7 lipca, 2020

Historia

Przedstawiamy zaczątek bibliografii naukowej regionu radomskiego w dziedzinie historii. Jest to najobszerniejszy dział naszej bibliografii, zatem jego uzupełnianie będzie procesem długotrwałym.

Bibliografia prowadzona jest w podziale na umownie nazwane okresy:
> Dzieje najnowsze – od roku 1945,
> II wojna światowa – lata 1939-1945,
> I wojna światowa i II Rzeczpospolita – lata 1914-1939,
> XIX wiek + – lata 1795-1914,
> Okres staropolski – od państwa Mieszka I do roku 1795.

Ponadto historia pradziejowa, starożytność i wcześniejsze średniowiecze uwzględnione są w dziale:
> Archeologia

Dział „Archeologia” zawiera również wpisy odnoszące się do badań archeologicznych dotyczących późniejszych okresów historycznych. Te wpisy są powtórzone w zestawieniach dla odpowiednich okresów działu „Historia”.

Powyższy podział na okresy należy traktować orientacyjnie. W przypadku pozycji dotyczących więcej niż jednego z okresów postępujemy dwojako. Jeśli opracowanie dotyczy głównie jednego z okresów, nieznacznie wykraczając w okres sąsiedni, przyporządkowujemy je do tego pierwszego. Jeśli opracowanie w szerszym zakresie dotyczy więcej niż jednego z okresów, uwzględniamy je we wszystkich odpowiednich zestawieniach.

Dla poszczególnych okresów wpisy uporządkowane są chronologicznie wstecz według daty wydania, w cyklu rocznym. Dla danego roku – wobec dużej różnorodności zagadnień – nie przyjmowano sztywnego wzorca porządkowania wpisów. Starano trzymać się zasady „od ogółu do szczegółu” – wpierw opracowania przekrojowe rzeczowo i czasowo, dotyczące całego regionu. Dalej w miarę możliwości grupowano wpisy tematycznie i chronologicznie według podokresu, którego dotyczy opracowanie. Na końcu umieszczano wybrane pozycje dotyczące szeroko pojętych dziedzin kultury i sztuki, które planuje się z czasem przenieść do odrębnego działu bibliografii.

Podstawowy zakres terytorialny szczegółowej bibliografii dla wszystkich okresów to Radomskie w granicach powiatu radomskiego z okresu I Rzeczpospolitej. Dla okresu staropolskiego szczegółowa bibliografia jest rozszerzona do całej ówczesnej Ziemi Radomskiej wraz z jej dawną częścią zawiślną; obejmuje zatem również staropolskie powiaty opoczyński i stężycki. Dla okresów późniejszych uwzględniane są także opracowania dotyczące całości regionu rozumianego szerzej, w szczególności regionów administracyjnych z poszczególnych okresów mających siedzibę w Radomiu bądź Kielcach.
> Region

Wpisy poddawane są doborowi merytorycznemu. Uwzględniamy opracowania naukowe oraz ważniejsze przyczynkarskie, ponadto pozycje popularnonaukowe o większej wartości edukacyjnej.

Na obecnym etapie bibliografia powstaje w drodze przeglądu wydawnictw następujących rodzajów:
– czasopisma naukowe „ogólnopolskie” oraz uczelniane z sąsiednich ośrodków akademickich;
– wybrane czasopisma regionalistyczne z regionu kielecko-radomsko-sandomierskiego,
– wydawnictwa zwarte uczelni z sąsiednich ośrodków akademickich oraz towarzystw naukowych Kieleckiego, Radomskiego i Sandomierskiego.

Powyższy zakres należy rozumieć jako minimalny. W bibliografii znajdują się ponadto inne pozycje rozpoznane na rynku wydawniczym. Dotychczas przeglądowi poddano następujące czasopisma (i serie prac zbiorowych) z następujących roczników:

Almanach Historyczny (UJK) 1999-2022.XXIV
– d. Kieleckie Studia Historyczne 1976-1999
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Historia 2013-2022
Archeion 2018-2023
Arte Fakty. Rocznik Muzeum im. Jacka Malczewskiego 2021
Copernicus. Czasy Nowożytne i Współczesne 2022
– d. Czasy Nowożytne 1996.1-2011.24
Czasopismo Prawno-Historyczne 2012-2023.2
Dzieje Najnowsze 2015-2023.1
Filokartysta Radomski 2021-2023
Folia Historiae Artium 1997-2021
Klio – Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym 2011-2022.1
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2009.3-2023.4
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 1998.1-2, 2011-2017, 2018.1-2, 2021.1-4
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1999-2010, 2018-2023.2
Kwartalnik Historyczny 2000-2023.1
Miscellanea Historico-Archivistica 2010-2022
Nasza Przeszłość 2008.110-2023.139
Notatnik Janowiecki 1996-2022(2023)
Onomastica 2012-2020.64
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne (UJK) 2010-2022.23.4
Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały 2016-2022.20
Prace Historyczne (UJ) 2006-2022.3
Przegląd Historyczno-Oświatowy 2007.4-2022.1-2
Przegląd Historyczny 2016-2023.1
Przegląd Nauk Historycznych 2002-2022.2
Radomir 2022
– d. Radomir. Kwartalnik Turystyczno-Krajoznawczy Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Radomiu
Radomskie Studia Humanistyczne 2013-2023
Res Historica (UMCS) 2013-2023.55
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2015-2022
Rocznik Historii Prasy Polskiej 2011-2015, 2016.3, 2017-2023.2
Rocznik Historii Sztuki 2011-2023
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 2005-2022
Roczniki Historyczne 2009-2022
Rocznik Lubelski 1987-2022
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 1977-2022.37
– d. Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego 1971, 1975
Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 2010-2022
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego seria nowa 1993.1-2019.XVIII
Rocznik Świętokrzyski – Seria A. Nauki Humanistyczne 1995-2022
– d. Rocznik Świętokrzyski 1962-1994
Scripta Judaica Cracoviensia 2015-2021
Studia Archiwalne (AP Lublin) 2004-2022
Studia Filologiczne (UJK) 1983-2022.35
Studia Judaica 2016-2022.2
Studia Muzealno-Historyczne 2009-2022
Studia Sandomierskie 1980-1982, (1990/)1996-2022
Studia Źródłoznawcze 2009-2022
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne 2012-2022.XI
Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna (WBP) 2010-2023.33
Tarnowskie Studia Historyczne 2012, 2015
Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego 2009, 2010, 2013-2023
Wieki Stare i Nowe 2000.1-2022.22
Zapiski Historyczne 2010-2023.2
Zeszyty Sandomierskie 1992, 1997-2020.49
Zeszyty Suchedniowskie. Historia 2016-2022.7
Zeszyty Wiejskie 1998-2022.2

Ponadto z czasopism i serii wydawniczych nieukazujących się obecnie:
Almanach Świętokrzyski 2016-2018, 2020.V
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1983-2011
– ponadto 1964-1982 – patrz > bibliografia BK RTN do 1982 (od ekranu 45)
Biuletyn Turystyczno-Krajoznawczy „Przyjaciel Dęblina” 1988.35
Kielecka Teka Skansenowska 2000.1, 2002.2, 2017
Między Wisłą a Pilicą 2000-2018
Miesięcznik Prowincjonalny 1998-2015
Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy 1993-2018.21
Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej (UJK) 2013-2017
Studia Diecezji Radomskiej 2000-2005, 2009-2011
Studia Kieleckie – Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza 2000-2003
Studia Kieleckie – Seria Filologiczna 1997-2005.5, 2011.7
Studia Kieleckie – Seria Historyczna 1995-2011 prócz 2005.5
– d. Studia Kieleckie 1974-1993 oprócz 1975.5, 1975.6, 1987.56, 1992.75, 1993.77
Studia Historyczne (PAN) 2011-2016.3
Teka Komisji Historycznej 2011-2014
Wieś Radomska 2001, 2004-2018
– d. Zeszyty Naukowe Muzeum Wsi Radomskiej
Wczoraj i Dziś Radomia 2005-2012
Wolność i Solidarność 2010-2020
Zeszyty Kieleckie: historia, literatura, kultura 1971, 1973
Zeszyty Prasoznawcze 2012.3-2021.4
Zeszyty Starachowickie 1982-1987, 1999.21
Zeszyty Staszicowskie, 1998-2018
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1996-2012
Ziemia Odrowążów 2009.3-2010.6, 2017.33-2019.41
Znad Kamiennej 2008-2014

Poddawane przeglądowi czasopisma z dziedziny archeologii wymieniono w tamtejszym dziale.

Należy pamiętać, iż bibliografia – wykonana retrospektywnie – jest możliwie pełna dla nowszych roczników. Dla lat wcześniejszych zestaw poddawanych przeglądowi czasopism jest węższy (jw.). Bibliografia jest na bieżąco aktualizowana oraz stopniowo uzupełniana wstecz. Tytuły artykułów bądź tomów są odnośnikami do treści dostępnych w sieci.