Powrót do Prywatny: Członkowie

dr inż. Andrzej Szymanek

dr inż. Andrzej Szymanek
Politechnika Radomska, Wydział Transportu

Urodził się 30 września 1954 roku w Brzeźnicy koło Kozienic. Nauki elementarne pobierał w Zwoleniu miasteczku związanym z Janem z Czarnolasu. Edukację na poziomie średnim odbył w Radomiu. W latach 1974/79 studiował na elitarnym Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera podstawowych problemów techniki – w zakresie matematyki stosowanej.

Pracę zawodową rozpoczął 15 czerwca 1979 roku w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu, gdzie pracuje nadal: na Wydziale Transportu dzisiejszej Politechniki Radomskiej.

W 1989 roku – na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej – uzyskał stopień doktora nauk w zakresie inżynierii ruchu drogowego.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą dwóch obszarów tematycznych: 1. zarządzania bezpieczeństwem w systemach transportu drogowego, 2. matematycznego modelowania bezpieczeństwa i ryzyka w systemach technicznych. Jest autorem ponad 60 artykułów i referatów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, a także wielu opracowań niepublikowanych, będących wynikiem prac naukowo-badawczych. Promotor ponad 150 prac inżynierskich i magisterskich

Jest członkiem Senatu Politechniki Radomskiej od 1997 roku. Pełni funkcje: pełnomocnika dziekana Wydziału Transportu ds. Organizacji Studiów oraz zastępcy dyrektora Instytutu Systemów Transportowych. Jest członkiem Sekcji Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN oraz Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności.

Działacz regionalny ziemi radomskiej i Lubelszczyzny. Wiceprezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1998 – 2007. Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą (od 1995). Organizator (od 1999) corocznych Janowieckich Spotkań Historycznych. Założyciel i redaktor rocznika Notatnik Janowiecki.  Laureat nagrody POLCUL FOUNDATION’ 98. Zasłużony Działacz Kultury.  Opublikował ponad 40 prac z zakresu historii regionalnej.

Dzieci: Sonia Agnieszka i Michał Andrzej. Hobby: muzyka sakralna (szczególnie organowa), szperanie w archiwach, samotne wyprawy kajakowe. Miłośnik ksiąg i innych ładnych rzeczy.

WYBRANE PUBLIKACJE

1.Piasecki S, Rogowski A, Szymanek A, Wyznaczanie probabilistycznych charakterystyk opóźnień pociągów dla danego rozkładu jazdy.  Materiały Konferencji Naukowej „Modelowanie procesów przewozowych w transporcie kolejowym”, s. 121 – 124, Zakopane, 1980.

2. Marczak M, Szymanek A, Koncepcija nadiożnostnoj modeli dorożnogo dwiżenija. Biezopasnost dorożnogo dwiżenija. Konferencja Międzynarodowa „Nauczna Sesija 84″, Ruse, 1984. Wyższa Szkoła Techniczna „Angel Kynczew” w Ruse, Bułgaria. „Nauczni Trudowoje”, Tom XXVI seria 2, s. 341 – 34

3. Szymanek A, O nowoj kolicziestwiennoj ocenkie biezopasnosti dwiżenia awtomobila. Konferencja Międzynarodowa „Nauczna Sesija ‘86”: „Progresiwni technologii issledowanija w maszino strojenieto transporta i sielsko stopanstwo” , Wyższa Szkoła Techniczna „Angeł Kynczew” w Ruse, 1986, Bułgaria

4. Krystek R, Szymanek A, Analysis of the accident risk in the overtaking manoeuvre on two way roads – a reliability approach. (In:) Proceedings of 6th International ATEC Congress :”Traffic movements and techniques of tomorrow”, Workshop VIII/2: Computerised operation and safety, Paris, 3-7 July, 1989.

5. Szymanek A, Metodyka analizy zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – podejście niezawodnościowe. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rozwój Systemów i Środków w Transporcie”, TRANSSYSTEM `89. Warszawa, 21-23 września 1989, (referat publikowany w materiałach konferencyjnych)

6. Szymanek A, Model prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa wyprzedzania na dwupasowych drogach dwukierunkowych (w:) Modelowanie procesów ruchu (red. M Tracz), Politechnika Krakowska. Monografia, Kraków, 1990.

7. Szymanek A, Idea of a device for driver safe guidance during overtaking. International Journal of Transport Economics, vol.XVIII – No.2 – June, p. 195 – 205, Roma 1991.

8. Szymanek A, Vector model of danger. Reliability Engineering and System Safety 37 (1992), pp.65-71

9. Szymanek A, Filozoficzne i matematyczne aspekty modelowania bezpieczeństwa systemów. „Materiały IV Sympozjum Bezpieczeństwa Systemów”, Kiekrz, 5 – 7 maj 1992, wydawca ITWL, Warszawa „Informator” t.1, s.112-121

10. Szymanek A, Niezawodność układu kierowca-pojazd w sytuacji zagrożenia. „Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej”, z. nr 32, s. 129-139, 1994

11. Szymanek A, Wczesne rozpoznawanie zagrożeń. „Materiały V Sympozjum nt. Bezpieczeństwa Systemów, Kiekrz, 17-20 maj 1994. Wydawca ITWL, Warszawa, „Informator”, T.2″, s.186-195

12. Szymanek A, Probabilistics characteristics of traffic conflicts. Part I. Probability of „going out” traffic conflict. Archives of Transport, kwartalnik KT PAN, vol. 5, issue 1-4, 1995, s. 17 – 29

13. Szymanek A, Teoretyczne i techniczne problemy monitoringu zagrożeń. Materiały III Krajowej Konferencji „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów” DIAG’95, T.1, s. 307 – 314, Szczyrk, 10 – 13 października 1995 r.

14. Szymanek A., Współczesne problemy badań bezpieczeństwa systemów. Materiały na Sympozjum Bezpieczeństwa. Kiekrz, 10-13 maj 1996. Wydawca ITWL, Warszawa, T.1.,s. 182 – 191

15. Szymanek A., Problemy diagnozowania stanów niebezpiecznych w systemach wielkich. Kongres Diagnostyki Technicznej KDT’96. Gdańsk, 17-20 września 1996. Materiały, T. III,   s.255 – 260

16. Szymanek A., Sterowanie ruchem w transporcie. Koncepcja podstaw teoretycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, Seria: Transport z. 35, 1996, red. M. Dąbrowa-Bajon

17. Szymanek A, Probabilistics characteristics of traffic conflicts. Part III: Expected time to collision. Archives of Transport volume 8, issue 1-4 Warszawa 1996, pp. 49 – 62 (Publikacje 23, 29 tworzą serię tematyczną)

18. Szymanek A., Zastosowanie modelu niedoskonałego kontrolera do oceny niezawodności kierowcy w trudnej sytuacji drogowej.  Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, z. 4 (108) vol. 31 1996, ss. 549 – 559

19. Szymanek A., Problems of matching Polish road transport to standards of European Safe Traffic Zone. International Conference and Special Exibition „TRANSPORT’97”. Development of Transport Infrastructure of North Moravia and Silesia – Part of the Eurepan-Wide Transport System, Ostrawa-Katowice 29.04 – 06.05. 1997. Proceedings, T. 2., s. 168 – 177

20. Szymanek A., Mechanism of danger: philosophical, methodological and mathematical aspects. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, z. 4 (116), vol. 33 1998, ss. 663 – 675

21. Szymanek A., Skalowanie zagrożeń. Materiały na VII Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo Systemów’98”. Zakopane 27 – 30 kwietnia 1998. Informator ITWL, t. 2, s. 203 – 208, Warszawa 1998

22. Szymanek A., O niektórych problemach matematycznego modelowania ryzyka. Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBIN’99. Zakopane-Kościelisko 22 – 25 listopad 1999

23. Szymanek A., Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego: od teorii do praktyki. (W:) I Lubelska Wojewódzka Konferencja „bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Rzeczywistość – Uwarunkowania – Wyzwania. Lublin 11 maj 2001. Materiały, s. 201 – 227

24. Szymanek A., Koncepcja Ogólnopolskiego Systemu Kształcenia Ustawicznego Kadr BRD – „OSKUK BRD”. Materiały Międzynarodowego Seminarium GAMBIT’2000, Gdańsk  11 – 12 maj 2000. Wyd. Gdańsk 2001, s. 161 – 169

25. Szymanek A., „Nauka o bezpieczeństwie” jako wiązana dyscyplina naukowa. Materiały Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa i Niezawodności /Safety and Reliability International Conference/ KONBiN 2001, Szczyrk, 22 – 25 maj 2001. Wyd. ITWL, Warszawa, T. 2, s. 337 – 350

26. Szymanek A., Nowe spojrzenie na stary problem: czyli o metodologicznych i normatywnych aspektach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSPORT XXI WIEKU, Warszawa, 20 – 22 września 2004. Materiały. Sekcja 1: Sterowanie Ruchem w Transporcie, s. 255 – 263

27. Szymanek A., Naukowo-badawczy aspekt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej. Seria: Transport, Nr 1/19/2004, red. S. Zamkowska, s. 81 – 90

28. Szymanek A., Problemy zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. International Conference and Specialist Exhibition “TRANSPORT 2004”, Ostrava, 23 – 24 listopad 2004. Proceedings, pp. 167 – 176

29. Szymanek A., Wybrane problemy teorii i metodologii badań bezpieczeństwa w technice i bezpieczeństwa ruchu drogowego. II Konferencja Naukowo-Techniczna „Logistyka. Systemy  Transportowe. Bezpieczeństwo w Transporcie” LOGITRANS 2005, Szczyrk 12 – 14 kwiecień 2005. Materiały, s. 251 – 269

30. Szymanek A., Methodological and normative aspects of road safety management. Mezinárodni vědecká konference při přiležitosti 55 let založeni Fakulty Strojni. Ostrava, 7 – 9 IX 2005. Sbornik přednášek. Sekce č. 3 – Doprava, s. 272 – 277

31. T. Cisowski, A. Szymanek, Zrównoważony rozwój transportu miejskiego. /A sustainable development of urban transport/. Eksploatacja i Niezawodność /Maintenance and Reliability/, Nr 1 (29)/2006, s. 15 – 26

32. Szymanek A., Bezpieczeństwo i ryzyko w technice. Seria: Monografie. Politechnika Radomska. Radom, 2006

33. Szymanek A., Metodologiczne i logistyczne aspekty zarządzania ryzykiem  w transporcie drogowym. /Metodologické a logistické aspekty řizeni rizikiem v cestnim provozu. /Materiały Konferencji TRANSPORT 2006, Czechy, Ostrava, 14-15 listopad 2006/

34. Szymanek A., Road safety transport: some methodological reflection’s. 10 TH International Conference “Computer Systems Aided Science, Industry and Transport” TRANSCOMP 2006, Vol. II, p. 361 – 366. Zakopane, 4 – 7 December 2006

35. Szymanek A., Bezpieczeństwo ruchu drogowego w polityce transportowej Unii Europejskiej. IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Logistyka. Systemy Transportowe. Bezpieczeństwo w Transporcie. Szczyrk, 25 – 27 kwietnia 2007 + publ. CD – Logistyka, maj 2007

36. Szymanek A., Probabilistic model of rear-end traffic conflict. IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Logistyka. Systemy Transportowe. Bezpieczeństwo w Transporcie. Szczyrk, 25 – 27 kwietnia 2007 + publ. CD –LOGISTYKA, maj 2007

37. Szymanek A., Teoria koincydencji a wypadki drogowe. Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSPORT XXI WIEKU, Stare Jabłonki, 18 – 21 września 2007-03-16 /referat przyjęty do druku w materiałach konferencji oraz w Pracach Naukowych Politechniki Warszawsskiej. Seria: Transport/

Ważniejsze prace:

 Ważniejsze prace naukowo-badawcze (nie opublikowane)

38. Szymanek A, Mężyk J: Einsatz der Zuverlassigkeitstheorie für die Analyse der Sicherheit der Fahrzeugbewegung. Referat przyjęty na Konferencję Międzynarodową pt. „16 Verkehrswissenschaftlichen Tagen”, Hochschule für Verkehrswesen „Friedrich List”, Drezno     12-15, 1989

39. Inżynieria systemów w badaniach jakości ruchu drogowego. Praca prowadzona w ramach CPBP 02.19. Etap I: 1986

40. Niestandardowe metody badań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Praca naukowo-badawcza nr 1250/I/P realizowana na zlecenie Komitetu Badań Naukowych. Radom. Etap I: 1994,  etap II: 1995

41. Szymanek A., Studium teoretyczno-poznawcze nowej dyscypliny naukowej „Teoria Bezpieczeństwa Systemów”. Nie publikowana praca naukowo-badawcza nr 1621/01/P. Politechnika Radomska, Wydział Transportu. Zleceniodawca: KBN. T 1 (s. 69) 1998, T 2 (s. 58 + 50): 1999

42. Koncepcja dynamicznego zarządzania ruchem miejskim. Praca naukowo-badawcza       wykonana na zlecenie Politechniki Radomskiej. 1999 (I etap), 2000 (II etap)

43. Bezpieczeństwo i ryzyko w technice. Problemy. Metody badań. Zastosowania. Praca       naukowo-badawcza na zlecenie KBN Warszawa (Nr 1887/01/P). 2001 (etap I), 2002 (etap II)

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

 1. ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW przy Polskim Towarzystwie Cybernetycznym w Warszawie. /od początku, tj. od1985 roku/    [nie istnieje]

2. ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN

– w kadencji 1993 – 1995,   – w kadencji 1996 – 1998

3. SEKCJA STEROWANIA RUCHEM KOMITETU TRANSPORTU  PAN

kadencje: 1994 – 1996, 1997 – 1999, 2003 – 2006

4. POLSKIE TOWARZYSTWO BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI

wśród 17 członków-założycieli (1997.04.04)

 

Członkostwo w organizacjach naukowych i regionalnych

5. RADOMSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE – wiceprezes (1998 – 2007)

6. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ JANOWCA –wiceprezes (1996 – aktualnie)