13 listopada, 2019

Towarzystwo

Korzenie wiedzy gorzkie, owoce słodkie

Radomskie Towarzystwo Naukowe za główny cel stawia sobie pobudzanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących regionu radomskiego oraz dokumentację i upowszechnianie wiedzy o regionie. Zajmujemy się regionalistyką w różnych ujęciach: historia, geografia, współczesne życie społeczno-gospodarcze, perspektywy rozwoju, polityka przestrzenna i transportowa. Urządzamy sesje naukowe i popularnonaukowe.

Dorobek wydawniczy Towarzystwa liczy około 250 pozycji. W tym poczesne miejsce zajmuje 97 zeszytów naszego czasopisma – Biuletynu Kwartalnego RTN wydawanego w latach 1964-2011. Obecnie prócz publikacji zwartych wydajemy kwartalnik „Scientiae Radices” i – we współpracy z Resursą Obywatelską – rocznik „Radomskie Studia Humanistyczne”.

Drugim celem strategicznym jest wszechstronny rozwój ośrodka akademickiego i życia naukowego w Radomiu. Służymy rzeczową radą władzom publicznym, uczestniczymy w debacie społecznej, jesteśmy obecni w mediach. Podejmujemy działania na rzecz integracji środowiska naukowego. W miarę możliwości wspieramy wszelkie inicjatywy badawcze i wydawnicze, w szczególności podejmowane przez członków Towarzystwa.

Wśród członków i współpracowników Towarzystwa są zarówno naukowcy, jak i praktycy różnych zawodów; mieszkańcy regionu i przedstawiciele innych ośrodków związani pochodzeniem bądź zamiłowaniem z Ziemią Radomską. Kilkunastu członków cieszy się habilitacją, ponadto ponad 20 – doktoratem. Dziedziny, którymi członkowie RTN zajmują się naukowo bądź zawodowo, to między innymi: filozofia, pedagogika, medycyna, prawo i ekonomia, polonistyka i bibliotekoznawstwo, matematyka, fizyka i chemia, historia i archeologia, geografia, urbanistyka i architektura, transport, nauki techniczne, sztuka i muzykologia. Prócz Radomia afiliacje pracowników naukowych to głównie sąsiednie ośrodki: Kielce, Kraków, Lublin, Łódź i Warszawa.

Działające obecnie stowarzyszenie – powołane do życia w 1963 roku – nawiązuje do tradycji Towarzystwa Naukowego założonego w latach 20. XIX wieku w Szkole Wojewódzkiej Radomskiej z inicjatywy jej rektora, pijara Kazimierza Kłaczyńskiego. Wciąż przyświeca nam ówczesne hasło, zaczerpnięte od starożytnego Isokratesa: „Korzenie wiedzy gorzkie, owoce słodkie.” Przyznajemy się też do dziedzictwa Instytutu Naukowo-Społecznego, unikatowego w skali kraju przedsięwzięcia podjętego w Radomiu w roku 1945 przy udziale profesora Tadeusza Kotarbińskiego oraz młodego adepta nauki Stefana Witkowskiego, późniejszego pierwszego prezesa RTN.

Cenimy sobie kontakty z radomskimi oddziałami naukowych towarzystw przedmiotowych oraz z towarzystwami regionalnymi z sąsiednich ośrodków, w szczególności z Kieleckim Towarzystwem Naukowym. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, komu bliskie są nasze cele – nie tylko w zakresie dotychczasowych pól działalności, ale i wszelkich nowych inicjatyw służących rozwojowi Ziemi Radomskiej.

Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, komu bliskie są nasze cele statutowe. Nie jest warunkiem ani stopień naukowy, ani czynna działalność naukowa. Wymagana jest natomiast rekomendacja dwóch obecnych członków Towarzystwa. Zapraszamy!

> deklaracja członkowska