27 grudnia, 2019

Działania

A jako kto może, niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże

Główny cel istnienia Towarzystwa to pobudzanie i prowadzenie badań naukowych regionu radomskiego, a następnie upowszechnianie ich wyników. Trwałym tego świadectwem są wydawnictwa. Nakładem Towarzystwa ukazało się ogółem ćwierć tysiąca woluminów.

> Wydawnictwa

Zabiegamy o rozwój radomskiego ośrodka akademickiego. W roku 2022 rozpoczęliśmy wydawanie multidyscyplinarnego kwartalnika naukowego w formule otwartego dostępu, w języku angielskim. Zakres dziedzinowy to chemia, inżynieria i technologia chemiczna, fizyka, materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa, inżynieria lądowa, biotechnologia, nauki medyczne i dyscypliny pokrewne. Tytuł kwartalnika zaczerpnęliśmy z naszego motta: Korzenie wiedzy…

> Scientiae Radices

Od roku 2023 we współpracy z Resursą Obywatelską wznawiamy wydawanie czasopisma „Radomskie Studia Humanistyczne”. Jest to rocznik przeznaczony do publikacji prac naukowych z zakresu historii, archeologii, historii sztuki, literaturoznawstwa, dialektologii, etnografii, kulturoznawstwa i dziedzin pokrewnych. Założeniem jest skupienie tematyki wokół dziejów, dziedzictwa i współczesności Radomia wraz z szeroko pojętym regionem – historyczną Sandomierszczyzną w międzyrzeczu Wisły i Pilicy.

> Radomskie Studia Humanistyczne

Kolejnym wyzwaniem jest dokumentacja zasobów wiedzy o regionie. Naszym celem jest posiadanie pełnej bibliografii publikacji naukowych z poszczególnych dziedzin wiedzy. Obecnie prowadzona jest bieżąca kwerenda w zakresie historii i archeologii; podobnie – w ramach współpracy z RTN – kwerendę w zakresie geografii i pokrewnych nauk przyrodniczych prowadzi Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wstępem do powyższych działań była inwentaryzacja wydanych dotychczas ogólnych bibliografii regionu, w tym szczegółowych bibliografii tematycznych bądź osobowych. Zestawienia bibliograficzne zamieszczamy na odrębnej podstronie:

> Bibliografia

Powyższe działania prowadzą do kolejnego strategicznego celu, jakim jest upowszechnienie znajomości regionu, przede wszystkim wśród jego mieszkańców. Służyć temu będzie program edukacji regionalnej wraz z odpowiednim kompendium wiedzy. Zaczątkiem tegoż jest kolejna podstrona, przedstawiająca dzieje regionu w ujęciu terytorialnym oraz jego geografię fizyczną. Wyjaśniamy też złożoność pojęcia regionu radomskiego.

> Region

Towarzystwo stara się czynnie uczestniczyć w życiu miasta i regionu. W wyniku naszego wystąpienia do najwyższych władz państwowych odstąpiono od zamiaru wyburzenia historycznej siedziby Fabryki Broni, obiektu ikonicznego dla Radomia i pierwszego okręgu przemysłu zbrojeniowego w II Rzeczpospolitej.

> List otwarty w związku z planem wyburzenia historycznego gmachu Fabryki Broni

Podejmujemy zabiegi o wprowadzenie rozwiązań prawnych gwarantujących poprawność użycia nazewnictwa historycznego (Małopolska/Mazowsze) w edukacji regionalnej i działaniach organów administracji publicznej. Przede wszystkim zaś domagamy się przywrócenia Radomiowi statusu miasta wojewódzkiego. Stworzyliśmy odrębną stronę internetową zawierającą obszerną merytoryczną argumentację w tej sprawie:

> Wojewódzki Radom

Wypowiadamy się również w zakresie urbanistyki i transportu. Jako kolejne pokolenie członków RTN zabiegamy o wprowadzenie w Radomiu tramwaju. Postrzegamy go nie tylko jako środek transportu, ale przede wszystkim narzędzie do wszechstronnej odnowy urbanistycznej.

> Tramwaj w Radomiu. Przesłanki. Nieporozumienia. Koncepcja

Wiadomości o bieżących przedsięwzięciach Towarzystwa, wartościowych wydawnictwach o regionie, ciekawych spotkaniach – również tych wydawanych czy organizowanych przez inne podmioty – zamieszczamy na naszym profilu fejsbukowym:

> www.facebook.com/RadomskieTowarzystwoNaukowe