16 marca, 2020

Archeologia i historia pradziejowa

Przedstawiamy bieżącą bibliografię naukową regionu radomskiego z dziedziny archeologii i historii pradziejowej. Zakres terytorialny bibliografii nawiązuje do historycznego regionu radomskiego w węższym ujęciu. Przyjęto umowne granice przyrodnicze: Wisła na wschodzie, Kamienna na południu, Garb Gielniowski na południowym zachodzie, Pilica na północy. Granice te traktujemy jako zakres minimalny – w bibliografii mogą pojawić się wpisy dotyczące stanowisk w pobliżu tego terytorium, mających znaczenie dla ważnych wątków kulturowych regionu.

Bibliografia obejmuje wydawnictwa zwarte oraz artykuły z prac zbiorowych i czasopism. Przeglądowi poddano poniższe czasopisma i serie z następujących roczników:

Acta Archaeologica Lodziensia 2007-2022
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 2015-2021
Analecta Archaeologica Ressoviensia 2016-2022
Archeologia Polona 2005-2022
Archeologia Polski 2000-2021
Fasciculi Archaeologiae Historicae 1986-2021
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 2000-2019.40
Monumenta Archaeologica Barbarica 1995-2019
Przegląd Archeologiczny 1990-2022
Sprawozdania Archeologiczne 2016-2022.1

Ponadto z czasopism i serii już nieukazujących się:
Archeologia Polski Środkowowschodniej 1996-2008
Materiały Archeologiczne 2001-2016
Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 1990-2008
Z Otchłani Wieków 2000-2011/2012

W niniejszym dziale uwzględniane są również prace dotyczące archeologii bądź prehistorii z czasopism wymienionych w dziale:
> Historia

Wyniki kwerendy zamieszczamy w układzie rocznym wstecz do roku 2000. W obrębie poszczególnych roczników przyjmujemy zwykły układ chronologiczny według okresów, których dotyczą badania.

Należy pamiętać, iż bibliografia – wykonana retrospektywnie – jest możliwie pełna w szczególności dla nowszych roczników. Dla lat wcześniejszych zestaw poddawanych przeglądowi czasopism jest węższy (jw.). Bibliografia jest na bieżąco aktualizowana oraz stopniowo uzupełniana wstecz. Tytuły artykułów bądź tomów są odnośnikami do treści dostępnych w sieci.

2022

Orońskie kopalnie krzemienia czekoladowego zabytkami na miarę UNESCO / Sylwester Różycki, Jarosław Molenda
Radomir, 2022, 281-289

One century of studies on chocolate flint. And what do we really know about it …? / Magdalena Sudoł-Procyk
Sprawozdania Archeologiczne, 74 (1), 49-65

Settlement base of the Neolithic banded flint mines in Krzemionki Opatowskie – an outline of the issues / Barbara Sałacińska
Sprawozdania Archeologiczne, 74 (1), 67-104

Obvious non-obviousness. Bifacial sickles of striped flint [Borownia] / Witold Migal
Sprawozdania Archeologiczne, 74 (1), 237-246

The centenary jubilee of the discovery of prehistoric striped flint mines in Krzemionki / Andrzej Przychodni, Artur Jedynak
Archeologia Polona, 60, 2022, 9-21

Krzemionki in the Literature Published in the Years 1923–1939 / Magdalena Malak
Archeologia Polona, 60, 2022, 25-38

Non-invasive Investigation of Segment C of the Krzemionki Exploitation Field. Initial Research Results / Artur Jedynak, Piotr Wroniecki
https://journals.iaepan.pl/apolona/article/view/3148/297439-59

2021

Neandertalczycy, wielkie kopalnie, groźni wojownicy. Przewodnik po pradziejach międzyrzecza Wisły, Pilicy i Iłżanki / M. Cieślak-Kopyt, A. Farbiszewska, D. Pogodzińska, K. Stańczuk
Radom 2021

Baza surowcowa starożytnego hutnictwa regionu świętokrzyskiego – próba innego spojrzenia / Jan Janiec, Piotr Kardyś
Świętokrzyskie, nr 27 (31), 2021, s. 173-182

2020

Działalność Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych (1920–1928) na terenie województwa kieleckiego / Katarzyna Ryszewska
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, 1, s. 47-68

Osiągnięcia Jana Samsonowicza (1888–1959) w badaniach pradziejów regionu świętokrzyskiego / Katarzyna Ryszewska
Almanach Historyczny, 2020, XXII, 213-235

Borownia. Prehistoryczna kopalnia krzemienia pasiastego z Listy Światowego Dziedzictwa / J. Lech
Przegląd Archeologiczny, 2020, 68, 199-276

Z historii świętokrzyskiego procesu industrialnego (od prehistorii do początków XVIII wieku) / Stanisław Nowak, Jerzy Jagodziński
Almanach świętokrzyski, tom V. Świętokrzyska era żelaza. Dzieje i udział w procesach rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2020, s. 21-55

Archaeobotanical results from early medieval Radom, Central Poland, with a special emphasis on the oldest finds of bog bilberry (Vaccinium uliginosum) / G. Skrzyński
Sprawozdania Archeologiczne, 2020, 73(2)

2019

Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego. Charakterystyka, stan zachowania, problemy ochrony / Nina Glińska
Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej, 10, 2019, s. 61-81

Rydno IV/47. Organizacja przestrzenna obozowisk w krzemienicy kultury janisławickiej w świetle badań funkcjonalnych, składanek oraz planigrafii znalezisk archeologicznych / Tomasz Boroń, Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Anna Sołodko
Archeologia Polski, LXIV: 2019

The oldest osseous mining tools in Europe? New discoveries from the chocolate flint mine in Orońsko, site 2 (southern Poland) / G. Osipowicz, K. Kerneder-Gubała, M. Bosiak, D. Makowiecki, J. Orłowska
Quaternary International, 512, 2019, pp. 82–98

The flint mine site Wierzbica ʻZeleʼ (Poland) and Bronze Age workshop materials after forty years of new research (1979-2018) / J. Lech, D. H. Werra
Anthropologica et Præhistorica, 127, 2019, pp. 81–95

Identification of a fragment of an Early Bronze bone recovered from the Borownia striped flint mine in the Ostrowiec district (on the centenary of Polish research on prehistoric flint mining) / J. Lech, D. Makowicz-Poliszot, A. Rauba-Bukowska
Analecta Archaeologica Ressoviensia, 2019, 14, 57–68

The presumed Early Bronze Age grave from the Radom Plain / Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Jerzy libera, Wojciech Twardowski, Jacek Szczurowski, Krzysztof Szostek
Sprawozdania Archeologiczne, 71, 2019

Osada na stanowisku 4 / Michał Auch, Paulina Skorupska, Maciej Trzeciecki (udział Elżbieta Skubicha)
Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, T. 2 / red. Tadeusz Baranowski, Katarzyna Skrzyńska
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Łódź 2019, 262 s.

Szlakiem grodzisk powiatu białobrzeskiego. Przewodnik archeologiczny / Wojciech Marciniak
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2019

Janowiec – wyniki badań archeologicznych / Grzegorz Kuś
Notatnik Janowiecki, 21-22, 2019

2018

Rydno VI/60. Wyspecjalizowane obozowisko społeczności mezolitycznej kultury janisławickiej / Tomasz Boroń, Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Anna Sołodko
Archeologia Polski, LXIII: 2018

Characterizing ‘Chocolate’ Flint Using Reflectance Spectroscopy / Ryan M. Parish, Dagmara H. Werra
Archaeologia Polona, vol. 56:2018, 89–101
[Orońsko, Polany, Zele]

Three Stories About the Exploitation of ‘Chocolate’ Flint During the Stone Age in Central Poland / Dominik Kacper Płaza, Piotr Papiernik
Archaeologia Polona, vol. 56:2018, 65–78
[Ponikła-Fryszerka]

Radom-Wośniki, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury łużyckiej w regionie radomskim / Elżbieta M. Kłosińska
Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 7
Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Radom-Pękowice 2018

Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą / red. J. Andrzejowski
Monumenta Archaeologica Barbarica, Tom VII
Państwowe Muzeum Archeologiczne, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa 2018, 190 s.

Czy rzeczywiście najstarsze – weryfikacyjne badania najwcześniej datowanych gródków stożkowatych / Anna Marciniak-Kajzer
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, Nr 33 (2018)
[Kiełbów Stary]

The Stronghold on St. Peter’s Hill in Radom (Poland). Archaeology, Biography of the Place, and Practices of Memory / Maciej Trzeciecki
Analecta Archaeologica Ressoviensia, 2018, 13, 309-332

Denarius Sandomiri z radomskiego grodu / Mateusz Bogucki, Maciej Trzeciecki
w: Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Tomasz Nowakiewicz, Maciej Trzeciecki, Dariusz Błaszczyk
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2018, s. 279-292

Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku / red. Jacek Tomczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018, 238 s.

Ukryte w ziemi… – depozyt srebrnych przedmiotów z radomskiego getta znalezionych w trakcie badań archeologicznych przy ulicy Grodzkiej 4 w Radomiu / Joanna Marciniak-Barczyk
Radomskie Studia Humanistyczne, 2018, T. 5, s. 253-258

2017

Odkrycia archeologiczne na Kielecczyźnie w latach 1918–1924 / Katarzyna Ryszewska
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 32, 2017, 181-204

GIS w badaniach powierzchniowych stanowisk górniczych na przykładzie kopalni krzemienia czekoladowego w Orońsku / Katarzyna Kerneder-Gubała, Nazarij Buławka, Sylwia Buławka, Michał Szubski
Archeologia Polski, LXII: 2017

Neolityczna kopalnia krzemienia czekoladowego „Oszybka” w Pakosławiu w świetle badań Marcina Bednarza – nowe spojrzenie na stare materiały terenowe / Michał Szubski, Janusz Budziszewski, Michał Jakubczak, Mateusz Iwański
Acta Archaeologica Lodziensia, Tom 63 (2017)

Krzemionki Opatowskie – pomnik prehistorycznego górnictwa i niezrealizowanych pragnień – w odpowiedzi prof. Jackowi Lechowi / Marek Zalewski
Archeologia Polski 62 (2017), pp. 159-172

Uwagi o krzemieniarstwie epoki brązu / J. Dąbrowski
Analecta Archaeologica Ressoviensia, 2017, 11, 209–228

Badania nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w okresie milenijnym / Szymon Orzechowski
w: W kręgu obchodów milenijnych na Kielecczyźnie (1957–1966/67). Państwo–Kościół–Nauka–Popularyzacja / Anita Młynarczyk-Tomczyk, Szymon Orzechowski (red.)
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, 185-206

Badania milenijne w regionie świętokrzyskim / Andrzej Buko
w: W kręgu obchodów milenijnych na Kielecczyźnie (1957–1966/67). Państwo–Kościół–Nauka–Popularyzacja / Anita Młynarczyk-Tomczyk, Szymon Orzechowski (red.)
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, 167-184

Milenijne badania archeologiczne obiektów architektury wczesnośredniowiecznej w regionie świętokrzyskim / Katarzyna Ryszewska
w: W kręgu obchodów milenijnych na Kielecczyźnie (1957–1966/67). Państwo–Kościół–Nauka–Popularyzacja / Anita Młynarczyk-Tomczyk, Szymon Orzechowski (red.)
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, 207-218

Płock, Czersk i Radom – badania „millenijne” i prace weryfikacyjne / Maciej Trzeciecki
Przegląd Archeologiczny Vol. 65, 2017, pp. 225-239

Domniemana fortalicja rycerska z miejscowości Kamień w gm. Białobrzegi / Wojciech Marciniak
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 239-245

W poszukiwaniu Wieży Białej – badania archeologiczne na Skwerze Unii Wileńsko-Radomskiej / Joanna Marciniak-Barczyk, Grzegorz Barczyk
Radomskie Studia Humanistyczne, 2017, T. 4, s. 217-237

Janowiec nad Wisłą. Źródła archeologiczne do dziejów miasta (XVI-XVII w.) / red. Jerzy Kruppe, Maria Dąbrowska
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017, 223 s.

2016

Profesor Stefan Krukowski (1890-1982), badacz Rezerwatu Archeologicznego Rydno / Piotr Kardyś
Almanach Świętokrzyski, tom 1, Z dziejów regionu świętokrzyskiego, Warszawa 2016

Spotkanie naukowe „Rydno – miejsca i ludzie”. Jubileusz mgr Haliny Królik / Katarzyna Kerneder-Gubała
Archeologia Polski 61 (2016), pp. 376-378

Mineralogical and petrographic characteristic of basic types of Turonian flints from the north-eastern margin of the Holy Cross Mountains: a preliminary report / Marcin Szeliga, Miłosz Huber
Archaeologia Polona, vol. 54: 2016, 83–97

On The Chemical Composition of ‘Chocolate’ Flint from Central Poland / Richard E. Hughesa, Dagmara H. Werra, Rafał Siuda
Archaeologia Polona, vol. 54: 2016, 99–114

Archaeometric study of some functional tools from the Sąspów and Wierzbica ‘Zele’ flint mines sites / Jolanta Małecka-Kukawka, Grażyna Szczepańska, Marta Rauchfleisz, Łukasz Kowalski
Archaeologia Polona, vol. 54: 2016, 137–150

Do historii badań i udostępnienia neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach / Jacek Lech
Archeologia Polski 61 (2016), pp. 241-278

Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, D. Piotrowska, W. Piotrowski, K. Kaptur, A. Jedynak red., Silex et Ferrum, 1, Ostrowiec Świętokrzyski 2014, 407 ss.: [recenzja] / Katarzyna Kerneder- Gubała
Archeologia Polski 61 (2016), pp. 279-285

Cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4 / Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra
Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, T. 1 / red. Tadeusz Baranowski
Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami, Łódź 2016

Turystyka archeologiczna w regionie radomskim na przykładzie koncepcji trasy turystycznej pod nazwą „Szlakiem grodzisk powiatu białobrzeskiego” / Wojciech Marciniak
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 211-221

Sprawozdanie z prac archeologicznych przeprowadzonych w 2016 r. w obrębie zabytkowych kamienic Gąski i Esterki w Radomiu / Katarzyna Solarska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 257-264

Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w roku 2015 przy ulicy Szewskiej 20 w Radomiu / Joanna Marciniak-Barczyk, Grzegorz Barczyk
Radomskie Studia Humanistyczne, 2016, T. 3, s. 231-256

2015

Powiat skarżyski w epoce kamienia / Michał Przeździecki
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 6, 2015, 111-118

Surowce poza-lokalne w inwentarzach schyłkowopaleolitycznych na stanowisku przetwórczym krzemienia czekoladowego Orońsko I, pow. szydłowiecki / Katarzyna Kerneder-Gubała
w: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014: streszczenia materiałów XXXI konferencji / red. Anna Zakościelna
Instytut Archeologii UMCS, Muzeum Lubelskie, 2015

Wierzbica „Zele”, pow. radomski. Powrót do badań wykopaliskowych kopalni krzemienia z epoki brązu w 2014 r. / Jacek Lech, Dagmara Werra
w: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014: streszczenia materiałów XXXI konferencji / red. Anna Zakościelna
Instytut Archeologii UMCS, Muzeum Lubelskie, 2015

Skład mineralny krzemienia czekoladowego na tle innych odmian krzemienia środkowej i południowej Polski / Rafał Siuda, Dagmara Werra
w: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014: streszczenia materiałów XXXI konferencji / red. Anna Zakościelna
Instytut Archeologii UMCS, Muzeum Lubelskie, 2015

Krzemionki Opatowskie. Monument prahistorii Europy. Kopalnie krzemienia pasiastego / Jerzy Tomasz Bąbel
Ostrowiec Świętokrzyski: Muzeum Historyczno-Archeologiczne, 2015, 239 s.

Prace górniczo-konserwatorskie i badania archeologiczne w Krzemionkach w 2014 r. / Kamil Kaptur, Artur Jedynak
w: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014: streszczenia materiałów XXXI konferencji / red. Anna Zakościelna
Instytut Archeologii UMCS, Muzeum Lubelskie, 2015

Analiza rzeźby nakopalnianej pradziejowego pola górniczego „Borownia” w Rudzie Kościelnej / Katarzyna Radziszewska
w: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014: streszczenia materiałów XXXI konferencji / red. Anna Zakościelna
Instytut Archeologii UMCS, Muzeum Lubelskie, 2015

Children’s burials from the early medieval inhumation cemetery in Radom, Site 4 / Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra
Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 28 (2015)

Children’s burials from the early medieval Radom (Site 4): Anthropological considerations / Beata Borowska-Strugińska
Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 28 (2015)

Narzędzia kościane z średniowiecznego Radomia, stanowiska 1 i 2 / Róża Paszkowska
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 11-26, il.

Naczynia ceramiczne ze stanowiska nr 3 (kościół św. Wacława) w Radomiu / Aleksandra Lis
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 27-47

Wójtowa Góra w Sieciechowie / Łukasz Reczulski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, Nr 30 (2015)

Najstarszy ratusz Nowego Miasta w Radomiu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych / Grzegorz Barczyk, Joanna Marciniak-Barczyk, Wojciech Marciniak
Radomskie Studia Humanistyczne, 2015, T. 2, s. 293-312

2014

Mineralogiczno-geochemiczne zróżnicowanie krzemieni turońskich północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich / Marcin Szeliga, Miłosz Huber
w: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013: streszczenia referatów XXX konferencji sprawozdawczej / red. Jerzy Libera, Anna Zakościelna
Instytut Archeologii UMCS, Muzeum Lubelskie, 2014

Przetwórstwo, dystrybucja i cyrkulacja krzemieni turońskich prowincji świętokrzyskiej wśród najstarszych społeczności neolitu (2 połowa VI – 1 połowa V tys. BC) / Marcin Szeliga
w: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013: streszczenia referatów XXX konferencji sprawozdawczej / red. Jerzy Libera, Anna Zakościelna
Instytut Archeologii UMCS, Muzeum Lubelskie, 2014

Aspekty wczesnośredniowiecznej gospodarki Radomia w świetle znalezisk makroskopowych szczątków roślin / Grzegorz Skrzyński
w: Radom korzenie miasta i regionu, t.4 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014

Ceramika wczesnośredniowieczna z badań na stanowisku nr 4 w Radomiu / Michał Auch, Paulina Skorupska
w: Radom korzenie miasta i regionu, t.4 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014

Grodzisko Piotrówka w Radomiu – badania w sezonie 2012 / Maciej Trzeciecki, Katarzyna Stolarska
w: Radom korzenie miasta i regionu, t.4 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014

Obraz społeczności radomskiej wczesnego średniowiecza przez pryzmat tzw. zabytków wydzielonych / Barbara Fuglewicz
w: Radom korzenie miasta i regionu, t.4 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014

Przynależność terytorialno-ekonomiczna średniowiecznego Radomia w świetle źródeł numizmatycznych / Mateusz Bogucki
w: Radom korzenie miasta i regionu, t.4 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Aktualny stan badań / Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra
w: Radom korzenie miasta i regionu, t.4 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014

Średniowieczne przeprawy przez Pilicę i ich obrona. Żarnowiec – Przedbórz – Sulejów – Inowłódz / Jerzy Augustyniak
Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych K. Jażdżewskiego, 2014, ss. 390

Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą / Magdalena Bis
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014, ss. 303

2013

Historia badań archeologicznych na obszarze międzyrzecza Wisły i Pilicy w XIX i na początku XX wieku / Katarzyna Ryszewska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, 275 s.

Sprawozdanie z archeologicznych badań sondażowych w 2010 r., w miejscowości Grzybowa Góra, gm. Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, działka nr ew. 1441 / Michał Przeździecki, Witold Migal
Z Dziejów Regionu i Miasta: rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 4, 177-187

Ogólnopolska konferencja naukowo-konserwatorska „Prehistoryczna kopalnia ‘Krzemionki Opatowskie’ – Pomnik Historii, na tle problemów badań, ochrony i zagospodarowania pradziejowych kopalń krzemienia w Polsce i w Europie”, Krzemionki, 18-20 kwietnia 2013 r. / Paulina Potocka, Katarzyna Zdeb
Archeologia Polski, 2013, 58, z. 1-2, s. 258-271

Starożytne nekropole nad Radomką / Małgorzata Cieślak-Kopyt, Ireneusz Miraś
Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Radom-Pękowice 2013

Gulin-Młyn, stanowisko 1. Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w regionie radomskim / Małgorzata Cieślak-Kopyt, Ireneusz Miraś
Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 3
Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Radom-Pękowice 2013

Początki Radomia. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy nad rzeką Mleczną / Barbara Fuglewicz
Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia, Radom 2013

Dzieje badań radomskich cmentarzysk wczesnośredniowiecznych, czyli co możemy powiedzieć o naszych przodkach / Barbara Fuglewicz (Warszawa)
Radomskie Studia Humanistyczne, I, 2013, 29-54

Paciorki z metalową folią z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu / Sylwia Wajda (Warszawa)
Radomskie Studia Humanistyczne, I, 2013, 55-66

Języczkowate okucie końca pasa z Radomia / Karol Żołędziowski
Radomskie Studia Humanistyczne, 2013, T. 1, s. 325-332

Zabytki z kości i poroża ze średniowiecznego Radomia. Perspektywy badawcze / Róża Paszkowska (Warszawa)
Radomskie Studia Humanistyczne, I, 2013, 67-84

Metallographic analyses of military items from the Early Medieval inhumation cemetery in Radom, Site 4 / Leszek Klimek, Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra
Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 26 (2013)

„Piotrówka – pamięć rodowodu”, katalog wystawy / red. Elżbieta Skubicha
Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, Radom 2013

2012

Archeologia w obliczu wyzwań współczesności / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
seria: Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 3
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2012

2011

Publikacje odkryć i badań archeologicznych z terenu guberni kieleckiej i radomskiej na łamach czasopism w końcu XIX i na początku XX wieku / Katarzyna Ryszewska
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 12 (2011) s. 101-112

Rydno. A Stone Age red ochre quarry and socioeconomic center / ed. R. Schild, H. Królik, A.J. Tomaszewski, E. Ciepielewska
Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, Warsaw 2011, pp. 467

Rydno – kopalnia odkrywkowa ochry z epoki kamienia i prehistoryczne centrum społeczno-gospodarcze / R. Schild
w: Skarżysko-Kamienna. Panorama dziejów miasta, s. 9–22
Stowarzyszenie Pra-Osada Rydno, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Skarżysku-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna 2011

O możliwościach i ograniczeniach metody traseologicznej w badaniach masowych materiałów archeologicznych z kopalń krzemienia / Jolanta Małecka-Kukawka, Dagmara Werra
Archeologia Polski, t. LVI: 2011, z. 1–2
[Zele]

Extraction methods in the Bronze Age at the Wierzbica “Zele” flint mine site (Central Poland): a model / J. Lech, K. Adamczak, D. H. Werra
w: red. M. Capote, S. Consuerga, P. Díaz-del-Río, X. Terradas, Proceedings of the 2nd Conference of the UISPP Commission on Flint Minning in Pre- and Protohistoric Times (Madrid, 14-17 October 2009), „BAR International Series”, 2260, Archeopress, Oxford 2011, pp. 109-116

Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych 2010 r. / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka, Maciej Trzeciecki
Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 2, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011

2010

Prahistoryczne górnictwo krzemienia i wytwórczość krzemieniarska w dorzeczu dolnej Kamiennej: wybrane zagadnienia / Artur Jedynak
w: Tradycje i dziedzictwo przemysłowe na Ziemi Ostrowieckiej : materiały z sesji Europejskich Dni Dziedzictwa 17-18 września 2010 r. / red. Waldemar Ryszard Brociek
Ostrowiec Św. 2010, s. 5-21

Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne / Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda
Skarżysko Kościelne 2010

Nieznane materiały z cmentarzysk ludności łużyckiej znajdujące się w Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu / Elżbieta M. Kłosińska
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 44 z. 1-4, 2010, s. 9-24

Unikatowe znalezisko gromadne z okolic Stawiszyna, pow. białobrzeski / Elżbieta M. Kłosińska, Katarzyna Solarska
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 44 z. 1-4, 2010, s. 25-48

Jeszcze raz o grobie ludności kultury pomorskiej ze Zbijowa, pow. szydłowiecki, stan. 1 / Elżbieta M. Kłosińska
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 44 z. 1-4, 2010, s. 49-54

Wstępne wyniki badań na ciałopalnym cmentarzysku kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej, pow. kozienicki, stan. 2 / Małgorzata Cieślak-Kopyt
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 44 z. 1-4, 2010, s. 55-82

Analiza antropologiczna materiału ciałopalnego z cmentarzyska w Nowej Żelaznej, pow. kozienicki, stan. 2 / Elżbieta Bokiej
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 44 z. 1-4, 2010, s. 83-85

Starożytne hutnictwo żelaza nad Kamienną : rejon Ostrowca Świętokrzyskiego w pierwszych wiekach naszej ery / Kamil Kaptur
w: Tradycje i dziedzictwo przemysłowe na Ziemi Ostrowieckiej : materiały z sesji Europejskich Dni Dziedzictwa 17-18 września 2010 r. / red. Waldemar Ryszard Brociek
Ostrowiec Św. 2010, s. 22-40

Archeologia Radomia – dzieje badań / Elżbieta Skubicha
w: Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 1 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010

Badania paleośrodowiskowe w dolinie rzeki Mlecznej w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska Piotrówka w Radomiu / Piotr Szwarczewski, Łukasz Bujak, Bartosz Korabiewski, Mirosława Kupryjanowicz, Grzegorz Wierzbicki
w: Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 1 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010

Problematyka przynależności historycznej ziemi radomskiej. Korelaty archeologiczne / Zbigniew Lechowicz
w: Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 1 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010

Stanowisko 6 w Radomiu – wstępne wyniki badań terenowych i analiz materiałów / Maciej Trzeciecki
w: Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 1 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010

Wczesnośredniowieczne grodzisko Piotrówka w Radomiu na podstawie badań archeologicznych i źródeł historycznych / Barbara Fuglewicz
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 44 z. 1-4, 2010, s. 109-128

Zastosowanie metod nieinwazyjnych w badaniach grodziska Piotrówka w Radomiu / Krzysztof Misiewicz
w: Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 1 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010

Koncepcja zagospodarowania doliny rzeki Mlecznej. Skansen archeologiczny „Piotrówka” / Małgorzata Cieślak-Kopyt
w: Radom. Korzenie miasta i regionu, t. 1 / red. Andrzej Buko, Dariusz Główka
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010

Wyniki badań na stan. 1 w Gniazdkowie, gm. Chotcza, pow. lipski, przeprowadzonych w latach 1985-1988 / Zbigniew Lechowicz
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 44 z. 1-4, 2010, s. 87-108

Średniowieczne militaria z Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu / Grzegorz Barczyk, Piotr A. Nowakowski, Piotr Pudło
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 44 z. 1-4, 2010, s. 197-204

Ceramika średniowieczna i nowożytna ze stanowiska nr 6 w Radomiu / Michał Auch, Maciej Trzeciecki
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego T. 44 z. 1-4, 2010, s. 129-196

2009

Rodzaje, występowanie i geneza krzemieni. Zarys Problematyki / Paweł Król, Zdzisław Migaszewski
Muzeum Narodowe w Kielcach, 2009

Pochówek z zausznicami gwoździowatymi z Kolonii-Bąkowca, pow. Kozienice, stan. 1 / I. Miraś, W. Twardowski
w: Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje / red. S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak
Rzeszów 2009, s. 449-458

Stan badan archeologicznych nad średniowiecznymi zamkami dawnego województwa sandomierskiego / Bartosz Pankowski
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, XXX, 2009, s. 63-142

2008

Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003 / red. W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska, S. Sałaciński
Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach, Tom 7
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Lublinie, Warszawa-Lublin 2008, 444 s.

Rydno – pradziejowa aglomeracja osadnicza / Piotr Kardyś
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

Skarb ozdób brązowych ze środkowego okresu epoki brązu z Pogroszyna, pow. przysuski, stan. 1 / Elżbieta Małgorzata Kłosińska
Archeologia Polski Środkowowschodniej, 2008, Tom 10, s. 207-225

Wielofunkcyjne stanowisko mazowszańskie na przykładzie Gulina / Zofia Sulgostowska
Archeologia Polski, t. LIII: 2008, z. 2

Groby podkloszowe ludności kultury pomorskiej z Ćmielowa koło Ostrowca Świętokrzyskiego / Artur Jedynak
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, XXIX, 2008, s. 207-214

Początki Radomia w świetle badań archeologicznych / Barbara Fuglewicz
w: Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych / red. P. Gołdyn
Kraków 2008, s. 11-19

Osadnictwo wczesnośredniowieczne w rejonie Skarżyska-Kamiennej na podstawie badań archeologicznych / Waldemar Gliński
Znad Kamiennej, Tom I, 2008

White pottery from Solec on the Vistula River in the light of laboratory research / Magdalena Bis
Archaeologia Polona Vol. 46 (2008)

2007

Udział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w badaniach i gromadzeniu zabytków archeologicznych na ziemiach międzyrzecza Wisły i Pilicy do 1939 roku / Katarzyna Ryszewska
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 8 (2007) s. 147-158

Wystawa „Prehistoryczne górnictwo krzemienia na ziemiach polskich” w Irlandii Północnej / Roman Chojnowski
Z Otchłani Wieków, Tom 62, Numer 1-4 (2007) s. 167-172

Zaplecze osadnicze i podstawy surowcowe starożytnego okręgu hutnictwa świętokrzyskiego / Szymon Orzechowski
Akademia Świętokrzyska, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2007, 24 cm, 391

Badania piecowiska dymarskiego na stan. 4 w Chmielowie, pow. ostrowiecki / Artur Jedynak, Kamil Kaptur
Archeologia Polski Środkowowschodniej, 2007, Tom 9

Badania na stanowisku 9 (relikty osady) w Wólce Domaniowskiej koło Radomia / Marek Olędzki
Acta Archaeologica Lodziensia, Tom 53 (2007)

Najazdy mongolskie na Ziemię Sandomierską w średniowieczu w świetle źródeł pisanych, legend i wyników badań archeologicznych / Marek Florek
Z Otchłani Wieków, Tom 62, Numer 1-4 (2007) s. 34-46

2006

Powstanie, działalność i dorobek Działu Archeologii kieleckiego Muzeum / Zygmunt Włodzimierz Pyzik
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, 23, 2006, s. 98-103

50 lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. Archeologia – Metalurgia – Edukacja / red. Szymon Orzechowski, Ireneusz Suliga
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2006

Wybrane zagadnienia z pradziejów i średniowiecza środkowego dorzecza Kamiennej. Materiały z konferencji 23 września 2005 r.
Starachowice 2006

Próba oceny stanu badań archeologicznych w dolinie Kamiennej / Andrzej Przychodni, Daniel Czernek
w: Wybrane zagadnienia z pradziejów i średniowiecza środkowego dorzecza Kamiennej. Materiały z konferencji 23 września 2005 r., Starachowice 2006

Krzemienne płoszcze z Jadwinowa, pow. zwoleński / Barbara Bargieł
Archeologia Polski Środkowowschodniej, Archeologia Polski Środkowowschodniej, 2006, Tom 8

Dwa groty kultury przeworskiej z okresu rzymskiego przypadkowo odkryte w okolicach Iłży / Sylwester Sadowski
Archeologia Polski Środkowowschodniej, 2006, Tom 8

2005

Kontakty społeczności późnopaleolitycznych i mezolitycznych między Odrą, Dźwiną i Górnym Dniestrem / Z. Sulgostowska
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005

Krzemionki – historia a współczesność / Barbara Matraszek, Sławomir Sałaciński
Z Otchłani Wieków, Tom 60, Numer 1-4 (2005) s. 71-94

Podziemna trasa turystyczna w neolitycznych kopalniach krzemienia pasiastego w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego / Jerzy Tomasz Bąbel, Artur Jedynak
Z Otchłani Wieków, Tom 60, Numer 1-4 (2005) s. 95-108

Próba oceny stanu badań archeologicznych w dolinie Kamiennej / Daniel Czernek, Andrzej Przychodni
w: Wybrane zagadnienia z pradziejów i średniowiecza środkowego dorzecza Kamiennej. Materiały z konferencji 23 września 2005 r.
Muzeum Przyrody i Techniki, Starachowice 2006

Wczesnośredniowieczna architektura na terenie ziemi sandomierskiej / Leszek Polanowski
Z Otchłani Wieków, Tom 60, Numer 1-4 (2005) s. 141-161

Wczesnośredniowieczne produkcje garncarskie z tzw. glin białych na ziemi sandomierskiej / Andrzej Buko
w: Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej / red. Andrzej Buko, Leszek Kajzer
Kielce-Łagów 2005, s. 28-40

Badania fizykochemiczne naczyń z glin kaolinitowych z Solca nad Wisłą / M. Bis
w: Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej / red. Andrzej Buko, Leszek Kajzer
Kielce-Łagów 2005, s. 161-181

2004

O badaniach prehistorycznego górnictwa krzemienia i kopalni w Krzemionkach Opatowskich (w związku z książką: Metody badań archeologicznych stanowisk produkcyjnych – górnictwo krzemienia, Warszawa 2000) / Jacek Lech
Przegląd Archeologiczny Vol. 52, 2004, pp. 15-88

W dążeniu ku nowej syntezie. Wybrane zagadnienia krzemieniarstwa schyłkowego z dorzecza górnej i środkowej Wisły / Jerzy Libera
Archeologia Polski Tom: 49: 2004, Zeszyt: 1-2, 106-124
[Zele]

Paleniska odkryte na stanowisku Nr 34 w Wólce Domaniowskiej koło Radomia. Próba określenia funkcji
w: Kultura przeworska. Odkrycie, interpretacja, hipoteza. t. I. / red. M. Olędzki, J. Skowron
Instytut Studiów Międzynarodowych UŁ, 2004

Stan badań archeologicznych na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu / Witold Bujakowski, Marek Figiel
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIX, 1-4, 2004, 7-16

2003

Badania archeologiczne na obszarze guberni kieleckiej i radomskiej w końcu XIX i na początku XX wieku / K. Ryszewska
Almanach Historyczny, V, 2003, s. 185-210

Krzemionki. Prahistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego / J. Bąbel
Muzeum Historyczno-Archeologiczne, Ostrowiec Świętokrzyski 2003

The Killing Fields of Zwoleń / red. R. Schild
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2003

2002

Z dziejów badań archeologicznych na Kielecczyźnie w XIX wieku [Łęgonice, Nietulisko] / Katarzyna Ryszewska
Rocznik Świętokrzyski, 27, 2002

Prahistoryczne górnictwo krzemienia na ziemiach polskich / Sławomir Sałaciński
Z Otchłani Wieków, Tom 57, Numer 3-4 (2002) s. 96-97

Ćmielów – Krzemionki – Świeciechów. Związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienia / Bogdan Balcer
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2002, A4, 192

2000

Krzemionki Opatowskie: rezerwat archeologiczno-przyrodniczy / Wojciech Borkowski
Z Otchłani Wieków, Tom 55, Numer 1 (2000) s. 10-17

Krzemionki – kopalnie krzemienia z młodszej epoki kamienia / Wojciech Borkowski, Stanisław Salaciński
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 1 (2000) s. 11-34

Metody badań archeologicznych stanowisk produkcyjnych – górnictwo krzemienia / red. Wojciech Borkowski
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Warszawa 2000, 309 s.

Cmentarzysko z młodszego okresu wpływów rzymskich i okresu rzymskiego w Wólce Domaniowskiej koło Radomia / Marek Olędzki
Katedra Badań Wschodu UŁ, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2000

Zespół cmentarzysk i bogatych depozytów monetarnych z doliny rzeki Kamiennej a zagadnienie chronologii starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego / Szymon Orzechowski
Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne, Tom 1 (2000) s. 35-61

(…)

1998

Neolityczne cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Iłży / Witold Bujakowski
Biuletyn Kwartalny RTN, XXXIII, 2-4, 1998, 165-168

(…)

1996

Zarys osadnictwa pradziejowego okolic Janowca nad Wisłą / Paweł Lis
Notatnik Janowiecki, 1, 1996, 30-35

(…)

1990

Badania archeologiczno-architektoniczne nad obiektami budownictwa wczesnośredniowiecznego na Kielecczyźnie [Sieciechów, Wąchock] / Katarzyna Ryszewska
Kieleckie Studia Historyczne, 8, 1990, 35-48

(…)

1972

Najdawniejsze osadnictwo w Górach Świętokrzyskich na tle postępów osadnictwa w Karpatach polskich. Uwagi i postulaty badawcze / Andrzej Żaki
Rocznik Świętokrzyski, III, 1972, 11-38

Niektóre problemy paleolitu na obszarze pomiędzy Wyżyną Krakowsko-Częstochowską a Wyżyną Lubelską [dol. Kamiennej, Góra Puławska] / Janusz K. Kozłowski
Rocznik Świętokrzyski, III, 1972, 39-64

Z problematyki schyłkowego paleolitu i mezolitu w regionie świętokrzyskim [Przedgórze Iłżeckie, Rydno] / Bolesław Ginter
Rocznik Świętokrzyski, III, 1972, 65-75

Początki kultury łużyckiej w Małopolsce / Marek Gedl
Rocznik Świętokrzyski, III, 1972, 97-118

Z badań nad łużycko-pomorsko-kloszowym kompleksem kulturowym na Kielecczyźnie / Józef Marciniak
Rocznik Świętokrzyski, III, 1972, 119-150

Zagadnienie ciągłości kulturowej w okresie lateńskim ze szczególnym uwzględnieniem regionu kieleckiego / Rudolf Jamka
Rocznik Świętokrzyski, III, 1972, 151-181

Z zagadnień wymiany handlowej u ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich [dol. Kamiennej] / Kazimierz Godłowski
Rocznik Świętokrzyski, III, 1972, 203-218

Niektóre węzłowe zagadnienia starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego / Kazimierz Bielenin
Rocznik Świętokrzyski, III, 1972, 219-244

Wyroby żelazne kowali świętokrzyskich w okresie późnolateńskim i rzymskim, ich rozpowszechnienie i ocena jakości [m.in. miecz z Gardzienic] / Jerzy Piaskowski
Rocznik Świętokrzyski, III, 1972, 245-275

Archeologia a konserwatorstwo. Spostrzeżenia i uwagi na tle prac kieleckiego urzędu konserwatorskiego / Andrzej Michałowski
Rocznik Świętokrzyski, III, 1972, 301-318

1962

Krzemionki Opatowskie, pomnik starożytnego górnictwa / Tadeusz Żurowski
Rocznik Świętokrzyski, I, 1962, 17-96

Łysogórski okręg górniczo-hutniczy z okresu wpływów rzymskich / Kazimierz Bielenin
Rocznik Świętokrzyski, I, 1962, 97-150