listopad 13, 2019

Towarzystwo

Korzenie wiedzy gorzkie, owoce słodkie

Radomskie Towarzystwo Naukowe za główny cel stawia sobie pobudzanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących regionu radomskiego oraz dokumentację i upowszechnianie wiedzy o regionie. Zajmujemy się regionalistyką w różnych ujęciach: historia, geografia, współczesne życie społeczno-gospodarcze, perspektywy rozwoju, polityka przestrzenna i transportowa. Urządzamy sesje naukowe i popularnonaukowe. Dorobek wydawniczy Towarzystwa liczy około 250 pozycji. W tym poczesne miejsce zajmuje 97 zeszytów naszego czasopisma – Biuletynu Kwartalnego RTN wydawanego w latach 1964-2011.

Drugim celem strategicznym jest wszechstronny rozwój ośrodka akademickiego i życia naukowego w Radomiu. Służymy rzeczową radą władzom publicznym, uczestniczymy w debacie społecznej, jesteśmy obecni w mediach. Podejmujemy działania na rzecz integracji środowiska naukowego. W miarę możliwości wspieramy wszelkie inicjatywy badawcze i wydawnicze, w szczególności podejmowane przez członków Towarzystwa.

Wśród członków i współpracowników Towarzystwa są zarówno naukowcy, jak i praktycy innych zawodów; mieszkańcy regionu i przedstawiciele innych ośrodków związani pochodzeniem bądź zamiłowaniem z Ziemią Radomską. Dziedziny, którymi nasi członkowie zajmują się naukowo bądź zawodowo, to między innymi: filozofia, pedagogika, medycyna, prawo i ekonomia, polonistyka i bibliotekoznawstwo, matematyka, fizyka i chemia, historia i archeologia, geografia, urbanistyka i architektura, transport, nauki techniczne, sztuka i muzykologia. Ponad 30 członków RTN cieszy się habilitacją, ponadto blisko 40 – doktoratem. Prócz Radomia afiliacje pracowników naukowych to głównie sąsiednie ośrodki: Kielce, Kraków, Lublin i Warszawa.

Działające obecnie stowarzyszenie – powołane do życia w 1963 roku – nawiązuje do tradycji Towarzystwa Naukowego założonego w latach 20. XIX wieku w Szkole Wojewódzkiej Radomskiej z inicjatywy jej rektora, księdza pijara Kazimierza Kłaczyńskiego. Wciąż przyświeca nam ówczesne hasło, zaczerpnięte od starożytnego Isokratesa: „Korzenie wiedzy gorzkie, owoce słodkie.” Przyznajemy się też do dziedzictwa Instytutu Naukowo-Społecznego, unikatowego w skali kraju przedsięwzięcia podjętego w Radomiu w roku 1945 przy udziale profesora Tadeusza Kotarbińskiego oraz młodego adepta nauki Stefana Witkowskiego, późniejszego pierwszego prezesa RTN.

Cenimy sobie kontakty z radomskimi oddziałami naukowych towarzystw przedmiotowych oraz z towarzystwami regionalnymi z innych ośrodków, w szczególności z Kieleckim Towarzystwem Naukowym. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, komu bliskie są nasze cele – nie tylko w zakresie dotychczasowych pól działalności, ale i wszelkich nowych inicjatyw służących rozwojowi Ziemi Radomskiej.