźniacki język techniczny – sfery wydobycia rud żelaza według Opisania… Józefa Osińskiego / Stanisław Nowak, Sandra Nowak
Almanach Świętokrzyski, tom III, Świętokrzyski obszar rynków finansowo-ubezpieczeniowych oraz jego rola inwestycyjno-ochronna w procesie uprzemysłowienia regionu, s. 83-104

Powiat opoczyński. Historia i współczesność / Jerzy Gapys
Muzeum Regionalne, Opoczno 2018

Na ścieżkach historii gminy Mirzec / Jacek Rafalski
Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec”, 2018, s. 141

Zarys dziejów benedyktynów w średniowiecznej Polsce / ks. Marek Zahajkiewicz
w: Z przeszłości opactwa łysogórskiego / red. Krzysztof Bracha, o. Jarosław Różański, Marzena Marczewska
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2018

Pokasacyjne losy i obecny stan zachowania archiwaliów klasztoru Benedyktynów z Sieciechowa / Robert Stępień
Res Historica, 45 (2018)

Inwentarz Rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu. T.2. XII-XX wiek / oprac. Feliks Kiryk
Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2018

Wizje pogrzebu w testamentach szlachty małopolskiej i wielkopolskiej z XVI–XVIII wieku [Gabriel Tarło, kasztelan radomski] / Wioletta Szafarczyk (Kielce)
Almanach Historyczny, XX, 2018, 31–41

Testament kasztelana żarnowskiego Olbrachta Starołęskiego (ze skandalem obyczajowo-kryminalnym w tle) / Mariusz Lubczyński (Kielce)
Almanach Historyczny, XX, 2018, 299–318

Krawcy żydowscy w Kozienicach w 1765 roku / Kamil Jakimowicz (Lublin)
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 171-178

Ukryte w ziemi… – depozyt srebrnych przedmiotów z radomskiego getta znalezionych w trakcie badań archeologicznych przy ulicy Grodzkiej 4 w Radomiu / Joanna Marciniak-Barczyk
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 253-258

Dylematy polskiej ikonografii heraldycznej na przykładzie herbów Ślepowron i Korwin / Paweł Dudziński
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, XVII, 2018, 113-128

2017

Radomskie we wczesnym średniowieczu. Spojrzenie od strony Czerska / Marian Kazimierz Krzesiński
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 11-25

Domniemana fortalicja rycerska z miejscowości Kamień w gm. Białobrzegi / Wojciech Marciniak
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 239-245

Odnaleziony oryginał najstarszego przywileju papieskiego dla klasztoru cystersów w Sulejowie z 9 maja 1218 / Przemysław Nowak
Przegląd Historyczny, 108, 1, 2017

W poszukiwaniu Wieży Białej – badania archeologiczne na Skwerze Unii Wileńsko-Radomskiej / Joanna Marciniak-Barczyk, Grzegorz Barczyk
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 217-237

Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV-XV wieku / Waldemar Bukowski, Jan Wroniszewski, Maciej Zdanek
Klio, 43, 4, 2017, 135-147

Szlachta w Sandomierzu w XVI i na początku XVII wieku / Dominika Burdzy
Klio, 42, 3, 2017, 31-56

Z życia politycznego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku. Studia / red. Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2017

Radomskie wobec Targowicy i Grodna (lipiec 1792 – marzec 1794) / Mariusz Kozdrach
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 27-46

Janowiec nad Wisłą. Źródła archeologiczne do dziejów miasta (XVI-XVII w.) / red. Jerzy Kruppe, Maria Dąbrowska
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017, 223 s.

Miasto Jastrząb od lokacji do końca XVIII wieku. Zarys dziejów / Kamil Szpunar
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 17 (2016), 11-30

Kościół w Czarnej w industrialnych dziejach miejscowości Czarna oraz innych ośrodków parafii czarneckiej / Czesław Nowak, Alina Kusiak
Almanach Świętokrzyski, tom II, Stąporków i okolice. Z historią industrialną w tle. Dzieje i czasy współczesne, s. 299-304

2016

Rola rodu Odrowążów w zagospodarowaniu regionu świętokrzyskiego / Piotr Kardyś
Almanach Świętokrzyski, tom 1, Z dziejów regionu świętokrzyskiego, Warszawa 2016

Rola źródeł astrologicznych późnego średniowiecza w poznaniu historycznym. Horoskop urodzeniowy Krzysztofa Szydłowieckiego / Sylwia Konarska-Zimnicka
Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej, 7, 2016, s. 45-56

Stan obecny i perspektywy edycji źródeł do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku / Jacek Pielas
Almanach Świętokrzyski, tom 1, Z dziejów regionu świętokrzyskiego, Warszawa 2016

Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, T. 2: Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku (cz. 2) / wyd. Katarzyna Justyniarska-Chojak, Jacek Pielas
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, 248 s.

Ziemskie urzędy sądowe w życiu politycznym województwa sandomierskiego w latach 1777-1783 / Witold Filipczak
Przegląd Nauk Historycznych, 2016, XV, 2, 191-214

„Żelazne” Chlewiska. Rozwój staropolskiego przemysłu górniczo-hutniczego klucza chlewiskiego i jego obraz na tle regionu / Marcin Janakowski
Almanach Świętokrzyski, tom 1, Z dziejów regionu świętokrzyskiego, Warszawa 2016

Spław wiślany w drugiej połowie XVIII wieku (do 1772 r.), cz. 2: Statystyka spławu wiślanego / Szymon Kazusek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 2016, 610 s.

Książki w mieszczańskich inwentarzach pośmiertnych z terenu Małopolski (XVI-XVII wiek) / Katarzyna Justyniarska-Chojak
w: Historia magistra vitae est… Studia z dziejów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Cabanowi z okazji 45-lecia pracy naukowej / red. Lidia Michalska–Bracha, Marek Przeniosło, Beata Wojciechowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, s. 57-66

Dwory Kochanowskich w Sycynie i na ziemi radomskiej. Z badań nad wiejską siedzibą szlachecką XVI wieku / Maria Brykowska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 11-41

Bractwo św. Anny przy kościele parafialnym w Sieciechowie / Robert Stępień
w: Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII w.) / red. Dominika Burdzy, Beata Wojciechowska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, s. 221-234

Nekropolie Radomia w drugiej połowie XVIII wieku / Dariusz Kupisz
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 64 z. 1 (2016), s. 35-58

Wizytacja parafii św. Wacława w Starym Radomiu z 1781 roku / Dariusz Kupisz, Agata Świątkowska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 185-197

Herb gminy Janowiec nad Wisłą / Henryk Seroka
Notatnik Janowiecki, 19-20, 2016, 41-59

2015

Naczynia ceramiczne ze stanowiska nr 3 (kościół św. Wacława) w Radomiu / Aleksandra Lis
Radomskie Studia Humanistyczne, II, 2015, 27-48

Wójtowa Góra w Sieciechowie / Łukasz Reczulski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, Nr 30 (2015)

Skrzynno w różnych perspektywach. Na motywach artykułu Tomisława Giergiela „O trudnościach badań komplementarnych systemu grodowego” / Zbigniew Lechowicz
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 245-268

Najstarszy ratusz Nowego Miasta w Radomiu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych / Grzegorz Barczyk, Joanna Marciniak-Barczyk, Wojciech Marciniak
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 293-312

Konferencja ,,Społeczność żydowska w Małopolsce”, Kielce, 2 lipca 2014 roku / Beata Żelazny
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 16 (2015), 141-144

Nieznana pieczęć królewicza Kazimierza z 1482 roku / Sobiesław Szybkowski
Roczniki Historyczne, LXXXI, 2015, 187-200

Kariery urzędnicze i pozycja społeczno-majątkowa podkomorzych ziemskich w Małopolsce w XVI–XVII wieku na tle porównawczym / Jacek Pielas
Klio, 32, 1, 2015, 31-57

Ochrona układu urbanistycznego Janowca – szanse i zagrożenia / Dariusz Kopciowski
Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego, 17, 2015, 175-186

Dwujęzyczność w twórczości Jana Kochanowskiego / Agnieszka Kwiatkowska
Forum Poetyki, jesień 2015, 80-91

Uwagi na temat edycji testamentów mieszczańskich z województwa sandomierskiego (XVI–XVIII wiek) / Katarzyna Justyniarska-Chojak
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 63 z. 4 (2015), s. 637-646

Właściciele Zakrzewa i Przytyka w powiecie radomskim od XV do połowy XIX wieku / Agata Świątkowska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 49-65

Z XVI i XVII-wiecznych opisów materialnego zaplecza wojskowego zamków obronnych biskupstwa krakowskiego / Jadwiga Muszyńska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 145-150

Sandomierskie Soplicowo. Dwór, gospodarze, goście, opowieści z życia sandomierskiej szlachty / Agnieszka Krzesimowska
Wydanie Autorskie, Sandomierz 2015

Inwentarze pośmiertne ruchomości szlachty sandomierskiej z XVII–XVIII wieku — perspektywy i problemy metodologiczne przygotowywanej edycji źródłowej / Jacek Pielas
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 63 z. 4 (2015), s. 629-635

Taxatio rerum olim… — szesnastowieczne inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego / Katarzyna Justyniarska-Chojak
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2015, R. 63, Nr 1, s. 41-54

Podział majątku Stefana Ksawerego Kochanowskiego z przełomu 1791 i 1792 / Mariusz Kozdrach
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 151-176

Kontakty handlowe kupców miast dawnego województwa sandomierskiego z krajami niemieckimi w latach 1764–1767 / Szymon Kazusek (Instytut Historii UJK)
Almanach Historyczny, XVII, 2, 2015

Dzieje Klwowa i parafii klwowskiej do roku 1918 / Dariusz Kupisz, Zbigniew Lechowicz, Sebastian Piątkowski
Radom 2015, 329 s.

Dzieje Sienna 1389–2012, T. I. 1389–1945 / S. J. Pastuszka
Sienno–Kielce–Warszawa 2015, 446 s.

2014

Przynależność terytorialno-ekonomiczna średniowiecznego Radomia w świetle źródeł numizmatycznych / Mateusz Bogucki
w: Radom korzenie miasta i regionu, t.4 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014

Wczesnośredniowieczny Radom i wybrane zagadnienia tła chronologiczno-kulturowego / Joanna Kalaga
w: Radom korzenie miasta i regionu, t.4 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014

Stan badań nad średniowiecznym opactwem benedyktyńskim w Sieciechowie / Zbigniew Lechowicz, Paweł Filipowicz
w: Radom korzenie miasta i regionu, t.4 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014

Działalność militarna księcia krakowskiego, sandomierskiego i sieradzkiego Leszka Czarnego w latach 1279–1288 / Łukasz Jaros
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 5, 2014, 5-32

Stanisław Szydłowiecki: zarys biografii / Marcin Janakowski
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 5, 2014, 33-52

O górnikach rud żelaza, kuźnicach i kowalichach w Staropolskim Okręgu Przemysłowym / Ireneusz Kuliński
Skarżysko-Kamienna 2014, str. 150, 75 fotografii, format:B-5

Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. T. 3. Akty podziałów dóbr ziemskich szlachty sandomierskiej z XVII wieku / wstęp i oprac. Jacek Pielas
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, 187 s.

Z życia religijnego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku: Studia / red. Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2014

Stosunek Firlejów do mieszczan i chłopów z dzierżawionych królewszczyzn województwa sandomierskiego w XVI wieku / Paweł Jusiak (Lublin)
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 15 (2014), 11-24

Nauczyciele szkół kalwińskich województwa sandomierskiego w latach 1551-1660 / Marian Chachaj (Lublin)
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 15 (2014), 25-42

Gospodarka dworska w dobrach biskupów krakowskich w połowie XVII wieku, wydanie 2. poprawione / Jadwiga Muszyńska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, 360 s., format B5

Kult świętych patronów w parafiach wiejskich prepozytury kieleckiej w XVII–XVIII wieku / Anna Bernacka (Kielce)
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 15 (2014), 63-84

Mundur szlachty województwa sandomierskiego tematem obrad sejmikowych z lat 1776–1777 / Paweł Paciorek (Kielce)
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 15 (2014), 85-94

Inwentarz wsi Nieświn i poddanych ze wsi Paruchy z 1745 roku / Jacek Pielas
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 5, 2014, 107-118

Testament mieszczanki żarnowskiej Agnieszki Frejeckiej z 1755 roku / Szymon Kazusek (Kielce)
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 15 (2014), 127-136

Konferencja doktorancko-studencka „Kościół i społeczeństwo w Małopolsce do końca XVIII w.” Ośrodek Myśli Patriotycznej, Kielce, 17-18 maja 2013 roku / Witold Guca (Kielce)
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 15 (2014), 149-156

Patronum faciunt dos, aedificatio, fundus. Kilka uwag o fundacjach artystycznych szlachty między Wisłą a Pilicą w XVII-XVIII wieku / Marta Pieniążek-Samek
Almanach Historyczny, XVI, 2014, s. 11-21

Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą / Magdalena Bis
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014, ss. 303

Dekoracja sakrarium w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu. Problem rekonstrukcji, interpretacji i atrybucji / Ewa Korpysz
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 30, 2014, 183-218

2013

Dzieje badań radomskich cmentarzysk wczesnośredniowiecznych, czyli co możemy powiedzieć o naszych przodkach / Barbara Fuglewicz
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 29-54

Paciorki z metalowa folią z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu / Sylwia Wajda
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 55-66

Zabytki z kości i poroża ze średniowiecznego Radomia. Perspektywy badawcze / Róża Paszkowska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 67-83

Języczkowate okucie końca pasa z Radomia / Karol Żołędziowski
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 325-332

O trudnościach badań komplementarnych systemu grodowego / Tomisław Giergiel
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 383-392

Terytorium radomskie w strukturze organizacyjnej państwa Piastów (do końca XIII w.) / Agnieszka Teterycz-Puzio
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 13-27

Leszek Biały książę krakowski i sandomierski, Princeps Poloniae / Marek Chrzanowski
Avalon, Kraków 2013

Miasta małopolskie w średniowieczu i czasach nowożytnych / Feliks Kiryk
Avalon, Kraków 2013

Wybrane zagadnienia skanowania naziemnego architektury zabytkowej – przykład ruin zamku w Iłży / Rafał Zapłata
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 255-271

Goworek herbu Rawicz, wojewoda sandomierski. Powieść z widoku we śnie / Franciszek Salezy Jezierski
Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2011

Najnowsze badania nad księgami metrykalnymi parafii / Jerzy Flaga
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 379-382

Działalność budowlana Mikołaja Szydłowieckiego w zamkach królewskich do 1532 roku / Karol Nabiałek
Roczniki Historyczne, LXXIX, 2013, 89-108

Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. T. 2: Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku, cz. 1 / Jacek Pielas (wstęp i oprac.)
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, 202 s., format B5

Nobiles Sandomirienses. Rody Dębnów, Janinów, Grzymałów, Doliwów i Powałów / Jan Wroniszewski
Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2013

Sieć karczem powiatu radomskiego w drugiej połowie XVI wieku / Mariusz Kozdrach
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 107-140

Dzieje Zwolenia / Cezary Imański
Muzeum Regionalne w Zwoleniu, 2013

Podlodowscy z Przytyka i ich działalność religijna w XVI wieku / Agata Świątkowska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 85-106

Dobra ziemskie Podlodowskich herbu Janina w powiecie radomskim i stężyckim w XVI i XVII wieku / Dariusz Kupisz
Res Historica, 36 (2013)

Szpital parafialny w Klwowie w XVI-XVIII wieku. Z dziejów opieki społecznej w miasteczkach dawnej Polski / Dariusz Kupisz
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 141-152

Trybunał Skarbowy Koronny / Józef Rafacz
Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia, Miejska Biblioteka Publiczna, Radom 2013

Trybunał Skarbowy Radomski (Organizacja. Postępowanie). Na podstawie ksiąg Trybunału z lat 1614-1658 / Leon Babiński
Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia, Miejska Biblioteka Publiczna, Radom 2013

Nekropolia Rodu Kochanowskich / Agata Skała
Nasza Przeszłość, 120, 2013, s. 31-95

2012

Organizacja terytorialna księstwa sandomierskiego – kasztelanie w świetle dawniejszych i nowszych badań / Tomisław Giergiel
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 13 (2012), s. 13-35

Grzymisława Ingwarówna, księżna krakowsko-sandomierska / Wojciech Zabłocki
Universitas, Kraków 2012

Średniowieczne łaziebnictwo w dorzeczu Wisły i Pilicy / Anna Tyszewicz-Obara
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 13 (2012), s. 59-66

Średniowieczne płyty nagrobne z przedstawieniami mieczy z Sandomierza, Wąchocka i Radomia / Marek Florek
Zeszyty Sandomierskie 34/2012, 14-21

Stan badań nad dziejami Skarżyska w średniowieczu: główne kwestie, zasadnicze pytania / Piotr Kardyś
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 7-15

Stan badań nad dziejami Skarżyska-Kamiennej w okresie wczesnonowożytnym – próba oceny / Krzysztof Zemeła
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego TowarzystwaHistorycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 17-25

Skrzynno Opackie i Skrzynno Plebańskie – miasta bliźniacze i konkurencyjne (XIII–XVIII wiek ) / Feliks Kiryk
w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. 1, red. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków 2012, s. 597–627

Poeci renesansowi o wyprawach moskiewskich Stefana Batorego / A. Chrobot
Almanach Historyczny, XIV, 2012

Galeria portretowa Jana Wielopolskiego (1700-1774), wojewody sandomierskiego / Aleksander Stankiewicz
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 28, 2012, 148-175

Kazanie podczas pogrzebu Jaśnie Wielmożnego ś.p. Macieja Sołtyka wojewody sandomierskiego / Józef Męciński
Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2012. Reprint, oryg. 1802

Siedemnastowieczny mszał z superekslibrisem księdza Stanisława Rozdrażewskiego proboszcza parafii w Iłży / Andrzej Kwaśniewski
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 3, 2012, 139-144

2011

Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych 2010 r. / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 2, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011

Ziemia skarżyska czy region skarżyski? / Piotr Kardyś, Krzysztof Zemeła,Tadeusz Wojewoda
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 2, 2011, 7-26

Rozwój miejskiego szkolnictwa parafialnego na obszarze między Wisłą a Pilicą do końca XV wieku / Jan Ryś
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 12 (2011) s. 23-54

Kilka spostrzeżeń na temat szkolnictwa archidiakonatu kurzelowskiego w okresie staropolskim / Anna Jabłońska, Anna Kowalska-Pietrzak
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 12 (2011) s. 65-87

Fryderyk Jagiellończyk w radomskiej Farze / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/49-52/2011

Kochanowscy urzędnikami radomskiego grodu / Mariusz Kozdrach
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/53-56/2012

Kariera rodu Kazanowskich, herbu Grzymała, w XVI–XVII wieku / Krzysztof Zemeła
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 2, 2011, 27-77

Działalność sejmikowa wojewody sandomierskiego Macieja Sołtyka, w świetle uchwał sejmiku sandomierskiego z lat 1750-1792 / Daria Dyktyńska
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 26, 2011, s. 111-120

List Sandomierzanki do Podolanki / Franciszek Siarczyński
Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2011. Reprint, oryg. 1784

Z dziejów Tychowa Starego [bartnictwo] / Dariusz Dąbrowski
Zeszyt Starachowicki, 1, 2011, s. 8-22

Dzieje i zagadki radomskiej Madonny / Piotr Paweł Rogólski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/49-52/2011

2010

Wczesnośredniowieczne grodzisko Piotrówka w Radomiu: na podstawie badań archeologicznych i źródeł historycznych / Barbara Fuglewicz
Biuletyn Kwartalny RTN, XLIV, 1-4, 2010, 109-127

Problematyka przynależności historycznej ziemi radomskiej. Korelaty archeologiczne / Zbigniew Lechowicz
w: Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 1 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010

Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie / Zbigniew Lechowicz
MBP, Radom 2010, 208 s.

Dramat samotnego jeźdźca. Henryk Sandomierski w legendzie, historii i literaturze / Ewa Bajkowska
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2010

Katalog małopolskich ksiąg sądowych wiejskich XV-XVIII wieku / oprac. Tomasz Wiślicz, Janusz Łosowski
Studia Archiwalne, 2010, Tom 3, s. 205-210

Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne / Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda
Skarżysko Kościelne 2010

Działalność Pakosława Starego w czasach panowania Leszka Białego / Tomisław Giergiel
Zeszyty Sandomierskie. – Nr 29 (2010), s. 10-12

Rola Pakosława Starego podczas regencji księżny Grzymisławy / Tomisław Giergiel
Zeszyty Sandomierskie. – Nr 30 (2010), s. 13-16

Wczesna urbanizacja Ziemi Sandomierskiej / Andrzej Buko
Zeszyty Sandomierskie. – Nr 30 (2010), s. 9-12

Inwentarz Rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII–XX wieku / oprac. Feliks Kiryk
Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, 2010

Księgozbiory­ parafialne­ w­ prepozyturze­ kieleckiej­ w­ XVIII­ wieku / Andrzej Kwaśniewski
Praca doktorska w Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010

Średniowieczne patrocinia prepozytury kieleckiej / Marcin Grabkowski
Nasza Przeszłość, 114, 2010, s. 285-299

Średniowieczne militaria z Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu / Grzegorz Barczyk, Piotr A. Nowakowski, Piotr Pudło
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 44 z. 1-4, 2010, s. 197-204

Ceramika średniowieczna i nowożytna ze stanowiska nr 6 w Radomiu / Michał Auch, Maciej Trzeciecki
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 44 z. 1-4, 2010, s. 129-196

Konferencja „Skąd nasze korzenie. Ochrońmy przeszłości ołtarze – społeczeństwo i gospodarka województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku”, Kielce, 16 października 2009 roku / Katarzyna Justyniarska-Chojak
Almanach Historyczny, XII, 2010

Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI-XVIII wiek) / Katarzyna Justyniarska-Chojak.
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010, 302 s., 24 cm

Z życia codziennego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku, Kielce, 4 czerwca 2008 / Jerzy Gapys, Mariusz Nowak
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 11 (2010), s. 199-202

Życie codzienne siedemnastowiecznego Skrzynna (w świetle księgi miejskiej) / K. Justyniarska-Chojak
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 6, 2010, 17-32

Historia cudownego obrazu i kultu Matki Bożej Staroskrzyńskiej, cz. II / Robert Fidos
Ziemia Odrowążów, 6, 2010, 27

Siedemnastowieczne nagrobki w kościele parafialnym w Opocznie. Przyczynek do genealogii szlachty powiatu opoczyńskiego / J. Pielas
Studia Kieleckie – Seria Historyczna, 6, 2010

Dzieje Bliżyna / red. Krzysztof Zemeła, Piotr Kardyś
Bliżyn 2010

Dekoracja malarska o tematyce sejmikowej w kolegiacie opatowskiej / Marek Juszczyk
Zeszyty przewodnickie Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu, 4, 2010

Działania zbrojne na obszarze województwa sandomierskiego podczas rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego (1606-1607) / Dariusz Kupisz
Z dziejów regionu i miasta, Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej,
1/2010, Skarżysko-Kamienna 2010

Obraz bitwy pod Guzowem w świetle relacji nuncjusza papieskiego Francesca Simonetty / Paweł Duda
Wieki Stare i Nowe, 2, 7, 2010, 9-23

Żołnierskie sejmiki. Koła wojskowe na obszarze dawnego województwa sandomierskiego w latach 1661-1663 / Eugeniusz Janas
Z dziejów regionu i miasta, Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, 1/2010, Skarżysko-Kamienna 2010

Sarmaci w Radomiu / Piotr Paweł Rogólski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-4/45-48/2010

2009

Przyczyny i cele najazdów litewskich na ziemię sandomierską w XIII w. / Agnieszka Teterycz-Puzio
Rocznik Lubelski, XXXV, 2009, 9-22

Henryk Sandomierski (1126/1133 – 18 X 1166) / Agnieszka Teterycz–Puzio
Wydawnictwo Avalon, Kraków 2009

Ascendenci dwóch wojewodów sandomierskich: Pakosława Starego i Pakosława Młodszego / Tomisław Giergiel
Zeszyty Sandomierskie. – Nr 28 (2009), s. 25-28

Stan badan archeologicznych nad średniowiecznymi zamkami dawnego województwa sandomierskiego / Bartosz Pankowski
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, XXX, 2009, s. 63-142

Rozwój parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą / Dariusz Kupisz
Zeszyty Sandomierskie, Nr 28 (2009), s. 96-97

Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1450-1540. Addenda / Jerzy Gadomski
Folia Historiae Artium, 12, 2009, s. 55-141

Mikołaj Gomółka. Epoka i dzieło. Materiały z konferencji naukowej. Sandomierz, 8-9 października 2008 / red. Tomisław Giergiel
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2009

Tarłowie. Z dziejów kulturalnych, gospodarczych i politycznych rodu, t. 2 / red. H. Gmiterek, A. Szymanek
Janowiec 2009

Wydziedziczenie w testamentach mieszczańskich z województwa sandomierskiego (w XV1-XVIII wieku) / Katarzyna Justyniarska-Chojak
Almanach Historyczny, XI, 2009

Gospodarka dworska w dobrach biskupstwa krakowskiego : produkcja zbożowa w kluczu iłżeckim w połowie XVII wieku / Jadwiga Muszyńska
w: Folwark, wieś, latyfundium : gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku / red. Jadwiga Muszyńska, Szymon Kazusek, Jacek Pielas
Kielce 2009, s. 197-210

Dobra biskupstwa krakowskiego obecnego powiatu szydłowieckiego w okresie staropolskim / Jadwiga Muszyńska
w: Z dziejów powiatu szydłowieckiego, red. Marek Przeniosło
Szydłowiec 2009, 43-60

Fratres armorum et domus Odrovąsine. Odrowążowie przez wieki – ze szczególnym uwzględnieniem terenów na północ od źródeł rzeki Kamiennej / Piotr Kardyś
w: Z dziejów powiatu szydłowieckiego, red. Marek Przeniosło
Szydłowiec 2009, 9-42

Etymologia nazwy Skarżysko w świetle źródeł z XIII wieku / Piotr Kardyś
Znad Kamiennej, Tom II, 2009

Drobna własność szlachecka w rejonie Szydłowca w XVI-XVII wieku / Jacek Pielas
w: Z dziejów powiatu szydłowieckiego, red. Marek Przeniosło
Szydłowiec 2009, 61-84

Szlachta j jej dobra ziemskie w okolicach Skarżyska w XVI-XVII wieku / Jacek Pielas
Znad Kamiennej, Tom II, 2009

Żyrcin–Rejów. Kartki z Dziejów / Bolesław Orlicz
Znad Kamiennej, Tom II, 2009

Z dziejów rodu Duninów i ich związków z Ziemią Radomską / Henryk Dunin-Skrzyński
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3-4/43-44/2009

Historia cudownego obrazu i kultu Matki Bożej Staroskrzyńskiej / Robert Fidos
Ziemia Odrowążów, 5, 2010, 13-16

Historia ludności żydowskiej w Żelechowie / Grzegorz Szymczak
Zeszyty Wiejskie, XIV, 2009, s. 198-237

Radomski Zamek – początki badań / Piotr Paweł Rogólski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1-2/41-42/2009

Szydłowieckie pręgierze / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3-4/43-44/2009

2008

Osadnictwo wczesnośredniowieczne w rejonie Skarżyska-Kamiennej na podstawie badań archeologicznych / Waldemar Gliński
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Fundacje rycerstwa sandomierskiego we wczesnym średniowieczu / T. Giergiel
Almanach Historyczny, X, 2008

Colloquia rycerstwa sandomierskiego. Od wieców dzielnicowych do zjazdu ziem polskich w Chęcinach w 1331 roku / Tomisław Giergiel
w: Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą / red. Jadwiga Muszyńska, Jacek Pielas
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2008

Kardynał Zbigniew Oleśnicki – organizator życia liturgicznego / Szymon Fedorowicz
Nasza Przeszłość, 110, 2008, s. 17-33

Skupiska i gminy żydowskie w Polsce do końca XVI wieku [woj. sandomierskie] / Zenon Guldon, Jacek Wijaczka
Czasy Nowożytne, 21, 2008, 149-191

Aktywność ustawodawcza szlachty sandomierskiej w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. Wybrane problemy / Henryk Suchojad
w: Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą / red. Jadwiga Muszyńska, Jacek Pielas
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2008

Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572-1717 / Dariusz Kupisz
Lublin 2008

Ku konfederacji sandomierskiej 1704 roku. Postulaty sejmiku opatowskiego i ich realizacja w przededniu związku / Jacek Pielas
w: Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą / red. Jadwiga Muszyńska, Jacek Pielas
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2008

Początki i rozwój szpitalnictwa w Małopolsce / A. Tyszewicz
Almanach Historyczny, X, 2008

Wyprawy ślubne mieszczanek z województwa sandomierskiego / K. Justyniarska-Chojak
Almanach Historyczny, X, 2008

Kawalerowie Maltańscy na Ziemi Radomskiej / Andrzej Jelski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/39/2008

Rozwój sieci parafialnej na terenie Skarżyska-Kamiennej XVII-XX wiek / Marcin Medyński
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

White pottery from Solec on the Vistula River in the light of laboratory research / Magdalena Bis
Archaeologia Polona Vol. 46 (2008)

Dydaktyka zbawienia na sklepieniach pobenedyktyńskiego kościoła w opactwie sieciechowskim / Ks. Wojciech Zdon
Arteria, 6, 2008, 33-38

2007

Śladami Włochów w Polsce od XVI do XVIII wieku : region świętokrzyski / Dominika Długosz
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 23, 2007, s. 167-192

Miasto Szydłowiec – od lokacji do początku ery industrialnej / Piotr Kardyś
Almanach Świętokrzyski, t. 4, 2007, s. 247-257

Parafia św. Leonarda w Mircu w średniowiecznej i wczesnonowożytnej przestrzeni historyczno-geograficznej / Piotr Kardyś
Nasza Przeszłość, T. 107, 2007, s.117-144

Czy nazwa Skarżysko pochodzi od Karsa, człowieka „kraśniawego” czy może od ludzi skarżących? / Piotr Kardyś
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007) s. 9-24

Goworek a „odrzucenie korony” przez Leszka Białego / Tomisław Giergiel
Zeszyty Sandomierskie 25/2007, 2-4

Najazdy mongolskie na Ziemię Sandomierską w średniowieczu w świetle źródeł pisanych, legend i wyników badań archeologicznych / Marek Florek
Z Otchłani Wieków, Tom 62, Numer 1-4 (2007) s. 34-46

Z dziejów społeczno-gospodarczych szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku : Kielce, 8 listopada 2006 / Mariusz Nowak, Jerzy Gapys
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007) s. 213-215

Handel miast województwa sandomierskiego z Krakowem w drugiej połowie XVII wieku / Szymon Kazusek
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007) s. 69-84

Rodzina mieszczańska z województwa sandomierskiego w świetle siedemnastowiecznych zapisów testamentowych / Katarzyna Justyniarska-Chojak
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007)

Dzwony i dzwonnica radomskiej Fary / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/35/2007

Epitafium Widertów w radomskiej Farze / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/35/2007

2006

Radosław – pierwszy wojewoda sandomierski / Tomisław Giergiel
Zeszyty Sandomierskie 22/2006, 4-7

Goworek – dowódca Sandomierzan pod Mozgawą / Tomisław Giergiel
Zeszyty Sandomierskie 24/2007, 2-5

Najazdy mongolskie na Ziemię Sandomierską w XIII wieku / Marek Florek
Zeszyty Sandomierskie 24/2006, 6-9

Warunki gospodarowania chłopów w Małopolsce i na Rusi Czerwonej w pierwszej połowie XV w. w świetle dokumentów lokacyjnych / Piotr Guzowski
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, tom LXVI – 2006, s. 7-24

Szpital Świętego Ducha i Świętego Leonarda w Opocznie na przełomie średniowiecza i nowożytności / Anna Jabłońska
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 7 (2006) s. 31-50

Testamenty oblatowane w księgach miejskich lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI wieku / Katarzyna Justyniarska-Chojak
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 7 (2006) s. 51-69

Jan Kochanowski w Czarnolesie / Anna Sochacka
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/29/2006

Wojsko powiatowe jako samoobrona terytorialna województwa sandomierskiego w XVII i na początku XVIII wieku / Dariusz Kupisz
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 7 (2006) s. 71-48

Urzędnicy grodzcy radomscy w XVI-XVIII wieku. Stan badań i postulaty badawcze / Dariusz Kupisz
Biuletyn Kwartalny RTN, XL, 1-4, 2006, 7-24

Dzieje szpitalnictwa radomskiego / Jerzy Reymond, Robert Wiraszka
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/29/2006

„Pasja” Stwosza w Radomiu / Wiesław Marek Kowalik
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 1/29/2006

2005

Dramat samotnego jeźdźca, czyli Henryk Sandomierski w historii, legendzie i literaturze. Szkic historyczno-literacki (część druga) / Dominika Burdzy
Zeszyty Sandomierskie 20-21/2005, 9-16

Jaksa – współpracownik pierwszych książąt sandomierskich / Tomisław Giergiel
Zeszyty Sandomierskie 20-21/2005, 5-8

Między Wisłą a Pilicą w XII-XIII wieku : jeszcze o przynależności politycznej i administracyjnej północnej części międzyrzecza Wisły i Pilicy / Agnieszka Teterycz-Puzio
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 6 (2005), s. 33-48

Zbigniew Oleśnicki wśród ludzi i idei swojej epoki / Maria Koczerska
Zeszyty Sandomierskie 20-21/2005, 62-71

Chrześcijańskie wartości konstytucji Nihil novi Sejmu Walnego 1505 roku / ks. Stanisław Makarewicz
Studia Diecezji Radomskiej, 7, 2005, 411-416

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Między konstytucją „Nihil Novi” a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji
Przegląd Nauk Historycznych, 2005, IV, 2, 223-228

Jan Kochanowski – „Książę Poetów Polskich” / Stefan Nieznanowski
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 2/26/2005

O sławie poetyckiej Jana Kochanowskiego / Ryszard Montusiewicz
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 3/27/2005

Jan Kochanowski w kręgu Europejskim / Ryszard Montusiewicz
Wczoraj i Dziś Radomia, Nr 4/28/2005

Kariery pisarzy grodzkich w województwie sandomierskim w pierwszej połowie XVII wieku / J. Pielas
Almanach Historyczny, VII, 2005, s. 95-118

Popis żołnierza łanowego powiatu radomskiego z 1653 roku / D. Kupisz
Almanach Historyczny, VII, 2005, s. 183-198

Inwentarz dóbr skórkowickich z 1748 roku
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 6 (2005) s. 181-191

Żelazne wieki Przysuchy : przemysł górniczy, hutniczy i zbrojeniowy w okolicach Przysuchy do 1 poł. XIX wieku / projekt folderu i tekst Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Muzeum im. Oskara Kolberga, Przysucha 2005, 18 s., 30 cm

2004

Wstęp do problematyki tzw. kasztelanii zapilickich: skrzyński ośrodek grodowy w średniowieczu: próba analizy materiałów archeologicznych / Zbigniew Lechowicz
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 23-76, rys.

Rycerstwo Ziemi Sandomierskiej. Podstawy kształtowania się rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII wieku / Tomisław Giergiel
DiG, Warszawa 2004, 212 s.

Piotr Włostowic – protoplasta rodu Dunin-Wąsowiczów / Tomisław Giergiel
Zeszyty Sandomierskie 19/2004, 5-8

Dramat samotnego jeźdźca, czyli Henryk Sandomierski w historii, legendzie i literaturze. Szkic historyczno-literacki / Dominika Burdzy
Zeszyty Sandomierskie 19/2004, 9-13

Główne problemy badawcze tematu „Dzieje ziem w Międzyrzeczu Wisły i Pilicy w okresie wczesnonowożytnym” / Waldemar Kowalski
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 5 (2004), s. 11-19

„Do zmartwychwstania swego za pewnym wodzem Kristusem…” Staropolskie inskrypcje północno-zachodniej Małopolski / Waldemar Kowalski
Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004, 24 cm, 272

Zespół zamkowy w Radomiu / Adam Penkalla
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIX, 1-4, 2004, 59-74

Zespół kościoła i klasztoru Ojców Bernardynów w Radomiu / O. Andrzej Efrem Obruśnik OFM
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIX, 1-4, 2004, 109-128

Zamek w Janowcu. Ruina, jej konserwacja i zagospodarowanie / Jerzy Żurawski
Notatnik Janowiecki, 13, 2004, 57-110

Kaponiera – nieznane dzieło obronne janowieckiego zamku / Jerzy Żurawski
Notatnik Janowiecki, 13, 2004, 111-123

Ołtarze kościoła parafialnego w Janowcu w kontekście twórczości Tylmana z Gameren / Maja Parfianowicz
Notatnik Janowiecki, 13, 2004, 149-180

Proces o profanację hostii w Lipsku w 1681 roku / Zenon Guldon
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 77-80

Ekonomia kozienicka w dobie wielkiej wojny północnej / Zenon Guldon
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 81-92, tabl.

Obroty towarowe na komorach celnych w Kozienicach i Ryczowole w 1765 roku / Zenon Guldon
Wieś Radomska, T. 7 (2004), s. 93-96

Polowania w Polsce Jagiellonów. Z dziejów łowieckiego i dworskiego obyczaju / Barbara Waingertner
Przegląd Nauk Historycznych, 2004, III, 2, 177-183

Stan badań archeologicznych na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu / Witold Bujakowski, Marek Figiel
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIX, 1-4, 2004, 7-16

2003

Henryk Sandomierski i jego czasy / Stanisław Rosik
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002, 24 s.

Jedlnia – rok 1430 : Rzeczy (nie)pospolite w Rzeczypospolitej / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 2003, nr 3-4, s. 36-41, il.

Opoczno. Studia i szkice z dziejów miasta / red. Marta Meducka
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2003

Ślady i pamiątki Jana Kochanowskiego / Maria i Józef Półturzyccy
Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, 2003

Konfederacja radomska 1767-1768 roku / Barbara Madejska
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXVIII, 3-4, 2003

2002

Kasztelania mniejsza żarnowska w XVI wieku. Kariery polityczne kasztelanów żarnowskich / Szymon Kazusek
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 3 (2002), 63-90

Kasztelanowie żarnowscy w XVII wieku. Analiza porównawcza kasztelanów żarnowskich na tle wybranych kasztelanii mniejszych / Szymon Kazusek
Rocznik Świętokrzyski, 27, 2002

Sycyna – gniazdo ojczyste Jana Kochanowskiego / H. Bednarczyk
Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, 2002

Dyplomata de Skaressov [Jakub ze Skaryszewa „Weksa”] / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 2002, nr 5-6-7, s. 30-36, il.

Iłżecki fortel Króla J. Mości : Rzeczy (nie)pospolite w Rzeczypospolitej / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 2002, nr 8-9-10, s. 33-37, il.

Antoni Marczewski – lekarz i aptekarz kozienicki z końca XVIII wieku / Marek Smulczyński
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 3 (2002), 353-358

Początki nadwiślańskich parafii archidiakonatu lubelskiego w średniowieczu / Anna Sochacka
w: IV Janowieckie Spotkania Historyczne. Materiały sesji naukowej 15 czerwca 2002, Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Janowiec 2002, s. 11-32

Organizacja parafialna nad środkową Wisłą w XVI-XVIII w. / Stanisław Litak
w: IV Janowieckie Spotkania Historyczne. Materiały sesji naukowej 15 czerwca 2002, Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Janowiec 2002, s. 33-46

Materialne podstawy funkcjonowania i gospodarka parafii rejonu środkowej Wisły w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku / Sebastian Piątkowski
w: IV Janowieckie Spotkania Historyczne. Materiały sesji naukowej 15 czerwca 2002, Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Janowiec 2002, s. 47-84

Parafia w Janowcu nad Wisłą. Karty z przeszłości (XIV-XVIII w.) / Andrzej Szymanek
w: IV Janowieckie Spotkania Historyczne. Materiały sesji naukowej 15 czerwca 2002, Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Janowiec 2002, s. 99-251

2001

Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich / Kazimierz Jasiński
Wydawnictwo Historyczne, Poznań-Wrocław 2001, 264 s.

Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienie społeczne i gospodarcze / Jan Wroniszewski
Wydawnictwo Historyczne, Poznań–Wrocław 2001, 24 cm, 256 s.

Zbiór dokumentów Solca nad Wisłą 1278-1785 / Andrzej Wyrobisz
Wieś Radomska, 6, Muzeum Wsi Radomskiej, 2001, 7-76

Proteus. Świat Jana z Czarnolasu / J. Pulnar
Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, 2001

Regesty dotyczące wsi radomskiej w sądach biskupich Piotra Tomickiego (1524-1535) / Wacław Urban
Wieś Radomska, 6, Muzeum Wsi Radomskiej, 2001, 77-84

Podróż biskupa Piotra Tomickiego po Sandomierszczyźnie w 1533 roku / Wacław Urban
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 2 (2001), 11-14

Barbara Tarłowa starościna sochaczewska w świetle testamentu z 1613 roku [fundatorka klasztoru benedyktynek w Radomiu] / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 11, 2001, 21-47

Dwór w Szczekarzowicach w świetle inwentarza z 1666 roku / Jacek Pielas
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 2 (2001), 161-168

Ludność żydowska w Przytyku w XVII-XVIII wieku / Zenon Guldon
Wieś Radomska, 6, Muzeum Wsi Radomskiej, 2001, 149-152

Wiktor Kazimierz Grzegorz Kozłowski herbu Jastrzębiec (1791-1858) / Jerzy Wiśniewski
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 2 (2001), 45-78

Wielkość gospodarstw chłopskich w kluczu iłżeckim i mirowskim w 1789 roku / Łukasz Guldon
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 2 (2001), 191-200

Inwentarz ekonomii kozienickiej z 1775 roku / Zenon Guldon
Wieś Radomska, 6, Muzeum Wsi Radomskiej, 2001, 85-148

Testament Moszka Kuszlowicza z Kozienic z 1789 roku / Jacek Wijaczka
Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, Tom 2 (2001), 179-184

Parafia w Wolanowie w XVIII i początkach XIX wieku / Jadwiga Muszyńska
Wieś Radomska, 6, Muzeum Wsi Radomskiej, 2001, 153-160

Wiarygodność genealogiczna inskrypcji z zamku Krzyżtopór w Ujeździe / Bożena Czwojdrak, Jerzy Sperka
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, v, 2001, 41-60

Mikołaj Junosza Piaskowski podkomorzy krzemieniecki / Jerzy Stoch
Notatnik Janowiecki, 11, 2001, 48-70

Przyczynek do dziejów związków Lubomirskich z Janowcem / Henryk Gmiterek
Notatnik Janowiecki, 11, 2001, 171-174

Kamienny ołtarzyk z przedstawieniem św. Jerzego w Muzeum Zamek w Janowcu nad Wisłą / Andrzej Tołpyho
Notatnik Janowiecki, 11, 2001, 80-86

Barokowa polichromia w kościele z Wolanowa / Urszula Sierszyńska-Rogólska
Wieś Radomska, 6, Muzeum Wsi Radomskiej, 2001, 171-176

2000

Janowiec i okolice na szlaku wiślanym we wczesnym średniowieczu / Stanisława Hoczyk-Siwkowa
Notatnik Janowiecki, 9-10, 2000, 67-72

Wzmianki o dobrach janowieckich w XVI wieku / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 9-10, 2000, 209-214

Testament renesansowego plebana ks. Jana Podlodowskiego z 1568 roku / Wacław Urban
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 3-4, 2000, 100-105

Generosa Helisabeth de Czarnolas [Elżbieta z Podlodowskich Borkowska] / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 2000, nr 9-10, s. 31-34

Działalność Oleśnickich jako przedstawicieli sejmiku województwa sandomierskiego w XVI-XVII wieku / Jacek Pielas
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 1 (2000) s. 119-132

Staropolski gwiazdozbiór : Rzeczy (nie)pospolite w Rzeczypospolitej. [Michał Ambroży Józef Korwin Kochanowski] / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 2000, nr 1-2, s. 26-29, il.

Odkrycie w Janowcu [kartusz herbowy] / Ewa Jaworowska-Mazur
Notatnik Janowiecki, 9-10, 2000, 166-172

O symbolice psa i zająca z janowieckiej Liber Babtisatorum / Filip Jaroszyński
Notatnik Janowiecki, 9-10, 2000, 173-178

Dzieje Sycyny do końca XIX wieku. Zarys przemian społeczno-gospodarczych na podradomskiej wsi / Dariusz Kupisz
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXV, 3-4, 2000, 7-26

1999

Herb Dębno w XV wieku / J. Pielas
Kieleckie Studia Historyczne, 15, 1999, 15-36

Znajomość łaciny w Małopolsce w XVII wieku / Wacław Urban
Kieleckie Studia Historyczne, 15, 1999, 37-64

Jan Oleśnicki – podkomorzy sandomierski (1605-1675). Dzieje kariery wojewódzkiej / J. Pielas
Almanach Historyczny, I, 1999, s. 45-62

Najstarsze wiadomości pisane o Janowcu / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 7, 1999, 57

Wizytacja kościoła janowieckiego z początku XVII w. / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 7, 1999, 58-59

Kazimierskie tranzakcje chłopów z parafii janowieckiej / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 7, 1999, 36-48

Janowieckie tranzakcje Piotra Firleja z Andrzejem Ossolińskim, 1551 / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 8, 1999, 50-52

Przywilej dla cechu kuśnierzy w Janowcu nad Wisłą, 1685
Notatnik Janowiecki, 8, 1999, 53-55

Akt komisarski o stanie ekonomii kozienickiej z 1709 roku / R. Gryz
Almanach Historyczny, I, 1999

Budowniczy Radomia [Kazimierz Wielki] / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 7-8, 1999, 27-32

Ekonomia kozienicka czyli… chleb dobrze płatny / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 6, 1999, 32-36

Jak Akademia Krakowska klucz skaryszewski straciła / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 1, 1999, 25-28

Koń by się uśmiał [Wstępy] / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 3, 1999, 33-37

Radomianie na Sejmie Wielkim / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 5, 1999, 28-33

Inwersja czy elipsa? Analiza wybranej konstrukcji składniowej z „Psałterza dawidowego” Jana Kochanowskiego / Joanna Senderska
Studia Filologiczne UJK, 13, 1999

1998

Dokumenty parafii Wieniawa z lat 1458-1746 / Jan Orzechowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 2-4, 1998, 31-80

Radomiana w najstarszych księgach sądowych biskupów krakowskich (1466-1503) / Wacław Urban
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 2-4, 1998, 81-92

Klasztor oo. dominikanów w Wysokim Kole i jego inwentarz z lat 1742-1744 / Andrzej Szymanek
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 2-4, 1998, 93-116

Organy w kościołach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku na podstawie akt wizytacyjnych (część I – wypisy źródłowe) / Maria Szymanowicz
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 2-4, 1998, 117-124

Przytułek dla ubogich przy kościele św. Anny w Zwoleniu (XVI -XX w.) / Zbigniew Lesisz
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 2-4, 1998, 169-180

Oleśniccy w XVI-XVII wieku. Stan badań / Jacek Pielas
Rocznik Świętokrzyski, 25, 1998

Sycyna – wieś szlachecka w ziemi radomskiej w XV-XVII wieku / Maria Brykowska
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, XLIII, 1-2, 1998, 159-164

Wyrok w sprawie kościoła w Serokomli i wprowadzenie doń. Dnia 12 maja [1472 r., Kraków] / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 6, 1998, 66-68

Santi Gucci Fiorentino w Janowcu nad Wisłą / Alicja Kurzątkowska
Notatnik Janowiecki, 6, 1998, 10-22

Sprawy, interesy, obyczaje, i język mieszczan janowieckich i kazimierskich. Pierwsze i ostatnie dwudziestolecia XVII wieku / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 5, 1998, 29-43

Janowiec połowy XVIII wieku w świetle Archiwum Archidiecezjalnego w Krakowie. Wizytacja kościoła szpitalnego i ogólne podsumowanie z dnia 23-24 stycznia 1748 r. / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 5, 1998, 58-66

Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku, cz. 5 / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 5, 1998, 67-77

Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku, cz. 6 / przygotowanie i wstęp Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 6, 1998, 74-86

Radomski epizod saskiego dynasty / Napoleon Kosiński
Miesięcznik Prowincjonalny, 1, 1998, 36-37

O braci piekarskiej prawach : Prezydent wraz z całą Radą Miasta Jego Królewskiej Mości Radomia / Sebastian Piątkowski
Miesięcznik Prowincjonalny, 2, 1998, 40-42

1997

„W honor domu mego i pamięci”. Program genealogiczny na elewacjach rezydencji Krzysztofa Ossolińskiego w Krzyżtoporze / Juliusz A. Chrościcki
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, III, 1997, 135-152

Dorota Zagdańska, Historia Rusinowa
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXII, 4, 1997, 127-142

Urszula z Morsztynów Dembińska – dziedzictwo pomnożone / Agnieszka Wójcicka
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXII, 1-2, 1997, 30-45

Zespoły pałacowo-dworsko-parkowe z XVIII-XIX wieku na obszarze obecnego województwa radomskiego / Andrzej Domagała
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXII, 1-2, 1997, 46-67

Janowiec nad Wisłą w wiekach średnich / Stanisława Hoczyk-Siwkowa
Notatnik Janowiecki, 3, 1997, 34-40

Koloryt obyczajowości i języka mieszczan janowieckich i kazimierskich. Lata 20. XVIII wieku / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 3, 1997, 81-89

Materiały do Serokomli, czyli Janowca w staropolskich księgach sądowych Archiwum Metropolitalnego w Krakowie / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 3, 1997, 90-98

Janowiec połowy XVIII wieku w świetle Archiwum Archidiecezjalnego w Krakowie (wizytacja kościoła parafialnego z 1748 r.) / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 4, 1997, 42-56

Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku, cz. 3 / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 3, 1997, 99-104

Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku, cz. 4 / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 4, 1997, 57-59

1996

Frymark Podlodowskich. Z dziejów walki o egzekucję dóbr / Dariusz Kupisz
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXI, 1-4, 1996, 82-95

Średniowieczna granica Mazowsza i Małopolski na terenie województwa radomskiego: jej topografia i geneza / Marian Krzesiński
Studia Sandomierskie, Tom 6 (1990/1996), s. 497-517

Zamek janowiecki w piśmiennictwie naukowym / Mieczysław Kurzątkowski
Notatnik Janowiecki, 2, 1996, 31-34

Najstarsza wizytacja parafii Janowiec (1595) / Wacław Urban
Notatnik Janowiecki, 2, 1996, 71-76

Przystanie wiślane biskupstwa krakowskiego w XVII-XVIII wieku / oprac. Jadwiga Muszyńska
Kieleckie Studia Historyczne, 14, 1996, 221-234

Mieszkańcy parafii janowieckiej u schyłku XVII wieku w świetle starych metryk kościoła parafialnego / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 1, 1996, 36-69

Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku, cz. 1 / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 1, 1996, 74-83

Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku, cz. 2 / Andrzej Szymanek
Notatnik Janowiecki, 2, 1996, 58-62

O możliwości interpretacji pewnego typu zdań za pomocą elipsy (na przykładzie poezji Jana Kochanowskiego) / Joanna Senderska
Studia Filologiczne UJK, 10, 1996

1995

Problem soli suchedniowej na sejmikach małopolskich i wielkopolskich w drugiej połowie XVII wieku (1669-1699) / H. Suchojad
Kieleckie Studia Historyczne, 13, 1995, 29-42

Inwentarz klucza janikowskiego z 1782 roku / oprac. Jacek Wijaczka
Kieleckie Studia Historyczne, 13, 1995, 201-217.

Inwentarz Kozienic z 1784 roku / D. Wojciechowski
Kieleckie Studia Historyczne, 13, 1995, 219-230

1994

Małopolska elita władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370-1382 / J. Gzella
Toruń 1994

Podsędek sandomierski Prandota i małopolscy Odrowążowie w II połowie XIV w. / B. Śliwiński
w: Ludzie, władza, posiadłości. Gdańskie studia z dziejów średniowiecza
Gdańsk 1994

Herb Ziemi Sandomierskiej / Stefan K. Kuczyński
Zeszyty Sandomierskie, 6/1997, 11-14

1993

Andrzeja Firleja z Dąbrowicy (około 1537-1585) sprawy polityczne i gospodarcze [m.in. Janowiec] / J. Muszyńska
Kieleckie Studia Historyczne, 11, 1993, 67-86

Starostowie radomscy w XVII wieku / Z. Trawicka
Kieleckie Studia Historyczne, 11, 1993, 97-104

Fundacje cysterskie na Kielecczyźnie. Stan badań / Daniel Olszewski
w: Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1993, 9-22

Rola „włości wierzbickiej” i jej pierwszych właścicieli w najdawniejszych dziejach klasztoru cystersów w Wąchocku / Olga Lipińska
w: Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1993, 37-50

Górnictwo i hutnictwo w dobrach cysterskich w Staropolskim Okręgu Przemysłowym / Zbigniew Wójcik
w: Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1993, 63-78

Magnateria a rozwój przemysłu w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w II połowie XVIII wieku / Zenon Guldon, Jacek Wijaczka
w: Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVIII-XX wieku, Kielce 1993, s. 7-15

Materiały ks. Jana Wiśniewskiego do dziejów insurekcji kościuszkowskiej w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie / Maria Domańska
Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy UJK, 1, 1993

Próba uruchomienia drukarni w Radomiu w 1794 roku. Epizod z insurekcji kościuszkowskiej / Lech Stępkowski
Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy UJK, 1, 1993

1992

Kochanowscy w Radomskiem / Wacław Urban
Biuletyn Kwartalny RTN, XXIX, 1-2, 1992, 101-106

Zniszczenia wojenne wsi królewskich powiatu radomskiego w dobie drugiej wojny północnej 1655-1660 / Dariusz Kupisz
Biuletyn Kwartalny RTN, XXIX, 1-2, 1992, 125-150

Najstarszy testament radomski / Wacław Urban
Biuletyn Kwartalny RTN, XXIX, 1-2, 1992, 153-156

In solidum. Czy nieznany tekst prawniczy Kochanowskiego? / Maria Garbaczowa, Wacław Urban
Studia Filologiczne UJK, 6, 1992, 5-12

1991

„Comonitas Gentis Scoticae” w Jedlińsku w pierwszej połowie XVII stulecia / W. Kowalski
Kieleckie Studia Historyczne, 9, 1991, 23-34

1990

Badania archeologiczno-architektoniczne nad obiektami budownictwa wczesnośredniowiecznego na Kielecczyźnie [Sieciechów, Wąchock] / Katarzyna Ryszewska
Kieleckie Studia Historyczne, 8, 1990, 35-48

Sejmiki małopolskie i wielkopolskie drugiej połowy XVII w. a duchowieństwo / H. Suchojad
Kieleckie Studia Historyczne, 8, 1990, 65-92

(…)

1988

Zniszczenia gospodarcze w królewszczyznach północno-wschodniej części województwa sandomierskiego w dobie drugiej wojny północnej / Jadwiga Muszyńska
Studia Kieleckie, 59, 1988, 13-24

Sejmiki mało- i wielkopolskie wobec poddanych w drugiej połowie XVII wieku (1669-1699) / Henryk Suchojad
Studia Kieleckie, 59, 1988, 25-34

Warsztaty ludwisarskie produkujące dzwony w XIV-XVIII w. dla odbiorców ze środkowej i północnej Małopolski / W. Kowalski
Kieleckie Studia Historyczne, 7, 1988, 3-28

Działalność polityczna Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego / Krystian Łazęga
Biuletyn Kwartalny RTN, XXV, 1-4, 1988, 39-48

„Figliki” Reja a „Fraszki” Kochanowskiego. Kilka uwag porównawczych / Hanna Ładacka
Biuletyn Kwartalny RTN, XXV, 1-4, 1988, 49-60

Mikołaja Reja „Puste zamki pograniczne” i „Puste pola podolskie” a Kochanowskiego pieśń piąta Ksiąg wtórnych / Elżbieta Feithowna
Biuletyn Kwartalny RTN, XXV, 1-4, 1988, 61-68

Psalm 91 w przekładach Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego / Czesław Bartula
Biuletyn Kwartalny RTN, XXV, 1-4, 1988, 69-74

Klonowie wobec Reja i Kochanowskiego / Maria Garbaczowa
Biuletyn Kwartalny RTN, XXV, 1-4, 1988, 75-82

Wybrane zagadnienia z fleksji i składni prozy Jana Kochanowskiego / Iwona Gądek
Biuletyn Kwartalny RTN, XXV, 1-4, 1988, 105-112

Mitologia w polskiej i łacińskiej poezji Kochanowskiego / Aleksandra Oszczęda-Kukla
Biuletyn Kwartalny RTN, XXV, 1-4, 1988, 113-120

Adam Mickiewicz o „słowiańskim poecie” w prelekcjach paryskich / Agnieszka Jankowska
Biuletyn Kwartalny RTN, XXV, 1-4, 1988, 121-130

1987

Szydłowiec – ośrodek preindustrialny w XVI-WVII wieku / Krzysztof Dumała
Studia Kieleckie, 53, 1987, 7-14

Żydzi w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku / Zenon Guldon, Karol Krzystanek
Studia Kieleckie, 53, 1987, 15-28

Kartki z przeszłości Ostrowca i jego okolic / Jerzy Moniewski
Studia Kieleckie, 53, 1987, 29-44

Sieć drożna województwa sandomierskiego w II połowie XVIII w. / Lech Stępkowski
Studia Kieleckie, 53, 1987, 45-68

(…)

1985

Urbanizacja rejonu między Iłżanką, Kamienną i Wisłą do końca XVI stulecia / Feliks Kiryk
Studia Kieleckie, 44, 1985, 9-44

Z dziejów Wierzbnika w latach 1624-1818 / Zenon Guldon, Karol Krzystanek, Lech Stępkowski
Studia Kieleckie, 44, 1985, 45-68

Abraham Mośkowicz z Ryczywołu – fałszerz dokumentów z końca XVIII wieku / Zenon Guldon
Studia Kieleckie, 48, 1985, 107-110

Anna Białaczowska – matka Jana Kochanowskiego i jej związki z Białaczowem / Henryk Karbownik
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 1-2, 1985, 3-10

Z dziejów Rusinowa / Emilia Dąbrowska
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 1-2, 1985, 63-100

Ratusz w Szydłowcu w świetle badań architektonicznych / Zbigniew Chołuj
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 3-4, 1985, 33-42

Kolegium OO Pijarów w Radomiu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych / Edward Ćwiertak
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 3-4, 1985, 43-64

Problemy konstrukcyjno-konserwatorskie zespołu, popijarskiego w Radomiu / Jerzy Turno
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 3-4, 1985, 65-72

Konserwacja poliptyku z Wieniawy / Olgierd Chojnacki
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 3-4, 1985, 73-80

Konserwacja epitafiów z kaplicy Kochanowskich w Zwoleniu / Olgierd Chojnacki
Biuletyn Kwartalny RTN, XXII, 3-4, 1985, 81-86

1984

Radom Jagielloński (1386-1572) / Wacław Urban
Biuletyn Kwartalny RTN, XXI, 4, 1984, 5-15

Dokumenty miasta Radomia z lat 1444-1611 / Bożena Wyrozumska
Biuletyn Kwartalny RTN, XXI, 4, 1984, 16-63

Młodość Jana Kochanowskiego / Wacław Urban (Kielce)
Biuletyn Kwartalny RTN, XXI, 3, 1984, 5-12

Czy Jan Kochanowski był kawalerem maltańskim? / Władysław Magnuszewski (Zielona Góra)
Biuletyn Kwartalny RTN, XXI, 3, 1984, 13-30

Kochanowscy i miejscowości z nimi związane w dokumentach Archiwum Państwowego w Radomiu / Barbara Owczarek (Radom)
Biuletyn Kwartalny RTN, XXI, 3, 1984, 81-86

Działalność gospodarcza Kaspra Kochanowskiego / Urszula Mantorska-Skowron (Kielce)
Biuletyn Kwartalny RTN, XXI, 3, 1984, 87-97

Prawo górnicze w Polsce w okresie działalności Komisji Kruszcowej (1782-1795) / J. Pazdur
Studia Kieleckie, 41, 1984, 49-64

Gabriel Rzączyński o bogactwach mineralnych i przemyśle metalowym w regionie świętokrzyskim / Z. Guldon
Studia Kieleckie, 41, 1984, 111-120

Produkcja broni palnej na Kielecczyźnie w XVIII w. / Jan Pazdur
Studia Kieleckie, 42, 1984, 7-24

1983

Od Sycyny do Czarnolasu. Rodzinne strony Kochanowskich w średniowieczu / Kazimierz Myśliński
Biuletyn Kwartalny RTN, XX, 1-2, 1983, 5-40

Powiat radomski w XVI w. / Irena Stefańska, Wacław Urban
Biuletyn Kwartalny RTN, XX, 1-2, 1983, 41-72

Wkład regionu radomskiego w kulturę polską do połowy XVIII w. / Wacław Urban
Biuletyn Kwartalny RTN, XX, 1-2, 1983, 73-82

Dokument elekcyjny z podpisem Jana Kochanowskiego / M. Garbaczowa
Studia Filologiczne UJK, 2, 1983

Iłżeckie zabytki epigrafiki nowożytnej / Waldemar Kowalski
Studia Kieleckie, 39, 1983, 5-22

360 lat Wierzbnika / Aleksander Pawelec
Towarzystwo Przyjaciół Starachowic, Starachowice 1983

1982

Badania nad dziejami gospodarstwa wiejskiego w regionie świętokrzyskim w dobie nowożytnej [Białaczów] / Zenon Guldon
Studia Kieleckie, 35, 1982, 5-10

Kochanowscy a Bałtyk w XVI w. / Wacław Urban
Rocznik Gdański, 42, 1, 1982, 137-154

Historyczne badania regionalne i lokalne / Zenon Guldon
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 12, 1982, 11-26

Epitafia panopliowe w Polsce w latach 1675-1796/ [epitafium Mikułowskiego] / Ryszard de Latour
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 12, 1982, 89-130

1981

Organizacja sandomierskiej kapituły kolegiackiej w latach 1581-1717 / Marian Zimałek
Studia Sandomierskie: teologia, filozofia, historia, Tom 2 (1981), 339-365

Janowi Kochanowskiemu ziemia rodzinna. Księga referatów radomsko-kielecko-czarnoleskiej sesji naukowej 450-lecia urodzin poety (w dniach 29-31 maja 1980 r.)
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981

Rola kulturalna Małopolski w okresie Odrodzenia / Wacław Urban
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981, 17-26

Anna Kochanowska – matka Poety / Maria Garbaczowa
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981, 37-46

Jan Kochanowski, kontrefekt osobowy i literacki / Tadeusz Ulewicz
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981, 47-62

Dworski krąg przyjaciół Jana Kochanowskiego / Jadwiga Prus
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981, 75-94

Uwagi o artyzmie „Psałterza” w przekładzie Jana Kochanowskiego / Stanisław Urbańczyk
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981, 133-146

Z zagadnień języka Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego. Próba porównania / Czesław Bartula
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981, 147-160

Jan Kochanowski i kultura naukowa w Polsce XVI wieku. Propozycja dyskusyjna / Tadeusz Bieńkowski
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981, 161-166

Muzyczne opracowania tekstów Jana Kochanowskiego / Mirosław Niziurski
Rocznik Świętokrzyski, IX, 1981, 199-210

1980

Iłżeckie wyroby garncarskie na rynku krakowskim w XVII wieku / Zenon Guldon, Lech Stępnikowski
Rocznik Świętokrzyski, 8, 1980, 5-30

1979

Problemy geografii historycznej kościołów protestanckich w Małopolsce w XVI–XVII wieku / Wacław Urban
Studia Kieleckie, 23, 1979, 109-116

Reformy włościańskie Stanisława Małachowskiego w dobrach białaczowskich z 1791 roku / Zenon Guldon, Jerzy Piwek
Studia Kieleckie, 23, 1979, 117-131

1978

Eksport żelaza świętokrzyskiego na Litwę i Białoruś na przełomie XVI i XVII w. / Zenon Guldon
Rocznik Świętokrzyski, 6 (1977), 1978, 11-20

1977

Zarys historii rozwoju gospodarczego miasta Końskie (od powstania osady do połowy XIX w.) / Jerzy Brzozowski
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 10, 1977, s. 227-252

Nieznany ryty rysunek z XVI w. na kościele w Szydłowcu / Janusz Kuczyński
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 10, 1977, s. 301-309

1976

Reformacja w życiu wsi małopolskiej / W. Urban
Kieleckie Studia Historyczne, 1, 1976, 7-28

Staropolski Okręg Hutniczy / Franciszek Rudol
Studia Kieleckie, 12, 1976, 111-118

1975

Architektura regionu świętokrzyskiego w XVII wieku [Radomskie] / Adam Miłobędzki
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, IX, 1975, 57-86

Szydłowiecka produkcja rzemieślnicza w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, jej organizacja i formy zbytu / Krzysztof Dumała
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, IX, 1975, 275-308

Późnobarokowy kościół benedyktyński w Sieciechowie-Opactwie / Danuta Miszczak
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, IX, 1975, 367-386

(…)

1973

Surowce skalne użyte przy budowie zamku w Iłży / Eugenia i Jerzy Fijałkowscy
Zeszyty Przyrodnicze, I, Muzeum Świętokrzyskie, 1973

(…)

1971

Region literacki / S. Mijas
Zeszyty Kieleckie, 1971, 43-53

Późnogotyckie chrzcielnice kamienne ziemi kieleckiej o liściastej ornamentyce trzonu [Radom, Szydłowiec] / Jadwiga Kuczyńska-Mędrek
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, VII, 1971, 225-256

(…)

1962

Górnictwo w Zagłębiu Staropolskim w epoce feudalnej / Jan Pazdur
Rocznik Świętokrzyski, I, 1962, 151-183

Drogi postępu technicznego w hutnictwie na przykładach Zagłębia Staropolskiego
Rocznik Świętokrzyski, I, 1962, 185-200