Czerwiec 24, 2013

Statut Radomskiego Towarzystwa Naukowego

(tekst jednolity na dzień 26.04.2007)

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny

§ 1
Niniejszy Statut zwany dalej „Statutem” określa cele i zasady działania Radomskiego Towarzystwa Naukowego zwanego dalej „Towarzystwem”.
§ 2
Towarzystwo korzysta z osobowości prawnej.
§ 3
1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Radom.
2. Terenem działalności Towarzystwa jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.


Rozdział II
Cele i środki działania

§ 5
Celem Towarzystwa jest praca nad organizacją, rozwojem i popularyzacją badań naukowych, w szczególności dotyczących Ziemi Radomskiej. Towarzystwo poprzez prowadzone badania działa na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w ramach zjednoczonej Europy.
§ 6
Towarzystwo realizuje swe cele m.in. przez:

  • Organizowanie, prowadzenie oraz inspirowanie badań naukowych.
  • Ogłaszanie drukiem prac naukowo-badawczych, popularno-naukowych oraz źródeł.
  • Wydawanie czasopisma „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” oraz innych periodyków.
  • Organizowanie, prowadzenie i utrzymywanie placówek badawczych oraz biblioteki.
  • Współpracę z Polską Akademią Nauk, ze szkołami wyższymi, z towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami naukowymi oraz kulturalno-oświatowymi.
  • Wykonywanie prac bibliograficznych i dokumentacyjnych.
  • Organizowanie wykładów, odczytów i dyskusji naukowych.
  • Podejmowanie innych działań i przedsięwzięć dla realizacji celów statutowych.

§ 7
Towarzystwo może powoływać komisje związane z jego celami statutowymi, działające na podstawie oddzielnych regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Towarzystwa.
§ 8
Towarzystwo może przystępować do krajowych federacji oraz związków stowarzyszeń.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 • Członkami Towarzystwa mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Członkowie dzielą się na rzeczywistych i honorowych.
 • Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Towarzystwo.

§ 10
Członkiem rzeczywistym Towarzystwa może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełnię praw publicznych i pragnąca realizować cele statutowe Towarzystwa.
§ 11

 • Kandydat winien złożyć pisemną deklarację podpisaną przez 2 członków rzeczywistych. Członków rzeczywistych przyjmuje Zarząd i fakt ten podaje do wiadomości na najbliższym Walnym Zebraniu.
 • Nowo przyjęci członkowie wpłacają składkę członkowską w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków.

§ 12
Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełnię praw publicznych, która szczególnie zasłużyła się dla realizacji celów Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie uchwałą powziętą w tajnym głosowaniu według zasad określonych w § 30.
§ 13
Członek rzeczywisty może należeć do jednej lub kilku komisji.
§ 14
Członkowie rzeczywiści obowiązani są:

 • Brać czynny udział w działalności Towarzystwa.
 • Przestrzegać przepisy Statutu i uchwały władz Towarzystwa.
 • Opłacać na rzecz Towarzystwa roczną składkę w wysokości i w sposób ustalony uchwałą Walnego Zebrania nie później niż do końca I kwartału każdego roku.

§ 15
Członkowie rzeczywiści mają prawo:

 • Udziału w Walnym Zebraniu oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.
 • Udziału w dyskusjach i posiedzeniach naukowych oraz przedstawiania swych prac i po zakwalifikowaniu ogłaszania ich w wydawnictwach Towarzystwa.
 • Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Towarzystwa.

§ 16
Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków rzeczywistych.
§ 17
Członkowie wspierający mogą popierać realizację celów statutowych Towarzystwa poprzez udzielanie pomocy materialnej oraz jego promocję.
§ 18
Za zasługi dla Towarzystwa przyznawany jest medal „Bene meriti”. Zasady przyznawania medalu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Towarzystwa”.
§ 19
Utrata członkostwa następuje w razie:

 • Pisemnego zrzeczenia się członkostwa.
 • Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa podjętej w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu RP skazującym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, bądź na podstawie wyroku Trybunału Stanu skazującego za złamanie prawa w czasie pełnienia urzędu publicznego.
 • Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami przez okres dłuższy niż trzy lata oraz z powodu dopuszczenia się zachowania sprzecznego ze Statutem, uchwałami władz Towarzystwa, a także rażącego naruszania zasad współżycia społecznego. Skreślenie z listy członków może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu członka do przedstawienia swoich racji. W wezwaniu należy określić termin oraz formę wysłuchania członka. Nie dotrzymanie terminu przez członka jest równoznaczne z nie skorzystaniem z prawa do przedstawienia swoich racji.
 • Od uchwał Zarządu Towarzystwa, o których mowa w ust. 2 i 3 można wnieść odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania w przedmiocie odwołania jest ostateczna.
 • ————–


Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 20
Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zebranie.
 • Zarząd.
 • Komisja Rewizyjna.

§ 21

 • Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata.
 • Zarząd i Komisja Rewizyjna poprzedniej kadencji pełnią swe czynności do czasu ukonstytuowania się nowych władz.
 • Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

§ 22

 • Nie można być jednocześnie członkiem dwóch i więcej organów obieralnych Towarzystwa.
 • Pełnienie funkcji w organach obieralnych Towarzystwa jest nieodpłatne.
 • Członkom organów obieralnych przysługuje zwrot kosztów podróży w celach statutowych Towarzystwa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 23
Do właściwości Walnego Zebrania należy:

 • Uchwalanie programu działalności Towarzystwa oraz planu finansowego na bieżący rok kalendarzowy.
 • Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków.
 • Orzekanie o utracie członkostwa w związku z odwołaniem od uchwały Zarządu podjętej w przedmiocie skreślenia z listy członków Towarzystwa.
 • Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa.
 • Uchwalanie regulaminów oraz zatwierdzanie uchwał Zarządu o powołaniu Komisji.
 • Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 • Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.
 • Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

§ 24
Posiedzenia Walnego Zebrania mogą mieć charakter zwyczajny bądź nadzwyczajny.
§ 25
Posiedzenia zwyczajne Walnego Zebrania odbywają się corocznie w terminie do 30 kwietnia, przede wszystkim dla rozpatrzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz uchwalenia planu finansowego i planu działalności na rok bieżący.
§ 26
Nadzwyczajne Walne Zebrania odbywają się w miarę potrzeby. Zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie, jeżeli tego żąda Komisja Rewizyjna lub co najmniej 20 członków Towarzystwa z podaniem na piśmie celu zwołania posiedzenia nadzwyczajnego. Zwołanie Walnego Zebrania winno nastąpić w ciągu miesiąca po otrzymaniu przez Zarząd takiego żądania.
§ 27
Czas, miejsce i porządek dzienny Walnego Zebrania winny być podane do wiadomości członków Towarzystwa na piśmie co najmniej na tydzień przed terminem zebrania.
§ 28
Walne Zebranie otwiera prezes lub wiceprezes Zarządu, po czym Walne Zebranie wybiera spośród obecnych członków przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
§ 29
Głosowanie w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz powołania członków honorowych jest tajne. W innych sprawach głosowanie jest jawne, o ile Walne Zebranie nie uchwali innego sposobu głosowania.
§ 30
Uchwały Walnego Zebrania są ważne gdy zostały powzięte zwykłą większością głosów przy obecności 1/4 członków. Zmiana statutu Towarzystwa, nadanie godności członka honorowego oraz orzeczenie o utracie członkostwa wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków. W razie braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, uchwały Walnego Zebrania podjęte większością głosów będą ważne w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 31
Posiedzenia Walnego Zebrania odbywają się w oparciu o regulamin i porządek obrad przyjmowany każdorazowo na Walnym Zebraniu.
§ 32

 • Zarząd składa się z 7 członków wybranych w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie.
 • Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej dwóch osób.

§ 33

 • Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, a ponadto sekretarza oraz skarbnika.
 • Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy i tryb obrad określa regulamin Zarządu.

§ 34
Do zakresu działania Zarządu należy:

 • Zwoływanie Walnego Zebrania.
 • Przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdania z rocznej działalności Towarzystwa i wykonania planu finansowego za rok ubiegły oraz planu działalności i preliminarza finansowego na rok następny.
 • Podejmowanie decyzji o sprawach majątkowych Towarzystwa oraz zaciąganie zobowiązań w granicach ustalonych planem finansowym.
 • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 • Powoływanie Kolegium Redakcyjnego.
 • Powoływanie Komisji.
 • Ustalanie wysokości honorariów autorskich według norm przewidywanych obowiązującymi przepisami.
 • Informowanie Walnego Zebrania o przyjęciu nowych członków i zgłaszanie informacji Walnemu Zebraniu o skreśleniu członków.
 • Przyjmowanie i zwalnianie pracowników Biura Towarzystwa i określanie ich wynagrodzenia w oparciu o obowiązujące przepisy.
 • Reprezentowanie Towarzystwa wobec władz, urzędów, towarzystw naukowych i ich przedstawicieli, jednostek gospodarczych oraz osób fizycznych.
 • Przyjmowanie zapisów i darowizn na rzecz Towarzystwa z zastrzeżeniem ich zatwierdzenia przez Walne Zebranie.
 • Występowanie do właściwych władz o uhonorowanie wyróżniających się działalnością członków i pracowników Towarzystwa odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i nagrodami.
 • Załatwianie innych spraw Towarzystwa o ile nie są przekazane innym jego władzom.

§ 35
Prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego stojący na czele Zarządu:

 • Reprezentuje Towarzystwo.
 • Zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im.
 • Podpisuje korespondencję Zarządu oraz dokumenty wystawione przez Towarzystwo lub upoważnia do tego wiceprezesa albo sekretarza Zarządu. Dokumenty w sprawie zobowiązań finansowych podpisuje łącznie ze skarbnikiem.
 • Czuwa nad przestrzeganiem Statutu Towarzystwa.

§ 36
Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do ważności jego uchwał potrzebna jest obecność przynajmniej czterech członków Zarządu w tym prezesa, względnie wiceprezesa. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 37

 • Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
 • Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 • Komisja może dokooptować do swego składu jednego nowego członka spełniającego wymogi określone w ust.1 na miejsce członka ustępującego.

§ 38
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa.
 • Kontrola opłacania składek członkowskich.
 • Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Towarzystwa i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 • Przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.

§ 39

 • Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywać się powinna co najmniej jeden raz w roku.
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jej członków.


Rozdział V
Majątek i gospodarka Towarzystwa

§ 40
Majątek Towarzystwa powstaje:

 • Ze składek członków.
 • Z dotacji.
 • Z ofiarności publicznej, spadków, zapisów i darowizn.
 • Z wpływów z działalności statutowej, w tym ze sprzedaży własnych wydawnictw.
 • Z dochodów z działalności Towarzystwa wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 41

 • Dochody uzyskane przez Towarzystwo służą realizacji jego celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków Towarzystwa.
 • Wydatki Towarzystwa mogą być czynione na podstawie i w granicach planu finansowego obowiązującego w danym roku kalendarzowym.
 • Do czasu uchwalenia planu finansowego przez Walne Zebranie Zarząd ma prawo pobierać dochody i czynić wydatki w granicach zeszłorocznego planu finansowego z tym zastrzeżeniem, że wydatki nie mogą przekraczać wysokości realizowanych wpływów.

§ 42

 • Towarzystwo nie udziela pożyczek członkom i pracownikom Towarzystwa i nie zabezpiecza swym majątkiem ich zobowiązań.
 • Przepis ust.1 stosuje się również do małżonków członków i pracowników Towarzystwa, osób pozostających z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związanych z nimi stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli. Przepis zachowuje swoją moc również po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Towarzystwo nie może przekazać nieodpłatnie i na zasadach preferencyjnych oraz sprzedać na szczególnych zasadach składników swego majątku na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 i 2.
 • Zastrzeżenie określone w ust. 3 stosuje się również do udostępniania majątku w innych formach prawa cywilnego

§ 43

 • Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Towarzystwa upoważniony jest Zarząd.
 • Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch osób: prezesa lub z jego upoważnienia jednego z wiceprezesów oraz skarbnika lub głównego księgowego.


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 44

 • Zmiana statutu Towarzystwa następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków. Przepisy § 30 Statutu stosuje się odpowiednio.
 • Rozwiązanie Towarzystwa następuje na mocy uchwały Walnego zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków Towarzystwa. Przepisy § 30 Statutu stosuje się odpowiednio..
 • W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje komisję likwidacyjną.