Powrót do Publikacje

BIULETYNY KWARTALNE

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego

rtn_biuletyn_tom_xlv_slad

Tom XLV 2011 zeszyt 1-2

Ślad czyli społeczność żydowska Radomia w XX w. Materiały źródłowe a współczesność

Red. Iwona Grześkiewicz
Marcin Kępa
Jakub Mitek
Zbigniew Wieczorek

Radom 2011

cena: 20 zł

 

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego

rtn_biuletyn_tom_xliv_zesz_1_4

Tom XLIV 2010 zeszyt 1-4

Radom i region radomski w świetle badań archeologicznych

Red. Małgorzata Cieślak-Kopyt
Katarzyna Solarska

Radom 2010

cena: 28 zł

 

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego

Tom XLIII 2009 zeszyt 4

Życie codzienne w międzywojennym Radomiu

Red. Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska

Radom 2009

cena: 35zł

 

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego

Tom XLIII 2009 zeszyt 3

Historia radomskiej kooperacji 1869 – 1939

Red. Adam Duszyk, Edward Kołodziej

Radom 2009

cena: 20zł

 

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego

Tom XLIII 2009 zeszyt 2

Egzekucje publiczne w Radomiu w 1942 roku

Red. Sebastian Piątkowski

Radom 2009

cena: 20 zł

 

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego

Tom XLIII 2009 zeszyt 1

Cechy rzemieślnicze miasta Radomia w latach 1816-1914

Red. Sebastian Piątkowski

Radom 2009

cena: 20zł

 

 

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego

Tom XLII 2008 zeszyt 1-4

Radomskie szkolnictwo powszechne w latach 1918-1939

Red. Adam Jerzy Grosicki

Radom 2008

cena: 20zł 

Spis treści:

ROZDZIAŁ I. RADOM W LATACH 1918-1939 

1.1 Administracja i samorząd
1.2 Ludność
1.3 Życie polityczne

ROZDZIAŁ II. ROZWÓJ SZKOLNICTWA POWSZECHNEGO W POLSCE ODRODZONEJ

2.1 Dziedzictwo zaborów
2.2 Budowa nowego systemu oświatowego
2.3 Programy i metody nauczania
2.4 Funkcjonowanie systemu do roku 1932
2.5 Reforma szkolna roku 1932
2.6 Szkolnictwo mniejszości narodowych i prywatne

ROZDZIAŁ III. ROZWÓD ORGANIZACYJNY WŁADZ SZKOLNYCH W RADOMIU

ROZDZIAŁ IV. ROZWÓJ SZKÓŁ POWSZECHNYCH W RADOMIU (1918-1939)

4.1 Baza materialna i lokalowa publicznych szkół powszechnych w mieście
4.2 Realizacja obowiązku szkolnego w publicznych szkołach powszechnych
4.3 Szkolnictwo prywatne i mniejszości narodowych

ROZDZIAŁ V. W TROSCE O UCZNIA

ZAKOŃCZENIE

SŁOWNIK ABSOLWENTÓW RADOMSKICH SZKÓŁ POWSZECHNYCH

WYKAZ ŹRÓDEŁ I LITERATURY

ANEKSY

SPIS TABEL

 

 

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego

Tom XL 2006 zeszyt 1-4

Urzędy administracji rządowej w Radomiu od XVI do XX wieku

Red. Dariusz Kupisz

Radom 2006

cena: 19zł 

Spis treści:

Dariusz Kupisz

Urzędnicy grodzcy radomscy w XVI – XVIII wieku. Stan badań i postulaty badawcze

Sebastian Piątkowski

Radomskie władze wojewódzkie i gubernicze w pierwszej połowie XIX wieku. Z badań nad kompetencjami, organizacją wewnętrzną i korpusem urzędniczym

Sebastian Piątkowski

Urząd Marszałka Szlachty i Deputacja Szlachecka Guberni radomskiej w latach 1836-1861

Artur Górak

Obieg pism w Rządzie Gubernialnym Radomskim w drugiej połowie XIX wieku

Krzysztof Latawiec

Zarząd Powiatu radomskiego w latach 1867-1917

Adam Duszyk

Kancelaria Tymczasowego Generał-Gubernatora Guberni Radomskiej (1905-1908)

Marek Konstankiewicz

Ustrój i organizacja wewnętrzna Starostw Radomskich – Powiatowego i Grodzkiego w latach 1919-1939

Helena Kisiel

Urząd Gubernatora Dystryktu Radomskiego 1939-1945

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego

Tom XXXVII 2002 zeszyt 1-4

Wieś między Wisłą i Pilicą w XIX wieku. Wieś – dwór – plebania w kręgu wzajemnych oddziaływań.

Red. Kazimierz Jaroszek

Radom 2002

cena: 12zł 

Spis treści:

WSTĘP

Józef Śmiałowski

Dwór i wieś u schyłku feudalizmu i u progu uwłaszczenia. Symbioza i konflikty.

Wiesław Caban

Ziemiaństwo guberni radomskiej wobec oświaty ludowej w latach 1815-1862

Kazimierz Jarowek

Problematyka włościańska w testamentach właścicieli ziemskich guberni radomskiej w pierwszej połowie XIX wieku

Artur Belowski

Antagonizmy między włościanami, dworem i plebanią w Ekonomii Mirów w pierwszej połowie XIX wieku

Adam Duszyk

Stosunki między dworem i wsią w dobrach rządowych guberni radomskiej w pierwszej  połowie XIX wieku (na przykładzie dóbr Rawica)

Stanisław Wiech

Wieś Królestwa Polskiego w kręgu oddziaływań dworu i plebani w latach 1864-1904 (na przykładzie guberni radomskiej i kieleckiej)

Izabela Krasińska     

Kółka rolnicze w guberni radomskiej w początkach XX wieku

Marek Przeniosło      

Chłopi Królestwa Polskiego a dwór i plebania w latach I wojny światowej (na przykładzie obszarów między Wisłą i Pilicą)

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego

rtn_biuletyn_tom_xliv_zesz_1_4

Tom XLVI 2010 zeszyt 1-4

Radom i region radomski w świetle badań archeologicznych

cena: 28 zł