Powrót do Prywatny: Członkowie

dr Sebastian Piątkowski

dr Sebastian Piątkowski

SEBASTIAN PIĄTKOWSKI: ur. w 1970 r., absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu. W 1993 r. ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w roku 1999 r. uzyskał tutaj tytuł doktorski. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Jest pracownikiem Archiwum Państwowego w Radomiu – obecnie na stanowisku Kierownika Oddziału Informacji, Ewidencji i Udostępniania. Członek Radomskiego Towarzystwa Naukowego (w latach 2001-2007 pełnił funkcję Prezesa), Polskiego Towarzystwa Historycznego. Oddział w Pionkach oraz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. W pracy naukowej zajmuje się historią społeczno-gospodarczą centralnych ziem polskich w dobie nowożytnej i najnowszej. Lista jego publikacji obejmuje ponad 300 pozycji, w tym 9 książek, 80 artykułów naukowych, edycje źródeł, redakcje naukowe i recenzje, a także ponad 150 prac publicystycznych, ogłaszanych drukiem w Polsce, Kanadzie i Australii. Żonaty, dwoje dzieci.

 

WYBÓR PUBLIKACJI  

Prace zwarte

 1. Radom. Zarys dziejów miasta, Radom 2000
 2. Szkoła Elementarna w Janowcu w latach 1809-1914, Janowiec nad Wisłą 2001
 3. Samorząd miasta Kozienic w dwudziestoleciu międzywojennym (1919-1939), Kozienice 2002
 4. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu 1425-2002. Monografia historyczna, Zwoleń 2002 [współautor: Andrzej Szymanek]
 5. Zbiory osób i rodzin z lat 1757-1996 w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu. Przewodnik analityczny, Radom 2005
 6. Radom. Historia miasta, Radom 2005
 7.  Dni życia, dni śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918-1950, Warszawa 2006

 Edycje źródeł

 1.  Opis miasta Radomia z 1860 roku, Radom 1997 [współaut. Kazimierz Jaroszek]
 1. Wizytacja Generalna Kościoła Farnego w Przytyku z 1791 roku, Przytyk-Radom 1998, [współaut. Jan Orzechowski]
 2. Opisy miasta Iłży z lat 1820 i 1860, Iłża 2001
 1. Taryfa dymów powiatu radomskiego z 1789 roku, w: Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI-XX wieku, pod red. Dariusza Kupisza, Radom 2003, s. 119-141 [współaut. Dariusz Kupisz]
 2. Stan opieki społecznej wśród Żydów dystryktu radomskiego w świetle sprawozdania American Joint Distribution Comittee z 1941 roku, w: Między Wisłą i Pilicą. Studia i materiały historyczne, pod red. Grzegorza Miernika, T. 4: 2003, s. 115-124.

 Artykuły

 1. Żydzi w Szydłowcu w latach wojny i okupacji (1939-1945) W: Żydzi szydłowieccy. Materiały sesji popularnonaukowej 22 lutego 1997 r., red. Jacek Wijaczka, Szydłowiec 1997
 2. Z dziejów skrajnej prawicy nacjonalistycznej w woj. kieleckim w latach 1934-1939, „Studia Kieleckie”, Seria Historyczna, 1998, nr 3
 1. Obóz pracy przy ul. Szkolnej w Radomiu (1942-1944), „Zeszyty Majdanka”, T. 19: 1998
 1. Kobiety w konspiracji Narodowej Organizacji Wojskowej w powiecie radomskim (1940-1943) w: Służba Polek na frontach II wojny światowej. Materiały sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniach 16-17 listopada 1996 roku, cz. 2: Referaty i komunikaty, red. Elżbieta Zawacka, Toruń 1998
 2. Niektóre aspekty polityki okupanta hitlerowskiego wobec ludności polskiej (na przykładzie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego), w: Rejon Ostrowca Świętokrzyskiego w okresie II wojny światowej. Materiały z konferencji naukowej. Ostrowiec Świętokrzyski dnia 27-28 września 1999 r., red. Waldemar Ryszard Brociek, Ostrowiec Świętokrzyski 1999
 3. Bitwa Armii „Prusy” pod Iłżą 8-9 września 1939 r. Geneza – przebieg – próba bilansu W: Bitwa pod Iłżą 8-9 września 1939 r., red. Antoni Dąbrowski, Starachowice 1999
 4. Białobrzegi i okolice w latach wojny i okupacji (1939-1945), w: Białobrzegi. Studia i szkice z dziejów miasta, pod red. Reginy Renz, Radom 1999, s. 145-172.
 5. Deportacje Żydów z dystryktu radomskiego do obozów pracy przymusowej na Lubelszczyźnie w 1940 roku, „Almanach Historyczny” T. 1, 1999, s. 185-198
 6. Postawy patriotyczne Żydów polskich w świetle działalności rabina Chila Kestenberga (1888-1942), „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, T. 34: 1999, z. 2, s. 51-63.
 7. Wywiad ZWZ-AK w Okręgu Radomsko-Kieleckim (1940-1945) ze szczególnym uwzględnieniem Obwodu Radomskiego, w: Armia Krajowa. Okręg Radomsko-Kielecki. Materiały z sesji naukowej, pod red. Adama Massalskiego, Stanisława Meduckiego, Kielce 1999, s. 71-85.
 8. Walka o dominację we władzach żydowskiej gminy wyznaniowej w Radomiu (1918-1939), w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, T. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24-26.XI.1998, pod red. Krzysztofa Pilarczyka i Stefana Gąsiorowskiego, Kraków 2000, s. 281-293.

12.Organizacja i działalność Naczelnej Rady Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego (1939-1942), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 2000, nr 3, s. 342-355.

 1. Wsie Zagożdżon i Pionki w okresie przeduwłaszczeniowym (1815-1864). Zagadnienia ludnościowe i gospodarcze, w: Szkice z dziejów Pionek, T. 1, pod red. M. Wierzbickiego, Pionki 2000, s. 19-32.
 1. Z dziejów legalnego i tajnego nauczania w Pionkach w latach 1939-1945, w: Szkice z dziejów Pionek, T. 1, pod red. M. Wierzbickiego, Pionki 2000, s. 233-263 [współautor Marek Wierzbicki]
 2. Źródła do dziejów ludności żydowskiej w XVII-XX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu, w: Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, pod red. Bolesława Woszczyńskiego i Violetty Urbaniak, Warszawa 2001, s. 313-328.

16. Z badań nad genezą i przebiegiem Akcji AB – Ausserordentliche Berfiedungsaktion w dystrykcie radomskim (listopad 1939 – lipiec 1940 r.), w: Początki okupacji niemieckiej w dystrykcie radomskim (wrzesień 1939 – czerwiec 1941). Materiały sesji popularnonaukowej odbytej w Radomiu 14 października 1999 roku, pod red. Heleny Kisiel, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, T. 36: 2001, z. 1-4, s. 73-91.

17. Uposażenie Kapituły Katedralnej w Sandomierzu w świetle akt administracji Królestwa Polskiego (1815-1866), „Studia Sandomierskie”, T. 8: 2001, s. 144-166.

 1. Policja polska tzw. granatowa w Radomiu i powiecie radomskim (1939-1945), w: Między Wisłą i Pilicą. Studia i materiały historyczne, T. 2, pod red. Grzegorza Miernika, Kielce 2001, s. 107-128.

19. Źródła do dziejów Chełma w XVIII-XIX wieku w aktach Zarządu Rolnictwa i Dóbr Państwowych w Radomiu (wstępny rekonesans archiwalny), „Rocznik Chełmski”, t. 7, 2002, s. 359-374

 1. Z problematyki akcji scaleniowej Batalionów Chłopskich z Armią Krajową na Kielecczyźnie, w: Bataliony Chłopskie w ocenie współczesnej historiografii, pod red. Marty Meduckiej, Kielce 2002, s. 83-102.
 2. Obóz pracy w Bliżynie (1942-1944), „Zeszyty Majdanka”, T. 21: 2001, s. 97-113
 3. Z badań nad transportem radomskim [na Majdanek z dn. 8 stycznia 1943 r.], „Zeszyty Majdanka”  T. 21: 2001, s. 211-246 [współaut. Janina Kiełboń]
 4. Formy i efektywność zarządzania majoratem Suskowola w pierwszej połowie XIX wieku. (Przyczynek do dziejów dóbr donacyjnych Królestwa Polskiego), „Zeszyty Wiejskie” [Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi Uniwersytetu Łódzkiego] T. 4, 2001, s. 141-154.
 5. Niektóre elementy wyposażenia plebani we wsi i miasteczku północnej Małopolski w pierwszej połowie XIX wieku, „Studia Sandomierskie”, T. 9: 2002, s. 343-354.
 6. Transport radomski do KL Auschwitz z dnia 25 lutego 1941 roku, [współautor: Adam Cyra], „Zeszyty Oświęcimskie”, T. 23, 2002, s. 91-111
 7. Materiały do badań nad własnością i finansami duchowieństwa krakowskiego w pierwszej połowie XIX w. w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2002, nr 1-2, s. 149-157
 8. Chłopi dóbr rządowych Królestwa Polskiego wobec reform czynszowych pierwszej połowy XIX wieku (na przykładzie powiatu radomskiego), w: Wieś polska wobec zagrożeń, wyzwań i przełomów (XIX – XX w.). Materiały konferencji naukowej, Kielce, 21 listopada 2001 r., pod red. Marka Przeniosło i Stanisława Wiecha, Kielce 2002, s. 27-40
 9. Wyposażenie dworu ziemiańskiego w północnej Małopolsce w świetle akt notarialnych z lat 1815-1830, w: Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VI Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, pod red. Anny Sieradzkiej, Kielce 2002, s. 393-401
 10. Między mieszczańskimi aspiracjami a ziemiańskim konserwatyzmem. Szkoła elementarna w Białobrzegach w latach 1827-1864, „Rocznik Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego”, T. 1: 2003, s. 101-115
 11. Zgromadzenie Kupców Miasta Radomia w latach 1817-1851, „Studia Ekonomiczno-Społeczne”, T. 3-4, 2003, s. 239-253
 12. Szkoła Niższych Oficjalistów Wiejskich w Weronowie (1860-1868), „Zeszyty Wiejskie” [Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Dziejów Wsi Uniwersytetu Łódzkiego] T. 7, 2003, s. 91-101
 13. Dom żydowski w miasteczku północnej Małopolski w pierwszej połowie XIX wieku, w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, T. 3, pod red. Krzysztofa Pilarczyka, Kraków 2003, s. 79-87
 14. „Ci, co chleb rządowy zjadają na próżno…” Służby policyjne Urzędu Municypalnego i Magistratu miasta Radomia w latach 1815-1864, w: Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI-XX wieku, pod red. Dariusza Kupisza, Radom 2003, s. 25-34
 15. Żydzi Janowca, Kazimierza i Puław w latach wojny i okupacji (1939-1945), w: Historia i kultura Żydów Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. Fenomen miasteczka – sztetl. Materiały z sesji naukowej „V Janowieckie Spotkania Historyczne”, Janowiec nad Wisłą 28 czerwca 2003 roku, pod red. Filipa Jaroszyńskiego, Janowiec nad Wisłą 2003, s. 199-214.
 16. Opoczno w dobie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1809-1864), w: Opoczno. Studia i szkice z dziejów miasta, pod red. Mart Meduckiej, Kielce 2003, s. 83-108
 17. Opoczno w latach wojny i okupacji (1939-1945), w: w: Opoczno. Studia i szkice z dziejów miasta, pod red. Mart Meduckiej, Kielce 2003, s. 227-252
 18. Gospodarstwo folwarczne i chłopskie w dobrach proboszczowskich Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku (przykład rejonu środkowej Wisły), „Studia Sandomierskie”, T. 10: 2003, s. 45-53
 19. Spółdzielczość jako element niemieckiej polityki gospodarczej wobec wsi Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944 (na przykładzie Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Radomiu), w: Szkice z dziejów polskiego ruchu spółdzielczego, pod red. Adama Duszyka i Dariusza Kupisza, Radom 2004, s. 101-112
 20. Polityka władz Królestwa Polskiego wobec klasztoru na Świętym Krzyżu w latach 1819-1851, w: Kościół w życiu Narodu i Państwa Polskiego. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Danielowi Olszewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Stanisława Wiecha i in., „Almanach Historyczny”, T. 6, 2004, s. 111-127
 21. Małachowscy herbu Nałęcz jako nabywcy i dzierżawcy dóbr rządowych na Podlasiu w pierwszej połowie XIX wieku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, T. 1, 2004, s. 139-149
 22. Kozienice w dobie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1809-1864), w: Kozienice. Monografia miasta, pod red. Sebastiana Piątkowskiego, Kozienice 2004, s. 95-121
 23. Kozienice w latach wojny i okupacji (1939-1945), w: Kozienice. Monografia miasta, pod red. S. Piątkowskiego, Kozienice 2004, s. 213-248
 24. Konwent norbertanek buskich w ostatnich dekadach swego istnienia (1815-1871), w: W służbie Bogu i społeczeństwu. Zakony na ziemiach polskich w XVI-XIX wieku, pod red. Dariusza Kupisza, Radom 2004, s. 125-137
 25. Działania administracji Królestwa Polskiego w zakresie konfiskaty kapitałów Adama Jerzego Czartoryskiego po powstaniu listopadowym, w: Historia i archiwistyka. Studia z dziejów Polski, Polonii i archiwistyki. Księga dedykowana Księdzu Doktorowi Romanowi Nirowi, pod red. Janusza Farysia, Dariusza A. Rymara i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 29-35
 26. Akta notarialne jako źródło do badań realiów ekonomicznych i społecznych Generalnego Gubernatorstwa 1939-1944 (przykład dystryktu radomskiego), w: Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX – XX wieku, pod red. Sebastiana Piątkowskiego i Krzysztofa Skupieńskiego, Radom 2004, s. 167-176.
 27. Wsie skarbowe guberni lubelskiej jako zaplecze ekonomiczne Twierdzy Dęblin w pierwszym okresie jej budowy (1837-1841), „Zeszyty Wiejskie” [Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Dziejów Wsi Uniwersytetu Łódzkiego], t. 9, 2004, s. 88-94
 28. Gospodarka folwarczna i chłopska w dobrach proboszczowskich dekanatu iłżeckiego w pierwszej połowie XIX wieku, „Wieś Radomska”, t. 7, 2004, s. 181-194
 29. Założenia i realizacja nadzoru administracji rządowej nad życiem religijnym diecezji sandomierskiej w okresie międzypowstaniowym (1831-1863), „Studia Sandomierskie”, T. 12: 2005, z. 2, s. 5-14
 30. Probostwo rzymskokatolickie w Wohyniu w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 3, 2005, s. 36-46
 31. Majorat Iwana Paskiewicza w guberni lubelskiej (1840-1856). Karta z biografii Księcia Namiestnika Królestwa Polskiego, w: Studia z dziejów ziemian, pod red. Albina Koprukowniaka, Lublin 2005, s. 179-188
 32. Hitlerowskie działania eksterminacyjne w dystrykcie radomskim w latach 1939-1945, w: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940-1944, pod red. Franciszka Pipera i Ireny Strzeleckiej, t. 1, Warszawa – Oświęcim 2006, s. 12-54
 33. O niektórych ekonomicznych aspektach postaw Polaków wobec zagłady Żydów w dystrykcie radomskim (1939-1944), w: Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo, pod red. Jacka Wijaczki i Grzegorza Miernika, Kraków 2005, s. 169-179
 34.  Rozmowy SS-Haupsturmführera Paula Fuchsa z przedstawicielami radomskiej delegatury Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1943-1944, w: Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, pod red. Janusza Farysia, Henryka Kocója i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 331-341
 35.  Działalność obrońców Prokuratorii Generalnej w regionach: radomskim, lubelskim i siedleckim w latach 1816-1878. Zarys problemu, w: Instytucje sądowe regionu siedleckiego na tle polskich instytucji sądowych od schyłku XVIII do początków XX wieku, pod red. Artura Rogalskiego, Siedlce 2006, s. 69-77
 36.  Na drodze bez powrotu… Losy żołnierzy Armii Czerwonej w niewoli niemieckiej 1941-1944 (przykład dystryktu radomskiego), w: Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Richardowi Pipesowi, pod red. Henryka Kocója, Radosława Małka i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 243-250
 37.  Majątek zgromadzenia OO. Pijarów w Opolu Lubelskim w XVIII-XIX wieku (struktura wewnętrzna – funkcjonowanie – konfiskata), w: Dzieje i kultura Opola Lubelskiego i okolic, pod red. Mariusza Ausza, Lublin – Opole Lubelskie 2006, s. 89-106
 38.  Donacja siedlecka rodu Puszczynów w dobie przemian społeczno-gospodarczych pierwszej połowy XIX wieku, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, z. 15, 2006, s. 67-77
 39.  Urząd Marszałka Szlachty i Deputacja Szlachecka Guberni Radomskiej w latach 1836-1861, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 40: 2006, z. 1-4, s. 41-56
 40.  Przysucha w latach wojny i okupacji hitlerowskiej (1939-1945), w: Przysucha. Historia miasta od czasów najdawniejszych do 1945 roku, pod red. Sebastiana Piątkowskiego, Przysucha 2006, s. 159-192 [współaut. Jerzy Gapys]
 41.  Ewangelicka szkoła elementarna w Radomiu (1842-1919), w: Ewangelicy w Radomiu i regionie (XVI-XX w.). Studia i materiały, pod red. Jarosława Kłaczkowa, Radom 2007

Redakcja naukowa

 1. Szkice z dziejów Pionek, T. 2: Miasto i region, Pionki 2001 [współredaktor: Marek Wierzbicki]
 2. Szkice z dziejów Pionek, T. 3: Dzieje najnowsze, Pionki 2004 [współredaktor Marek Wierzbicki]
 3. Kościół katolicki na pograniczu małopolsko-mazowieckim w epoce przedrozbiorowej, Radom 2002, ss. 149 [współredaktor: Zdzisław Pietrzyk]
 4.  Kozienice. Monografia miasta, Kozienice 2004
 5. Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX – XX wieku, Radom 2004, ss. 201 [współredaktor: Krzysztof Skupieński]
 6. Robotnicy przemysłowi w realiach PRL, Radom – Starachowice 2005, ss. 224 [współred. Grzegorz Miernik]
 1. Centralny Okręg Przemysłowy. Infrastruktura – produkcja – procesy miastotwórcze. Materiały konferencji naukowej odbytej w Radomiu 19 grudnia 2005 roku, Radom 2005
 1. Między konstytucją Nihil novi a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji. Parlamentaryzm polski w XVI-XX wieku. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej odbytej w Radomiu w dniach 12-13 października 2005 roku [współred. Henryk Gmiterek, Janusz Wrona], Radom 2005
 2.  Notariat na ziemiach polskich w XIX-XX wieku. Ustawodawstwo – edukacja – piśmiennictwo, Radom 2006 [współred. Krzysztof Skupieński]
 3.  Życie codzienne w PRL (1956-1989), Radom-Starachowice 2006 [współred. Grzegorz Miernik]
 4.  Przysucha. Historia miasta od czasów najdawniejszych do 1945 roku, Przysucha 2006