Luty 14, 2020

Geografia społeczno-ekonomiczna i nauki pokrewne

Niniejszy dział stanowi przyczynek do bibliografii naukowej regionu radomskiego tworzonej przez Radomskie Towarzystwo Naukowe. W ramach współpracy bibliografię w dziedzinie geografii opracowuje Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jako jej drugą część udostępniamy zestawienie najnowszych artykułów z czasopism zajmujących się geografią społeczno-ekonomiczną lub dziedzinami pokrewnymi.

Zakres terytorialny bibliografii nawiązuje do historycznego regionu radomskiego w wąskim ujęciu. Przyjmujemy umowne granice przyrodnicze: rzeki Pilica, Wisła, Kamienna oraz Garb Gielniowski. Uwzględniamy również „pograniczne” pasmo osadnicze doliny Kamiennej. Natomiast w odniesieniu do zagadnień geografii historycznej i kulturowej jako zakres bibliografii przyjmujemy region radomski w szerszym ujęciu – w granicach diecezji radomskiej.
> Synteza: nasz region

Bibliografia jest tworzona w drodze przeglądu czasopism naukowych. Przeglądowi poddawane są czasopisma o zasięgu ogólnopolskim, ponadto z wydawnictw uczelnianych – w szczególności te z sąsiednich ośrodków akademickich (Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Warszawa). W zestawieniu podajemy okres, dla którego prowadzony jest bezpośredni przegląd treści artykułów (względnie także rok, począwszy od którego prowadzony był wcześniej przegląd spisów treści czasopism):
Acta Geographica Lodziensia 2009-2019.109
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 1999-2019.35
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 2013-2020
Biuletyn Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2011-2019.276
Czasopismo Geograficzne (2004-) 2009.4-2020.1-2
Geographia Polonica (2005-2011) 2014-2020.4
Gospodarka Narodowa 2010-2020.3
Miscellanea Geographica (2004-2008) 2011-2020.4
Polish Journal of Landscape Studies od 2018 do 2020.6
Prace Geograficzne (IGiPZ PAN) 1954-2020.271
Prace Geograficzne (UJ) 1998-2020.161
Prace i Studia Geograficzne (UW) (2003-) 2009-2020.65.4
Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2016-2020.1, 2020.3
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2010-2020.34.3
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2002-2020.43.2
Przegląd Geograficzny (2004-) 2012-2020.3
Przegląd Statystyczny 2011-2020.67.1
Quaestiones Geographicae 2001-2020.2
Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2016-2019.8
Studia Regionalne i Lokalne (2004-2011) 2013-2020.3

Ponadto z czasopism nieukazujących się obecnie:
– Peregrinus Cracoviensis (2004-2010) 2013-2016
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich (2003-) 2008-2011
Studia Demograficzne 2011-2018.2
Studia Regionalia 2012-2017.52

Ponadto w bibliografii uwzględniono inne źródła znane autorom – wydawnictwa zwarte oraz artykuły z prac zbiorowych i czasopism spoza powyższej listy, względnie z wcześniejszych roczników czasopism z listy.

Poniżej zamieszczamy wyniki przeglądu w układzie rocznym wstecz do roku 2008 włącznie. Należy zwrócić uwagę, iż we wcześniejszych latach zestaw poddawanych przeglądowi czasopism był mniejszy (jw.). Braki te będą stopniowo uzupełniane.

 

2020

Factors of Divergence between Peripheral and Central Subregions: the Case of Mazovian Province, Poland / Tomasz Zaborowski
Quaestiones Geographicae, 2020, 39(4), 39-51

Quo Vadis, Business? The migration of companies between cities using the example of the Mazowieckie voivodship in Poland / Magdalena Cybulska, Wojciech Dziemianowicz
Miscellanea Geographica, 2020, 24, 4, 218–231

2019

Krzemień pasiasty – skarb Ziemi Świętokrzyskiej i ukryty potencjał wizerunkowy dla rozwoju turystyki w regionie świętokrzyskim / Monika Knefel
Biuletyn KPZK | 2019 | No 275 | 133-136

Przeobrażenia struktury użytkowania gruntów rolnych w województwie świętokrzyskim w pierwszej dekadzie XXI w. / Wioletta Kamińska, Mirosław Mularczyk, Roman Suligowski
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 2019, 42, 2, 107-124

Polityka opłat planistycznych w województwie świętokrzyskim w latach 2010–2015 / Izabela Błaszczyk, Waldemar A. Gorzym-Wilkowski, Marian Harasimiuk
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. LXXIV Sectio B 2019

Szlak archeo-geologiczny jako modelowy przykład kreowania marki terytorialnego produktu turystycznego / Janusz Majewski
Biuletyn KPZK | 2019 | No 275 | 63-73
[dolina Kamiennej]

Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego / Przemysław Śleszyński, Paweł Sudra
Przegląd Geograficzny 2019, 91, 2, s. 61–80

2018

Aktywność społeczności wiejskiej w ramach funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w województwie świętokrzyskim / Patryk Brambert, Iwona Kiniorska
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 32, 2018: 89–107
[Bałtów, Mirzec]

Atlas turystyczny powiatów: koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego
Appen Karpaty, Compass, 2018

Marka parasolowa Świętokrzyskie a submarki lokalne, czyli z LEADER-em po zdrowie / Iwona Majewska
Biuletyn KPZK | 2018 | No 269 | 216-230

Turystyka rowerowa jako forma turystyki aktywnej na przykładzie gminy miasta Radomia / Marzenna Dębowska-Mróz, Ewa Ferensztajn-Galardos, Renata Krajewska, Andrzej Rogowski
Biuletyn KPZK | 2018 | No 269 | 103-128

2017

Analysis of post-industrial sites in functional urban areas. The capital city of Warsaw, Płock, Radom and Pionki cases / Aleksandra Jadach-Sepioło, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Katarzyna Spadło
Studia Regionalia | 2017 | vol. 49 | 123-141

Waloryzacja obszaru województwa mazowieckiego pod względem możliwości rozwoju energetyki słonecznej / K. Kulesza
Czasopismo Geograficzne t. 88, Tom 88 Nr 1-2 (2017)

2016

Ból fantomowy czy realna strata? Wpływ utraty statusu stolicy województwa na rozwój gospodarczy i miejsce w hierarchii systemu osadniczego [Phantom pain or a real loss? The impact of the loss of regional capital status on economic development and position in the hierarchy of the settlement system] / Anna Kurniewicz, Paweł Swianiewicz
Prace i Studia Geograficzne, 2016, T.61 Z.2 ss. 25-50

Regionalny system miast – hierarchia czy sieciowy układ poziomy? Na przykładzie województwa  świętokrzyskiego / Mirosław Mularczyk
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, 310 s., format B5

Strukturalny wymiar nierówności społecznych na obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego / Iwona Kiniorska
Biuletyn KPZK | 2016 | No 263

Transport ładunków ponadgabarytowych drogą wodną Wisły. Podstawowe parametry szlaku oraz główne utrudnienia / Hubert Rabant, Michał Habel, Zygmunt Babiński
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (3), s. 7-17

Współczesne znaczenie dziedzictwa przemysłowego w dolinie rzeki Kamiennej (woj. świętokrzyskie) / Dworak, Małgorzata; Tobiasz-Lis, Paulina
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 26/2016

(2015)

2014

Opactwa cysterskie w Polsce i ich wpływ na rozwój turystyki / Izabela Kapera, Jacek Kapera
Peregrinus Cracoviensis, 2014, 25 (3), 79-90

2013

Functional Diversification vs. Living Standard of Population in the Rural Areas of Swietokrzyskie Voivodeship / Iwona Kopacz-Wyrwał, Miroslaw Mularczyk
Studia Regionalia 2013 36 171-186

Ocena miast województwa świętokrzyskiego pod względem przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej w latach 2004-2013 / Patryk Brambert
Czasopismo Geograficzne Tom 84 Nr 1-2 (2013)

Turystyka religijna do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie / Agnieszka Mergalska, Roman Suligowski
Peregrinus Cracoviensis, 2013, 24 (3), s. 77 – 92

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w regionie świętokrzyskim w latach 2005-2011 / Sławomir Pastuszka
Gospodarka Narodowa 2013; 267(10): 93–115

2012

Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego / Przemysław Śleszyński
Przegląd Geograficzny, 2012, 84, 4, s. 559–576

2011

Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS / Przemysław Śleszyński
Studia Demograficzne 2 (160), 2011, 35-57

2010

Agroturystyka a rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego / Małgorzata  Strzyż,  Janina  Wrońska-Kiczor
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 57, 2010, s. 7-16

Changes in the Administrative Hierarchy of Cities and Entrepreneurship in Suburban Areas (the Case of Kielce and Radom) / Mirosław Mularczyk
Miscellanea Geographica Vol. 14/2010, 255-264

Górnictwo skalne regionu Lubelskiego. Zniszczenie czy rozwój? [Rock Mining Industry in the Lublin Region. Destruction or Development?] / Joanna Pinińska
Prace i Studia Geograficzne, 2010, T. 44, ss. 153–167
[Nasiłów]

Social capital in rural areas in Poland: the case of the Świętokrzyskie province / Wioletta Kamińska
Miscellanea Geographica. – Vol. 14 (2010), s. 241-253

Zróżnicowanie przestrzenne siły ekonomicznej wiodących przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim [Spatial diversity of leading enterprises’ economic power in the Świętokrzyskie Region] / Patryk Brambert
Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 15, 2010, 156-164

(2009)

2008

Dokumenty programujące rozwój miasta Pionki a jego uwarunkowania krajobrazowe / Maria Agajew
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 10, 2008 , 17-26

Dynamika zaludnienia w województwach łódzkim i świętokrzyskim w początkach XXI wieku / Anna Majdzińska
Przegląd Geograficzny. – T. 80, z. 4 (2008), s. 561-577

Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Tomasz Gogacz
Czasopismo Geograficzne. – T. 79, z. 1/2 (2008), s. 140-142

Parki kulturowe w województwie lubelskim / Wioletta Kałamucka
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 10, 2008, 310-318
[Nadwiślański Park Kulturowy]

Perspektywy rozwoju w Górach Świętokrzyskich / Cezary Jastrzębski
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 55, 2008, s. 155-163
[północne obrzeżenie]

Zainteresowanie obiektami obronnymi w krajobrazie kulturowym obszaru wideł Wisły i Pilicy w dobie rozbiorowej / Cezary Jastrzębski
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 10, 2008, 439-446