Powrót do Prywatny: Członkowie

dr Mariusz Ausz

dr Mariusz Ausz

Urodzony w 1969 r. w Opolu Lubelskim, magisterium z historii w 1996 na UMCS, studia doktoranckie w IH UMCS w Lublinie 1996-2000, tytuł pracy „Szkoły pijarskie w Lubelskiem – promotor prof. dr hab. Krystyna Wróbel – Lipowa). W 2001 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Historii UMCS.

Zainteresowania badawcze:

Szkolnictwo polskie w okresie zaborów, regionalizm, historia kultury, polimetodyczne i multimedialne nauczanie historii.

Aktywne uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych: Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Historii Edukacji i Radomskiego Towarzystwa Naukowego.

Najważniejsze publikacje:

Książki autorskie:

1. Szkoły pijarskie na Lubelszczyźnie w wiekach XVII-XIX, Lublin 2006.

Artykuły w czasopismach i publikacjach zbiorowych:

 1. Obyczaje i obrzędy religijne Rosjan w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku w opisach cudzoziemców, „Annales”, sec. F, vol. LII/LIII, 1997/98, s. 67-81.
 2. Szkoły pijarskie w Opolu Lubelskim, „Res Historica, W kręgu edukacji i dydaktyki historii”, R. 2000, z. 12, s.11-25.
 3. Realizacja programu nauczania Komisji Edukacji Narodowej w szkole chełmskiej księży pijarów, „Res Historica, Edukacja wczoraj i dziś”, R. 2004, z. 18, s. 13-30.
 4. Edukacja w świetle Urządzenia tymczasowego szkół pijarskich z 1808 roku, „Res Historica, Edukacja wczoraj i dziś”, R. 2004, z. 18, s. 30-41.
 5. Współautor z Z. Osiński i J. Bugajska-Więcławska, Wykorzystywanie postaci historycznych w pracy wychowawczej w liceach ogólnokształcących Polski środkowowschodniej, „Res Historica, Edukacja wczoraj i dziś”, R. 2004, z. 18, s. 69-92.
 6. Rola szkolnictwa pijarskiego w Okresie zaborów [w:] Funkcja prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej, red. E.J. Kryńska, Białystok 2004, s. 30-38.
 7. Szkoły pijarskie w Radomiu, Chełmie i Opolu Lubelskim w latach 1809-1815 [w:] W służbie Bogu i społeczeństwu. Zakony na ziemiach polskich w XVI i XIX wieku, red D. Kupisz, Radom 2004, s. 113-124.
 8. Współautor z D. Szewczuk, Współpraca szkół z instytucjami muzealnymi Lublina w ramach edukacji regionalnej [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne II, Region w edukacji historycznej. Nauka-doradztwo-praktyka, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej, A. Wieczorek, Toruń 2005, s. 149-155.
 9. Szkoła rzemieślniczo-niedzielna w Opolu Lubelskim w latach 1835-1870, Teka Komisji Historycznej PAN w Lublinie, XI,  T. II, Lublin 2005, s. 73-97.
 10. Metody nauczania i multimedia. Możliwość zastosowania komputera w metodzie projektów [w:] Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, red. K. Narojczyk, B. Ryszewski, Olsztyn 2005, s. 157-162.
 11. Współautor z D. Szewczuk, Metoda projektu jako forma aktywizacji studentów na zajęciach z dydaktyki historii [w:] Jakość kształcenia w szkole wyższej. Media i metody wspomagające jakość kształcenia, red. K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk, Siedlce 2005, s. 100-107.
 12. Współautor z Z. Osiński, Edukacyjne wykorzystanie filmu dokumentalnego a możliwości jakie stwarza technologia informacyjna [w:] Dokument filmowy i telewizyjny, red. M. Szczurowski, Toruń 2005, s. 363-374.
 13. Obraz COP w polskich podręcznikach historii okresu PRL-u [w:] Centralny Okręg Przemysłowy. Infrastruktura-Produkcja-Procesy miastotwórcze, red. S. Piątkowski, Radom 2005, s. 123-130.
 14. Pijarzy – współpracownicy i kontynuatorzy dzieła reformy ks. S. Konarskiego w okresie przedrozbiorowym [w:] Staropolski etos wychowania, pod red. E.J. Kryńskiej, Białystok 2006, s. 115-125.
 15. Szkoły średnie w Opolu Lubelskim w latach 1799-1848 [w:] Dzieje i kultura Opola Lubelskiego i okolic, red. M. Ausz i H. Mącik, Lublin-Opole Lubelskie 2006, s. 67-87.
 16. Praktyki śródroczne w Prywatnym Katolickim Liceum im. Ks. K. Gostyńskiego jako przykład realizacji zadań kształcenia zawodowego studentów historii UMCS w Lublinie [w:] Jakość kształcenia w szkole wyższej. Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Siedlce 2006, s. 451-456.
 17. Współautor z K. Wróbel-Lipowa, Bohaterowie doby transformacji społeczno-politycznej w Europie Środkowo-Wschodniej w opinii młodzieży studenckiej, [w:] Historia-Pamięć-Tożsamość. Postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy, red. M. Kujawska i B. Jewsiewicki, Poznań 2006, s. 429-436. także na stronie: http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/Mem_et_postcom/
 18. Współautor z K. Wróbel-Lipowa, Pamiętniki i wspomnienia przełomu XVI i XVII w. jako źródło wiedzy na temat stosunków polsko-rosyjskich tego okresu, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne III. Źródła w edukacji historycznej. Toruń 2006, 138-145.
 19. Współautor z K. Wróbel-Lipowa, Model integracji międzyprzedmiotowej w szkole średniej na przykładzie Prywatnego Katolickiego Liceum im. Ks. K. Gostyńskiego w Lublinie, [w:] Korelacja-integracja wiedzy-szansa dla ucznia, red. G. Pańko, J. Wojdon, Wrocław 2006, s. 65-70.
 20. Współautor z D. Szewczuk, Projekt edukacyjny szansą na integracje między przedmiotową [w:] Korelacja-integracja wiedzy-szansa dla ucznia, red. G. Pańko, J. Wojdon, Wrocław 2006, s. 255-260.
 21. Przywileje dla rzemieślników niemieckich w Opolu Lubelskim w XVIII wieku [w:] Ważna obecność. Przedstawiciele państw i narodów europejskich wśród mieszkańców międzyrzeca Bugu i Pilicy XVII-XIX wieku. Pod red A. Góraka i K. Latawca, Radzyń Podlaski-Radom 2006, s. 37-46.
 22. Problematyka życia codziennego w polskich podręcznikach historii do szkół średnich [w:] Problematika sociálnich skupin ve výuce společenskovědnich předmětů, Brno 2006, s. 114-120.

Pijarskie Gymnasium Artificum [w:] W służbie historii nauki, kultury i edukacji. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Lechowi Mokrzeckiemu, pod red. R. Grzybowskiego i T. Maliszewskiego, Gdańsk 2006, s. 165-171.