Powrót do Prywatny: Członkowie

dr hab. inż. Radomir Jasiński

dr hab. inż. Radomir Jasiński
radomir@chemia.pk.edu.pl

Wykaz dorobku naukowego

A. Oryginalne publikacje (indeksowane na tzw. liście filadelfijskiej)
1. [1] Barański A., Jasiński R.
Regioselectivity, Stereoselectivity and Kinetics of [2+3] Cycloaddition Reaction of Z-C,N-Diphenylnitrone with E-b-Nitrostyrenes
Chem. Heterocyclic Comp.37, 1518 (2001)

2. [2] Barański A., Jasiński R.
An Account of the Regioselectivity of b-Substituted Nitroalkenes in Nitrone [2+3] Cycloaddition by FMO Theory
Polish J. Chem.76, 145 (2002)

3. [3] Baranski A., Jasinski R., Zurowski K.
[2+3] Cycloaddition of C,C,N-Triphenylnitrone to trans-substituted Nitroethylenes in the Light of AM1 and AM1/COSMO Computational Study
J. Phys. Org. Chem.16, 279 (2003)

4. [4] Jasiński R., Lybimcev A., Ciężkowska A., Barański A.
FMO Interactions in concerted and zwitterionic [2+3] Cycloadditions
Izv. VUZ (Khim. & Khim. Tekh.)47, 136 (2004)

5. [5] Jasiński R., Brandel E., Barański A.
Mechanism of C,C,N-Triphenylnitrone [2+3] Cycloaddition with (E)-3,3,3-Trichloro-1-nitropropene-1 in the Light of AM1 and AM1/COSMO Calculations
Polish J. Chem.78, 83 (2004)

6. [6] Jasiński R., Ciężkowska A., Barański A.
Periselectivity of Nitrone [2+3] Cycloadditon with trans-b-Cyanonitroethene in the Light of FMO Theory
Chem. Heterocyclic Comp.40, 203 (2004)

7. [7] Jasiński R., Lyubimcev A., Ciężkowska A., Barański A.
Regioselectivity of [2+3] cycloaddition of Z-C,N-diphenylnitrone with a-R- and b-R-substituted nitroethenes in the light of FMO theory
Chem. Heterocyclic Comp.40, 206 (2004)

8. [8] Jasiński R., Kwiatkowska M., Barański A.
Unexpected results of 3-nitropropene-1 [2+3] cycloaddition to C,C,N-triphenylnitrone
Chem. Heterocyclic Comp.42, 1334 (2006)

9. [9] Jasiński R., Barański A.
Mechanistic study on the [2+3] Cycloaddition of Z-C,N-diphenylnitrone with trans-1-nitropropene-1 and trans-3,3,3-trichloro-1-nitropropene-1
Polish J. Chem.80, 1493 (2006)

10. [10] Jasiński R., Barański A.
DFT study on [2+3] cycloaddition of trans-nitroethenes to Z-C,N-diphenylnitrone
Polish J. Chem.81, 1441 (2007)

11. [11] Barański A., Lyubimtsev A., Jasiński R., Kwiatkowska M.
Secondary deuterium kinetic isotope effects in [2+3] cycloaddition of (E)-2-phenylnitroethylene to (Z)-C,N-diphenylnitrone
Polish J. Chem., 1037, 82 (2008)

12. [12] Jasiński A., Jasińska E., Barański A.
[2+3] Cycloaddition of 3-nitropropene-1 to C,C,N-triphenylnitrone in the light of AM1/COSMO calculations
Chem. Heterocyclic Comp.44  672 (2008)

13. [13] Jasiński R., Barański A.
[2+3] Cycloaddition of trans-1-nitropropene-1 to C,C,N-triphenylnitrone in the light of AM1/COSMO Calculations
Polish J. Chem., 1043, 82 (2008)

14. [14] Jasiński R., Barański A.
Kinetic study on the [2+3] cycloaddition of triphenylnitrone to trans-1-nitropropene-1
Polish J. Chem. (2008) – przyjęte do druku

15. [15] Jasiński R., Barański A.
Regioselectivity of [2+3] cycloaddition of triphenylnitrone to nitroethene – AM1/COSMO computational study
Coll. Czech. Chem. Commun73, 649 (2008)

B. Oryginalne publikacje (pozostałe)

1. [16] Jasiński R., Barański A.
Regioselektywność [2+3] cykloaddycji nitronów z a-nitro- i a-metoksypropylenem w świetle teorii FMO
Czasopismo Techniczne PK (Chemia), 1 (2001)

2. [17] Markowska A., Jasiński R., Barański A.
Termodynamika dehydronitrowania diarylonitroizoksazolin w świetle kwantowochemicznych obliczeń AM1
Czasopismo Techniczne PK (Chemia), 55 (2003)

3. [18] Jasiński R., Ciężkowska A., Lubimcev A., Barański A.
Termodynamika [2+3] cykloaddycji Z-C,N-difenylonitronu z a-podstawionymi nitroetylenami w świetle obliczeń AM1 i AM1/COSMO
Czasopismo Techniczne PK (Chemia), 49 (2003)

4. [19] Mikulska M., Jasiński R.
Widma UV 1,1-dinitroetylenu i 1-karbometoksy-1-nitroetylenu w świetle obliczeń ZINDO
Czasopismo Techniczne PK (Chemia), 93 (2005)

5. [20] Jasiński R.
Termodynamiczne aspekty [2+3] cykloaddycji Z-C,N-difenylonitronu z 2-fenylo-1-R-nitroetylenami
Czasopismo Techniczne PK (Chemia), 37 (2006)

6. [21] Jasiński R., Kwiatkowska M., Barański A.
Synteza E-2-arylo-1-cyjano-1-nitroetenów
Czasopismo Techniczne PK (Chemia), 41 (2006)

7. [22] Jasiński R.
Studia nad regioselektywnoscią [2+3] cykloaddycji C,C,N-trifenylonitronu z E-b-cyjanonitroetylenem
Czasopismo Techniczne PK (Chemia), 27 (2007)

8. [23] Jasiński R., Mikulska M., Celej K., Barański A.
Termodynamika cykloprzyłaczenia nitroetylenu do Z-C-fenylo-N-arylonitronów w świetle obliczeń AM1 i AM1/COSMO
Czasopismo Techniczne PK (Chemia), 33 (2007)

9. [24] Szczepanek A., Jasiński R
Termodynamiczne aspekty [2+3] cykloaddycji Z-C-m,m,p-trimetoksyfenylo-N-p-metylofenylonitronu z 3,3,3-trichloro-1-nitropropenem-1
Czasopismo Techniczne PK (Chemia), (2008) – w druku

10. [25] Pawlik H., Jasiński R., Barański A.
Peri- i regioselektywność cykloaddycji Z-C-antranilo-N-arylonitornów do nitroetenu w świetle teorii FMO
Czasopismo Techniczne PK (Chemia), (2008) – w druku

C. Publikacje przeglądowe

1. [26] Jasiński R., Markowska A., Barański A.
Kwantowochemiczne metody prognozowania selektywności [2+3] cykloaddycji
Wiad. Chem.56, 9 (2002)

2. [27] Barański A., Jasiński R.
Reakcje [2+3] cykloaddycji sprzężonych nitroalkenów z nitronami
Wiad. Chem.56, 829 (2002)

3. [28]  Kwiatkowska M., Jasiński R., Barański A.
Sprzężone nitroalkeny w reakcjach [2+4] cykloaddycji z cyklopentadienem
Czasopismo Techniczne PK (Chemia)4-Ch, 95 (2006)

4. [29] Jasiński R., Kwiatkowska M., Barański A.
Mechanistyczne aspekty nieuzgodnionych (4+2)p-elektronowych cykloaddycji
Wiad. Chem.61, 485 (2007)
D. Konferencje międzynarodowe
1. [30] Barański A., Jasiński R., Markowska A.
Kinetics and Thermodynamics of [2+3] Cycloaddition of C,C,N-Triphenylnitrone with selected Nitroalkenes in The Light of Quantumchemical Calculations
VII-th International Conference Theoretical and Experimental Backgrounds of Development of New High Performing Chemical Technologies and Equipment, s. 118, Ivanovo /Russia/ (2001)

2. [31] Jasiński R., Lubimcev A., Ciężkowska A., Barański A.
Mechanism of Thermal Decomposition of 2,3,3-Triphenyl-4-nitro-5-karbomethoxyisoxazolidine in The Light of AM1/COSMO Calculations
VIII-th International Conference Theoretical and Experimental Backgrounds of Development of New High Performing Chemical Technologies and Equipment, s. 53, Kraków (2003)

3. [32] Lubimcev A., Jasiński R., Ciężkowska A., Barański A.
Thermodynamics and Kinetics of Triphenyl- and Tetraphenylnitroisoxazolidine Diastereomers Conversion in the Light of AM1 and AM1/COSMO Calculations
VIII-th International Conference Theoretical and Experimental Backgrounds of Development of New High Performing Chemical Technologies and Equipment, s. 59, Kraków (2003)

4. [33] Jasiński R., Mikulska M., Pawlik H., Barański A.
Regioselectivity of [2+3] cycloaddition of nitroethene to Z-C,N-diarylnitrones in the light of FMO theory
X-th International Conference Theoretical and Experimental Backgrounds of Development of New High Performing Chemical Technologies and Equipment, Kraków (2008)
E. Konferencje krajowe
1. [34] Jasiński R.
Mechanizm [2+3] cykloaddycji C,C,N-trifenylonitronu z 3,3,3-trichloro-1-nitropropenem-1 w świetle obliczeń AM1 i AM1/COSMO.
I Ogólnopolskie seminarium doktorantów wydziałów chemicznych – komunikat ustny – Velka Losina (2003)

2. [35] Bujak M., Jasiński R., Barański A.
Kinetyczne studia [2+4] cykloaddycji cyklopentadienu z p-R-b-nitrostyrenami
Materiały 48 Zjazdu PTChem I SIiTPChem, poster – materiały – S5-P7, Poznań (2005)

3. [36] Jasiński R., Bujak M., Barański A.
Wtórne kinetyczne efekty izotopowe [2+3] cykloaddycji Z-C,N-difenylonitronu z E-2-fenylonitroetylenem
Materiały 48 Zjazdu PTChem I SIiTPChem, poster – materiały – S5-P6, Poznań (2005)

4. [37] Mikulska M., Jasiński R.
Widma UV 1-halogenonitroetylenów
Materiały 50 Zjazdu PTChem I SIiTPChem, poster – materiały – S4-PS2 Toruń (2007)

5. [38] Jasiński R., Mikulska M.
Mechanistyczne studia [2+3] cykloprzyłaczenia Z-C,N-difenylonitronu do 1-chloronitroetylenu
Materiały 50 Zjazdu PTChem I SIiTPChem, poster – materiały – S4-PS1 Toruń (2007)

6. [39] Jasiński R.
Mechanistyczne studia [2+3] cykloaddycji C,C,N-trifenylonitronu do 3,3,3-trichloro-1-nitropropenu-1
VIII Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej, komunikat – materiały str.36 Łódź (2008)

7. [40] Pawlik H., Jasiński R., Barański A.
Regio- i stereoselektywność [2+3] cykloaddycji Z-C-antranilo-N-fenylnitronu do nitroetenu
Materiały 51 Zjazdu PTChem I SIiTPChem, – przyjęte do druku – Opole (2008)

8. [41] Jasiński R., Pawlik H., Mikulska M., Barański A.
Reakcja [2+3] cykloaddycji Z-C,N-difenylonitronu do E-2-fenylo-1-karbometoksy-1-nitroetenu w świetle obliczeń B3LYP/6-31g*
Materiały 51 Zjazdu PTChem I SIiTPChem, – przyjęte do druku – Opole (2008)