Luty 14, 2020

Geografia społeczno-ekonomiczna i nauki pokrewne

Niniejszy dział stanowi przyczynek do bibliografii naukowej regionu radomskiego tworzonej przez Radomskie Towarzystwo Naukowe. W ramach współpracy bibliografię w dziedzinie geografii opracowuje Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jako jej drugą część udostępniamy zestawienie najnowszych artykułów z czasopism zajmujących się geografią społeczno-ekonomiczną lub dziedzinami pokrewnymi.

Zakres terytorialny bibliografii nawiązuje do historycznego regionu radomskiego w wąskim ujęciu. Przyjmujemy umowne granice przyrodnicze: rzeki Pilica, Wisła, Kamienna oraz Garb Gielniowski. Uwzględniamy również „graniczne” pasmo osadnicze doliny Kamiennej. Natomiast w odniesieniu do zagadnień geografii historycznej i kulturowej jako zakres bibliografii przyjmujemy region radomski w szerszym ujęciu – w granicach diecezji radomskiej.
> Synteza: nasz region

Przeglądowi poddawane są następujące czasopisma (począwszy od podanego rocznika/numeru włącznie):
– Acta Geographica Lodziensia (2009)
– Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica (1999)
– Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia (2013)
– Biuletyn Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (2011)
– Czasopismo Geograficzne (2009.4)
– Geographia Polonica (2014)
– Gospodarka Narodowa (2010)
– Miscellanea Geographica (2011)
– Prace Geograficzne (UJ) (1998)
– Prace i Studia Geograficzne (UW) (2009)
– Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2016)
– Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2010)
– Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2002)
– Przegląd Geograficzny (2012)
– Przegląd Statystyczny (2011)
– Studia Demograficzne (2011)
– Studia Regionalia (2012)
– Studia Regionalne i Lokalne (2013)

Ponadto z czasopism nieukazujących się obecnie:
– Peregrinus Cracoviensis (2013-2016)
– Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich (2008-2011)

Poniżej zamieszczamy wyniki przeglądu w układzie rocznym wstecz do roku 2008 włącznie. Należy zwrócić uwagę, iż we wcześniejszych latach zestaw poddawanych przeglądowi czasopism był mniejszy (jw.). Braki te będą stopniowo uzupełniane.

 

2019

Krzemień pasiasty – skarb Ziemi Świętokrzyskiej i ukryty potencjał wizerunkowy dla rozwoju turystyki w regionie świętokrzyskim / Monika Knefel
Biuletyn KPZK | 2019 | No 275 | 133-136

Polityka opłat planistycznych w województwie świętokrzyskim w latach 2010–2015 / Izabela Błaszczyk, Waldemar A. Gorzym-Wilkowski, Marian Harasimiuk
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. LXXIV Sectio B 2019

Szlak archeo-geologiczny jako modelowy przykład kreowania marki terytorialnego produktu turystycznego / Janusz Majewski
Biuletyn KPZK | 2019 | No 275 | 63-73
[dolina Kamiennej]

Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego / Przemysław Śleszyński, Paweł Sudra
Przegląd Geograficzny 2019, 91, 2, s. 61–80

2018

Aktywność społeczności wiejskiej w ramach funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w województwie świętokrzyskim / Patryk Brambert, Iwona Kiniorska
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 32, 2018: 89–107
[Bałtów, Mirzec]

Marka parasolowa Świętokrzyskie a submarki lokalne, czyli z LEADER-em po zdrowie / Iwona Majewska
Biuletyn KPZK | 2018 | No 269 | 216-230

Turystyka rowerowa jako forma turystyki aktywnej na przykładzie gminy miasta Radomia / Marzenna Dębowska-Mróz, Ewa Ferensztajn-Galardos, Renata Krajewska, Andrzej Rogowski
Biuletyn KPZK | 2018 | No 269 | 103-128

2017

Analysis of post-industrial sites in functional urban areas. The capital city of Warsaw, Płock, Radom and Pionki cases / Aleksandra Jadach-Sepioło, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Katarzyna Spadło
Studia Regionalia | 2017 | vol. 49 | 123-141

Waloryzacja obszaru województwa mazowieckiego pod względem możliwości rozwoju energetyki słonecznej / K. Kulesza
Czasopismo Geograficzne t. 88, Tom 88 Nr 1-2 (2017)

2016

Ból fantomowy czy realna strata? Wpływ utraty statusu stolicy województwa na rozwój gospodarczy i miejsce w hierarchii systemu osadniczego [Phantom pain or a real loss? The impact of the loss of regional capital status on economic development and position in the hierarchy of the settlement system] / Anna Kurniewicz, Paweł Swianiewicz
Prace i Studia Geograficzne, 2016, T.61 Z.2 ss. 25-50

Strukturalny wymiar nierówności społecznych na obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego / Iwona Kiniorska
Biuletyn KPZK | 2016 | No 263

Transport ładunków ponadgabarytowych drogą wodną Wisły. Podstawowe parametry szlaku oraz główne utrudnienia / Hubert Rabant, Michał Habel, Zygmunt Babiński
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (3), s. 7-17

Współczesne znaczenie dziedzictwa przemysłowego w dolinie rzeki Kamiennej (woj. świętokrzyskie) / Dworak, Małgorzata; Tobiasz-Lis, Paulina
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 26/2016

(2015)

2014

Opactwa cysterskie w Polsce i ich wpływ na rozwój turystyki / Izabela Kapera, Jacek Kapera
Peregrinus Cracoviensis, 2014, 25 ( 3 ), 79 – 90

2013

Functional Diversification vs. Living Standard of Population in the Rural Areas of Swietokrzyskie Voivodeship / Iwona Kopacz-Wyrwał, Miroslaw Mularczyk
Studia Regionalia 2013 36 171-186

Ocena miast województwa świętokrzyskiego pod względem przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej w latach 2004-2013 / Patryk Brambert
Czasopismo Geograficzne Tom 84 Nr 1-2 (2013)

Turystyka religijna do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie / Agnieszka Mergalska, Roman Suligowski
Peregrinus Cracoviensis, 2013, 24 (3), s. 77 – 92

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w regionie świętokrzyskim w latach 2005-2011 / Sławomir Pastuszka
Gospodarka Narodowa 2013; 267(10): 93–115

2012

Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego / Przemysław Śleszyński
Przegląd Geograficzny, 2012, 84, 4, s. 559–576

2011

Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS / Przemysław Śleszyński
Studia Demograficzne 2 (160), 2011, 35-57

2010

Agroturystyka a rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego / Małgorzata  Strzyż,  Janina  Wrońska-Kiczor
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 57, 2010, s. 7-16

Changes in the Administrative Hierarchy of Cities and Entrepreneurship in Suburban Areas (the Case of Kielce and Radom) / Mirosław Mularczyk
Miscellanea Geographica Vol. 14/2010, 255-264

Górnictwo skalne regionu Lubelskiego. Zniszczenie czy rozwój? [Rock Mining Industry in the Lublin Region. Destruction or Development?] / Joanna Pinińska
Prace i Studia Geograficzne, 2010, T. 44, ss. 153–167
[Nasiłów]

Zróżnicowanie przestrzenne siły ekonomicznej wiodących przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim [Spatial diversity of leading enterprises’ economic power in the Świętokrzyskie Region] / Patryk Brambert
Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 15, 2010, 156-164

(2009)

2008

Dokumenty programujące rozwój miasta Pionki a jego uwarunkowania krajobrazowe / Maria Agajew
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 10, 2008 , 17-26

Parki kulturowe w województwie lubelskim / Wioletta Kałamucka
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 10, 2008, 310-318
[Nadwiślański Park Kulturowy]

Perspektywy rozwoju w Górach Świętokrzyskich / Cezary Jastrzębski
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 55, 2008, s. 155-163
[północne obrzeżenie]

Zainteresowanie obiektami obronnymi w krajobrazie kulturowym obszaru wideł Wisły i Pilicy w dobie rozbiorowej / Cezary Jastrzębski
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr10, 2008, 439-446