Powrót do Prywatny: Członkowie

prof. dr hab. Dariusz Kupisz

prof. dr hab. Dariusz Kupisz
Email: kupiszd@wp.pl

Absolwent historii UMCS w Lublinie, gdzie w 1990 obronił pracę magisterską dotyczącą postaw szlachty polskiej wobec państwa moskiewskiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Wasilewskiego. W 1999 r. obronił rozprawę doktorską pt. Zbigniew Gorajski (1596-1655). Studium z dziejów szlachty protestanckiej w Małopolsce w pierwszej połowie XVII wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Gmiterka. Od 1990 r. pracował jako nauczyciel historii w II LO w Radomiu, wykładowca historii, dziekan i prorektor w prywatnych szkołach wyższych w Radomiu. Od 2001 r. związany z Kolegium Licencjackim UMCS w Radomiu, obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Historii XVI – XVIII w. UMCS w Lublinie. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Historycznym, Magazynem Historycznym „Mówią Wieki” oraz Stowarzyszeniem Oświatowym Sycyna. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii nowożytnej Polski, a w szczególności dotyczą zagadnień związanych z wojskowymi aspektami działalności samorządu szlacheckiego, historią wojskowości, gospodarką i administracją dóbr królewskich oraz rodami szlacheckimi regionu radomskiego.
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Publikacje zwarte

 1. Zbigniew Gorajski 1596 – 1655. Studium z dziejów szlachty protestanckiej w Małopolsce w pierwszej połowie XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2000.
 2. Pakosław. Dzieje podiłżeckiej wsi na tle rozwoju regionu od czasów najdawniejszych do 1795 roku, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 1998.
 3. Smoleńsk 1632 – 1634, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2001.
 4. Połock 1579, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2003.
 5. Psków 1581 1582, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2006.

Współautorstwo publikacji zwartych

 1. Radomskie wędrówki regionalne. Przewodnik edukacji regionalnej. Red. J. Pulnar, Radom 2000.
 2. Sycyna wiek XX, red. H. Bednarczyk, Radom 2000.
 3. Regesty z Metryki Koronnej do dziejów powiatów opoczyńskiego, radomskiego i stężyckiego z lat 1574 – 1659, red. Z. Pietrzyk, Radom 2001.
 4. Ciepielów dawniej i dziśred. H. Bednarczyk, Radom 2001.
 5. Ziemia Jana Kochanowskiego. Powiat Zwoleński, red. H. Bednarczyk, Radom 2006.

Redakcja publikacji zwartych

 1. Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI – XX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2003.
 2. Szkice z dziejów polskiego ruchu spółdzielczego w XX wieku, red. A. Duszyk, D. Kupisz, Radom 2004.
 3. W służbie Bogu i społeczeństwu. Zakony na ziemiach polskich w XVI – XIX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2004.
 4. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591 – 1795, t. I, Kościółśw. Jana Chrzciciela 1591 – 1637, Radom 2006.
 5. Urzędy administracji rządowej w Radomiu od XVI do XX wieku, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 40, 2006.

Artykuły

 1. Działalność gospodarcza starostów radomskich w XVI – XVII wieku w świetle lustracji oraz inwentarzy, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 62, 2002.
 2. Zniszczenia wojenne wsi królewskich powiatu radomskiego w dobie drugiej wojny północnej 1655 – 1660, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 29, 1992.
 3. Frymark Podlodowskich. Z dziejów walki o egzekucję dóbr, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 31, 1996.
 4. Gorajscy w XV – XVI w. Studium z dziejów awansu społeczno-politycznego rodziny szlacheckiej, „Almanach Historyczny”, t. 3, Akademia Kielecka, Kielce 2001.
 5. Studia i podróże zagraniczne Zbigniewa Gorajskiego w latach 1607 – 1627, „Res Historica” UMCS Lublin, t. XVII, 1999.
 6. Sycyna. Dzieje podradomskiej wsi do końca XIX wieku, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 25, 2000.
 7. Świadczenia wsi klasztornych na rzecz starostwa radomskiego i ekonomii kozienickiej
  w XVI – XVIII w., 
  w: Kościół katolicki na pograniczu Małopolski i Mazowsza w XV – XVIII w. red. Z. Pietrzyk, Radom 2002.
 8. Młodzież polska na uniwersytetach Europy Zachodniej w XVI wieku. w: Idee Humanistyczne renesansu w integracji europejskiej, red. H. Bednarczyk, Radom 2002.
 9. Popis szlachty ziemi stężyckiej z 1696 r., „Res Historica” UMCS Lublin, t. 17, 2004.
 10. Sejm koronny w czasach ostatnich Jagiellonów (1506 – 1572), [w:] Między konstytucją Nihil novi a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji, red. H. Gmiterek, J. Wrona, Lublin – Radom 2005.
 11. Urzędnicy i personel grodu radomskiego w XVI wieku, „Prawo, Administracja, Kościół”, KUL, t. 13, 2003.
 12. Urzędnicy starostwa radomskiego a sejmik sandomierski w XVI – XVIII wieku. Uwagi dotyczące współpracy administracji starościńskiej i samorządowej w Rzeczypospolitej szlacheckiej, [w:] Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI – XX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2003.
 13. Laudum zjazdu szlachty powiatu radomskiego z 1711 roku, [w:] Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI – XX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2003.
 14. Popis żołnierza łanowego powiatu radomskiego z 1653 r., „Almanach Historyczny”, t. 7, Akademia Świętokrzyska 2005.
 15. Wojsko powiatowe jako samoobrona terytorialna województwa sandomierskiego w XVII i początkach XVIII wieku, [w:] Między Wisłą a Pilicąt. 6, Akademia Świętokrzyska, Kielce 2006.
 16. Wojska powiatowe województw małopolskich jako formacje samoobrony terytorialnej w pierwszej połowie XVII wieku, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 42, 2005.
 17. Chorągwie powiatowe ziemi chełmskiej w XVI – XVII wieki, „Rocznik Chełmski”, t. 10, 2006.
 18. Urzędnicy grodzcy radomscy w XVI – XVIII wieku. Stan badań i postulaty badawcze, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 40, 2006.
 19. Kancelaria grodzka radomska w dobie staropolskiej. Rekonesans badawczy, w: Notariat na ziemiach polskich w XIX – XX wieku, red. S. Piątkowski i K. Skupieński, Radom 2006.
 20. Protestanci i kwestie tolerancji wyznaniowej na zjeździe radomskim w 1591 r., w: Ewangelicy w Radomiu i regionie (XVI – XX w.), red. J. Kłaczkow, Radom 2007.