20 listopada, 2019

2010-2019

Nowa teoria jest wyznacznikiem linii przełomu epoki niezależnie od stopnia jej uzasadnienia, a tym samym jej prawdziwości. Nie wiadomo, jak długo będą istnieć wahania, jakie natężenie przybierze konflikt „stare-nowe”, wydaje się, że przełamuje się czas, a z nim nasze pojęcia. Nigdy nie było inaczej

(W. Sedlak, „Życie jest światłem”)

W dniu 9 kwietnia 2010 roku konstytuuje się nowy zarząd Towarzystwa w składzie: prezes Marcin Kępa, wiceprezesi Róża Domańska i dr Wiesław Chudoba, sekretarz Łukasz Zaborowski, skarbnik Przemysław Bednarczyk, członkowie dr Andrzej Szymanek i Zbigniew Wieczorek.

W roku 2010 ukazuje się publikacja „Grunwald. Historia i tradycja” (156 s.), pod redakcją Piotra Tusińskiego, będąca plonem konferencji w Zakrzowie, rodzinnej okolicy Powały z Taczowa. Wśród artykułów między innymi Dariusz Kupisz przybliża udział rycerstwa Ziemi Radomskiej w bitwie, a Henryk Samsonowicz pokazuje miejsce Polski w Europie po zwycięstwie grunwaldzkim.

W czerwcu 2010 roku delegacja RTN – Marcin Kępa, Marcin Rusek, Zbigniew Wieczorek – składa wizytę w Małomierzycach u profesora Rocha Sulimy. Staje się to przyczynkiem podjęcia nowego projektu badawczego: „Antropologia codzienności Radomia”. Wkładem do badań jest ukazały się w tym roku zbiór opowiadań „Paczka radomskich”, autorstwa Marcina Kępy i Ziemowita Szczerka. Od grudnia 2011 roku prezes Kępa w radomskim wydaniu Gazety Wyborczej poprowadzi stałą rubrykę „Radomski Genius Loci”.

Za sprawą wiceprezesa RTN dr. Wiesława Chudoby w lutym 2011 zakończono rejestrację Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Radomiu (w roku 2019 jest on jednym z 17 w kraju). Jednym z celów przedsięwzięcia jest stworzenie biblioteki filozoficznej, jako że dzieła z tej dziedziny są dotychczas trudno dostępne w Radomiu. Pozostając na polu filozofii we wrześniu 2011 Towarzystwo we współpracy z Instytutem Filologiczno-Pedagogicznym Politechniki urządza konferencję naukową na temat „Stanisław Brzozowski – powroty”.

W kwietniu roku 2011 sekretarz RTN Łukasz Zaborowski broni doktorat w Uniwersytecie Jagiellońskim. Temat rozprawy „Zasady podziału terytorialnego  na szczeblu regionalnym. Próba uporządkowania i zastosowania na przykładzie Polski” będzie przedmiotem wykładu podczas „Spotkania z Nauką” w czerwcu tego roku. Było to ostatnie z cyklu 35 spotkań organizowanych w ramach autorskiego projektu przez Pawła Błacha.

W latach 2010 i 2011 ukazują się ostatnie (dotychczas) roczniki Biuletynu Kwartalnego RTN. Oba tematyczne: o badaniach archeologicznych w regionie i o społeczności żydowskiej w XX wieku w Radomiu. Głównym powodem zaprzestania wydawania Biuletynu jest brak środków finansowych. Ogółem przez cały okres ukazywania się czasopisma, to jest w latach 1964-2011, wydano 97 zeszytów w 93 woluminach, w podziale na 45 tomów czyli roczników.

> Biuletyn Kwartalny RTN

Jednocześnie w roku 2012 radomskie środowisko naukowe z inicjatywy prof. Dariusza Kupisza powołuje nowe czasopismo: Radomskie Studia Humanistyczne. Wydawcą jest Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia wraz z Biblioteką Miejską im. Załuskich. Jest to rocznik o profilu humanistycznym, podejmujący w szczególności tematykę regionalną.

Na walnym zebraniu roku 2011 z goryczą stwierdza się, iż jakkolwiek Towarzystwo posiada w Radomiu oficjalne stanowisko konsultanta miasta do spraw historycznych, władze miasta nie korzystają z takiego wsparcia. Skutki bywają opłakane, co pokazuje przyjęty przez Radę Miejską wzór herbu Radomia, stanowiący przegląd błędów heraldycznych. Zwrócono także uwagę na stan historycznych przestrzeni publicznych w Radomiu. Z myślą o tychże, w porozumieniu z Wydziałem Sztuki Politechniki Radomskiej dr Łukasz Zaborowski opracowuje założenia konkursu urbanistycznego dla studentów pt. „Przestrzeń publiczna”, który jednak nie dochodzi do skutku z braku funduszy.

Tymczasem nadal w roku 2011 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach na 100-lecie urodzin Włodzimierza Sedlaka, jednego z najsławniejszych członków RTN, publikuje jego bibliografię podmiotowo-przedmiotową, liczącą 130 stron. Skarbnik RTN Przemysław Bednarczyk zostaje uhonorowany Nagrodą Świętego Kazimierza, przyznawaną za wybitne zasługi w popularyzacji historii i dziedzictwa kulturowego Radomia i regionu. W roku 2013 Nagrodę tę otrzyma były prezes Towarzystwa dr Sebastian Piątkowski, zaś w roku 2016 – prezes Marcin Kępa.

W roku 2012 Towarzystwo wespół z Instytutem Technologii Eksploatacji wydaje monumentalną monografię „Radom w półwieczu 1960-2010. Rozwój przestrzenny” (569 s.), autorstwa Elżbiety Maj. Uroczysta promocja dzieła, z udziałem władz miasta oraz środowiska architektów urbanistów i architektów z kraju, ma miejsce w Resursie Obywatelskiej. Wydarzeniu towarzyszy premiera filmu dokumentalnego „Odkrywca Radomia. Wspomnienie o prof. Wojciechu Kalinowskim” w reżyserii prezesa Marcina Kępy. W roku 2012 ukazuje się także ciekawa książka „Jak mało… Ks. Józef Gacki (1805-1876). Zarys biografii” autorstwa Wojciecha Pestki. Ksiądz Gacki, proboszcz w Jedlni, to jeden z nestorów radomskiej regionalistyki. Ponadto w ramach badań antropologii codzienności Radomia prezes Kępa publikuje kolejny tom opowiadań: „Twierdza Radom”.

W dniu 7 września 2012 roku ogólnopolska konferencja naukowa „Z dziejów radomskiej oświaty. Od czasów najdawniejszych do współczesności” otwiera V edycję „Uliczki Tradycji”. Towarzystwo jest konsultantem merytorycznym tejże imprezy – opartej na rekonstrukcji historycznej okresu międzywojennego – od jej początków. Wydawnictwo pokonferencyjne (271 s.) ukaże się w roku 2014 przy współudziale Towarzystwa i nowego stowarzyszenia wspierającego VI Liceum Ogólnokształcące „Vade mecum”.

„Iwaszkiewicz w podróży” to międzynarodowa konferencja naukowa współorganizowana przez RTN i Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH w 2012 roku. Wśród wykładowców znajdują się dr Ewa Kołodziejczyk, dr Anna Spólna oraz prezes Marcin Kępa, zaś konferencyjną wycieczkę po mieście oprowadza sekretarz dr Łukasz Zaborowski. Temat konferencji nawiązuje do książki „Podróże po Polsce”, w której Iwaszkiewicz jako ulubione miejsca wymienia drogę Radom–Sandomierz i leśniczówkę Marcule w Puszczy Iłżeckiej.

W roku 2013 uruchomiona zostaje nowa wersja strony internetowej Towarzystwa, której opracowaniem i obsługą zajmuje się Paweł Błach. Za sprawą sekretarza Zaborowskiego na stronie umieszczony jest wykaz radomskich księgozbiorów naukowych, z podaniem wejść do internetowych katalogów.

W tym roku Towarzystwo włącza się w walkę o rządowe inwestycje w dziedzinie nauki. Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób pogodzić możliwość rozwoju instytucji naukowo-badawczych zlokalizowanych głównie w Warszawie z postulatem pobudzania rozwoju regionów zdegradowanych, zaproponowano model tworzenia przez zainteresowane instytucje nowych placówek w innych ośrodkach miejskich.

> Kontrakt Terytorialny – koncepcja dekoncentracji inwestycji

W nawiązaniu do powyższej koncepcji Towarzystwo przedstawia projekt „Radomski Biegun Innowacji”, mający na celu pobudzenie rozwoju regionu radomskiego. Założeniem jest stworzenie prestiżowej lokalizacji dla działalności naukowej i gospodarczej przy regionalnym węźle komunikacyjnym w otoczeniu dworca kolejowego. Dostępność węzła w skali miasta ma zapewnić linia szybkiego tramwaju. Podczas konferencji prasowej gościem jest Olivier Schneider z francuskiego Brestu, ekspert w dziedzinie planowania przestrzennego i transportu publicznego.

> Radomski Biegun Innowacji

Ponadto w ramach projektu miałby powstać ciąg reprezentacyjnych przestrzeni publicznych łączących węzeł komunikacyjny z centrum miasta i strefą przemysłową Łucznik. Zaproponowane wówczas wykorzystanie historycznego obiektu Fabryki Broni do nowych celów rozwojowych zostanie po kilku latach podjęte przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Dzięki interwencji członków Towarzystwa uchroniona zostanie przed rozbiórką przedwojenna wieża ciśnień, stanowiąca charakterystyczną dominantę zespołu.

W roku 2013 inauguruje się kolejny projekt pod nazwą „Salon Młodych Naukowców RTN”. W drodze swobodnej dyskusji podejmowane są ważne i mniej ważne zagadnienia z pogranicza nauki i życia społecznego. Gospodarzami i prelegentami trzech pierwszych spotkań byli: dr Anna Spólna: „Polak-romantyk? Paradygmat romantyczny dzisiaj”, dr Tomasz Zaborowski: „Czy miasto jest nam potrzebne do życia?”, oraz Marcin Rusek: „Z antropologii codzienności Radomia. Pub Nasza Szkapa jako miejsce gromadzące bywalców”. Koleżeńskiej wymianie poglądów sprzyjała organizacja spotkań w warunkach mniej oficjalnych – domowych bądź kawiarnianych. Trzecie spotkanie odbyło się w samym lokalu będącym polem badawczym projektu, gromadząc nie tylko naukowców, ale i liczne grono tytułowych bywalców „Naszej Szkapy”. W ten sposób samo w sobie stanowiło element programu badań antropologicznych nakreślonych przez prezesa Marcina Kępę.

Odpowiadając na zaproszenie władz miasta w ramach I edycji budżetu obywatelskiego Towarzystwo zgłasza dwie propozycje: „Projekt, wykonanie i posadowienie w Radomiu ławeczki/pomnika prof. Leszka Kołakowskiego” oraz „Budowa szlaków pamięci społeczności żydowskiej miasta Radomia”. Jakkolwiek projekty nie zdobyły wystarczającego poparcia głosujących, oba zostały docenione przez władze miasta i zrealizowane z innych środków, odpowiednio w latach 2016 i 2017.

Docenieniem mnogich prac Towarzystwa jest Radomska Nagroda Kulturalna za rok 2013, którą otrzymuje osobiście prezes Marcin Kępa za działalność animacyjną, redakcję i autorstwo publikacji popularyzatorskich o Radomiu, w tym premierę książki beletrystycznej „Twierdza Radom”. W 2013 roku świętuje też pięciolecie Klub Dobrego Filmu w Resursie Obywatelskiej, którego prezes Kępa jest kuratorem.

Z działalności wydawniczej w roku 2013 ukazuje się monografia „Kształcenie nauczycieli języków obcych” pod redakcją dr. Ewy Turkowskiej. Pod względem wydawniczym urozmaicony jest rok 2014. Ukazuje się książka dr. Sebastiana Piątkowskiego „Droga wiodła na Ural. Akcja represyjna sowieckiego kontrwywiadu wojskowego wobec pracowników radomskich instytucji wymiaru sprawiedliwości w 1945 roku”. Wydawnictwo zostaje wsparte finansowo przez Stowarzyszenie Prawników Polskich, Oddział w Radomiu, oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Także z dziedziny prawa dwie publikacje ogłasza Mateusz Mąkosa: to monografia sądownictwa administracyjnego od 1939 roku oraz przegląd postępowań z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego. Natomiast nakładem Wydawnictwa Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ukazuje się obszerna książka wiceprezesa dr. Wiesława Chudoby „Leszek Kołakowski. Kronika życia i dzieła” (520 s.).

W roku 2014 zostaje też zakończony cykl wydawniczy metryk kościołów radomskich, prowadzony przez prof. Dariusza Kupisza. Radom jest pierwszym miastem w Polsce, dla którego wydano całościowy zbiór tego rodzaju.

> Księgi metrykalne kościołów radomskich

Natomiast z inicjatywy dr. hab. Radomira Jasińskiego z Politechniki Krakowskiej, członka RTN, rozpoczyna się nowy cykl wydawnictw z zakresu chemii organicznej, z pierwotną wersją wydawnictwa w postaci elektronicznej; pliki są do pobrania ze strony internetowej Towarzystwa. „Preparatyka alifatycznych nitrozwiązków” to dzieło pomysłodawcy cyklu, zaś „Chemia organizmów żywych” to praca zbiorowa pod redakcją dr. hab. Jacka Kurzepy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Działalność wydawniczą w roku 2014 nietypowo wieńczy kolekcjonerska kartka pocztowa z okazji 50-lecia RTN według projektu Mateusza Kamieńskiego.

Kontynuując sprawę wprowadzenia tramwaju w Radomiu w marcu 2015 Towarzystwo organizuje seminarium z udziałem ekspertów z renomowanej pracowni ETC Transport Consultants w Berlinie. Słuchaczami są władze miasta – Prezydenci oraz dyrektorzy odpowiednich urzędów. Wykład „Wprowadzenie systemów tramwajowych w miastach średniej wielkości – wyzwania i doświadczenia” wygłasza Ingolf Berger.

W roku 2015 RTN jest współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja wczoraj-dziś-jutro. Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości”. Partnerami są: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Konstantego Filozofa w Nitrze, Dubnicki Technologiczny Instytut w Dubnicy nad Wagiem, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Ostrawskiego, Wydział Pedagogiczny Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH, Instytut Technologii Eksploatacji oraz Resursa Obywatelska. Wydarzenie w dniach 15-16 października wpisuje się w zainicjowane przez Towarzystwo obchody jubileuszu 100-lecia Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej. W drugim dniu konferencji odsłonięta zostaje tablica pamiątkowa na budynku Młodzieżowego Domu Kultury. Z kolei w listopadzie, wraz z Wydziałem Filologiczno-Pedagogicznym UTH i Miejską Biblioteką Publiczną Towarzystwo organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową „Stefan Żeromski i Władysław Reymont czytani dzisiaj. W 90. rocznicę śmierci pisarzy”.

Z zakresu wydawnictw w roku 2015 ukazują się: monumentalna monografia „Życie kulturalne miast i miasteczek guberni radomskiej w latach 1864-1914” (416 s.) dr. hab. Izabeli Krasińskiej z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz popularnonaukowa publikacja „Zabytkowe parki Radomia” pod redakcją prezesa Marcina Kępy.

W roku 2015 członkini Towarzystwa, dr hab. Ewa Kołodziejczyk, zostaje uhonorowana Nagrodą Literacką Miasta Radomia w kategorii książki naukowej. „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza” to owoc habilitacji autorki. „Monografia ta jest osiągnięciem imponującym. Powstała w wyniku kilkunastoletnich, żmudnych, a nawet szeroko zakrojonych badań archiwalnych w bibliotekach amerykańskich. Plan tych poszukiwań wydaje się nie do przecenienia. Powstała fascynująca opowieść o Miłoszu, jakiego niemal nie znaliśmy. O wysokiej wartości pracy przesądza nie tylko jej materiałowy charakter, lecz także odkrywcze interpretacje dokumentów, funkcjonalna koncepcja porządkowania materiału oraz wszelkiego typu komentarze. Autorka wykonała pracę iście benedyktyńską, a jej efekty przedstawiła w sposób dla czytelnika fascynujący. Nikt dotąd nie zbadał powojnia Miłosza tak gruntownie. Jest to jeden z kamieni milowych w rozwoju badań nad biografią i twórczością noblisty”- to z kolei uzasadnienie Kapituły Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Ewa Kołodziejczyk zostaje laureatką II edycji tegoż konkursu w roku 2016. W ten oto symboliczny sposób patron nagrody Tadeusz Kotarbiński wraca do Radomia, gdzie w roku 1945 wespół ze Stefanem Witkowskim zakładał Instytut Naukowo-Społeczny.

> 1945: Instytut Naukowo-Społeczny

W początkach roku 2016 Towarzystwo zaprasza na dwa spotkania pod hasłem „Tramwaj w Radomiu.” W sesji styczniowej doświadczenia francuskie przedstawiają Bernadette Caillard Humeau, była wicemer miasta Angers, odpowiedzialna za przebieg wprowadzania tramwaju od strony społecznej, oraz Olivier Schneider, prezes Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów, przedstawiciel strony społecznej w procesie wprowadzania tramwaju w bretońskim Breście. W sesji lutowej dr Łukasz Zaborowski przybliża koncepcję pierwszej linii tramwajowej autorstwa członków Towarzystwa. O celowości i możliwościach wprowadzenia tramwaju w Radomiu sekretarz RTN przekonuje również w wystąpieniu eksperckim na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 lutego.

> Tramwaj w Radomiu. Przesłanki. Nieporozumienia. Koncepcja

W kwietniu 2016 roku Towarzystwo podpisuje umowę z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na opracowanie koncepcji wystawy archeologiczno-historycznej w kamienicach Gąski i Esterki. Wskutek zmiany planów ze strony władz samorządowych obiekt zostanie przeznaczony na Muzeum Historyczne Miasta Radomia, koncepcję którego tworzyć będą również członkowie RTN: Przemysław Bednarczyk, Adam Duszyk i Dariusz Kupisz.

Z okazji 40. rocznicy Radomskiego Czerwca 1976 Prezes Towarzystwa wystosowuje list otwarty, w którym zwraca uwagę na postępującą degradację Radomia i zaniżenie jego znaczenia w strukturze terytorialno-administracyjnej kraju. List skierowany do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu oraz do Prezesa Rady Ministrów kończy się apelem o korektę podziału terytorialnego państwa w celu przywrócenia Radomiowi statusu miasta wojewódzkiego. Wkrótce Towarzystwo stworzy stronę internetową „Wojewódzki Radom”, stanowiącą kompendium wiedzy w powyższej sprawie.

> Wojewódzki Radom

W następstwie listu przedstawiciele Towarzystwa składają wizytę w Warszawie i odbywają rozmowę z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Z kolei do Ministra Obrony Narodowej Towarzystwo apeluje w sprawie umiejscowienia siedziby Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Radomiu.

W październiku na placu Konstytucji zostaje odsłonięty pomnik-stolik profesora Leszka Kołakowskiego według pomysłu członków Towarzystwa. Autorem rzeźby jest Karol Badyna, profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, pochodzący ze Stąporkowa. W ramach kontynuacji pada propozycja, by po drugiej stronie placu ustawić bliźniaczy stolik Witolda Gombrowicza, co stanie się faktem z końcem roku 2017. Autorem tej rzeźby jest Sławomir Micek z Kielc.

W roku 2016 unikatową pozycją wydaną przez Towarzystwo jest bajka filozoficzna Leszka Kołakowskiego „Ośmiornica”. Jest to nieznane dotychczas dzieło Mistrza, odnalezione przez rodzinę. Szczególną jego cechą jest fakt, iż w rękopisie – prócz nieczytelnych słów – brakowało zakończenia. Za pomysłem Agnieszki Kołakowskiej rozpisano konkurs dla uczniów radomskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na dokończenie dzieła. Wygrywa go jednogłośnie Paulina Krajewska, maturzystka Liceum Plastycznego im. Józefa Brandta. W ramach konkursu wyłonione zostają także ilustracje do wydawnictwa.

W ramach serii „chemicznej” w roku 2016 ukazuje się autorski podręcznik zespołu fizycznej chemii organicznej i organokatalizy Politechniki Krakowskiej w składzie: dr hab. Radomir Jasiński, dr Agnieszka Kącka, dr Karolina Kula, dr Agnieszka Łapczuk-Krygier, dr Oleg M. Demchuk. „Elementy preparatyki organicznej” to „usystematyzowany zbiór procedur preparatywnie użytecznych serii połączeń organicznych, stanowiących surowiec do dalszych przekształceń. (…) Wiele omówionych połączeń jak dotąd nie gościło na łamach podobnego rodzaju opracowań” – piszą autorzy. Ponadto dr Agnieszka Łapczuk-Krygier publikuje poradnik „Chemiczna charakterystyka materiałów wykorzystywanych w technikach Metal Clay”, stanowiący ciekawostkę dla jubilerów. Wykorzystanie glinek metali do wyrobu elementów metalowych to zagadnienie dotychczas pozbawione szerszego piśmiennictwa. Książka zawiera też praktyczny – ilustrowany zdjęciami – przewodnik własnoręcznego wykonywania wyrobów biżuteryjnych w opisywanej technice.

Wreszcie w grudniu 2016 roku ukazuje się III tom Radomskich Studiów Humanistycznych, w którym swoje artykuły pod szyldem RTN piszą Katarzyna Solarska, dr Adam Duszyk, prezes Marcin Kępa oraz Paweł Puton.

Z początkiem roku 2017 Towarzystwo włącza się w inicjatywę odbudowy zamku królewskiego w Radomiu. W skład Kolegium wchodzą: architekt Konrad Brejtkop, prezes Marcin Kępa, Jakub Mitek, Paweł Puton oraz dr Łukasz Zaborowski. Na podstawie umowy z Archiwum Państwowym w Radomiu Towarzystwo realizuje projekt edukacyjny „Radomskie drogi do niepodległości 1914-1918”, obejmujący cykl wykładów w radomskich szkołach. W działanie zaangażowani są Kazimierz Jaroszek, prezes Marcin Kępa i dr Sebastian Piątkowski.

W roku 2017 prezes Kępa wydaje nową książkę „Było. Nie było. Powidoki radomskie”. To zbiór tekstów, które ukazywały się w radomskim wydaniu „Gazety Wyborczej” w latach 2014-2016 w cyklu Historyczny Atlas Radomia. „Opowiadania i obrazki Marcina Kępy to podróż w czasie i po światach, w których Radom bywał zatopiony. Piękne to i plastyczne, fascynujące, wciągające. Kępa pokazuje historię tak, jakby działa się wokół nas” – pisze Ziemowit Szczerek.

W listopadzie roku 2017 Towarzystwo reprezentuje miasto Radom podczas ogólnopolskiej sesji popularnonaukowej „Konkurencyjny region turystyczny – kreacja, rozwój, promocja”, organizowanej przez Gminę Miasta Radomia i Regionalną Organizację Turystyczną. Dwuczęściowy wykład „Radomski genius loci – miasto z potencjałem”, wraz multimedialną prezentacją, wygłaszają prezes Kępa i sekretarz Zaborowski. Ci sami prelegenci występują w cyklu „Kochanowski dla Radomia” – wykładów dawanych przez absolwentów VI LO im. J. Kochanowskiego. W marcu dr Łukasz Zaborowski przybliża „Tożsamość Ziemi Radomskiej”; w kwietniu prezes Marcin Kępa omawia temat „Radom w literaturze trzech pokoleń. Jehoszua Perle, Zofia Romanowiczowa, Zbigniew Kruszyński”.

Dziełem roku 2017 jest przetłumaczona z języka angielskiego monumentalna publikacja „Księga Radomia. Historia zgładzonej przez nazistów społeczności żydowskiej w Polsce” (371 s.) pod redakcją Zbigniewa Wieczorka, przy współudziale Marcina Kępy. Wartość wydawnictwa podnoszą przypisy naukowe Sebastiana Piątkowskiego, prostujące liczne nieścisłości, błędy i tendencyjne opinie, którymi obarczony jest oryginał dzieła. Ukazuje się również monografia Sebastiana Piątkowskiego „Sądownictwo radomskie. Zarys historii”. Publikacja powstaje we współpracy z radomskim środowiskiem sędziowskim z okazji otwarcia nowej siedziby sądów.

W październiku tego roku Sebastian Piątkowski habilituje się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prezes Towarzystwa w latach 2001-2007, obecnie pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu, posiada w dorobku ponad 300 naukowych pozycji w dziedzinie historii. Podstawą habilitacji jest praca „Okupacja i propaganda. Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa w publicystyce polskojęzycznej prasy niemieckiej (1939-1945)”, wydana przez IPN.

W marcu roku 2018 Adam Duszyk, następca Sebastiana Piątkowskiego na urzędzie prezesa, zostaje wyróżniony Nagrodą Świętego Kazimierza. Natomiast w maju w Resursie Obywatelskiej odbywa się benefis Róży Domańskiej, wieloletniej wiceprezes Towarzystwa – z okazji okrągłych urodzin i 55-lecia pracy i działalności społecznej. Jubilatka otrzymuje od Prezydenta Miasta medal „Bene Merenti – Civitas Radomiensis”.

W roku 2018 Paweł Puton wydaje opracowanie „Wojenne losy krzyży i pomników uwłaszczeniowych z terenu guberni radomskiej”. Autor specjalizuje się w zagadnieniu obiektów małej architektury sakralnej w regionie radomskim. Artykuł ukazuje się w zbiorze „Radomian drogi do Niepodległej” pod redakcją prof. Dariusza Kupisza. Paweł Puton był pierwszą osobą w Radomiu, która otrzymała status społecznego opiekuna zabytków – w roku 2009.

Natomiast dr Łukasz Zaborowski opisuje dzieje Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Początki organizacji radomskich geografów datują się na lata 50., to jest okres poprzedzający powstanie RTN. W działalność PTG zaangażowani byli wówczas późniejsi członkowie naszego Towarzystwa, wśród nich pierwszy prezes Stefan Witkowski. Opracowanie ukazuje się w monografii „Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności” pod redakcją prof. Marka Sobczyńskiego z Uniwersytetu Łódzkiego.

> Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Radomski

Ponadto w IV tomie Radomskich Studiów Humanistycznych spośród członków Towarzystwa publikują między innymi dr Bogusław Blum: „Architekci i budowniczowie Fabryki Broni w Radomiu”, dr Mariusz Kozdrach: „Radomskie wobec Targowicy i Grodna”, oraz Marta Wiktoria Trojanowska: „Porcelanki nagrobne z lat 1896-1945 na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu”. Ostatni artykuł jest tylko jednym z przedsięwzięć badawczych Autorki, która – wespół z Olgą Stawczyk – zajmuje się również dokumentacją detali architektonicznych radomskich kamienic.

> Katalog zabytkowej architektury Radomia
> Radomskie posadzki
> Miały być wiecznotrwałe. Blog poświęcony porcelankom nagrobnym

Od czerwca do grudnia roku 2018 we współpracy z Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbywa się wieloetapowy konkurs wiedzy o polskim samorządzie terytorialnym dla uczniów szkół średnich. Ze strony Towarzystwa w przedsięwzięciu biorą udział skarbnik Przemysław Bednarczyk, dr Adam Duszyk, prezes Marcin Kępa oraz Bartłomiej Kowalczyk. Plonem konkursu jest wydana w postaci elektronicznej broszura „Nic o nas bez nas. Samorząd Terytorialny w Polsce (Geneza-Struktura-Funkcjonowanie)” pod redakcją dr. Duszyka, przy współpracy prezesa Kępy.

W roku 2019 ukazuje się kolejny zbiór opowiadań Marcina Kępy „Balkony. Siedem opowieści o żydowskim Radomiu”. Posłowie do wydawnictwa daje prof. Krzysztof Ćwikliński, zaś przypisy – dr hab. Sebastian Piątkowski. Ponadto prezes Kępa na łamach Magazynu Radomskiego „Gazety Wyborczej” publikuje 26 artykułów popularyzujących wiedzę o historii Radomia i związanych z miastem wybitnych postaciach w cyklu „Homo Radomiensis.” Na łamach tejże gazety członkowie Towarzystwa: Elżbieta Maj, dr Bogusław Blum i dr Łukasz Zaborowski – interweniują w sprawie planowanej lokalizacji Radomskiego Centrum Kultury w Starym Ogrodzie. Głos ten prawdopodobnie przyczynia się do zarzucenia niefortunnej koncepcji.

Pan dr Stanisław Ośko, były prezes i jeden z najbardziej zasłużonych działaczy w dziejach Towarzystwa, w marcu roku 2019, to jest roku swoich 90. urodzin, zostaje wyróżniony dwoma odznaczeniami. Otrzymuje medal „Bene Merenti – Civitas Radomiensis” od Prezydenta Miasta oraz Medal Wolności i Demokracji im. Stanisława Mikołajczyka przyznawany przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W kwietniu 2019 roku Towarzystwo współorganizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową „Ku dobru wspólnemu…” z okazji 150. rocznicy powstania spółdzielczości spożywców na ziemiach polskich. W prace zaangażowani są dr Adam Duszyk i prezes Marcin Kępa. Rok 2019 wieńczy premiera filmu o Stefanie Witkowskim, współzałożycielu i pierwszym prezesie Towarzystwa. Film powstaje za sprawą Ośrodka Kultury „Resursa Obywatelska”.

W tymże 2019 roku powołany zostaje nowy zarząd Towarzystwa w składzie: prezes dr Łukasz Zaborowski, wiceprezesi Róża Domańska i dr Wiesław Chudoba, sekretarz Marcin Kępa, skarbnik Mateusz Mąkosa, członkowie dr Agnieszka Noga-Dąbrowska i Paweł Puton. Pierwsze zadania podjęte przez Prezesa-elekta to budowa nowej strony internetowej oraz całościowe opisanie dziejów Towarzystwa, w tym miejscu zakończone.

Łukasz Zaborowski

> Radomskie Towarzystwo Naukowe 2019-2023

Marcin Kępa – Prezes RTN
w latach 2010-2019

Plon doktoratu Sekretarza RTN
Łukasza Zaborowskiego
i ostatnie „Spotkanie z Nauką”

Skarbnik RTN Przemysław Bednarczyk
otrzymuje Nagrodę Świętego Kazimierza

Dzieło Elżbiety Maj

Promocja monografii Elżbiety Maj
„Radom w półwieczu 1960-2010”

Plakat konferencji
„Iwaszkiewicz w podróży”

Sprawozdanie z konferencji
„Iwaszkiewicz w podróży”

„Radomski Biegun Innowacji”
w Gazecie w Radomiu

Prezes-senior Sebastian Piątkowski
otrzymuje Nagrodę Świętego Kazimierza

Marcin Rusek w „Naszej Szkapie”
daje wykład o jej bywalcach

„Salon Młodych Naukowców RTN”
w „Naszej Szkapie” – w prasie

Prezes M. Kępa i Sekretarz Ł. Zaborowski
przedstawiają działania RTN

Prezes Marcin Kępa otrzymuje
Radomską Nagrodę Kulturalną

„Edukacja wczoraj-dziś-jutro”

100-lecie Komisji Szkolnej
Ziemi Radomskiej

„Stefan Żeromski i Władysław Reymont
czytani dzisiaj”

Promocja dzieła Izabeli Krasińskiej
w Księgarni Literackiej im. Gombrowicza

Ewa Kołodziejczyk otrzymuje
Nagrodę Literacką Miasta Radomia

Debata o tramwaju w Radomiu
– w portalu „Transport Publiczny”

Prezes Marcin Kępa otrzymuje
Nagrodę Świętego Kazimierza

W oczekiwaniu na Walne Zebranie, 2016

Paulina Krajewska, autorka zakończenia opowiadania Leszka Kołakowskiego „Ośmiornica”

„Elementy preparatyki organicznej”

Było, nie było…?

Promocja „Księgi Radomia”

Owoc habilitacji Prezesa-seniora RTN
Sebastiana Piątkowskiego

Promocja monografii
sądownictwa radomskiego
autorstwa Sebastiana Piątkowskiego

Prezes-senior Adam Duszyk otrzymuje Nagrodę Świętego Kazimierza

Benefis Róży Domańskiej,
Wiceprezes RTN wielu kadencji

Prezes-senior Stanisław Ośko
otrzymuje medal
„Bene Merenti – Civitas Radomiensis”

VII Radomskie Targi
Wydawnictw Regionalnych

Pokaz filmu o Stefanie Witkowskim, pierwszym prezesie RTN