8 stycznia, 2020

Bibliografia regionalna naukowa

Jednym z głównych celów działalności Radomskiego Towarzystwa Naukowego jest dokumentacja dorobku naukowego w dziedzinie badań regionu radomskiego. W związku z tym podejmujemy dzieło tworzenia bibliografii naukowej regionu. Na naszej stronie zamieszczać będziemy zarówno wyniki kwerendy własnej, jak i prowadzonej przez podmioty zaproszone do współpracy.

Bibliografia składać się będzie z działów przedmiotowych, budowanych przez specjalistów dokonujących na bieżąco przeglądu ukazującego się piśmiennictwa z danej dyscypliny wiedzy. Zakres przedmiotowy bibliografii skupiał się będzie wokół geografii i historii jako dziedzin mających szczególny wymiar regionalny.

W bibliografii ujmujemy zarówno wydawnictwa zwarte, jak i artykuły w czasopismach naukowych bądź przekrojowych pracach zbiorowych. Dokonywany jest przy tym bezpośredni przegląd treści źródeł. Pozwala to na uwzględnienie w zestawieniu również tych opracowań, których tytuł bądź słowa kluczowe nie wskazują na związek z regionem, a tym samym nie są wykazywane podczas kwerendy pod odpowiednimi hasłami. W szczególności mogą to być źródła dotyczące większego obszaru, ale zawierające treści istotne dla regionu radomskiego.

Ponadto przed rokiem 2012 w bazie zawartości czasopism polskich udostępnianej przez Bibliotekę Narodową, prowadzono przegląd tytułów (nie: treści) artykułów. Zatem we wcześniejszych rocznikach bibliografii mogą być pominięte źródła, których tytuły nie wskazują na związek z regionem. Braki te zamierzamy stopniowo uzupełniać.

Pierwsze dwa działy, które udostępniamy, to bibliografia zawartości czasopism naukowych z zakresu geografii odpowiednio fizycznej i społeczno-ekonomicznej; oba działy rozszerzamy o dziedziny pokrewne mające wymiar geograficzny (np. geologia, paleontologia, geobotanika). Na tym wstępnym etapie prac – wobec stosunkowo niewielkiej liczby wpisów – nie wprowadzamy szczegółowego podziału tematycznego.

> Geografia fizyczna i nauki pokrewne
> Geografia społeczno-ekonomiczna i nauki pokrewne

W ramach współpracy z RTN bibliografię naukową geografii regionu radomskiego tworzy:
> Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Radomski

Kolejne działy przedstawiają piśmiennictwo w dziedzinie historii i archeologii. Dział historii, jako najobszerniejszy, podzielony jest dodatkowo na okresy. Bibliografia obejmuje wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism i prac zbiorowych. Jest tworzona przez Radomskie Towarzystwo Naukowe.

> Historia
> Archeologia

Bibliografia we wszystkich uwzględnianych dziedzinach jest uzupełniana na bieżąco oraz stopniowo powiększana chronologicznie wstecz. Dzieło tworzenia bibliografii ma charakter ciągły, nigdy się nie kończy. Do współpracy zapraszamy wszystkich Zainteresowanych: będziemy wdzięczni za wiadomości o pozycjach pominiętych w naszych zestawieniach.