Nowa publikacja RTN. Po raz pierwszy w formie e-booka. Radomir Jasiński

Alifatyczne związki nitrowe są wyjątkowo uniwersalnymi surowcami do dalszych przekształceń w syntezie organicznej. Niestety, jak dotąd nie opracowano prostego w użyciu kompendium zawierającego zestawienie konkretnych procedur preparatywnych umożliwiających ich otrzymywanie w warunkach laboratoryjnych. Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw istniejącej luce. Jednocześnie inicjuje proces reaktywacji działalności RTN w obszarach nauk matematyczno-przyrodniczych. Tym razem publikacja wydana została w modnej, a jednocześnie przystępnej i bezpłatnie dostępnej dla czytelnika formule e-book. W planach Towarzystwa są już kolejne opracowania książkowe z tego obszaru. Kolejne z nich ukaże się być może jeszcze w bieżącym roku.

Jubileuszowe spotkanie opłatkowe w RTN – 17 grudnia 2013 roku

17 grudnia 2013 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej przy siedzibie RTN, tj. Kościuszki 5a odbędzie się jubileuszowe spotkanie opłatkowe. Jubileuszowe bo Radomskie Towarzystwo Naukowe w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Przez pół wieku nasze Stowarzyszenie opublikowało kilkaset książek naukowych i popularnonaukowych, ponad sto numerów Biuletynu Kwartalnego RTN, zorganizowało ponad sto konferencji naukowych, aktywnie działało też na rzecz rozwoju lokalnej nauki, kultury, edukacji i sztuki.

W związku z naszym Jubileuszem Zarząd RTN planuje zorganizowanie uroczystego, wigilijnego spotkania wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa, podczas którego uhonorowani zostaną szczególnie zasłużeni działacze Stowarzyszenia. Planujemy też publikację jubileuszowego numeru Biuletynu Kwartalnego RTN, który będzie gromadził najwybitniejsze i najciekawsze teksty z pięćdziesięcioletniej historii czasopisma.  Zapraszamy.

Dorobek działającego społecznie Towarzystwa jest imponujący i nie sposób wyobrazić sobie dziś funkcjonowania radomskiej nauki bez publikacji RTN, zwłaszcza na niwie lokalnej humanistyki (historia, nauki społeczne, regionalistyka). Obecnie nasze Stowarzyszenie liczy stu pięćdziesięciu jeden członków; wciąż aktywnie działa na rzecz rodzinnego miasta, włączając się, oprócz bieżącej pracy naukowo-wydawniczej, w szereg społecznych inicjatyw.

Żelazo z dymarek – rozwiązana zagadka sprzed dwóch tysięcy lat!

Nurtowało to historyków, archeologów, metalurgów przez ostatnie dziesięciolecia. O starożytną metodę wytopu żelaza spierały się takie sławy jak Bielenin, Radwan, Sedlak… Bezskutecznie. W Nowej Słupi co roku odbywa się bodaj najstarsza w Polsce impreza archeologii eksperymentalnej: Dymarki Świętokrzyskie. Od lat 60. naukowcy i amatorzy – przy użyciu starożytnych technik – usiłowali uzyskać metaliczne żelazo. Bezskutecznie.

A w czasach rzymskich się to udawało. Liczbę pieców dymarskich na przedpolu Gór Świętokrzyskich szacuje się na co najmniej 700 tysięcy. Było to największe zagłębie hutnicze w tej części Europy.

I wreszcie! Autorem sukcesu jest Adrian Wrona, doktorant na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, członek Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego. W celu odtworzenia naszego typu dymarki sięgnął – jakżeby inaczej – do dzieł Arystotelesa tudzież do niegdysiejszych doświadczeń zagranicznych. Gratulacje!

> Więcej w mediach

 

Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych w Radomiu

W dniu 18 października radomski oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich otworzył pierwsze w kraju Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych. Placówka, mieszcząca się w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej, będzie szkolić instalatorów małych systemów przetwarzania energii słonecznej na elektryczną. Ośrodek jest przygotowany do uzyskania akredytacji zgodnie z zapisami nowej ustawy „Prawo energetyczne”. Stowarzyszenie Elektryków Polskich prowadzi Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych we współpracy z Polskim Towarzystwem Fotowoltaicznym oraz Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, pod patronatem Krajowej Izby Elektroniki i Telekomunikacji.

Więcej wiadomości > na stronie SEP

 

Radomskie Monografie Filologiczne – dwie nowe książki

We czwartek 24 października w Resursie Obywatelskiej odbyła się prezentacja dwu nowych książek z serii Radomskich Monografii Filologicznych, wydawanych przez Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego:

> Stanisław Brzozowski. Powroty, pod red. Dariusza Trześniowskiego,

> Iwaszkiewicz w podróży, pod red. Ewy Kołodziejczyk i Anny Spólnej.

Tym bardziej miło nam o tym donieść, iż wszyscy troje państwo redaktorzy powyższych pozycji to członkowie RTN, zaś spotkanie poprowadził sam Prezes – Marcin Kępa.

W Naszej Szkapie o antropologii codzienności Radomia

W środę 16 października sławny radomski lokal Nasza Szkapa stał się miejscem, a jednocześnie przedmiotem wykładu. Marcin Rusek, polonista, pracownik ośrodka kultury „Łaźnia”, przedstawił główne tezy pracy „Z antropologii codzienności Radomia. Pub Nasza Szkapa jako miejsce gromadzące bywalców.” Opracowanie, będące plonem studiów podyplomowych „Wiedza o kulturze dla nauczycieli i animatorów” w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, jest elementem projektu badań antropologii Radomia, nakreślonego wiosną 2010 r. przez Marcina Kępę.

Wykład, który odbył się w ramach Salonu Młodych Naukowców, zgromadził również liczne grono tytułowych bywalców lokalu. Za gościnę i poczęstunek oraz (przypadkowy?) wkład do rozwoju badań antropologicznych podziękowania niech przyjmie założyciel Naszej Szkapy Janusz Kiełczyński.

> Garść zdjęć w prasie

Radomski Biegun Innowacji – dla rozwoju regionu

Przedstawiamy zarys projektu „Radomski Biegun Innowacji” proponując wprowadzenie go do Kontraktu Terytorialnego. Cel projektu to pobudzenie rozwoju endogenicznego w regionie radomskim. Jego głównym założeniem jest stworzenie prestiżowej lokalizacji dla innowacyjnej działalności naukowej i gospodarczej przy regionalnym węźle komunikacyjnym w otoczeniu dworca kolejowego. Zewnętrzna dostępność komunikacyjna bieguna zostanie zapewniona przez modernizację linii kolejowej nr 8, dostępność w skali miasta – poprzez wprowadzenie linii szybkiego tramwaju.

Projekt nawiązuje do koncepcji dekoncentracji inwestycji badawczo-rozwojowych z Warszawy do innych głównych miast województwa. W Radomskim Biegunie Innowacji zostałyby umiejscowione wybrane inwestycje uczelni warszawskich z listy zgłoszonej do Kontraktu Terytorialnego. Ponadto w ramach projektu powstałby ciąg wysokiej jakości przestrzeni publicznych łączących węzeł komunikacyjny z centrum miasta i strefą przemysłową Łucznik. Jest to zbieżne z koncepcją utworzenia parku naukowo-technologicznego w obiektach zwalnianych przez Fabrykę Broni.

Oto opis naszej koncepcji: Radomski Biegun Innowacji.

Zarys projektu, omawiany na konferencji prasowej w dniu 2 października, spotkał się z dużym zainteresowaniem mediów. Oto próbka:
Gazeta w Radomiu o Biegunie Innowacji.

 

Gość z Francji o odnowie urbanistycznej

Podczas konferencji prasowej w dniu 2 października Olivier Schneider (Brest, Francja), ekspert w dziedzinie planowania przestrzennego i transportu publicznego, dał krótki wykład na temat francuskich doświadczeń odnowy urbanistycznej. Wypowiadając się na temat perspektyw budowy tramwaju w Radomiu – w kontekście renesansu tego środka transportu w miastach francuskich – gość stwierdził: „Brestu nie było stać na to, aby tramwaju nie zbudować”.

Po konferencji ukazał się artykuł w Portalu Samorządowym: W Radomiu będą tramwaje jak w Breście?

Kontrakt Terytorialny – koncepcja dekoncentracji inwestycji

W województwie mazowieckim mamy do czynienia z rosnącymi dysproporcjami rozwojowymi pomiędzy obszarem metropolitalnym Warszawy a pozostałą częścią województwa. Wspomniana część zewnętrzna województwa mazowieckiego nie ma bynajmniej charakteru peryferyjnego – licząc 2,3 miliona ludności, jest porównywalna ze średniej wielkości polskim województwem. W jej obrębie znajdują się dwa ośrodki regionalne (wg KPZK) – Płock i Radom, posiadające odpowiednio 120 i 220 tysięcy mieszkańców, a tym samym porównywalne z miastami wojewódzkimi. Ten duży obszar jest upośledzony pod względem możliwości rozwojowych ze względu na postępującą koncentrację wszelkiego rodzaju działalności publicznej i prywatnej w obszarze metropolitalnym. Problem pogłębia centralizacja polityki rozwoju województwa, jawnie faworyzująca obszar metropolitalny. W ten sposób bogata Warszawa rozwija się dzięki środkom pomocowym, które zgodnie z polityką spójności powinny służyć wsparciu biednych obszarów zewnętrznych województwa.

Powyższe stwierdzenia znajdują swoje odzwierciedlenie w propozycjach do Kontraktu Terytorialnego zgłoszonych przez zarząd województwa mazowieckiego. W kluczowej dla wsparcia rozwoju endogenicznego regionów dziedzinie „badania i rozwój” z aglomeracji warszawskiej pochodzi 9 projektów na łączną sumę 1070 mln zł. Z pozostałych części województwa – 3 projekty na łączną sumę 90 mln zł. Oznacza to, że 92% środków jest przeznaczone dla obszaru metropolitalnego. Przy takiej alokacji nie ma mowy o wyrównywaniu dysproporcji rozwojowych w województwie.

Powstaje pytanie, w jaki sposób pogodzić możliwość rozwoju instytucji naukowo-badawczych zlokalizowanych głównie w Warszawie z postulatem pobudzania rozwoju endogenicznego obszarów zewnętrznych województwa. Rozwiązaniem jest umożliwienie tworzenia przez zainteresowane instytucje nowych placówek badawczo-rozwojowych w innych ośrodkach miejskich – poza Warszawą. Działanie takie, znane w teorii planowania przestrzennego jako dekoncentracja, jest z powodzeniem stosowane w krajach europejskich, między innymi w Niemczech, Szwajcarii, Szwecji. Głównym jego celem jest równoważenie rozwoju pomiędzy regionami.

Niniejsza propozycja utrzymuje listę inwestycji zakładaną w projekcie Kontraktu Terytorialnego przy zmianie umiejscowienia większości z nich – z Warszawy do trzech pozostałych największych miast województwa. Założeniem jest utworzenie nowych biegunów innowacyjności w trzech częściach województwa. Płock i Radom to duże miasta posiadające status ośrodków regionalnych. Siedlce, czwarte co do wielkości miasto województwa, stanowią najbardziej znaczący ośrodek w środkowo-wschodniej części kraju pomiędzy Białymstokiem a Lublinem. Posiadając Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny są rozwijającym się centrum naukowym. Podróż koleją z Warszawy do Siedlec trwa około godziny. Kontrakt Terytorialny przewiduje budowę linii kolejowej do Płocka oraz modernizację linii kolejowej do Radomia. Dzięki temu wszystkie trzy ośrodki będą dostępne z Warszawy w czasie zapewniającym możliwość nawet codziennej migracji kadry naukowej.

Szczegółowe propozycje umiejscowienia poszczególnych inwestycji wynikają z wielkości, położenia i specyfiki poszczególnych miast:
Kontrakt Terytorialny – dekoncentracja inwestycji

Radom pominięty w Kontrakcie Terytorialnym

Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem a samorządem wojewódzkim, na podstawie której z funduszy centralnych finansowane będą wybrane inwestycje w województwie.

Po analizie listy projektów zgłoszonej przez Zarząd Województwa do Kontraktu Terytorialnego stwierdzamy, iż po raz kolejny obszar metropolitalny Warszawy jest faworyzowany kosztem innych części województwa. W dziale „badania i rozwój” – kluczowym z punktu widzenia rozwoju regionalnego – 92% wartości inwestycji kierowane jest do aglomeracji warszawskiej. Takie rozstrzygnięcia stoją w rażącej sprzeczności z postulatami równoważenia rozwoju, a tym samym z polityką spójności Unii Europejskiej. Przyjęcie Kontraktu Terytorialnego w tej postaci przyczyni się do zwiększenia dysproporcji rozwojowych w województwie i pogłębienia kryzysu w regionie radomskim.

Propozycja podziału środków według Zarządu Województwa: Kontrakt Terytorialny WM – B+R