Władze

Walne Zebranie

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Posiedzenia zwyczajne Walnego Zebrania odbywają się corocznie w terminie do 30 kwietnia, przede wszystkim dla rozpatrzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz uchwalenia planu finansowego i planu działalności na rok bieżący.

 

Zarząd Towarzystwa

Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

  • Marcin Kępa – prezes
  • Róża Domańska – wiceprezes
  • dr Wiesław Chudoba – wiceprezes
  • Przemysław Bednarczyk – skarbnik
  • dr Łukasz Zaborowski – sekretarz
  • dr inż. Andrzej Szymanek
  • Zbigniew Wieczorek

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. Do jej zakresu należy kontrola działalności, a zwłaszcza gospodarki finansowej Towarzystwa.

  • Kazimierz Jaroszek
  • Adolf Krzemiński
  • dr Krzysztof Orzechowski