Styczeń 8, 2020

Geografia fizyczna i nauki pokrewne

Niniejszy dział stanowi przyczynek do bibliografii naukowej regionu radomskiego tworzonej przez Radomskie Towarzystwo Naukowe. W ramach współpracy bibliografię w dziedzinie geografii opracowuje Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jako jej pierwszą część udostępniamy zestawienie źródeł z zakresu geografii fizycznej i dziedzin pokrewnych (w szerokim ujęciu).

Zakres terytorialny bibliografii nawiązuje do historycznego regionu radomskiego, rozciągającego się w widłach Wisły i Pilicy. Od strony południowej granicę określono tak, by objąć całe północne obrzeżenie mezozoiczne Gór Świętokrzyskich. Uwzględniane są zatem następujące jednostki fizycznogeograficzne według zmodyfikowanego podziału Kondrackiego (Solon et al. 2018):
– z Nizin Środkowopolskich: Dolina Białobrzeska (318.85), Równina Radomska (318.86), Dolina Dolnej Pilicy (318.70), Równina Kozienicka (318.77), Dolina Środkowej Wisły (318.75) (do ujścia Pilicy);
– z Wyżyn Polskich: Wzgórza Opoczyńskie (342.12), Garb Gielniowski (342.32), Płaskowyż Suchedniowski (342.31), Przedgórze Iłżeckie (342.33), Małopolski Przełom Wisły (343.11).

Bibliografia jest tworzona w drodze bezpośredniego przeglądu czasopism naukowych. Przeglądowi poddawane są czasopisma o zasięgu ogólnopolskim, ponadto z wydawnictw uczelnianych – w szczególności te z sąsiednich ośrodków akademickich (Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Warszawa).

Bibliografia jest pełna, jeśli chodzi o zawartość najnowszych roczników czasopism z poniższego zestawienia. Podajemy okres, dla którego prowadzony jest bezpośredni przegląd treści artykułów (względnie także okres, dla którego prowadzony był wcześniej przegląd spisów treści czasopism):
Acta Geographica Lodziensia 2009-2019.109
Acta Geologica Polonica 2000-2020.4
Acta Palaeobotanica 2000-2020.1
Acta Palaeontologica Polonica (2004-2008) 2010-2020.4
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 1997-2018
Annales Societatis Geologorum Poloniae 2000-2020.1
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 2013-2020
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (2004-2008) 2018.472-2019.477
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2000-2019
Czasopismo Geograficzne (2004-) 2009.4-2020.1-2
Geographia Polonica (2005-2011) 2014-2020.4
Geological Quarterly (2004-) 2008-2020.4
Geology, Geophysics & Environment (d. Geologia) (AGH) (2003-) 2005-2020.2
Landform Analysis 1997-2020.39
Mineralogia (d. Mineralogia Polonica) 2006-2020.1
Miscellanea Geographica (2004-2008) 2011-2020.4
Monographiae Botanicae 2004-2012
Prace Geograficzne (IGiPZ PAN) 1954-2020.271
Prace Geograficzne (UJ) 1998-2020.161
Prace i Studia Geograficzne (UW) (2003-) 2009-2020.65.4
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2002-2020.43.1
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 2000-2019.206
Przegląd Geograficzny (2004-) 2012-2020.3
Przegląd Geologiczny (2004-2008) 2014-2020.11
Quaestiones Geographicae 2001-2020.2
Volumina Jurassica d. Tomy Jurajskie 2003-2020.1

Ponadto w bibliografii uwzględniono inne źródła znane autorom – wydawnictwa zwarte oraz artykuły z prac zbiorowych i czasopism spoza powyższej listy, względnie z wcześniejszych roczników czasopism z listy.

Bibliografię zamieszczamy w układzie rocznym wstecz do roku 2003 włącznie. Należy pamiętać, iż we wcześniejszych latach zestaw poddawanych przeglądowi czasopism był węższy (jw.). Bibliografia będzie stopniowo uzupełniana. Tytuły są odnośnikami do treści opracowań dostępnych w sieci.

2020

Impact of Former Iron Ore Mining on Soil Cover in the Northern Foreland of Poland’s Świętokrzyskie Mountains / Monika Podgórska, Marek Jóźwiak
Polish Journal of Environmental Studies, 29, No. 4 (2020), 1-10

Dolnokredowe fosforyty z NE obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jako potencjalne Źródło REE – badania wstępne / Karol Zglinicki, Krzysztof Szamałek, Sylwester Salwa, Irena Górska
Przegląd Geologiczny, vol. 68, nr 7, 2020, 566-576

Strukturalne, litologiczne oraz tektoniczne uwarunkowania rozwoju i ewolucji świętokrzyskich skałek piaskowcowych / Jan Urban
Przegląd Geologiczny, vol. 68, nr 2, 2020, 112-126

The loess section in Wąchock as the key site of Vistulian loesses and palaeosols in the Holy Cross Mountains (Poland) / Jan Dzierżek, Leszek Lindner, Jerzy Nawrocki
Geological Quarterly Vol 64, No 2 (2020), 252–262

Zróżnicowanie i zmiany rzeźby terenu historycznego pola górniczego na Osicowej Górze k. Stąporkowa (NW obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) / Piotr Kusztal, Grzegorz Pabian, Tomasz Kalicki, Ewa Nowak, Paweł Przepióra
Przegląd Geologiczny, vol. 68, nr 2, 2020, 127-134

Geopark Owadów-Brzezinki– niezwykłe stanowisko paleontologiczne udostępnione geoturystycznie / Błażej Błażejowski, Piotr Gieszcz, Robert Siuda, Daniel Tyborowski, Andrzej Wierzbowski
Przegląd Geologiczny, vol. 68, nr 1, 2020, 45-49

2019

Antropogeniczne powodzie błyskawiczne na dwóch wybranych rzekach świętokrzyskich w XX w. – przyczyny i skutki / Tomasz Kalicki, Paweł Przepióra, Piotr Kusztal
Prace i Studia Geograficzne, 2019, t.64.1, ss. 21-36
[Czarna, Kamionka]

Characterizing ‘Chocolate’ Flint Using Reflectance Spectroscopy / Ryan M. Parish, Dagmara H. Werra
Archaeologia Polona, vol. 56:2018, 89–101
[Orońsko, Polany, Zele]

Przemiany wybranych form rzeźby terenu województwa łódzkiego w ostatnim stuleciu [Wzgórza Opoczyńskie] / Juliusz Twardy
Acta Geographica Lodziensia, Tom 109 (2019) , 11-28

Późnovistuliańsko-holoceńska ewolucja lessowych gleb płowych wyżyn południowopolskich w świetle badań mikromorfologicznych [Przedgórze Iłżeckie] / Przemysław Mroczek
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018

The provenance of erratic pebbles from a till in the vicinity of the city of Radom, central Poland / Piotr Jan Strzelecki
Geology, Geophysics & Environment, Vol 45, No 1 (2019)

Wybrane głazy narzutowe północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich – współczesne znaczenie i potencjał geoturystyczny / Maria Górska-Zabielska, Piotr Kusztal, Kinga Witkowska
Przegląd Geologiczny, vol. 67, nr 9, 2019

Zespół kręgowców morskich z górnej jury Krzyżanowic k. Iłży – z żółwiami, krokodylomorfami i wielkimi pliozaurami / Daniel Tyborowski, Błażej Błażejowski
Przegląd Geologiczny, vol. 67, nr 12, 2019

2018

Informacje o występowaniu Allium victorialis (Amaryllidaceae) na dwóch nowych stanowiskach w pasie Wyżyn Polskich [Two new localities of Allium victorialis (Amaryllidaceae) in the Central Highland Belt] / Beata Żuraw, Marek Podsiedlik
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 25(1) 126-131 : 2018
[Płaskowyż Suchedniowski]

New lobsters (Decapoda, Nephropoidea) from the Cretaceous–Paleogene section of the Middle Vistula valley, east-central Poland / René H.B. Fraaije, John W.M. Jagt, Barry W.M. Bakel, Dale M. Tshudy
Acta Geologica Polonica, Vol. 68 (2018), No. 4, pp. 503–509
[Nasiłów]

Nowe stanowisko leczniczego gatunku Huperzia selago (Huperziaceae) w Górach Świętokrzyskich na tle jego dotychczasowych notowań z Wyżyny Kieleckiej / Barbara Bacler-Żbikowska, Katarzyna Kowalik, Łukasz Misiuna
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 25(2): 183–192, 2018
[Garb Gielniowski, Płaskowyż Suchedniowski, Przedgórze Iłżeckie]

Potencjał geoturystyczny rzeźby lessowej projektowanego Geoparku Dolina Kamiennej / Elżbieta Gałka
Przegląd Geologiczny, vol. 66, nr 1, 2018

Preliminary characteristics of rare earth elements and other trace elements in fine-grained deposits from the Triassic-Jurassic transition in the former Mid-Polish Trough / Paweł Brański
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego Vol 472, No 472 (2018) 255-270
[Gródek, Huta, Niekłań]

Weryfikacja granic mezoregionów fizycznogeograficznych w zasięgu województwa mazowieckiego / Jerzy Lechnio, Ewa Malinowska
Prace i Studia Geograficzne, 2018, t. 63.1, ss. 75-91

Weryfikacja i uszczegółowienie granic mezoregionów fizycznogeograficznych województwa łódzkiego na podstawie współczesnych danych przestrzennych / Anna Majchrowska, Elżbieta Papińska
Prace i Studia Geograficzne, 2018, t. 63.1, ss. 93-107

Zmiany biegu koryta Krasnej (Świętokrzyskie) w oparciu o dane kartograficzne i geologiczne / Tomasz Kalicki, Karolina Fularczyk
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 17/2018

Zmiany koryta Kamionki (Płaskowyż Suchedniowski) na odcinku Ostojów–Rejów od XVIII wieku w oparciu o archiwalne materiały kartograficzne / Paweł Przepióra, Tomasz Kalicki
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 17/2018

Zróżnicowanie i zmienność wieloletnia sezonowości przepływu w wybranych przekrojach wodowskazowych Wisły / Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski
Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 27 – 45
[Zawichost, Annopol, Dęblin]

2017

Budowa i wiek wyższej terasy Kamionki na odcinku Suchedniów–Rejów / Tomasz Kalicki, Paweł Przepióra, Łukasz Podrzycki
Acta Geographica Lodziensia, 106 (2017): 53–64

Flora roślin naczyniowych wschodniej części Wzgórz Opoczyńskich (Wyżyna Małopolska) / Anna Trojecka-Berzezińska
Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komitet Biologii Organizmalnej PAN, 2017, 397 s.

Krajobrazy naturalne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego / Malwina Michalik-Śnieżek, Tadeusz Jan Chmielewski
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG NR 36/2017: 47-61

Matteucia struthiopteris (Onocleaceae) w górnym biegu rzeki Kamiennej (Wyżyna Małopolska) / Monika Podgórska
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 24(2): 489–535, 2017

Świętokrzyskie środowisko przyrodnicze jako wartość edukacyjno-kulturowa / Elżbieta Buchcic
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017,  314 s.

The use of archived precipitation data in the assessment of soil erosion risk in the Świętokrzyskie Province of central-southern Poland / Krzysztof Jarzyna, Joanna Krupa, Artur Zieliński
Geology, Geophysics & Environment, Vol 43, No 3 (2017)

2016

Analysis of the relationships between the spatial arrangement of palaeovalleys and contemporary valleys of Central Poland in the light of GIS methods / Aleksander Szmidt
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 15/2016
[Wzgórza Opoczyńskie]

A new ophthalmosaurid ichthyosaur from the Late Jurassic of Owadów-Brzezinki Quarry, Poland / D. Tyborowski
Acta Palaeontologica Polonica 61 (4): 791–803, 2016

Floodplain morphodynamics and distribution of trace elements in overbank deposits, Vistula River Valley Gorge near Solec nad Wisłą, Poland / Ewa Falkowska, Tomasz Falkowski, Andrzej Tatur, Agnieszka Kałmykow-Piwińska
Acta Geologica Polonica, Vol. 66 (2016), No. 3, pp. 541–559

Metodologia oceny ryzyka powodziowego gmin województwa łódzkiego / Marta Borowska-Stefańska
Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 119–144
[Pilica]

Mineralogical and petrographic characteristic of basic types of Turonian flints from the north-eastern margin of the Holy Cross Mountains: a preliminary report / Marcin Szeliga, Miłosz Huber
Archaeologia Polona, vol. 54: 2016, 83–97

Nowe stanowiska Buckiella undulata (Hypnaceae) na Wyżynie Małopolskiej [New localities of Buckiella undulata (Hypnaceae) in the Wyżyna Małopolska upland] / Paweł Adamczyk, Tomasz Paciorek
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 23(2) 375-379 : 2016
[Płaskowyż Suchedniowski]

On The Chemical Composition of ‘Chocolate’ Flint from Central Poland / Richard E. Hughesa, Dagmara H. Werra, Rafał Siuda
Archaeologia Polona, vol. 54: 2016, 99–114

Sezonowa struktura odpływu rzecznego w środkowej Polsce i jej zmiany w wieloleciu w świetle krzywych sumowych i terminów połowy odpływu / Paweł Jokiel
Przegląd Geograficzny, 2016, 88, 1, s. 53-74
[Czarna, Drzewiczka, Kamienna]

The Tithonian Chitinoidellidae and other microfossils from Owadów–Brzezinki quarry (central Poland) / Andrzej Pszczółkowski
Volumina Jurassica, 2016, XiV: 133–144

Warunki funkcjonowania i rozwój torfowiska w zagłębieniu krasowym w okolicach Paradyża / Dorota Brzozowicz, Jacek Forysiak
Acta Geographica Lodziensia, 105 (2016): 69-79

Zmiany i wieloletnia zmienność sezonowości przepływu wybranych rzek Polski / Paweł Jokiel, Beata Stanisławczyk
Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 9-33
[Kamienna]

2015

Analysis of correlation between land surface and selected palaeosurface illustrated with examples from Central Poland / Aleksander Szmidt
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 14/2015
[Wzgórza Opoczyńskie]

Budowa geologiczna i stratygrafia formacji preglacjalnej południowego Mazowsza nad dolną Pilicą / Aurelia Makowska
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 202, 2015: 7–52
[mylny tytuł; okolice Klwowa]

Dynamika zmian klimatycznych w pliocenie i plejstocenie dolnym oraz granica neogen/czwartorzęd w osadach z południowego Mazowsza (środkowa Polska) na podstawie danych palinologicznych / Hanna Winter
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 202, 2015: 53–106
[mylny tytuł; okolice Klwowa]

Sezonowa zmienność zasobów wód podziemnych o zwierciadle swobodnym w zlewni Pilicy / Przemysław Tomalski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. LXX, z. 2 Sectio B, 2015
[Garb Gielniowski, Wzgórza Opoczyńskie]

Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski / Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski
Przegląd Geograficzny, 2015, 87, 1, s. 71-93
[Czarna, Drzewiczka]

Skład mineralny krzemienia czekoladowego na tle innych odmian krzemienia środkowej i południowej Polski / Rafał Siuda, Dagmara Werra
w: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014: streszczenia materiałów XXXI konferencji / red. Anna Zakościelna
Instytut Archeologii UMCS, Muzeum Lubelskie, 2015

Specific remnants of old iron-ore extraction sites as islands of plant species richness / Monika Podgórska
Open Life Science, 10, 2015, s. 182–194
[Garb Gielniowski, Płaskowyż Suchedniowski]

2014

GIS approach to estimation of the total phosphorous transfer in the Pilica River lowland catchment / Artur Magnuszewski, Edyta Kiedrzyńska, Marcin Kiedrzyński, Sharon Moran
Quaestiones Geographicae, 2014, 33(3), 101-110

Blechnum spicant (Blechnaceae) – nowe stanowiska na Wyżynie Kieleckiej [Blechnum spicant (Blechnaceae) – new localities in the Kielce Upland] / Paweł Adamczyk
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21(2) 335-343 : 2014
[Płaskowyż Suchedniowski]

Chronione, zagrożone oraz rzadkie gatunki roślin naczyniowych zrobów pokopalnianych – pozostałości po dawnej eksploatacji rud żelaza na północnym przedpolu Gór Świętokrzyskich (Wyżyna Małopolska). Część I [The protected, threatened and rare vascular plants species of the gob piles – remnants of old iron-ore extraction sites in the northern outskirts of the Świętokrzyskie Mountains (the Małopolska Upland)] / Monika Podgórska
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21(2) 241-251 : 2014

Diageneza a porowatość piaskowców jury dolnej na Niżu Polskim / Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
Biuletyn PIG 2014/458 str. 39–60
[strefa Szczecin-Radom]

Geomorphosite assessment in the proposed Geopark Vistula River Gap (E Poland) / Justyna Warowna, Wojciech Zgłobicki, Grzegorz Gajek, Małgorzata Telecka, Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Paweł Zieliński
Quaestiones Geographicae, 2014, 33(3), 173-180

Holoceńskie zmiany w dolinie rzeki Mlecznej / Piotr Szwarczewski
w: Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą, seria: Radom korzenie miasta i regionu, t.4 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014

Mineralogiczno-geochemiczne zróżnicowanie krzemieni turońskich północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich / Marcin Szeliga, Miłosz Huber
w: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013: streszczenia referatów XXX konferencji sprawozdawczej / red. Jerzy Libera, Anna Zakościelna
Instytut Archeologii UMCS, Muzeum Lubelskie, 2014

Plant remains from the Polish Triassic. Present knowledge and future prospects / Grzegorz Pacyna
Acta Palaeobotanica 54(1) 3-33 : 2014
[północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich]

Przyczynek do poznania historii roślinności rejonu Radomia. Wyniki analizy pyłkowej torfów z doliny Pacynki / Mirosława Kupryjanowicz, Magdalena Fiłoc, Joanna Dmitruk, Edyta Wanczewska
w: Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą, seria: Radom korzenie miasta i regionu, t.4 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014

Transformations in morphometry of valley bottom as a result of the creation of a reservoir illustrated with the example of Sulejów Lake / Marcin Jaskulski, Aleksander Szmidt
Landform Analysis, Vol. 27: 27–33, 2014

Triassic-Jurassic flora of Poland; floristical support of climatic changes / Maria Barbacka, Grzegorz Pacyna, Anna Feldman-Olszewska, Jadwiga Ziaja, Emese Bodor
Acta Geologica Polonica, Vol. 64 (2014), No. 3, pp. 281–308
[Garb Gielniowski, Wzgórza Opoczyńskie]

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część IV. Klasyfikacja roślin oparta na ekologicznych liczbach wskaźnikowych [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part IV. Plant classification based on ecological indicator values] / Monika Podgórska
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21(1) 133-146 : 2014

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część V. Wartości florystyczne. Lokalna czerwona lista roślin naczyniowych [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part V. Floristic values. The local red list of vascular plants] / Monika Podgórska
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21(2) 305-322 : 2014

2013

18th century Vistula river geography in view of Franciszek Florian Czaki’s maps / Krzysztof Strzelecki
Quaestiones Geographicae, 2013, 32(1), 27-32

Changes in groundwater storage, Kamienna drainage basin, southeastern Poland / Jan Prażak
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2013), vol. 83: 149–159

Critical review of research on the Lower Jurassic flora of Poland / Grzegorz Pacyna
Acta Palaeobotanica 53(2): 141–163, 2013
[północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich]

First record of the fossil dragonfly family Eumorbaeschnidaefrom the Upper Jurassic of Poland / Günter Bachly, Adrian Kin
Acta Palaeontologica Polonica 58 (1): 121–124, 2013
[Owadów−Brzezinki]

Nowe stanowisko Najas marina (Hydrocharitaceae) w dolinie Zwolenki (Polska środkowa) [New locality of Najas marina (Hydrocharitaceae) in Zwolenka Valley (Central Poland)] / Piotr Panek
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 20(1) 139-140 : 2013

Próba oceny zróżnicowania nasilenia antropopresji w zlewniach 2. rzędu w Górach Świętokrzyskich / Katarzyna Koper
Landform Analysis, Vol. 24: 35–43, 2013
[Kamienna]

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część II. Antropofity [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part II. Anthropophytes] / Monika Podgórska
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 20(1) 77-92 : 2013

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część III. Grupy siedliskowe i syntaksonomiczne [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part III. Habitat and syntaxonomical groups] / Monika Podgórska
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 20(2) 347-370 : 2013

2012

Integrated stratigraphy of the Campanian–Maastrichtian boundary succession of the Middle Vistula River (central Poland) section; introduction / Ireneusz Walaszczyk
Acta Geologica Polonica, Vol. 62 (2012), No. 4, pp. 485–493
[Solec]

Kompleksy roślinności i krajobrazy roślinne doliny środkowej Wisły / Anna Kowalska
Prace Geograficzne, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, nr 232, 2012

Stratigraphically important ammonites from the Campanian–Maastrichtian boundary interval of the Middle Vistula River section, central Poland / Marcin Machalski
Acta Geologica Polonica, Vol. 62 (2012), No. 1, pp. 91–116
[Solec]

Szata roślinna obszaru ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 Pakosław – współczesne przemiany i problemy ochrony / Romuald Olaczek, Maria Kurzac
Monographiae Botanicae 102((-)) 125-214 : 2012

Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część I. Elementy kierunkowe i gatunki górskie [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part I. Directional elements of the flora and mountain species] / Monika Podgórska
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2012 | 19 | 2 |

2011

Badania paleośrodowiskowe w dolinie rzeki Mlecznej w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska Piotrówka w Radomiu / Piotr Szwarczewski, Łukasz Bujak, Bartosz Korabiewski, Mirosława Kupryjanowicz, Grzegorz Wierzbicki
w: Badania 2009, seria: Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 1 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka
Warszawa 2011

Flora roślin naczyniowych Garbu Gielniowskiego (Wyżyna Małopolska) / Monika Podgórska
Prace Botaniczne UJ, 44, 2011, s. 1–304

Koncentracja wybranych metali ciężkich w utworach wezbraniowych Wisły w okolicach Magnuszewa w świetle morfogenezy form fluwialnych (środkowy bieg rzeki, Centralna Polska) / Ewa Falkowska, Tomasz Falkowski
Biuletyn PIG 2011/446/1 str. 29–40

Małopolski Przełom Wisły – projekt geoparku / Marian Harasimiuk, Andrzej Domonik, Marcin Machalski, Joanna Pinińska, Justyna Warowna, Andrzej Szymkowiak
Przegląd Geologiczny, vol. 59, nr 5, 2011, 405–416

Modyfikacja przestrzeni porowej zaimpregnowanych piaskowców szydłowieckich / Agnieszka Kłopotowska
Biuletyn PIG 2011/446/1 str. 135–142

Nowe stanowisko reliktowego gatunku paproci – podrzenia żebrowca Blechnum spicant – w Krainie Świętokrzyskiej / Monika Podgórska
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67(4), 2011, s. 369–373

Porowatość wybranych mezozoicznych skał węglanowych północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich / Bartłomiej Rzonca
Biuletyn PIG 2011/445 str. 625–632

Rozpoznanie stref zasilania i warunków hydrogeologicznych w celu uściślenia granic głównych zbiorników wód podziemnych na przykładzie „Zbiornika Opoczno” (GZWP nr 410) / Grzegorz Olesiuk, Sławomir Filar, Agnieszka Piasecka
Biuletyn PIG 2011/445 str. 455–462

Tropy dinozaurów z wczesnojurajskiego ekosystemu z Sołtykowa w Górach Świętokrzyskich / Grzegorz Niedźwiedzki
Biuletyn PIG 2011/447 str. 49–98

Warunki występowania i krążenia wód pierwszego poziomu wodonośnego w obszarze arkusza Zawichost MhP 1:50 000 / Beata Wiktorowicz
Biuletyn PIG 2011/445 str. 709–716

Zmienność wytrzymałościowa piaskowców w warunkach krystalizacji siarczanu sodu oraz oddziaływania dwutlenku siarki / Agnieszka Kłopotowska, Dominik Łukasiak
Biuletyn PIG 2011/446/1 str. 143–148
[piaskowiec szydłowiecki]

2010

Basic parameters of the thermal regine of rivers in the Vistula River catchment / Monika Oksiuta
Miscellanea Geographica 2010, Zeszyt: 14, s. 1985-1992
[Puławy]

Mikrorzeźba powierzchni ziaren kwarcowych frakcji piaszczystej osadów preglacjalnych serii kozienickiej jako wskaźnik warunków transportu i depozycji w południowej części Niziny Mazowieckiej / Barbara Woronko, Łukasz Bujak
Biuletyn PIG s. 137–154, 2010/438
[Równina Kozienicka]

Nowe stanowiska subalpejskiego gatunku Doronicum austriacum (Asteraceae) w górnym odcinku doliny rzeki Kamiennej (Wyżyna Małopolska) / Monika Podgórska
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 17(2), 2010, s. 265–273

Osady preglacjalne południowej części Niziny Mazowieckiej w świetle wyników analizy minerałów ciężkich / Łukasz Bujak
Biuletyn PIG 2010/438 s. 19–32
[Równina Kozienicka]

Prawdopodobieństwo wystąpienia niżówek w zlewniach rzek województwa świętokrzyskiego / Artur Kasprzyk
w: Woda w badaniach geograficznych / red. Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Instytut Geografii, Kielce 2010, s. 273-280

Rośliny naczyniowe wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego (Wyżyna Małopolska) / R. Piwowarczyk
Prace Botaniczne UJ, 43, 2010, s. 1–344

Rzeźba Doliny Pilicy pomiędzy Inowłodzem a Domaniewicami i jej związek z budową geologiczną aluwiów / T. Falkowski, P. Ostrowski
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9/2010, 53-63

Taxonomy and palaeoecology of the Early Jurassic macroflora from Odrowąż, central Poland / Maria Barbacka, Jadwiga Ziaja, Elzbieta Wcisło-Luraniec
Acta Geologica Polonica, Vol. 60 (2010), No. 3, pp. 373–392

The impact of former iron ore mining on the transformation of vegetation cover of the Gielniowski Hump (Małopolska Upland) / Monika Podgórska
Biodiversity. Research and Conservation, 17, 2010, s. 53–62

Wpływ obwałowań na zróżnicowanie roślinności równiny zalewowej w Dolinie Środkowej Wisły / Anna Kowalska
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 13, 2010, 135-151
[odcinek Puławy-Karczew]

2009

A distinctive crouching theropod trace from the Lower Jurassic of Poland / Gerard G. Gierliński, Martin G. Lockley, Grzegorz Niedźwiedzki
Geological Quarterly Vol 53, No 4 (2009) 471-476
[Szydłówek]

Badania petroarcheologiczne i petroarchitektoniczne romańskich kościołów w Inowłodzu i Żarnowie / Marcin Krystek
Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 4, 2009, 304-305

Chemiczne frakcjonowanie cynku w osadach rzecznych dorzecza południowej i środkowej Wisły / Ryszard Świetlik, Anna Rabajczyk, Marzena Trojanowska
Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 12, 2009
[Mleczna, Radomka]

Influence of palaeoclimate and the greenhouse effect on Hettangian clay mineral assemblages (Holy Cross Mts. area, Polish Basin) / Paweł Brański
Geological Quarterly Vol 53, No 3 (2009) 363-368

Krzemień pasiasty z okolic Ostrowca Świętokrzyskiego nową wizytówką Polski / Elżbieta Dziadosz, Radosław Tarkowski
Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 3, 2009

Nowe znaleziska tropów dinozaurów z osadów liasowych Gór Świętokrzyskich / Grzegorz Niedźwiedzki, Zbigniew Remin, Joanna Roszkowska, Urszula Meissner
Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 3, 2009, 252–262

Ptychoplasma conica isp. nov. – a new bivalve locomotion trace fossil from the Lower Jurassic (Hettangian) alluvial sediments of Soltyków, Holy Cross Mountains, Poland / Grzegorz Pieńkowski, Alfred Uchman
Geological Quarterly Vol 53, No 4 (2009) 397-406

Rodzaje, występowanie i geneza krzemieni. Zarys Problematyki / Paweł Król, Zdzisław Migaszewski
Muzeum Narodowe w Kielcach, 2009

Small theropod and ornithopod footprints in the Late Jurassic of Poland / Gerard D. Gierlinski, Grzegorz Niedzwiedzki, Piotr Nowacki
Acta Geologica Polonica, Vol. 59 (2009), No. 2, pp. 221–234
[Przedgórze Iłżeckie]

Tectonostratigraphic model of the Late Cretaceous inversion along the Nowe Miasto-Zawichost Fault Zone, SE Mid-Polish Trough / Piotr Krzywiec, Jacek Gutowski, Ireneusz Walaszczyk, Grzegorz Wróbel, Stanisław Wybraniec
Geological Quarterly Vol 53, No 1 (2009) 27-48

Tectonostratigraphic model of the Late Cretaceous inversion along the Nowe Miasto-Zawichost Fault Zone, SE Mid-Polish Trough / Piotr Krzywiec, Jacek Gutowski, Ireneusz Walaszczyk, Grzegorz Wróbel, Stanislaw Wybraniec
Geological Quarterly Vol 53, No 1 (2009) 27-48

Wstępne wyniki badań paleobotanicznych wiercenia Studzianna (trias-jura) z północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich / Maria Barbacka, Anna Feldman-Olszewska, Agata Jarzynka, Joanna Krupnik, Anna Maria Ociepa, Elżbieta Wcisło-Luraniec, Jadwiga Ziaja
Geologia, 35/3/1 (2009), 17-19

Zaburzenia naturalnego układu pola hydrodynamicznego jako odwzorowanie uskoku w rejonie Czekarzewic / Marcin Kos
Biuletyn PIG 2009/436/1, s. 269–272

Zmiany sposobu użytkowania  terenów rolniczych a zanikanie przyrodniczo cennych zbiorowisk roślinnych na przykładzie Doliny Środkowej Wisły / Anna Kowalska
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 12, 2009, 166-177
[odcinek Annopol – Góra Kalwaria]

2008

Ekstremalne stany wód podziemnych w środkowej Polsce w wieloleciu 1951-2000 / Przemysław Tomalski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 08/2008
[Pilica, Drzewiczka]

Epizody kaolinitowe w profilu Brody-Lubienia – zapis efektu cieplarnianego (?) we wczesnym toarku / Paweł Brański
Geologia, 2008, Tom 34, Zeszyt 3/1, 165-166

Invertebrate trace fossil assemblages from the Lower Hettangian of Sołtyków, Holy Cross Mountains, Poland / Grzegorz Pieńkowski, Grzegorz Niedźwiedzki
Volumina Jurassica, 2008; 6 (1): 109-132

Krytyczne uwagi do artykułu o przełomie Wisły / Marcin Machalski
Przegląd Geologiczny. – T. 56, nr 11 (2008), s. 981

Liliowce z pogranicza kredy i paleogenu z doliny środkowej Wisły – dane wstępne / Marlena Sekuła, Przemysław Gorzelak, Krystian Konieczyński, Mariusz A. Salamon
Przegląd Geologiczny. – T. 56, nr 1 (2008), s. 38-40

Maksymalny czas trwania głębokich niżówek letnich w środkowej Polsce i jego uwarunkowania / Edmund Tomaszewski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica nr 08/2008
[Pilica – zlewnia]

Najstarsze mezozoiczne szczątki rozgwiazd z dolnego wapienia muszlowego (dolny anizyk, warstwy faliste) Gór Świętokrzyskich / Przemysław Gorzelak, Agnieszka Jakubczyk, Mariusz A. Salamon, Krystian Konieczyński
Przegląd Geologiczny. – T. 56, nr 2 (2008), s. 116-117

Problem genezy kaolinitu w dolnojurajskich iłach ceramicznych i ogniotrwałych z regionu świętokrzyskiego / Paweł Brański
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 429 (2008), s. 13-21

Regionalizacja tektoniczna Polski – Góry Świętokrzyskie i regiony przyległe / Andrzej Konon
Przegląd Geologiczny. – T. 56, nr 10 (2008), s. 921-926

Sedymentacja utworów jury środkowej w NE obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich i na obszarze Lubelszczyzny oraz jej związek z tektoniką – wstępne wyniki badań / Anna Feldman-Olszewska
Geologia, 2008, Tom 34, Zeszyt 3/1, 167-168

The Kamienna Valley Geopark – more than dinosaurs / Grzegorz Pieńkowski
Przegląd Geologiczny. – T. 56, nr 8 (2008), s. 629-638

The Middle Vistula River Section as a geotourist attraction / Barbara Radwanek-Bąk, Bogusław Bąk
Przegląd Geologiczny. – T. 56, nr 8 (2008), s. 639-646

Tropy wielkich teropodów z osadów górnego pliensbachu Gór Świętokrzyskich / Grzegorz Niedźwiedzki, Zbigniew Remin
Przegląd Geologiczny. – T. 56, nr 9 (2008), s. 823-825

2007

Alluvial bottom geology inferred as a factor controlling channel flow along the Middle Vistula River, Poland / Tomasz Falkowski
Geological Quarterly. – Vol. 51, iss. 1 (2007), s. 91-101
[Kępa Gostecka, Zakrzów, Dęblin]

Antropogeniczne przeobrażenia środowiska geochemicznego aluwiów Zagożdżonki (Puszcza Kozienicka) / Józef Lis, Jan Parafiniuk, Anna Pasieczna, Małgorzata Rajchel
Przegląd Geologiczny. – T. 55, nr 1 (2007), s. 79-86

Cechy teksturalne piaszczystych osadów preglacjalnych i warunki ich sedymentacji na przykładzie stanowisk Stanisławice k. Kozienic i Niwa Babicka k. Ryk / Łukasz Bujak
Przegląd Geologiczny. – T. 55, nr 6 (2007), s. 485-492

Chronione, zagrożone oraz rzadkie gatunki flory naczyniowej Garbu Gielniowskiego (Wyżyna Małopolska) / Monika Podgórska
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 14(1), 2007, s. 61–74

Conodont biostratigraphy of shallow marine Givetian deposits from the Radom-Lublin area, SE Poland / Katarzyna Narkiewicz, Pierre Bultynck
Geological Quarterly. – Vol. 51, iss. 4 (2007), s. 419-442

Dynamika wód podziemnych w strefach fleksurowo-uskokowych na przykładzie rejonu Ożarowa (Wyżyna Kielecka) / Marcin Kos
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 427 (2007), s. 37-45

Geomorfologiczne i krajobrazowe skutki zmiany reżimu hydrologicznego Wisły w Przełomie Środkowopolskim / Justyna Warowna
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG VII, 2007, 103-111
[Małopolski Przełom Wisły]

Hirmeriella muensteri (Schenk) Jung from Odrowąż (Poland), with female and male cones, and in situ Classopollis pollen grains / Maria Barbacka, Jadwiga Ziaja, Elżbieta Wcisło-Luraniec, Maria Reymanówna
Acta Palaeobotanica 47(2) 339-357 : 2007

Krajobraz doliny Pilicy w Sulejowskim Parku Krajobrazowym / Dagmara Leśniewska, Marta Szczypek, Sergiusz Szczypek
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG VII, 2007, 139-146

Large Chirotheriidae tracks in the Early Triassic of Wióry, Holy Cross Mountains, Poland / Grzegorz Niedźwiedzki, Tadeusz Ptaszyński
Acta Geologica Polonica, Vol. 57 (2007), No. 3, pp. 325-342

Nowe stanowiska widłaczka torfowego Lycopodiella inundata na Garbie Gielniow-skim / Monika Podgórska
Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 63(3), 2007, s. 97–105

Ocena wpływu retencji aluwiów na transformację fali wezbraniowej na przykładzie odcinka Wisły od Puław do Magnuszewa / Monika Ćwiklińska
rozprawa doktorska – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, 2007

Przepływy ekstremalne wybranych rzek środkowej Polski w latach 1951-2000 / Paweł Jokiel
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica. – Z. 8 (2007), s. 99-129
[Pilica]

Rośliny naczyniowe zachodniej części Przedgórza Iłżeckiego (Wyżyna Małopolska) / Marcin Nobis
Prace Botaniczne UJ, 40, 2007, s. 1–458

The application of geomorphological analysis of the Vistula River, Poland in the evaluation of the safety of regulation structures / Tomasz Falkowski
Acta Geologica Polonica, Vol. 57 (2007), No. 3, pp. 377-390
[od ujścia Radomierzy]

The diversity of fluvial system response to the Holocene hydrological changes using the Vistula River catchment as an example / Leszek Starkel
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2007), vol. 77: 193–205

Wielkie wody Wisły Środkowej w ujęciu historycznym / Małgorzata Gutry-Korycka
Prace i Studia Geograficzne. – T. 38 (2007), s. 85-103

2006

Biostratigraphy and sequence stratigraphy of the Lower Cretaceous in Central and SE Poland – Reply / Elżbieta Gaździcka, Piotr Dziadzio, Izabela Ploch, Jolanta Smoleń
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2006), vol. 76: 321–325

Changes of the Vistula River channel and floodplain in the last 200 years / Adam Łajczak, Joanna Plit, Roman Soja, Leszek Starkel, Justyna Warowna
Geographia Polonica. – Vol. 79, nr 2 (2006), s. 65-87
[Annopol, Puławy]

Dziadzio P. S., Gaździcka E., Ploch E., Smoleń J., Biostratigraphy and sequence stratigraphy of the Lower Cretaceous in Central and SE Poland – Discussion / Sylwester Marek, Anna Raczyńska, Krzysztof Leszczyński
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2006), vol. 76: 315–319

Late Cretaceous siliceous sponges from the Middle Vistula River Valley (Central Poland) and their palaeoecological significance / Ewa Świerczewska-Gładysz
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2006), vol. 76: 227–296

Lower Jurassic spores and pollen grains from Odrowąż, Mesozoic margin of the Holy Cross Mountains, Poland / Jadwiga Ziaja
Acta Palaeobotanica 2006 46(1): 3-83

Middle Oxfordian – Lower Kimmeridgian chert nodules in the Holy Cross Mountains, south-central Poland / Z. M. Migaszewski, A. Gałuszka, T. Durakiewicz, E. Starnawska
Sedimentary Geology, 187, 2006, 11-28

Pochodzenie sfosfatyzowanych gąbek z warstwy dańskiego piaskowca glaukonitowego z Nasiłowa (dolina środkowej Wisły) / Ewa Świerczewska-Gładysz, Danuta Olszewska-Nejbert
Przegląd Geologiczny. – T. 54, nr 8 (2006), s. 710-719

Ślady wielkich teropodów z wczesnojurajskich osadów Gór Świętokrzyskich / Grzegorz Niedźwiedzki
Przegląd Geologiczny. – T. 54, nr 7 (2006), s. 615-621

The Characteristics of Organic Matter from the Triassic Clays of nw Margin of the Holy Cross Mts (Poland) — Preliminary Report / Leszek Marynowski, Piotr Wyszomirski, Sławomir Kurkiewicz
Mineralogia Polonica, Volume 37 (2006): Issue 2, 113–122

Wodna forma Elatine triandra (Elatinaceae) na Garbie Gielniowskim / Monika Podgórska
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 13(2), 2006, s. 417–420

Zagadkowa roślina z wczesnej jury Gór Świętokrzyskich / Gerard D. Gierliński, Izabela Ploch, Karol Sabath, Jadwiga Ziaja
Przegląd Geologiczny. – T. 54, nr 2 (2006), s. 139-141

2005

Analysis of temporal change in nitrogen transport of the Vistula River in relation to seasonal and long-term variations in river discharge / Robert Bogdanowicz
Quaestiones Geographicae, 2005, 24, 9-20

Autocyclic development of Oxfordian sponge-microbial bioherms from Central and Southern Poland / Szymon Ostrowski
Volumina Jurassica, 2005; 3 (1): 45-53
[Podgrodzie n. Kamienną]

Monitoring regionalny jakości wód podziemnych w województwie świętokrzyskim – komputerowa baza i program prezentacji wyników / Katarzyna Janecka-Styrcz, Jan Prażak
Przegląd Geologiczny. – T. 53, nr 1 (2005), s. 63-66

New saurischian dinosaur footprints from the Lower Jurassic of Poland / Gerard Gierliński, Grzegorz Niedźwiedzki
Geological Quarterly. – Vol. 49, iss. 1 (2005), s. 99-104
[Gliniany Las, Gromadzice, Śmiłów, Zapniów]

Nowe spojrzenie na liczbę, wiek i zasięgi zlodowaceń środkowopolskich w południowej części środkowowschodniej Polski / Leszek Lindner
Przegląd Geologiczny, vol. 53, nr 2, 2005

Ochrona kosaćca syberyjskiego Iris sibirica na Płaskowyżu Suchedniowskim oraz na Garbie Gielniowskim w gminie Stąporków / Monika Podgórska
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61(1), 2005, s. 80–85.

Nowe stanowisko z tropami kręgowców z górnego pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich / Maria Kuleta, Grzegorz Niedźwiedzki, Tadeusz Ptaszyński
Przegląd Geologiczny, vol. 53, nr 2, 2005
[Płaskowyż Suchedniowski]

Ochrona kosaćca syberyjskiego Iris sibirica na Płaskowyżu Suchedniowskim oraz na Garbie Gielniowskim w gminie Stąporków / Monika Podgórska
Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 61(1), 2005, s. 80–85

Pierwsze ślady pterozaurów w Polsce z utworów kimerydzkiej równi pływowej z Wierzbicy koło Radomia / Grzegorz Pieńkowski, Grzegorz Niedźwiedzki
Volumina Jurassica, 2005; 3 (1): 141-142

Pterosaur tracks from the early Kimmeridgian intertidal deposits of Wierzbica, Poland / Grzegorz Pieńkowski, Robert Niedźwiedzki
Geological Quarterly. – Vol. 49, iss. 3 (2005), s. 339-345

Spore stratigraphy of Lower Devonian and Eifelian (?), alluvial and marginal marine deposits of the Radom-Lublin area (central Poland) / Elżbieta Turnau, Lech Miłaczewski, Gordon D. Wood
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2005), vol. 75: 121–137

Systematyka, przystosowanie do środowiska i tafonomia dolnojurajskiej flory z Odrowąża / Maria Barbacka, Elżbieta Wcisło-Luraniec, Jadwiga Ziaja
Volumina Jurassica, 2005; 3 (1): 128-129

Związek akumulacji metali ciężkich w osadach facji powodziowej z morfologią doliny Wisły na odcinku od Annopola do Gołębia / Ewa Falkowska
Przegląd Geologiczny. – T. 53, nr 8 (2005), s. 681-686

2004

Biostratigraphy and sequence stratigraphy of the Lower Cretaceous in central and SE Poland / Piotr S. Dziadzio, Elżbieta Gaździcka, Izabela Ploch, Jolanta Smoleń
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2004), vol. 74: 125–196
[Białobrzegi, Wąwał]

Changes in the middle course of the river Vistula in historical times / Joanna Plit
Geographia Polonica. – Vol. 77, nr 2 (2004), s. 47-61

Fauna interglacjału ferdynandowskiego z Podgórza koło Wyśmierzyc nad Pilicą / Sylwester Skompski
Przegląd Geologiczny. – T. 52, nr 6 (2004), s. 516-518

Oolitowy cykl sedymentacyjny wczesnego kimerydu w profilu Wierzbicy koło Radomia / Jacek Gutowski
Tomy Jurajskie. – T. 2 (2004), s. 37-48

Formacja zagajska w regionie świętokrzyskim – zapis zdarzenia tektonicznego na przełomie triasu i jury / Paweł Brański
Abstrakty referatów z konferencji „Jurassica IV”, Bałtów, 27-29 września 2004
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 161-162

Geneza krzemieni górnego oksfordu w Krzemionkach Opatowskich / Grzegorz Pieńkowski, Jacek Gutowski
Tomy Jurajskie. – T. 2 (2004), s. 29-36

Jurassic corals in Poland / Ewa Roniewicz
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 83-98
[Przedgórze Iłżeckie]

Dynamika rozwoju utworów koralowych środkowego oksfordu okolic Bałtowa / Jacek Gutowski
Tomy Jurajskie. – T. 2 (2004), s. 17-27

New observations on the inoceramid biostratigraphy of the higher part of the Upper Turonian and the Turonian – Coniacian boundary transition in Poland, Germany and the UK / Christopher J. Wood, Ireneusz Walaszczyk, Rory Mortimore, Mark Woods
Acta Geologica Polonica, Vol. 54 (2004), No. 4, pp. 541-549
[Słupia Nadbrzeżna]

Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Część II / M. Nobis, R. Piwowarczyk
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11, 2004, s. 19–26.

Obraz zmienności facjalnej utworów oolitowych dolnego kimerydu północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich w świetle szczegółowej interpretacji danych geofizyki wiertniczej i sejsmiki refleksyjnej – wyniki wstępne / Grzegorz Wróbel
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 171-171

Jeżowce oksfordu Bałtowa / Urszula Radwańska
Tomy Jurajskie. – T. 2 (2004), s. 131-140

Paleogeograficzne i środowiskowe uwarunkowania występowania glonów bentonicznych z górnej jury-najniższej kredy: przykłady z Polski / loan Bucur, Mariusz Hoffmann i Bogusław Kołodziej
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 172-172
[północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich]

Wstępne wyniki badań palinologicznych górnojurajskich utworów z florą z Wólki Bałtowskiej, NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, Polska / Przemysław Gedl, Jadwiga Ziaja
Tomy Jurajskie. – T. 2 (2004), s. 49-59

Sołtyków – unikalny zapis paleoekologiczny wczesnojurajskich utworów kontynentalnych / Grzegorz Pieńkowski
Tomy Jurajskie. – T. 2 (2004), s. 1-16

Systemy piętrowych nor krewetek-alfeuszy i ich znaczenie środowiskowe w oksfordzie i kimerydzie Gór Świętokrzyskich / Urszula Radwańska, Andrzej Radwański
Tomy Jurajskie. – T. 2 (2004), s. 113-130
[Bałtów]

Współczesne oolity śródziemnomorskiego wybrzeża Egiptu – analogie do oolitów późnego oksfordu i wczesnego kimerydu obszaru świętokrzyskiego / Jacek Gutowski
Volumina Jurassica, 2004; 2 (1): 169-170

2003

Eko-tafonomia serpulitów tytonu Brzostówki i Sławna na tle badań wieloszczetów dzisiejszych / Urszula Radwańska
Volumina Jurassica 2003; 1 (1): 99-104

Geneza krzemieni górnojurajskich w Górach Świętokrzyskich / red. Z. M. Migaszewski
Instytut Chemii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Kielce 2003

Od ekstensji do inwersji – zapis aktywności północno-wschodniej brzeżnej strefy uskokowej świętokrzyskiego segmentu bruzdy śród polskiej w osadach jury górnej i kredy na podstawie interpretacji danych sejsmiki refleksyjnej / Jacek Gutowski, Piotr Krzywiec, Ireneusz Walaszczyk, Władysław Pożaryski
Volumina Jurassica 2003; 1 (1): 124-125
[Sławno k. Opoczna]

Taxonomic interpretation and sexual dimorphism in the Early Cretaceous (Valanginian) ammonite Valanginites nucleus (ROEMER, 1841) / Izabela Ploch
Acta Geologica Polonica, Vol. 53 (2003), No. 3, pp. 201-208
[Wąwał]

Wybrane geochemiczne cechy osadów wypełniających starorzecza w dolinie dolnej Pilicy w okolicach Warki / Piotr Szwarczewski
Prace i Studia Geograficzne. – T. 33 (2003), s. 71-81