Powrót do Prywatny: Członkowie

dr Krzysztof Latawiec

dr Krzysztof Latawiec
Telefon: (81) 537 52 98, 0 606 503 703
Email: latawiec1312@o2.pl, latawiec@mail.ru

Życiorys naukowy:

Ur. 13.12.1976 w Tarnobrzegu.

1983-1991 nauka w Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu (Wielowieś)

1995 – ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
1995-2000 – studia na UMCS – praca magisterska pt. Urzędnicy rosyjscy administracji ogólnej guberni lubelskiej w latach 1867-1915 (promotor prof. dr hab. Marek Mądzik)
2000-2004 – doktoranckie studia stacjonarne w Instytucie Historii UMCS
2002-2004 – główny wykonawca grantu promotorskiego nr 2H01G 064 23, pt. Społeczność rosyjska na terenie guberni lubelskiej w latach 1864-1915
19.05.2004 – obrona pracy doktorskiej pt. Społeczność rosyjska na terenie guberni lubelskiej w latach 1864-1915 (promotor prof. dr hab. Marek Mądzik)
2004 – rozpoczęcie pracy w Instytucie Historii UMCS na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Krajów Europy Wschodniej

Aktywne uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych:

członek Polskiego Towarzystwa Historycznego,

członek Radomskiego Towarzystwa Naukowego

Problematyka badawcza:

 1. Ludność rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1832-1915
 2. Dzieje rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Królestwie Polskim.
 3. Rosyjska administracja rządowa i szkolnictwo w Królestwie Polskim w latach 1832-1915
 4. Armia rosyjska w wiekach XVIII-XX
 5. Straż graniczna imperium rosyjskiego  na przełomie XIX i XX w.
 6. Polacy w strukturach administracji państwowej w głębi imperium rosyjskiego na przełomie XIX i XX w.
 7. Dzieje miast i osad Królestwa Polskiego między powstaniem styczniowym a I wojną światową

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

grant nr 1 H01G 015 30 pt. Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Publikacje:

 1. Działalność przytułku dziecięcego Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności w Lublinie w latach 1868-1915, [w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, t. II, pod red. K. Jakubiaka i W. Jamrożka, Bydgoszcz 2002, s. 168-184.
 2. Ewakuacja organów administracji ogólnej wyższego i niższego szczebla guberni lubelskiej w sierpniu 1914 roku, “Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 2, Radzyń Podlaski 2002, s. 43-56.
 3. Naczelnicy powiatów guberni lubelskiej w latach 1867-1915. Próba charakterystyki grupy, “Annales UMCS”, sectio F, vol. LVIII, 2003, s. 73-96.
 4. Archiwum Sądu Okręgowego w Lublinie w latach 1876-1915, “Studia Archiwalne”, t. I, Lublin 2004, s. 68-78.
 5. Ewakuacja cywilnej administracji ogólnej szczebla powiatowego z guberni lubelskiej latem 1915 roku, “Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 1, Radzyń Podlaski 2004, s. 157-170.
 6. Akta notarialne jakoźródło do badań nad ludnością rosyjską w Królestwie Polskim między powstaniem styczniowym a pierwszą wojną światową, [w:] Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX-XX wieku, pod red. S. Piątkowskiego i S. Skupieńskiego, Radom 2004, s. 115-128.
 7. Epidemia cholery w Lublinie w 1892 r., [w:] Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne, Kraków 2005, s. 213-236.
 8. Kariera Jarosława Gorela. Przyczynek do badań nad służbą Czechów w administracji państwowej carskiej Rosji, „Res Historica”, t. 21, Lublin 2005, s. 29-40.
 9. Pismo „COP” jako źródło do badań nad przemianami społeczno-gospodarczymi centralnych ziem polskich, [w:] Centralny Okręg Przemysłowy. Infrastruktura-produkcja-procesy miastotwórcze, pod red. S. Piątkowskiego, Radom 2005, s. 109-121.
 10. Piotr Romanow i Michał Pierieszywkin – ostatni rosyjscy burmistrzowie Włodawy, „Zeszyty Muzealne. Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie”, t. 13, Włodawa 2005, s. 23-29.
 11. Polacy w służbie medycznej ziemstw na przełomie XIX i XX w. na obszarach guberni nadczarnomorskich, „Пiвденний Архiв”, Историчнi Науки, Випуск ХХ, Cherson 2005, s. 86-94.
 12. Obsada personalna chełmskiego zarządu powiatowego w latach 1867-1915, „Rocznik Chełmski”, t. 10, 2006, s. 117-160.
 13. Skład personalny Sądu Okręgowego w Lublinie w latach 1876-1917, [w:] Instytucje sądowe regionu siedleckiego na tle polskich instytucji sądowych od schyłku XVIII do początku XX w., pod red. A. Rogalskiego, Siedlce 2006, s. 79-102.
 14. Rosyjskie siły zbrojne na obszarze guberni lubelskiej w latach 1864-1914, „Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie”, T. III, Lublin 2006, s. 124-144.
 15. Gospodarka finansowa miasta Chełm na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Dzieje gospodarki komunalnej miasta Chełm, pod red. A. Góraka, Chełm 2006, s. 21-42.
 16. Urzędnicy pochodzący z guberni białoruskich w korpusie cywilnej administracji ogólnej Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w. Przyczynek do badań nad inteligencją urzędniczą w imperium rosyjskim, [w:] Дыяспара.Культуралогiя. Гiсторыя, пад рэд. А. Мальдзiса, А. Смаленчука, Минск 2006, s. 296-303.
 17. Polacy w Brygadach Rosyjskiej Straży Granicznej stacjonujących na wybrzeżu Morza Czarnego na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Поляки на пивдни Украини, pod red. T. Ciesielskiego i W. Kusznira, Odessa-Opole-Olsztyn 2006, s. 169-175.
 18. Rosjanie w Opolu Lubelskim w latach 1831-1915, [w:] Dzieje i kultura Opola Lubelskiego i okolic, pod red. M. Ausza i H. Mącika,  Lublin – Opole Lubelskie 2006, s. 107-122.
 19. Losy akt carskiej policji politycznej z Królestwa Polskiego (na przykładzie guberni lubelskiej), „Studia Archiwalne”, t. II, Lublin 2006, s. 153-170.
 20.  Pogranicze rosyjsko-austriackie w świetle akt carskiej straży granicznej na początku XX w., „Almanach Historyczny”, t. 8, Kielce 2006, s. 107-128.
 21. Radomski Zarząd Powiatowy w latach 1867-1917, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XL, Radom 2006, z. 1-4.
 22. (współredakcja) pracy zbiorowej pt. Ważna obecnośc. Przedstawiciele państw i narodów europejskich wśród mieszkańców międzyrzecza Bugu i Pilicy w XVII-XIX wieku, pod red. A. Góraka i K. Latawca, Radom – Radzyń Podlaski 2006.
 23. (współaut.) Bałtowie w administracji ogólnej i specjalnej w południowych i wschodnich guberniach Królestwa Polskiego w latach 1864-1914, [w:] Ważna obecnośc. Przedstawiciele państw i narodów europejskich wśród mieszkańców międzyrzecza Bugu i Pilicy w XVII-XIX wieku, pod red. A. Góraka i K. Latawca, Radom – Radzyń Podlaski 2006, s. 199-223.
 24. „Gubiernskije Wiedomosti” jako źródło do badań nad notariatem Królestwa Polskiego drugiej połowy XIX wieku (na przykładzie guberni radomskiej), [w:] Notariat na ziemiach polskich w XIX-XX wieku. Ustawodawstwo – edukacja – piśmiennictwo, pod red. S. Piątkowskiego i K. Skupieńskiego, Radom 2006, s. 62-75.
 25. Przysucha w okresie niewoli narodowej (1865-1914), [w:] Przysucha. Historia miasta od czasów najdawniejszych do 1945 roku, pod red. S. Piątkowskiego, Przysucha 2006, s. 85-124.
 26. Deportacje ludności pochodzenia niemieckiego z obszarów guberni radomskiej w głąb imperium rosyjskiego w latach 1914-1915, [w:] Ewangelicy w Radomiu i regionie (XVI – XX w.). Studia i materiały, pod red. J. Kłaczkowa, Radom 2007, s. 71-82.

Prace w druku:

 1. W służbie imperium… . Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864-1915 (monografia).
 2. Поляки в пограничной стражи Российской империи в XIX-XX вв., [w:] Поляки в России XVIII-XX вв., Краснодар 2007.
 3. Pobór rekruta z Królestwa Polskiego do Samodzielnego Korpusu Straży Granicznej imperium rosyjskiego na przełomie XIX i XX wieku, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, Wrocław 2007.
 4. Służba Polaków w Zaamurskim Okręgu Straży Granicznej w latach 1901-1914, [w:] Polacy w nauce, administracji i gospodarce na Syberii XIX – początek XX wieku, Wrocław 2007.
 5. Społeczeństwo polskie wobec rosyjskich inicjatyw społeczno-kulturalnych na Lubelszczyźnie między powstaniem styczniowym a I wojną światową na Lubelszczyźnie, [w:] Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców w kręgu sztuki i nauki, Olsztyn 2007.
 6. „Gdy upadła rewolucja…”. Materiały do badań nad aktami terroru wobec funkcjonariuszy administracji państwowej Królestwa Polskiego w latach 1908-1909, [w:] Początek drogi. Rok 1905 w Królestwie Polskim jako zaranie niepodległości i rewolucji społecznej, Warszawa 2007.
 7. Rola Wołyńskiego Seminarium Duchownego w kształceniu duchowieństwa diecezji chełmsko-warszawskiej w latach 1875-1905, [w:] История религии на Украине, Lwów 2007.
 8. Duchowieństwo soboru prawosławnego w Chełmie w latach 1876-1905.