Powrót do Prywatny: Członkowie

dr Adam Benon Duszyk

dr Adam Benon Duszyk
duszyk@poczta.fm

Urodzony 6 listopada 1972 roku w Radzyniu Podlaskim. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie.
W roku 1996 ukończył Studia historyczne na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie (specjalność nauczycielska).
W 1998 Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
W 2001 Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki na Uniwersytecie Warszawskim.
Obecnie, oprócz typowej pracy dydaktycznej w szkole, aktywnie uczestniczy w pracach Radomskiego Towarzystwa Naukowego, w którym pełni funkcję prezesa.
W roku 2005 zakończył indywidualne studia doktoranckie pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Piątkowskiego na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. Dotychczas udało mu się wydać drukiem jedną książkę i kilkanaście artykułów naukowych. Jest także redaktorem pięciu prac o tematyce historycznej.
W przyszłości zamierza dalej rozwijać się naukowo. Jego zainteresowania badawcze to: Historia Polski i powszechna XIX i XX wieku, dzieje ruchu anarchistycznego, szeroko pojętej spółdzielczości, historia gospodarcza i regionalna.

Wykaz publikacji

Książki:

 1. A. Duszyk, Ku bezkresom utopii. Problematyka absolutnej wolności jednostki w działalności i poglądach Michała Bakunina, Radom 2004, ss. 108.
 2. A. Duszyk, Ostatni niepokorny. Jan Wolski 1888-1975
  (Anarchista – Wolnomularz -Spółdzielca), Kraków-Radom 2008, ss. 304.

Artykuły:

 1. A. Duszyk, Nieuczesane rozważania o metodzie, [w:] Edukacja i konstytucjonalizm. Eseje Podyplomowego Studium Konstytucjonalizmu UMCS, red. K. Motyka, Lublin 2000, s. 131-135.
 2. A. Duszyk, „Rok na cztery rozdzielon”- czyli tradycja ziemiańska w życiu codziennym paulinów włodawskich II połowy XIX wieku, „Zeszyty Muzealne Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego we Włodawie”, t. 11, 2001, s. 66-69.
 3. A. Duszyk, Stosunki między dworem a wsią w dobrach rządowych guberni radomskiej w pierwszej połowie XIX wieku (na przykładzie dóbr Rawica), [w:] Wieś między Wisłą i Pilicą w XIX wieku. Wieś – dwór – plebania w kręgu wzajemnych oddziaływań, red. K. Jaroszek, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 37, 2002, z. 1-4, s. 77-87.
 4. A. Duszyk, Rozporządzenie naczelnika powiatu olkuskiego z 1849 roku do wójtów gmin i burmistrzów miast w sprawie wykonywania przepisów policyjno – ogniowych, [w:] Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI-XX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2003, s. 143-156.
 5. A. Duszyk, Środowisko życia modlitwy i pracy paulinów włodawskich w połowie XIX stulecia [w:] W służbie Bogu i społeczeństwu. Zakony na ziemiach polskich w XVI-XIX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2004, s. 139-147.
 6. A. Duszyk, Spółdzielnia Spożywców „Proch” w Pionkach w latach 1925-1945, [w:] Szkice z dziejów Pionek, t. 3, Dzieje najnowsze, red. S. Piatkowski i M. Wierzbicki, Radom 2004, s. 37-60.
 7. A. Duszyk, Okupacyjne i powojenne losy Spółdzielni Spożywców ”Zagożdzonka”. Karta z dziejów pewnego małego zapomnianego sklepu, [w:] Szkice z dziejów Pionek, t. 3, Dzieje najnowsze, red. S. Piatkowski i M. Wierzbicki, Radom 2004, s. 61-73.
 8. A. Duszyk, Anarchistyczny rodowód filozoficzno – etycznych koncepcji spółdzielczości pracy i użytkowników Jana Wolskiego, [w:] Szkice z dziejów polskiego ruchu spółdzielczego, red. A. Duszyk i D. Kupisz, Radom 2004, s. 63-100.
 9. A. Duszyk, Włodawska spółdzielczość czasu wojny i okupacji hitlerowskiej w świetle sprawozdań z rewizji z lat 1941-1943, „Zeszyty Muzealne Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego we Włodawie”, t. 12, 2004, s. 104-113.
 10.  A. Duszyk, Kapitały obce w inwestycjach COP (na przykładzie Polskiej Akcyjnej Spółki „Ericsson”), [w:] Centralny Okręg Przemysłowy. Infrastruktura – produkcja – procesy miastotwórcze, red. S. Piątkowski, Radom 2005, s. 35-43.
 11. A. Duszyk, Kancelaria Tymczasowego Generał-Gubernatora Guberni Radomskiej (1905-1908), [w:] Urzędy administracji rządowej w Radomiu od XVI do XX wieku, red. D. Kupisz, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 40, 2006, z. 1-4, s. 119-140.
 12.  A. Duszyk, Parafia pod tęczowym sztandarem. Z dziejów Ewangelickiej Spółdzielni Kredytowej w Radomiu, [w:] Ewangelicy w Radomiu i regionie (XVI-XX w.), red. J. Kłaczkow, Radom 2007, s. 83-91.
 13. A. Duszyk, Anarchiści spod Włodawy, „Zeszyty Muzealne Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego we Włodawie”, t. 14, 2007, s. 113-116.
 14. A. Duszyk, Gospodarka folwarczna w dobrach przyklasztornych paulinów z Włodawy (stan z połowy XIX stulecia), [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. M. Bem i A. Duszyk, Radom – Włodawa 2007, s. 143-151.
 15. A. Duszyk, Akta śledcze z I połowy XIX wieku jako źródło do badań problematyki związanej z defraudacjami leśnymi w Królestwie Polskim (na wybranym przykładzie), [w:] Lasy Królestwa Polskiego w XIX wieku. Struktura – administracja – gospodarka, red. A. Duszyk i K. Latawiec, Radom 2007, s. 211-230.
 16. A. Duszyk, Dwie epoki, dwie instytucje – ta sama idea. Działalność Jana Wolskiego na rzecz rozwoju kooperacji pracy w Polsce okresu międzywojnia i PRL, [w:] Między ideą a polityką. Ruch spółdzielczy centralnych ziem polskich w XX wieku, red. A. Duszyk, Radom 2007, s. 71-117.
 17. A. Duszyk, Żydowska spółdzielczość oszczędnościowo-kredytowa w Radomiu okresu międzywojnia, [w:] Społecznośćżydowska Radomia w I połowie XX wieku. Kultura – Zagłada – Rozproszenie, red. Z. Wieczorek, Radom 2008, s. 23-41.
 18. A. Duszyk, Między Stalową Wolą a Warszawą. Radom i COP, „Mówią Wieki” 2008, nr 3, s. 78-83.
 19. A. Duszyk, Zapomniany nestor polskiej spółdzielczości, [w:] Wartości lewicowe w polskiej kulturze XX wieku, red. M. Szyszkowska i A. Rossmanith, Warszawa 2008, s. 11-32.
 20. A. Duszyk,K. Latawiec, Radomskie szpitale i lazarety wojskowe w XIX wieku, [w:] Wojsko w Radomiu. Od średniowiecza po czasy współczesne, red. D. Kupisz, Radom 2008, s. 79-100.

Redakcje naukowe

 1. Szkice z dziejów polskiego ruchu spółdzielczego, red. A. Duszyk i D. Kupisz, Radom  2004, ss. 235.
 2. Architektura i urbanistyka Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, red. A. Duszyk, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 39, 2004, z. 1-4, ss. 156.
 3. Radom i region w Centralnym Okręgu Przemysłowym, red. A. Duszyk, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 41, 2007, z. 1-4, ss. 167.
 4. Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. M. Bem i A. Duszyk, Radom – Włodawa 2007, ss. 229.
 5. Plan „B”. Szkice z historii alternatywnej, red. A. Duszyk, Radom 2007, ss. 140.
 6. Lasy Królestwa Polskiego w XIX wieku. Struktura – administracja – gospodarka, red. A. Duszyk i K. Latawiec, Radom 2007, ss. 244.
 7. Między ideą a polityką. Ruch spółdzielczy centralnych ziem polskich w XX wieku, red. A. Duszyk, Radom 2007, ss. 178.
 8. Życiorysy w trzy kultury wpisane. Włodawskie biografie, red. M. Bem i A. Duszyk, Radom – Włodawa 2008, ss. 298.
 9. Z dziejów pewnego eksperymentu. Parlamentaryzm rosyjski na progu XX stulecia w kontekście kształtowania sięświadomości politycznej narodów imperialnej Rosji, red. A. Duszyk, K. Latawiec, M. Mądzik, Radom 2008, ss. 350.